*** Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

SHAW METERS

 1. Hand held Hygrometers_ Model SDHmini-Ex­_ANS Viet Nam.
 2. Portable dewpoint meters_Model Sadp_ANS Viet Nam.
 1. Inline Moisture Analysers_ Superdew 3_ANS Viet Nam.
 2. Inline Moisture Analysers_SDA_ANS Viet Nam.
 3. Inline Moisture Analysers_ Accessories_ANS Viet Nam.
 4. Inline Moisture Analysers _Dewpoint Calculator_ANS Viet Nam.
 5. Dewpoint Sensor_ANS Viet Nam.
 6. Sample systems_ NEW Model SDH-PSS_ANS Viet Nam.
 7. Sample systems_Model SSNGH_ANS Viet Nam.
 8. Sample systems­_Model SWS-SD3_ANS Viet Nam.
 9. Sample systems_SU4 Sample Conditioning Unit_ANS Viet Nam.
 10. Sample systems_SU3 Sample Plate_ ANS Viet Nam.
 11. Sample systems_SU2 Sample Plate_ ANS Viet Nam.
 12. Dewpoint Transmitter_Model SDT_ANS Viet Nam.
 13. Dewpoint Transmitter_ Model SDT-Ex_ANS Viet Nam.
 14. Dewpoint Accessories_ Sensor Holder_ANS Viet Nam.
 15. Dewpoint Accessories_ Pressure Calculator_ANS Viet Nam.
 16. Dewpoint Accessories_ Flow Meter_ANS Viet Nam.
 17. Dewpoint Accessories_ Filter Unit _ANS Viet Nam.
 18. Dewpoint Accessories_ Audible Alarm_ANS Viet Nam.
 19. Dewpoint Accessories_ Pressure Regulator_ANS Viet Nam.
 20. Dewpoint Accessories_ Pressure Gauge_ANS Viet Nam.
 21. Dewpoint Accessories_ Zener Barrier Unit_ANS Viet Nam.
 22. Dewpoint Accessories_ Weatherproof Housing Unit_ANS Viet Nam.
 23. Dewpoint Accessories_ Bluetooth Printer_ANS Viet Nam.