Đại lý Deublin Vietnam, Deublin Vietnam, ANS Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay.

NAME ITEM Vietnam brand
UNION SM 1/4 NPT RH 1102-025-081 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1-14 UNS LH 250-094-027 | 1205-000-002 |   2200-000-027 | 255-000-027 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 1-14 UNS RH   255-296-258,  255-052-258 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1-14 UNS RH  2200-000-003,  1205-000-001,  155-000-062,  255-000-003 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1/2 NPT RH   2200-000-096,  255-000-018,   1205-000-003,  155-000-001,  157-000-001 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 5/8-18 UNF RH   1102-070-029, 1115-000-001, 1115-009-403,  55-000-003,  57-000-003 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 5/8-18 UNF LH 1102-070-079, 1115-000-017,  1115-009-386,  55-000-004,  57-000-004 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1/4 NPT RH   1102-070-081,  1115-000-018 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1/4 NPT LH 1102-070-082 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1/4 BSP RH  1102-070-103,  1005-020-049 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1/4 BSP LH 1102-070-104 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1/8 NPT RH 1005-020-038 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3/8-24 UNF LH 1005-020-039 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3/8 NPT RH  1115-000-002,  55-000-001,  57-000-001 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION M16X2 RH 1115-000-200 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3/8 BSP RH  1115-000-205,  55-503-094,  55-637-094,  55-000-094, 57-000-094 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3/4 NPT RH  1205-000-019,  2200-000-098,  2200-000-098,  255-000-020 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3/4 BSP RH  1205-000-021,  2200-000-102,  255-000-284 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3/4-16 UNF LH  1205-000-025,  155-000-022 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3/4-16 UNF RH  1205-000-039,  155-000-021 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3/8-24 UNF RH 1005-040-019 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1/2 NPT LH  2200-000-097,  155-000-002 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3/4 NPT LH  2200-000-099,  255-000-021 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3/4 BSP LH 2200-000-103 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1/2 BSP RH  1205-000-151,  155-000-151 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1/2 BSP LH   1205-000-152,  155-000-152 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION CG/C 1/2 NPT RH 155-139-001 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION CG/C 1/2 BSP RH 155-139-151 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 2 NPT LH 655-502-117 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 2 BSP RH 655-502-124 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 2 NPT RH  655-515-116,  655-500-116 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION CG/C 1-14 UNS RH 1.248   255-012-016,  255-358-016 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION CG/C 3/4 NPT RH  255-324-976,  255-352-035,  255-417-020,  255-026-020,  255-056-020 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3/4 BSPT RH  255-900-717 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION M27X1.5 RH 28MM PLT  255-269-458 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION CG/C 3/4 BSP RH  255-056-284 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION CG/C 1 NPT RH  355-038-002 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 BSP RH  355-204-222,  355-000-222,  357-000-222 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 1 NPT RH  355-012-186,  355-064-186 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 1/2 NPT RH  155-208-113 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 1/2 BSP RH  155-208-252 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 2 NPT LH  655-500-117,  657-000-117 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 2 BSP LH  655-500-125 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 2 NPT RH  655-502-116 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 2 BSP RH  655-500-124,  657-000-124 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 2-12 UN LH  555-000-396,  557-000-396 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 1 1/2 NPT RH  555-033-154 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 1/2 NPT LH  555-000-002,  557-000-002 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 1/2 BSP RH  555-000-198,  557-000-198 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3/4 BSP LH  255-000-285 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 3/4 NPT RH  255-052-255 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 3/4 NPT LH  255-052-256 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 NPT RH  355-000-002,  357-000-002 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 NPT LH  355-000-003,  357-000-003 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 1/2-12 UNF RH  355-000-019,  357-000-019 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 1/2-12 UNF LH  355-000-074,  357-000-074 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 BSP LH  355-000-223 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 1 NPT LH  355-064-187 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 1/4 NPT RH  525-000-001,  527-000-001 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 1/4 NPT LH  525-000-002,  527-000-002 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 3/4-12 UN RH  525-000-026 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 3/4-12 UN LH  525-000-027 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 1/4 BSP RH  525-000-054,  527-000-054 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 1 1/4 NPT RH  525-097-043 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 1/4 BSP LH  525-000-055 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3/8 NPT LH  55-000-002,  57-000-002 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3/8 BSP LH  55-000-095,  57-000-095 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 1/2 NPT RH  555-000-001,  557-000-001 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 1 1/2 BSP LH  555-000-199,  557-000-199 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 2-12 UN RH  555-000-395,  557-000-395 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 3/4 BSP RH  255-052-445 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 3/8 BSP RH  55-147-192 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 2-12 UN RH  555-033-399 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 1 1/2 BSP LH  555-033-289 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 1 1/4 NPT LH  525-097-044 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 1 3/4-12 UN RH  525-097-095 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION M35X1.5 RH  355-000-235 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION M35X1.5 LH  355-000-236 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 2 1/2 NPT RH  755-700-413 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION TC/C 2 1/2 NPT RH  755-701-413 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3 NPT RH  857-000-101 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 3 NPT LH  857-000-102 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION 2 NPT RH  657-000-116,  657-050-116 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION SC/SC 1 1/2 NPT RH  557-050-001 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION SC/SC 3/8 NPT RH  57-050-001 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION SC/SC 3/8 NPT LH  57-050-002 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION SC/SC 5/8-18 UNF RH  57-050-003 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION SC/SC 5/8-18 UNF LH  57-050-004 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION SC/SC 1 1/4 NPT RH  527-050-001 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION SC/SC 1 1/4 NPT LH  527-050-002 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION SC/SC 1 1/4 BSP RH  527-050-054 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION SC/SC 1/2 NPT RH  157-050-001 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION SC/SC 3/4-16 UNF RH  157-050-021 Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
UNION QC  9075-001-117,  9075-001-117400,  9100-001-121,  9100-001-121401,  9125-001-126, … Khớp nối thủy lực khí nén Deublin
Steam & Hot Oil Unions BC-54000 SERIES (Sizes 1/2” to 3”), TYPE “C” & “CF” Khớp nối xoay Deublin
SL STATIONARY SIPHONS SL SERIE (FOR SPEEDS UP TO 700 MPM (2300 FPM))  
SRS STATIONARY SIPHON  SRS serie (FOR SPEEDS UP TO 150 MPM (500 FPM))  
Steam & Hot Oil Unions H Serie,  
Plane & Self-Aligning Swivels BD-5241 serie  
Plane & Self-Aligning Swivels BE-32xxx  
high-pressure hydraulic Self-Aligning Swivel Joints Deublin Series 600  
Steam Joints and Siphons    
Service Kit plus  1205-000B025,  155-000B001, 155-000B021,  155-000B022,  155-000B151,  155-000B152,  157-000B022,  157-000C,  157-016B738,  157-016C,  1579-000C  
Service Kit  1590-000C,  1690-000C,  1790-001C,  1890-060C,  1890-100C,  2117-001C,  2300-001C,  2425-001C, …  
ECOSINT ROTATING SIPHONS FOR SPEEDS TO 400 MPM (1310 FPM)  
ROTOSINT ROTATING SIPHONS FOR SPEEDS FROM 430 TO 610 MPM (1410 TO 2000 FPM)  
STEAM JOINTS FSB SERIES  
JOINTS FG SERIES  
STEAM JOINTS DMS SERIES  
CCK Cartridge Conversion Kit Service Kits  
Cooling System Joints F SERIES  
Siphons For Cooling And Swing Cylinders    
Cartridge Water Unions 6000 SERIES  
WATER UNION F SERIES 5”  
JOINTS CK SERIES  
Plane Swivel Joints BD-5241 serie, BD-5142, BD-5143, BD-5341, BD-5342, BD-5343   
Self-Aligning Swivel Joint STYLE 7S-8CS, STYLE 7AS-8CS, STYLE 7AS-8BS, STYLE 7S-8BS  
Deublin Series 600 / All Steel STYLE 7S-8BS, STYLE 7AS-8BS  
Steam And Hot Oil Unions H SERIES  
SRS Stationary Siphon For Speeds Up To 150 Mpm (500 Fpm)  
SL Stationary Siphons For Speeds Up To 700 Mpm (2300 Fpm)  
Ecosint Rotating Siphons For Speeds To 400 Mpm (1310 Fpm)  
ROTOSINT Rotating Siphons For Speeds From 430 To 610 Mpm (1410 To 2000 Fpm)  
  M60/4-A  

100% USA/China Origin

Deublin Vietnam

2425-001-177180 Rotary Joint
Union, Duo, 3/4" BSP

100% USA Origin

Deublin Vietnam

525-301-054
Union, 1-1/4" BSP RH Rotor

100% China/USA Origin

Deublin Vietnam

2420-001-141180
Union, Duo, 3/4" BSP

100% USA Origin

Deublin Vietnam

525-000-054
Union, 1-1/4" BSP RH Rotor

100% USA Origin

Deublin Vietnam

557-000-001
Union, 1-1/2" NPT RH Rotor

100% USA Origin

Deublin Vietnam

557-000-001013
Union, Duo, 1-1/2" NPT RH Rotor

100% USA Origin

Deublin Vietnam

557-000-002013
Union, Duo, 1-1/2" NPT LH Rotor

100% USA Origin

Deublin Vietnam

57-000-002
Joint Union, 1-1/2" BSP RH Rotor

100% USA Origin

Deublin Vietnam

1102-070-103
Union, 1/4" BSP RH Rotor

100% USA Origin

Deublin Vietnam

250-094-012
M22X1.5 RH 27MM PLT Union

100% USA Origin

Deublin Vietnam

357-000-074
Union

100% USA Origin

Deublin Vietnam

255-324-976
Union

100% USA Origin

Deublin Vietnam

655-500-116
Union

100% USA Origin

Deublin Vietnam

Code: 2412-001-127
Union

100% USA Origin

Deublin Vietnam

Ccode: 557-000-395
Union

100% USA Origin

Deublin Vietnam

Ccode: 557-000-396
Union