Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

1008562 WL45-R260 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  Sick Vietnam
1008668 WL45-P260 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1008669 WL45-N260 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1008831 WL45-P660 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1008832 WL45-R660 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1008837 WL45-P650 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1008838 WL45-N650 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1008839 WL45-N250 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1008840 WL45-P250 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1008841 WL45-R250 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1009107 WT45-R260 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1009108 WT45-P260 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1009109 WT45-N260 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1009112 WT45-R660 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1009113 WT45-R650 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1009116 WT45-N250 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1009117 WT45-P250 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1009118 WT45-R250 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1009871 PL50HS      
1010982 WS/WE45-N250 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1010983 WS/WE45-P250 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1010984 WS/WE45-N260 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1010985 WS/WE45-P260 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1010986 WS/WE45-N650 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1010989 WS/WE45-P660 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1010994 WS/WE45-R250 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1010995 WS/WE45-R260 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1010996 WS/WE45-R650 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1010997 WS/WE45-R660 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1011506 OBJ-212      
1011540 WT260-P460 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1011541 WT260-P560 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1012867 LUT3-810 Luminescence sensors Cảm biến phát quang  
1012868 LUT3-820 Luminescence sensors Cảm biến phát quang  
1012869 LUT3-850 Luminescence sensors Cảm biến phát quang  
1012870 LUT3-851 Luminescence sensors Cảm biến phát quang  
1012871 LUT3-852 Luminescence sensors Cảm biến phát quang  
1012872 LUT3-853 Luminescence sensors Cảm biến phát quang  
1014058 LUT3-890 Luminescence sensors Cảm biến phát quang  
1014279 OPTO FIBRE, 50 m Plug connectors and cable giắc kết nối và cáp  
1014298 OPTO FIBRE FLEX, 15 m Plug connectors and cable giắc kết nối và cáp  
1014335 OPTO FIBRE FLEX, 10 m Plug connectors and cable giắc kết nối và cáp  
1014336 OPTO FIBRE FLEX, 20 m Plug connectors and cable giắc kết nối và cáp  
1014337 OPTO FIBRE, 30 m Plug connectors and cable giắc kết nối và cáp  
1014338 OPTO FIBRE, 100 m Plug connectors and cable giắc kết nối và cáp  
1015172 PL21A      
1015316 WT45-P200S03 Compact photoelectric sensor Cảm biên quang điện  
1015317 WT45-R200S04 Compact photoelectric sensor Cảm biên quang điện  
1015396 LUT3-610 Luminescence sensor Cảm biến phát quang  
1015397 LUT3-620 Luminescence sensor Cảm biến phát quang  
1015398 LUT3-650 Luminescence sensor Cảm biến phát quang  
1015741 AR60      
1015798 WLG12-P537 Luminescence sensor Cảm biến phát quang  
1015852 WL24-2B230 Luminescence sensor Cảm biến phát quang  
1016019 WT27L-2F430 Luminescence sensor Cảm biến phát quang  
1016031 WS/WE45-P260S01 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1016405 M20S-02150A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016421 M20E-02150A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016428 M20S-03140A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016429 M20E-03140A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016434 M20S-071A3A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016435 M20E-071A3A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016438 M20S-081A2A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016439 M20E-081A2A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016440 M20S-081A3A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016441 M20E-081A3A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016442 M20S-091A3A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016443 M20E-091A3A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016446 M20S-061A3A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016447 M20E-061A3A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016509 M20S-04130A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016510 M20E-04130A120 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016513 M20Z-02550A121 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện   
1016820 WT24-2R250 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1016854 WT24-2R220 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1016931 WT24-2B210 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1016932 WT24-2R210 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1016933 WT24-2B410 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1016934 WT24-2B440 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1017426 IM12-02BPS-ZUK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017427 IM12-04NPS-ZUK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017428 IM12-02BPS-ZCK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017429 IM12-04NPS-ZCK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017430 IM18-05BPS-ZUK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017431 IM18-08NPS-ZUK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017432 IM18-05BPS-ZCK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017433 IM18-08NPS-ZCK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017434 IM30-10BPS-ZUK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017435 IM30-15NPS-ZUK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017436 IM30-10BPS-ZCK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017437 IM30-15NPS-ZCK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017438 IM12-02BNS-ZUK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017439 IM12-04NNS-ZUK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017440 IM12-02BNS-ZCK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017441 IM12-04NNS-ZCK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017442 IM18-05BNS-ZUK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017443 IM18-08NNS-ZUK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017444 IM18-05BNS-ZCK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017445 IM18-08NNS-ZCK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017446 IM30-10BNS-ZUK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017447 IM30-15NNS-ZUK Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017476 IM12-04BPS-ZWB Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017566 IM08-02BPS-ZWB Inductive proximity sensors Cảm biến tiệm cận  
1017813 WT24-2B240 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017853 WS/WE24-2B430 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017854 WT24-2R240 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017855 WT24-2V510 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017856 WT24-2R210S03 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017857 WL24-2R230 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017858 WL24-2R240 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017859 WL24-2B240 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017860 WL24-2B430 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017861 WS/WE24-2B230 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017862 WS/WE24-2B240 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017863 WS/WE24-2R230 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017864 WS/WE24-2R240 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017865 PL880FS01 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017874 WS/WE24-2B333 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017875 WS/WE24-2B440 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017876 WS/WE24-2V230 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017877 WS/WE24-2V530 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017878 WL24-2B333 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017879 WL24-2B440 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017880 WL24-2V230 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017881 WL24-2V530 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017882 WT24-2B220 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017883 WT24-2B250 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017884 WT24-2B313 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017885 WT24-2B420 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017886 WT24-2V220 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017887 WT24-2V250 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017888 WT24-2V540 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1017911 WT24-2B440T01 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1018024 WL24-2V240 Photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1018025 WL24-2V540 Photoelectric sensor Cảm biến quang điện  
1018032 M20E-02150A221 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018033 M20S-03140A220 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018034 M20E-03140A221 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018035 M20S-091A3A220 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018036 M20E-091A3A221 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018172 M20S-02250A120 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018173 M20E-02250A120 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018174 M20S-02250A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018175 M20E-02250A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018176 M20S-03240A120 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018177 M20E-03240A120 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018178 M20S-03240A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018179 M20E-03240A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018180 M20S-04230A120 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018181 M20E-04230A120 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018182 M20S-04230A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018183 M20E-04230A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018186 M20S-02150A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018187 M20E-02150A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018188 M20S-03140A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018189 M20E-03140A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018190 M20S-04130A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018191 M20E-04130A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018192 M20S-061A3A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018193 M20E-061A3A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018194 M20S-071A3A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018195 M20E-071A3A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018196 M20S-081A2A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018197 M20E-081A2A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018198 M20S-081A3A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018199 M20E-081A3A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018200 M20S-091A3A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018201 M20E-091A3A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018206 M20E-02250A221 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018207 M20E-02250A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018208 M20E-03240A221 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018209 M20E-03240A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018210 M20E-04230A221 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018211 M20E-04230A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018213 M20E-02150A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018214 M20S-03140A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018215 M20E-03140A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018216 M20S-04130A220 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018217 M20E-04130A221 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018218 M20S-04130A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018219 M20E-04130A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018221 M20E-061A3A221 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018223 M20E-061A3A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018224 M20S-071A3A220 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018225 M20E-071A3A221 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018226 M20S-071A3A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018227 M20E-071A3A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018228 M20S-081A2A220 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018229 M20E-081A2A221 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018230 M20S-081A2A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018231 M20E-081A2A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018232 M20S-081A3A220 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018233 M20E-081A3A221 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018234 M20S-081A3A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018235 M20E-081A3A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018236 M20S-091A3A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018237 M20E-091A3A222 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018239 M20Z-02550A221 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018250 WT12L-2B530 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018251 WT12L-2B540 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018252 WL12L-2B530 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018253 WL12L-2B520 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018254 WS/WE12L-2P430 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018255 WS/WE12L-2N430 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018256 WS/WE12L-2P410 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018257 WS/WE12L-2N410 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018313 WL24-2R538 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018315 WT24-2R519 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018316 WT24-2R549 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018317 WT24-2R518 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018318 WT24-2R548 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018347 C40S-0401CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018349 C40S-0401DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018361 M20Z-02550A122 Multiple light beam safety device Cảm biến quang điện   
1018362 M20Z-02550A222 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018473 WT12L-2B550A01 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018474 WT12L-2B540A01 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018476 WS/WE12L-2P430A01 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018478 WS/WE12L-2N430A01 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018553 WT12L-2B530A01 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018582 WT12L-2B550T01 Small photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018591 C40S-0301CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018593 C40S-0601CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018595 C40S-0701CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018597 C40S-0901CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018599 C40S-1001CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018601 C40S-1201CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018603 C40S-1301CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018605 C40S-1501CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018607 C40S-1601CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018609 C40S-1801CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018613 C40S-0302CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018615 C40S-0402CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018617 C40S-0602CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018619 C40S-0702CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018621 C40S-0902CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018623 C40S-1002CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018625 C40S-1202CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018627 C40S-1302CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018629 C40S-1502CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018631 C40S-1602CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018633 C40S-1802CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018635 C40S-0303CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018637 C40S-0403CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018639 C40S-0603CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018641 C40S-0703CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018643 C40S-0903CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018645 C40S-1003CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018647 C40S-1203CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018649 C40S-1303CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018651 C40S-1503CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018653 C40S-1603CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018655 C40S-1803CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018657 C40S-0304CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018659 C40S-0404CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018661 C40S-0604CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018663 C40S-0704CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018665 C40S-0904CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018667 C40S-1004CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018669 C40S-1204CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018671 C40S-1304CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018673 C40S-1504CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018675 C40S-1604CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018677 C40S-1804CA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018690 C40S-0301DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018692 C40S-0601DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018694 C40S-0701DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018696 C40S-0901DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018698 C40S-1001DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018700 C40S-1201DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018702 C40S-1301DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018704 C40S-1501DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018706 C40S-1601DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018708 C40S-1801DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018710 C40S-0302DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018712 C40S-0402DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018714 C40S-0602DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018716 C40S-0702DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018718 C40S-0902DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018720 C40S-1002DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018722 C40S-1202DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018724 C40S-1302DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018726 C40S-1502DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018728 C40S-1602DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018730 C40S-1802DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018733 C40S-0303DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018735 C40S-0403DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018737 C40S-0603DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018739 C40S-0703DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018741 C40S-0903DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018743 C40S-1003DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018745 C40S-1203DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018747 C40S-1303DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018749 C40S-1503DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018751 C40S-1603DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018753 C40S-1803DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018755 C40S-0304DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018757 C40S-0404DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018759 C40S-0604DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018762 C40S-0704DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018765 C40S-0904DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018767 C40S-1004DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018769 C40S-1204DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018771 C40S-1304DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018773 C40S-1504DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018775 C40S-1604DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018777 C40S-1804DA010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018781 C40E-0301CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018782 C40E-0401CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018783 C40E-0601CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018784 C40E-0701CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018785 C40E-0901CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018786 C40E-1001CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018787 C40E-1201CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018788 C40E-1301CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018789 C40E-1501CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018790 C40E-1601CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018791 C40E-1801CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018792 C40E-0302CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018793 C40E-0402CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018794 C40E-0602CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018795 C40E-0702CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018796 C40E-0902CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018797 C40E-1002CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018798 C40E-1202CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018799 C40E-1302CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018800 C40E-1502CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018801 C40E-1602CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018802 C40E-1802CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018803 C40E-0303CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018804 C40E-0403CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018805 C40E-0603CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018806 C40E-0703CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018807 C40E-0903CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018809 C40E-1003CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018810 C40E-1203CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018811 C40E-1303CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018812 C40E-1503CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018813 C40E-1603CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018814 C40E-1803CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018815 C40E-0304CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018816 C40E-0404CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018817 C40E-0604CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018818 C40E-0704CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018819 C40E-0904CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018820 C40E-1004CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018821 C40E-1204CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018822 C40E-1304CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018823 C40E-1504CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018824 C40E-1604CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018825 C40E-1804CB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018827 C40E-0301DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018828 C40E-0401DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018829 C40E-0601DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018830 C40E-0701DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018831 C40E-0901DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018832 C40E-1001DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018833 C40E-1201DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018834 C40E-1301DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018835 C40E-1501DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018836 C40E-1601DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018837 C40E-1801DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018838 C40E-0302DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018839 C40E-0402DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018840 C40E-0602DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018841 C40E-0702DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018842 C40E-0902DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018843 C40E-1002DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018844 C40E-1202DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018845 C40E-1302DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018846 C40E-1502DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018847 C40E-1602DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018848 C40E-1802DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018849 C40E-0303DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018850 C40E-0403DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018851 C40E-0603DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018852 C40E-0703DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018853 C40E-0903DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018854 C40E-1003DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018855 C40E-1203DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018856 C40E-1303DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018857 C40E-1503DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018858 C40E-1603DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018859 C40E-1803DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018860 C40E-0304DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018861 C40E-0404DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018862 C40E-0604DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018863 C40E-0704DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018864 C40E-0904DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018865 C40E-1004DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018866 C40E-1204DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018867 C40E-1304DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018868 C40E-1504DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018869 C40E-1604DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018870 C40E-1804DB010 Safety light curtains Cảm biến quang điện   
1018945 WT24-2V540S10 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1018954 WL24-2B230S02 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019224 WT24-2B470 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019227 WT34-V240 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019228 WT34-V220 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019229 WT34-B410 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019230 WT34-B420 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019231 WT34-V510 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019232 WT34-R210 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019233 WT34-R220 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019234 WT34-B450 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019236 WT34-V250 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019237 WT34-B440 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019238 WT34-V540 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019239 WT34-R240 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019240 WT34-R250 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019243 WL34-V230 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019244 WL34-V240 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019245 WL34-B430 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019246 WL34-B440 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019247 WL34-V530 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019248 WL34-V540 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019249 WL34-R230 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019250 WL34-R240 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019251 WS/WE34-V240 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019252 WS/WE34-V540 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019253 WS/WE34-V230 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019254 WS/WE34-B430 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019255 WS/WE34-B440 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019256 WS/WE34-V530 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019257 WS/WE34-R230 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019258 WS/WE34-R240 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019285 LUT3-910 Luminescence sensor Cảm biến phát quang  
1019286 LUT3-920 Luminescence sensor Cảm biến phát quang  
1019287 LUT3-950 Luminescence sensor Cảm biến phát quang  
1019288 LUT3-951 Luminescence sensor Cảm biến phát quang  
1019289 LUT3-952 Luminescence sensor Cảm biến phát quang  
1019290 LUT3-953 Luminescence sensor Cảm biến phát quang  
1019291 LUT3-990 Luminescence sensor Cảm biến phát quang  
1019466 WL24-2V240S03 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1019468 WT24-2V550S12 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1022602 WT34-V210S01 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1022603 WT34-R210S02 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1023363 WT24-2B420S14 Compact photoelectric sensor Cảm biến quang điện   
1023546 S30A-6011BA Safety laser scanners Máy quét laser  
1023547 S30A-6011CA Safety laser scanners Máy quét laser  
1023548 S30A-6011EA Safety laser scanners Máy quét laser  
1023968 C40S-0902CI010 Safety light curtain Cảm biến quang điện  
1023969 C40E-0902CI010 Safety light curtain Cảm biến quang điện  
1024044 C40S-1002CI010 Safety light curtain Cảm biến quang điện  
1024045 C40E-1002CI010 Safety light curtain Cảm biến quang điện  
1024046 C40S-1202CI010 Safety light curtain Cảm biến quang điện  
1024047 C40E-1202CI010 Safety light curtain Cảm biến quang điện  
1024048 C40S-1302CI010 Safety light curtain Cảm biến quang điện  
1024049 C40E-1302CI010 Safety light curtain Cảm biến quang điện  
1024050 C40S-1502CI010 Safety light curtain Cảm biến quang điện  
1024051 C40E-1502CI010 Safety light curtain Cảm biến quang điện  
1024072 C40S-S005 Safety light curtain Cảm biến quang điện  
1024081 DME5000-211 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1024082 DME5000-212 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1024083 DME5000-121 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1024084 DME5000-122 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1024085 DME5000-221 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1024086 DME5000-222 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1024125 LUT1B-41225 Luminescence sensors Cảm biến phát quang  
1024126 LUT1B-41235 Luminescence sensors Cảm biến phát quang  
1024127 LUT1B-11325 Luminescence sensors Cảm biến phát quang  
1024128 LUT1U-11331 Luminescence sensors Cảm biến phát quang  
1025244 DME5000-311 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1025245 DME5000-312 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1025246 DME5000-321 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1025247 DME5000-322 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1025248 DME5000-113 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1025249 DME5000-123 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1025250 DME5000-213 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1025251 DME5000-223 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1025252 DME5000-313 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1025253 DME5000-323 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1025438 ELG3-0210P513 Switching automation light grids    
1025440 ELG3-0450P521 Switching automation light grids    
1025443 ELG3-0090P513 Switching automation light grids    
1025447 ELG6-0900P521 Switching automation light grids    
1025449 ELG3-0930R521 Switching automation light grids    
1025451 ELG6-1380R523 Switching automation light grids    
1025452 ELG3-1050P511 Switching automation light grids    
1025453 ELG6-0900R523 Switching automation light grids    
1025490 ELG3-0450P511 Switching automation light grids    
1025492 ELG3-0930P511 Switching automation light grids    
1025499 ELG3-0690P511 Switching automation light grids    
1025501 ELG3-0570P511 Switching automation light grids    
1025502 ELG3-1410P521 Switching automation light grids    
1025503 ELG3-1650P521 Switching automation light grids    
1025504 ELG3-1890P521 Switching automation light grids    
1025505 ELG3-2070P521 Switching automation light grids    
1025510 ELG3-0210P511 Switching automation light grids    
1025511 ELG3-0930P521 Switching automation light grids    
1025568 ELG3-0690P521 Switching automation light grids    
1025570 ELG3-1050P521 Switching automation light grids    
1025572 ELG3-2070P523 Switching automation light grids    
1025573 ELG3-2370P521 Switching automation light grids    
1025574 ELG3-0210P521 Switching automation light grids    
1025575 ELG3-0330P511 Switching automation light grids    
1025576 ELG3-0330P513 Switching automation light grids    
1025577 ELG3-0810P521 Switching automation light grids    
1025578 ELG3-0150P513 Switching automation light grids    
1025579 ELG3-1170P521 Switching automation light grids    
1025586 ELG6-1080P521 Switching automation light grids    
1025587 ELG6-1380P521 Switching automation light grids    
1025588 ELG6-1380P523 Switching automation light grids    
1025589 ELG6-1860P521 Switching automation light grids    
1025593 ELG6-1860P523 Switching automation light grids    
1025594 ELG6-2040P523 Switching automation light grids    
1025596 ELG6-2340P521 Switching automation light grids    
1025613 ELG3-0210N521 Switching automation light grids    
1025614 ELG3-0450N521 Switching automation light grids    
1025615 ELG3-0690N521 Switching automation light grids    
1025616 ELG3-0930N521 Switching automation light grids    
1025617 ELG3-1170N521 Switching automation light grids    
1025618 ELG3-1410N521 Switching automation light grids    
1025620 ELG3-1650N521 Switching automation light grids    
1025621 ELG3-1890N521 Switching automation light grids    
1025709 WS/WE12L-2P430S01 Switching automation light grids    
1025785 ELG3-0930R121 Switching automation light grids    
1025832 DME5000-114 Switching automation light grids    
1025833 DME5000-115 Switching automation light grids    
1025834 DME5000-214 Switching automation light grids    
1025835 DME5000-215 Switching automation light grids    
1025836 DME5000-124 Switching automation light grids    
1025837 DME5000-224 Switching automation light grids    
1025885 ELG3-0570P521 Switching automation light grids    
1025994 WTB27-3P2411 Switching automation light grids    
1026002 DME5000-314 Switching automation light grids    
1026003 DME5000-315 Switching automation light grids    
1026004 DME5000-324 Switching automation light grids    
1026037 WL24-2X430 Switching automation light grids    
1026038 WLL24-2X230 Switching automation light grids    
1026176 ELG3-0930R221 Switching automation light grids    
1026177 ELG3-0810P523 Switching automation light grids    
1026178 ELG3-2370P523 Switching automation light grids    
1026179 ELG3-1410P523 Switching automation light grids    
1026180 ELG3-1890R121 Switching automation light grids    
1026181 ELG6-0900R521 Switching automation light grids    
1026182 ELG6-1860R521 Switching automation light grids    
1026183 ELG6-2460R521 Switching automation light grids    
1026244 KT3L-P3216 Contrast sensors Cảm biến  
1026245 KT3L-N3216 Contrast sensors Cảm biến  
1026515 DT500-A111 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1026516 DT500-A211 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1026517 DT500-A112 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1026518 DT500-A212 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1026519 DS500-P111 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1026520 DS500-P211 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1026521 DS500-N111 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1026522 DS500-N211 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1026537 ELG3-0930R523 Switching automation light grids    
1026741 ELG1-0150P531 Switching automation light grids    
1026807 ELG1-0100P531 Switching automation light grids    
1026808 ELG1-0100P533 Switching automation light grids    
1026809 ELG1-0150P533 Switching automation light grids    
1026826 ELG3-1890P523 Switching automation light grids    
1027749 WTB27-3S1541 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1027750 WTB27-3R2641 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1027751 WTB27-3S3741 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1027762 WTB27-3S1511 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1027763 WTB27-3R2611 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1027764 WTB27-3S3711 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1027775 WL27-3S1531 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1027776 WL27-3R2631 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1027777 WL27-3S3731 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1027780 WT23-2S1521 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1027788 WL23-2S1530 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1027789 WL23-2S3730 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1027795 WSE27-3R2631 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1027858 WL34-B430S03 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1027906 PSD01-1501 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện  
1027907 PSD01-2501 Multiple light beam safety devices Cảm biến quang điện  
1028081 WTB4-3P1362 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028082 WTB4-3P3162 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028084 WTB4-3P2162 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028085 WTB4-3P2262 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028086 WTB4-3P2264 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028087 WTB4-3N1362 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028089 WTB4-3N3162 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028090 WTB4-3N1164 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028091 WTB4T-3P1264 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028092 WTB4T-3N1264 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028094 WTB4-3P1361 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028096 WTB4-3P1161 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028097 WTB4-3P3161 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028098 WTB4-3P3261 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028099 WTB4-3P2161 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028100 WTB4-3P2261 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028101 WTB4-3N1361 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028102 WTB4-3N1161 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028103 WTB4-3N3161 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028104 WTB4-3N2161 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028105 WTB4-3F1361 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028106 WTB4-3F3161 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028107 WTB4-3F2161 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028108 WTB4-3E1361 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028109 WTB4-3E3161 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028110 WTB4-3E2161 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028111 WTV4-3P1341 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028112 WTV4-3P3141 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028113 WTV4-3P2141 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028114 WTV4-3P2241 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028115 WTV4-3N1341 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028116 WTV4-3N2141 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028121 WTB4-3P1371 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028122 WTB4-3P3171 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028123 WTB4-3P2171 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028125 WTB4-3N1371 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028126 WTB4-3N2171 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028127 WLG4-3F2132 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028128 WLG4-3F3132 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028129 WLG4-3F3234 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028130 WLG4-3F2234 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028131 WLG4-3E1332 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028132 WLG4-3E2132 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028133 WLG4-3E1134 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028134 WLG4-3F2182 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028135 WLG4-3F3182 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028137 WLG4-3F2284 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028138 WLG4-3E1382 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028140 WLG4-3E1184 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028143 WL4-3P1330 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028144 WL4-3P3130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028145 WL4-3P3230 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028146 WL4-3P2130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028147 WL4-3P2230 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028148 WL4-3N1330 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028150 WL4-3N3130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028151 WL4-3N2130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028152 WL4-3F1330 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028153 WL4-3F3130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028155 WL4-3F2130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028156 WL4-3E1330 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028157 WL4-3E3130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028158 WL4-3E2130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028159 WSE4-3P1330 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028160 WSE4-3P2230 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028161 WSE4-3P3130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028163 WSE4-3P2130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028164 WSE4-3N1330 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028166 WSE4-3N3130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028167 WSE4-3N2130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028168 WSE4-3F1330 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028170 WSE4-3F3130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028171 WSE4-3F2130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028172 WSE4-3E1330 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028174 WSE4-3E3130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028175 WSE4-3E2130 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1028224 CS81-P1112 Color sensors Cảm biến màu sắc  
1028225 CS81-P3612 Color sensors Cảm biến màu sắc  
1028226 CS84-P1112 Color sensors Cảm biến màu sắc  
1028227 CS84-P3612 Color sensors Cảm biến màu sắc  
1028228 CS81-N1112 Color sensors Cảm biến màu sắc  
1028229 CS81-N3612 Color sensors Cảm biến màu sắc  
1028230 CS84-N1112 Color sensors Cảm biến màu sắc  
1028231 CS84-N3612 Color sensors Cảm biến màu sắc  
1028243 DME5000-117 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1028244 DME5000-127 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1028245 DME5000-217 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1028246 DME5000-227 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1028247 DME5000-317 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1028248 DME5000-327 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1028796 C46S-0101CT400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028802 C46S-0301CT400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028804 C46S-0401CT400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028806 C46S-0601CT400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028808 C46S-0701CT400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028810 C46S-0101CT500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028812 C46S-0301CT500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028814 C46S-0401CT500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028816 C46S-0601CT500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028818 C46S-0701CT500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028820 C46E-0101CU400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028821 C46E-0301CU400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028822 C46E-0401CU400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028823 C46E-0601CU400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028824 C46E-0701CU400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028825 C46E-0101CU500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028826 C46E-0301CU500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028827 C46E-0401CU500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028828 C46E-0601CU500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028879 C46S-0103CT400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028881 C46S-0303CT400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028883 C46S-0403CT400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028885 C46S-0603CT400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028887 C46S-0703CT400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028889 C46E-0103CU400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028890 C46E-0303CU400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028891 C46E-0403CU400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028892 C46E-0603CU400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028893 C46E-0703CU400 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028894 C46E-0103CU500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028896 C46E-0403CU500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028897 C46E-0603CU500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028901 C46S-0103CT500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028903 C46S-0303CT500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028905 C46S-0403CT500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028907 C46S-0603CT500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028909 C46S-0703CT500 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028934 S30A-4011BA Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028935 S30A-4011CA Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028936 S30A-4011DA Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028938 S30A-4011EA Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028953 PLG3-120F431 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028967 C40S-0401DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028969 C40S-0301DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028971 C40S-0601DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028973 C40S-0701DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028975 C40S-0901DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028977 C40S-1001DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028979 C40S-1201DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028981 C40S-1301DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028983 C40S-1501DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028985 C40S-1601DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028987 C40S-1801DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028989 C40E-0301DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028990 C40E-0401DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028991 C40E-0601DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028992 C40E-0701DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028993 C40E-0901DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028994 C40E-1001DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028995 C40E-1201DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028996 C40E-1301DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028997 C40E-1501DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028998 C40E-1601DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1028999 C40E-1801DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029001 C40S-0303DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029003 C40S-0403DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029005 C40S-0603DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029007 C40S-0703DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029009 C40S-0903DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029011 C40S-1003DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029013 C40S-1203DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029015 C40S-1303DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029017 C40S-1503DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029019 C40S-1603DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029021 C40S-1803DA040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029023 C40E-0303DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029024 C40E-0403DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029025 C40E-0603DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029026 C40E-0703DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029027 C40E-0903DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029028 C40E-1003DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029029 C40E-1203DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029030 C40E-1303DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029031 C40E-1503DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029032 C40E-1603DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029033 C40E-1803DB040 Safety light curtains Cảm biến quang điện  
1029113 WL27-302610P01 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029130 PLG3-270F431 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029131 PLG3-360F431 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029132 PLG3-420F431 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029141 WTB27-302641S08 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029143 WTB27-3S1511S01 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029144 WL27-3R2631S02 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029145 WL27-3S3731S03 Compact photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029645 WSE4-3P1430 Miniature photoelectric sensors Cảm biến quang điện thu nhỏ  
1029646 WSE4T-3P1430 Photoelectric sensors Cảm biến quang điệ  
1029647 WSE4T-3F1430 Photoelectric sensors Cảm biến quang điệ  
1029648 WSE4T-3E1430 Photoelectric sensors Cảm biến quang điệ  
1029788 DME4000-112 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029789 DME4000-111 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029790 DME4000-211 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029791 DME4000-212 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029792 DME4000-121 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029793 DME4000-122 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029794 DME4000-221 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029795 DME4000-222 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029796 DME4000-113 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029797 DME4000-123 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029798 DME4000-213 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029799 DME4000-223 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029800 DME4000-114 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029801 DME4000-115 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029802 DME4000-214 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029803 DME4000-215 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029804 DME4000-227 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029805 DME4000-224 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029806 DME4000-217 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029807 DME4000-117 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029808 DME4000-124 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029812 DME4000-127 Long range distance sensors Cảm biến khoảng cách xa  
1029873 WTB4-3P3161S11 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029874 WTV4-3P3041S12 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029876 WTB4-3P3061S15 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029877 WTB4-3N1361S16 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029879 WTV4-3P1040S17 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029881 WTB4-3P3061S20 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029883 WTB4-3P2261S25 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029884 WTB4-3P3261S27 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029887 WTV4-3P2140S33 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029888 WTV4-3P1321 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029889 WL4-3P3410S19 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029891 WL4-3E3030S21 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029892 WL4-3P3010S23 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029897 WLG4-3P1482 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029898 WSE4-3P3131 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029901 WT18X-3P920 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029902 WL18X-3P930 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029917 WTB4-3P3162S04 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029949 WTB4-3P3461 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029950 MM12-90APS-ZC0 Magnetic proximity sensors Cảm biến tiệm cận từ tính  
1029951 MM12-90APS-ZU0 Magnetic proximity sensors Cảm biến tiệm cận từ tính  
1029952 MM18-00APS-ZU0 Magnetic proximity sensors Cảm biến tiệm cận từ tính  
1029955 WL27X-3P3431 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029959 WL4-3N1310S25 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1029973 WT34-B400S04 Photoelectric sensors Cảm biến quang điện  
1030001 ATM60-A4A12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030002 ATM60-A4K12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030003 ATM60-A4L12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030004 ATM60-A4M12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030005 ATM60-A1A12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030006 ATM60-A1K12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030007 ATM60-A1L12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030008 ATM60-A1M12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030009 ATM60-AAA12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030010 ATM60-AAK12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030011 ATM60-AAL12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030012 ATM60-AAM12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030013 ATM60-P4H13X13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030014 ATM60-P1H13X13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030015 ATM60-PAH13X13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030017 ATM60-D4H13x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030018 ATM60-D1H13x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030019 ATM60-DAH13x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030024 ATM60-C4H13x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030025 ATM60-C1H13x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030026 ATM60-CAH13x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030028 ARS60-H4M00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030029 ARS60-H4R32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030030 ATM90-ATA12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030031 ATM90-ATK12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030032 ATM90-ATL12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030033 ATM90-ATM12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030034 ATM90-AUA12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030035 ATM90-AUK12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030036 ATM90-AUL12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030037 ATM90-AUM12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030038 ATM90-AXA12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030039 ATM90-AXK12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030040 ATM90-AXL12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030041 ATM90-AXM12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030042 ATM90-PTF13x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030043 ATM90-PUF13x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030044 ATM90-PXF13x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030045 ATM90-PTG13x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030046 ATM90-PUG13x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030047 ATM90-PXG13x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030048 KHK53-AXR00038 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030049 KHK53-AXS00038 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030050 KHK53-AXT00038 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030051 KHK53-AXU00038 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030052 KHK53-AXB00038 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030055 KHT53-XXX00038 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030056 KHU53-XXX00038 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030057 KHM53-XXX00038 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030058 KHK53-AXR00107 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030059 KHK53-AXS00107 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030060 KHK53-AXT00107 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030061 KHK53-AXU00107 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030062 KHK53-AXB00107 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030064 ARS60-H4A07920 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030065 KHT53-XXX00107 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030066 KHU53-XXX00107 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030067 KHM53-XXX00107 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030068 KHK53-AXR00354 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030069 KHK53-AXS00354 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030070 KHK53-AXT00354 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030071 KHK53-AXU00354 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030072 KHK53-AXB00354 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030075 KHT53-XXX00354 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030076 KHU53-XXX00354 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030077 KHM53-XXX00354 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030078 KHK53-AXR01700 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030079 KHK53-AXS01700 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030080 KHK53-AXT01700 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030081 KHK53-AXU01700 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030082 KHK53-AXB01700 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030085 KHT53-XXX01700 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030086 KHU53-XXX01700 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030087 KHM53-XXX01700 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1030101 ARS60-G4B03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030139 ARS60-J4B00100 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030142 ARS60-FAL00036 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030144 ARS60-G1L00860 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030156 ARS60-F1K00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030157 ARS60-A1L00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030162 ARS60-GAL00144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1030163 ARS60-FDM04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031387 ARS60-ADA00036 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031388 ARS60-A4A00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031389 ARS60-A4B00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031390 ARS60-A1B00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031391 ARS60-AAA00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031393 ARS60-ADA00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031394 ARS60-A4A00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031395 ARS60-A1B00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031396 ARS60-A4A01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031397 ARS60-A4A01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031398 ARS60-A4K01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031399 ARS60-A1A01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031400 ARS60-A1B01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031401 ARS60-A1L01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031402 ARS60-AAA01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031403 ARS60-AAM01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031404 ARS60-AAN01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031406 ARS60-AAL01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031407 ARS60-ADK01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031408 ARS60-ADA01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031411 ARS60-A4M01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031412 ARS60-AAA01576 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031413 ARS60-ADA01638 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031414 ARS60-A4A02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031415 ARS60-A4K02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031416 ARS60-A4T02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031417 ARS60-A1B02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031418 ARS60-ADA02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031419 ARS60-A4A03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031420 ARS60-AAB03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031421 ARS60-AAA03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031422 ARS60-ADA03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031424 ARS60-ADM03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031425 ARS60-ADA04086 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031426 ARS60-A4A04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031427 ARS60-A4B04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031428 ARS60-A1A04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031429 ARS60-A1B04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031430 ARS60-A1M04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031431 ARS60-AAA04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031432 ARS60-AAB04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031437 ARS60-AAU04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031438 ARS60-ADA04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031439 ARS60-ADK04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031442 ARS60-A4B06000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031443 ARS60-A4A07200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031444 ARS60-A1A07200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031445 ARS60-A4B07400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031446 ARS60-A1A08129 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031447 ARS60-A4A08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031448 ARS60-A4K08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031449 ARS60-A4B08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031450 ARS60-A4L08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031451 ARS60-A4M08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031452 ARS60-A4T08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031453 ARS60-A1A08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031454 ARS60-A1K08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031455 ARS60-A1B08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031456 ARS60-A1M08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031457 ARS60-AAK08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031458 ARS60-AAA08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031459 ARS60-AAB08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031461 ARS60-AAM08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031466 ARS60-ADA08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031468 ARS60-ADL08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031469 ARS60-ADM08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031471 ARS60-ADK08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031473 ARS60-AAB08196 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031474 ARS60-ADA09000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031475 ARS60-A4A10000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031476 ARS60-A4A12800 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031477 ARS60-AAA14400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031478 ARS60-A4A16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031479 ARS60-A1A16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031480 ARS60-A1M16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031481 ARS60-AAA16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031482 ARS60-ADA16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031483 ARS60-A1A18000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031484 ARS60-A4A18080 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031485 ARS60-ADM22528 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031486 ARS60-A4A32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031487 ARS60-A4R32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031488 ARS60-A1A32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031489 ARS60-A1R32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031490 ARS60-AAA32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031493 ARS60-ADA32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031494 ARS60-ADK32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031495 ARS60-A4A32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031496 ARS60-A4K32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031497 ARS60-A4B32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031498 ARS60-A4R32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031499 ARS60-A4L32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031500 ARS60-A4M32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031501 ARS60-A4T32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031502 ARS60-A4N32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031503 ARS60-A1A32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031504 ARS60-A1K32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031505 ARS60-A1B32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031506 ARS60-A1R32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031507 ARS60-A1L32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031508 ARS60-A1S32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031509 ARS60-A1M32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031510 ARS60-AAK32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031512 ARS60-AAA32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031516 ARS60-AAB32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031520 ARS60-AAL32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031521 ARS60-AAU32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031522 ARS60-ADA32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031525 ARS60-ADK32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031530 ARS60-B4A00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031531 ARS60-B4K00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031532 ARS60-B4B00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031533 ARS60-BDA00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031534 ARS60-B4A01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031535 ARS60-B1T03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031536 ARS60-BDA03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031537 ARS60-BDK03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031538 ARS60-B4A04000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031539 ARS60-BDA04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031540 ARS60-BDK04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031541 ARS60-B4A14400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031542 ARS60-BDM16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031543 ARS60-B1L21600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031544 ARS60-BDM24576 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031545 ARS60-FAL00100 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031546 ARS60-F4A00128 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031547 ARS60-FDL00128 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031548 ARS60-F4A00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031549 ARS60-F4K00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031550 ARS60-F4R00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031551 ARS60-F1A00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031552 ARS60-F1K00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031554 ARS60-FDA00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031555 ARS60-FDK00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031556 ARS60-F4A00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031557 ARS60-F4N00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031558 ARS60-F1A00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031559 ARS60-FAK00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031560 ARS60-FAM00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031561 ARS60-FDK00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031562 ARS60-F4A00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031563 ARS60-F4K00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031564 ARS60-F4B00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031565 ARS60-F4R00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031566 ARS60-F4L00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031567 ARS60-F4S00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031568 ARS60-F4M00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031569 ARS60-F1A00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031570 ARS60-F1B00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031571 ARS60-FAA00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031572 ARS60-FDA00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031573 ARS60-FDK00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031575 ARS60-F4R00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031576 ARS60-FAK00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031577 ARS60-F1M01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031578 ARS60-F4A01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031579 ARS60-F4K01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031580 ARS60-F4B01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031581 ARS60-F4R01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031582 ARS60-F4L01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031583 ARS60-F4M01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031584 ARS60-F4T01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031586 ARS60-F1A01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031587 ARS60-F1R01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031588 ARS60-FAL01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031589 ARS60-FAA01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031590 ARS60-FDA01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031592 ARS60-F4L01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031593 ARS60-FAK02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031594 ARS60-F4A02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031595 ARS60-F4K02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031596 ARS60-F4R02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031597 ARS60-F4L02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031598 ARS60-FDA02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031599 ARS60-F4R03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031600 ARS60-F4M03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031601 ARS60-FDA03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031602 ARS60-F4A04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031603 ARS60-F4K04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031604 ARS60-F4R04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031605 ARS60-F1A04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031606 ARS60-F1K04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031607 ARS60-FAK04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031608 ARS60-FAA04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031609 ARS60-FAR04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031610 ARS60-FDA04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031611 ARS60-F1N05000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031612 ARS60-FAA05760 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031613 ARS60-F4M07200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031614 ARS60-F4A08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031615 ARS60-F4K08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031616 ARS60-F4L08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031617 ARS60-F4M08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031618 ARS60-F4N08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031619 ARS60-F4U08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031620 ARS60-F1A08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031621 ARS60-F1K08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031622 ARS60-FDA08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031623 ARS60-F4A11520 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031624 ARS60-FAN16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031625 ARS60-FDA16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031626 ARS60-F4A32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031627 ARS60-F4K32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031628 ARS60-F4B32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031629 ARS60-F4L32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031630 ARS60-F4M32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031631 ARS60-F1A32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031632 ARS60-F1K32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031633 ARS60-F1T32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031634 ARS60-FAA32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031635 ARS60-FAK32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031636 ARS60-FAR32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031637 ARS60-FDA32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031638 ARS60-FDK32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031640 ARS60-F4A32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031641 ARS60-F4T32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031642 ARS60-F1A32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031643 ARS60-F1K32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031644 ARS60-FAL32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031645 ARS60-FAA32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031646 ARS60-FAK32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031647 ARS60-FDA32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031648 ARS60-FDL32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031650 ARS60-G4A00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031651 ARS60-G4K00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031652 ARS60-G4B00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031653 ARS60-G4R00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031654 ARS60-G4L00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031655 ARS60-GAR00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031656 ARS60-GAA00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031657 ARS60-G4A00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031658 ARS60-G4S00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031659 ARS60-G4A01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031660 ARS60-G4K01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031661 ARS60-G4A01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031662 ARS60-G4B01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031663 ARS60-GDA02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031665 ARS60-GDA02880 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031666 ARS60-G4A11520 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031667 ARS60-GAB32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031668 ARS60-H4K00072 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031669 ARS60-H4K00180 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031670 ARS60-H4K00232 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031671 ARS60-H4A00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031672 ARS60-HAM00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031673 ARS60-HDK00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031674 ARS60-HDA00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031675 ARS60-H4A00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031676 ARS60-H4K00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031677 ARS60-H4R00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031678 ARS60-H4L00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031679 ARS60-H4S00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031680 ARS60-H4M00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031681 ARS60-H4T00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031682 ARS60-H1A00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031683 ARS60-H1K00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031684 ARS60-H1B00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031685 ARS60-HAR00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031686 ARS60-H4A00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031687 ARS60-H4K00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031688 ARS60-HDA00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031689 ARS60-H4A01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031690 ARS60-H4K01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031691 ARS60-H4R01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031692 ARS60-H4M01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031693 ARS60-HDL01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031694 ARS60-H4L03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031695 ARS60-H4M03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031696 ARS60-H1L03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031697 ARS60-H4A04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031698 ARS60-H4K04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031699 ARS60-H1A04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031700 ARS60-H1K04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031701 ARS60-HAM04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031702 ARS60-HAU04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031703 ARS60-HDK04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031704 ARS60-H1A05000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031705 ARS60-H1K05000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031706 ARS60-H4K08000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031707 ARS60-H4A08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031708 ARS60-H4B08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031709 ARS60-H4T08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031710 ARS60-H1R08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031711 ARS60-HDK08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031712 ARS60-HDA10000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031713 ARS60-H1R16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031714 ARS60-HDA16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031715 ARS60-H4A32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031716 ARS60-H4T32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031717 ARS60-H1A32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031718 ARS60-H1K32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031719 ARS60-H1R32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031720 ARS60-HAB32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031721 ARS60-HAA32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031722 ARS60-HDK32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031723 ARS60-J4A00024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031724 ARS60-J4A00034 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031725 ARS60-J4A00100 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031726 ARS60-J4A00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031727 ARS60-J4A00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031728 ARS60-J4K00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031729 ARS60-J4R00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031730 ARS60-J4L00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031731 ARS60-J1R00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031732 ARS60-J4M00400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031733 ARS60-JAA00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031734 ARS60-J4K01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031735 ARS60-J4L01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031736 ARS60-J1B01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031737 ARS60-JDA01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031738 ARS60-J4A01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031739 ARS60-J1A02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031740 ARS60-J4A03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031741 ARS60-J4A04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031742 ARS60-J4K07999 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031743 ARS60-A4R08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031744 ARS60-A4S08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031745 ARS60-A1L08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031746 ARS60-A1R08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031747 ARS60-A1S08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031748 ARS60-A1T08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031749 ARS60-A4S32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031750 ARS60-A1T32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031751 ARS60-AAL08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031752 ARS60-AAR08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031753 ARS60-AAS08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031754 ARS60-AAT08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031756 ARS60-AAM32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031757 ARS60-AAR32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031758 ARS60-AAS32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031759 ARS60-AAT32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031761 ARS60-ADL32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031762 ARS60-F4B08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031763 ARS60-F4R08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031764 ARS60-F4S08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031765 ARS60-F4T08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031766 ARS60-F1B08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031767 ARS60-F1L08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031768 ARS60-F1M08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031769 ARS60-F1R08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031770 ARS60-F1S08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031771 ARS60-F1T08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031772 ARS60-F4B32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031773 ARS60-F4K32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031774 ARS60-F4L32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031775 ARS60-F4M32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031776 ARS60-F4R32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031777 ARS60-F4S32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031778 ARS60-F1B32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031779 ARS60-F1L32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031780 ARS60-F1M32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031781 ARS60-F1R32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031782 ARS60-F1S32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031783 ARS60-F1T32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031784 ARS60-FAA08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031785 ARS60-FAB08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031786 ARS60-FAK08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031787 ARS60-FAL08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031788 ARS60-FAM08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031789 ARS60-FAR08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031790 ARS60-FAS08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031791 ARS60-FAT08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031792 ARS60-FAB32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031793 ARS60-FAM32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031794 ARS60-FAR32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031795 ARS60-FAS32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031796 ARS60-FAT32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031797 ARS60-FDK08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031798 ARS60-FDL08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031799 ARS60-FDM08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031800 ARS60-FDK32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031801 ARS60-FDM32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031802 ARS60-A4T32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031804 ARS60-A1M32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031805 ARS60-AAK32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031806 ARS60-A1K32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031808 ARS60-A4K32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031811 ARS60-F4N32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031812 ARS60-A4B32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031813 ARS60-A1B32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031818 ARS60-H4A32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031820 ARS60-AAB32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031821 ARS60-F4R32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031822 ARS60-F4T32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031823 ARS60-F4U32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031825 ARS60-HAR32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031827 ARS60-AAU32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031828 ARS60-B4K32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031829 ARS60-HDA32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031830 ARS60-A4M32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031831 ARS60-A4N32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1031833 ARS60-AAM32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032591 ARS60-A1L32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032592 ARS60-A1S32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032593 ARS60-A1T32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032594 ARS60-A4L32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032595 ARS60-A4S32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032596 ARS60-AAL32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032598 ARS60-AAR32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032599 ARS60-AAS32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032601 ARS60-ADL32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032603 ARS60-F1B32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032604 ARS60-F1L32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032605 ARS60-F1M32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032606 ARS60-F1N32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032607 ARS60-F1R32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032608 ARS60-F1S32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032609 ARS60-F4S32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032610 ARS60-FAB32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032611 ARS60-FAL32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032612 ARS60-FAM32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032613 ARS60-FAS32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032614 ARS60-FAT32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032615 ARS60-FDL32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032616 ARS60-FDM32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032654 ATM90-PTF13x11 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032655 ATM90-PUF13x11 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032656 ATM90-PXF13x11 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032657 ATM90-PTG13x11 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032658 ATM90-PUG13x11 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032659 ATM90-PXG13x11 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032660 ATM90-PTF12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032661 ATM90-PUF12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032662 ATM90-PXF12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032663 ATM90-PTG12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032664 ATM90-PUG12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032665 ATM90-PXG12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032670 ARS60-H4A03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032675 ARS60-HAA16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032678 ARS60-FAL00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032681 ARS60-HDM32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032682 ARS60-HDA32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032692 ATM60-A4A0-K02 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032698 ARS60-HDK22800 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032703 ARS60-F4M00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032710 ARS60-H4K00064 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032715 ARS60-B4A02880 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032716 ARS60-F4K00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032719 ARS60-H4L04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032725 ARS60-F1T06017 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032728 ARS60-AAA10000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032732 ARS60-H4L02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032735 ARS60-F1L00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032740 ARS60-JAA00036 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032747 ARS60-F4A03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032759 ARS60-J4M01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032760 ARS60-J4A02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032764 ARS60-G1L00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032773 ARS60-F1A03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032774 ARS60-A4B02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032780 ARS60-H4A00100 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032782 ARS60-FAM00036 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032783 ARS60-FAM00042 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032784 ARS60-FAM00054 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032785 ARS60-FAM00072 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032786 ARS60-FAM00144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032793 ARS60-A4A02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032803 ARS60-FAA02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032811 ARS60-J4K00008 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032816 ARS60-F4K03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032820 ARS60-J1A01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032824 ARS60-H4M08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032828 ARS60-H1A00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032833 ARS60-F1K00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032837 ARS60-FDL01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032840 ARS60-ADA01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032851 ARS60-GDA00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032854 ARS60-H4A10000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032858 ARS60-A4T01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032874 ARS60-F4T00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032875 ARS60-AAL04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032877 ARS60-AAA00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032883 ARS60-A4A28800 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032884 ARS60-H4K03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032886 ARS60-JAA00400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032891 ARS60-BDA02880 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032894 ARS60-B1A02880 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032896 ATM90-PTF11x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032897 ATM90-PUF11x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032898 ATM90-PXF11x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032899 ATM90-PTG11x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032900 ATM90-PUG11x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032901 ATM90-PXG11x13 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032902 ARS60-A1R01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032903 ARS60-A1R04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032914 ARS60-ADM32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032915 ATM60-A4N12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032925 ATM60-A1N12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032930 ARS60-F1B04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032932 ARS60-F4A00120 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032935 ARS60-A4M04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032937 ARS60-A4K01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032958 ARS60-F4R01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032959 ARS60-H4L01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032961 ARS60-FDM00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032962 ARS60-A4M06000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032977 ARS60-J4K01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032996 ARS60-FAK00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1032998 ATM60-A4K0-K02 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033016 ARS60-HAL00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033019 ARS60-HDK03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033027 ARS60-FAL02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033042 ARS60-A4B01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033044 ARS60-H4K01375 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033167 ARS60-G4B00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033168 ARS60-A4K00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033169 ATM60-AAN12x12 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033214 ARS60-H4S00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033684 ARS60-F4K01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033685 ARS60-F4K07200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033694 ARS60-F1L02500 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033822 ARS60-F1A02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033837 ARS60-FDK01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033843 ARS60-J4A01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033845 ARS60-J4A00400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033847 ARS60-F4K00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033854 ARS60-A4L01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033855 ARS60-ADL16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033895 ARS60-JAT03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033900 ARS60-A4A09360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033904 ARS60-ADM04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033924 ARS60-FAM01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033945 ARS60-HAL32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1033951 ARS60-F4B00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034094 SKM36-HFA0-K02 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034095 SKS36-HFA0-K02 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034242 ARS60-A1A02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034268 ARS60-H4M32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034277 ARS60-H4A01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034293 ATM60-A1A0-K18 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034294 ATM60-A1A0-K19 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034297 ARS60-H4M32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034298 ARS60-HAS02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034299 BTF08-A1AM0240 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034300 BTF13-A1AM0520 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034301 BTF13-A1AM1020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034302 BTF13-A1AM2020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034303 BTF13-A1AM3020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034304 BTF19-A1AM5010 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034305 BTF08-P1HM0241 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034306 BTF13-P1HM0525 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034307 BTF13-P1HM1025 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034308 BTF13-P1HM2025 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034309 BTF13-P1HM3025 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034310 BTF19-P1HM5017 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034311 BTF08-D1HM0241 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034312 BTF13-D1HM0525 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034313 BTF13-D1HM1025 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034314 BTF13-D1HM2025 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034315 BTF13-D1HM3025 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034316 BTF19-D1HM5017 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034317 BTF08-C1HM0241 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034318 BTF13-C1HM0525 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034319 BTF13-C1HM1025 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034320 BTF13-C1HM2025 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034321 BTF13-C1HM3025 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034322 BTF19-C1HM5017 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034323 PRF08-A1AM0240 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034324 PRF13-A1AM0520 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034325 PRF13-A1AM1020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034326 PRF13-A1AM2020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034327 PRF13-A1AM3020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034328 PRF19-A1AM5010 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034329 PRF08-C1AM0240 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034330 PRF13-C1AM0520 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034331 PRF13-C1AM1020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034332 PRF13-C1AM2020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034333 PRF13-C1AM3020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034334 PRF19-C1AM5010 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034335 PRF08-E1AM0240 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034336 PRF13-E1AM0520 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034337 PRF13-E1AM1020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034338 PRF13-E1AM2020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034339 PRF13-E1AM3020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034340 PRF19-E1AM5010 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034346 ARS60-G4R00040 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034347 ARS60-F4A00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034349 ARS60-FDA00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034358 ARS60-J4M04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034373 ARS60-J4A01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034374 ARS60-A4B00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034383 ARS60-A1A00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034388 ARS60-F4M04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034398 ARS60-A4K04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034399 ARS60-AAA06000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034400 ARS60-A1K00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034414 ARS60-ADK28672 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034416 ARS60-AAB00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034431 ARS60-ADM28672 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034436 ARS60-J4B01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034441 ARS60-FAA04000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034459 ARS60-A4R04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034466 ARS60-A1A00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034469 ARS60-J4K00400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034473 ARS60-FAB00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034487 ARS60-H4B00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034502 ARS60-G4A08100 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034510 ARS60-F4B02880 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034514 ARS60-HDA07920 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034531 ARS60-A4A00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034539 ARS60-F4K01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034543 ARS60-A4R00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034549 ARS60-A4B02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034550 ARS60-J4R01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034559 ARS60-A4M01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034561 ARS60-G1A00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034566 ARS60-G4R03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034567 ARS60-F4T04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034577 ARS60-F4A00400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034588 ARS60-F4K00400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034593 ARS60-A1N32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034594 ARS60-A1N08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034600 ARS60-A4A08640 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034664 ARS60-J1A04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034667 ARS60-A4A00072 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034668 ARS60-J4M00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034674 ARS60-F4B00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034678 ARS60-H4R00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034687 ARS60-HAL02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034695 ARS60-FAU32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034702 ARS60-FAN32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034703 ARS60-J4K00100 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034707 ARS60-J4B01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034710 ARS60-HAA00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034715 ARS60-H4A00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034722 ARS60-A4A32766 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034734 ARS60-AAK03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034742 ARS60-J4B00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034747 ARS60-F1R04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034750 ARS60-FAK01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034751 ARS60-H1A08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034764 ARS60-A4A01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034773 ARS60-FAL00042 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034774 ARS60-HDA08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034781 ARS60-AAR03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034788 ARS60-AAL00036 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034790 ARS60-F4B01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034793 ARS60-HDM00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034798 ARS60-A4A32400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034865 ARS60-HDK16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034869 ARS60-F1S00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034871 ARS60-G1K00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034875 ARS60-FAL00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034877 ARS60-A4L02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034886 ARS60-FAL00078 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034889 ARS60-FAL00060 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034892 BTF08-A1AM0340 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034893 BTF08-P1HM0341 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034894 BTF08-D1HM0341 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034895 BTF08-C1HM0341 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034896 PRF08-A1AM0340 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034897 PRF08-C1AM0340 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034898 PRF08-E1AM0340 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034903 ARS60-J4R00400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034909 ARS60-H4A01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034911 ARS60-H4B00064 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034928 ARS60-BAK00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034931 ARS60-AAK04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1034981 ARS60-J4T00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035034 ARS60-F4R00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035035 ARS60-F4B04000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035037 ARS60-FAB04000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035039 DKV60-A1K00020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035040 DKV60-A1K00200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035041 DKV60-A1K01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035042 DKV60-A1K02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035043 DKV60-A2K00020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035044 DKV60-A2K00200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035045 DKV60-A2K01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035046 DKV60-A2K02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035047 DKV60-E1K00020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035048 DKV60-E1K00200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035049 DKV60-E1K01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035050 DKV60-E1K02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035051 DKV60-E2K00020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035052 DKV60-E2K00200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035053 DKV60-E2K01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035054 DKV60-E2K02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035055 DKV60-E2K01200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035063 ARS60-GAA00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035073 ARS60-FAL00144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035074 ARS60-J4B00400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035085 ARS60-GAK00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035092 ARS60-H4B00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035105 ARS60-HDM00072 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035111 ARS60-H4K02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035154 ARS60-A1L02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035157 ARS60-J4S04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035162 CKS36-AFB40003 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035174 ARS60-HDA04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035177 ARS60-HDM04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035178 ARS60-A4A00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035184 ARS60-H4A00048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035186 ARS60-F4A00018 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035199 ARS60-A1K18000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035206 ARS60-H4A00064 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035207 ARS60-H4A00500 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035211 ARS60-H1B00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035240 BKS09-ATBM0220 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035241 BKS09-ATBM0520 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035242 PKS09-ATBM0220 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035243 PKS09-ATBM0520 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035244 ARS60-F4M00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035267 ARS60-FAM00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035268 ARS60-H4B04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035273 ARS60-A1L04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035278 ARS60-J4B03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035285 ARS60-F4L03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035286 ARS60-H4A02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035291 ARS60-G4M00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035299 ARS60-J4B00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035312 ARS60-GDA00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035314 ARS60-HAL00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035316 ARS60-HAM00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035327 ARS60-G4T00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035329 ARS60-G4U00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035339 ARS60-F4L00128 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035341 ARS60-B4B02880 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035348 ARS60-AAA00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035358 CKS36-AFB80003 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035359 ARS60-J4K00064 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035360 ARS60-FAM16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035366 ARS60-A1A21600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035370 CKS36-PFBPROGR Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035371 ARS60-F1T00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035372 ARS60-J1K00012 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035392 ARS60-HAA01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035411 ARS60-H4S03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035419 ARS60-J1B00015 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035429 ARS60-F1A00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035433 ARS60-AAA30000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035436 XKS09-HTBM0227 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035437 XKS09-HTBM0527 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035439 ARS60-F1S00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035442 KHK53-AXT00054 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1035443 KHK53-AXB00054 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1035445 KHT53-XXX00054 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1035446 KHU53-XXX00054 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1035447 KHM53-XXX00054 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1035448 KHK53-AXT00548 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1035449 KHK53-AXB00548 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1035451 KHT53-XXX00548 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1035452 KHU53-XXX00548 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1035453 KHM53-XXX00548 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1035465 ARS60-A4R00200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035469 ARS60-A4A04000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035476 ARS60-AAA18080 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035484 ARS60-H4M00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035499 ARS60-HAM32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035535 CKS36-AFB40005      
1035553 ARS60-G4A00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035554 ARS60-A4K00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035560 ARS60-H4B01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035565 ARS60-HAA08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035570 ARS60-F1K05000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035571 DKV60-E2K00040 Measuring wheel encoders Bộ mã hóa  
1035572 DKV60-E2K00100 Measuring wheel encoders Bộ mã hóa  
1035573 ARS60-H4L00200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035601 SKM36-HVA0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1035602 SKM36-HVV0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1035603 SKS36-HVA0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1035604 SKS36-HVV0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1035614 ARS60-F1B16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035623 ARS60-HAA03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035625 ARS60-FAK01924 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035642 ATM60-A4K0-K11 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035647 ARS60-H4M01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035649 ARS60-F4K04000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035653 ARS60-FDK16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035655 ARS60-FAR16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035673 ARS60-H4M04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035674 ARS60-G4K00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035675 ARS60-H4K00019 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035682 ARS60-F1L00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035686 ARS60-A4B05000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035688 ARS60-H4S00400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035694 ARS60-J4A00180 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035702 ARS60-AAL25000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035722 ARS60-F1S02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035724 ARS60-JAT00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035728 ARS60-JAL00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035733 ARS60-F1K01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035745 DKV60-A1P00200 Measuring wheel encoders Bộ mã hóa  
1035767 DKV60-E1K00003 Measuring wheel encoders Bộ mã hóa  
1035773 DKV60-E1Z0-S05 Measuring wheel encoders Bộ mã hóa  
1035790 ARS60-F4L04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035798 ARS60-J4B02534 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035803 DFS60A-T8AK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1035818 ARS60-A4B01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035819 ARS60-J4R01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035821 ARS60-GAK03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035827 ARS60-F4T00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035829 ARS60-JDL00100 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035830 ARS60-A1A03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035831 ARS60-J4T08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035835 ARS60-HAA01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035837 ARS60-AAB32400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035840 ARS60-FAA00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035842 ARS60-G1A00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035846 ARS60-H4K08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035856 ARS60-FAB00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035861 ARS60-FDK02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035864 ARS60-F4A00452 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1035867 ARS60-H1R00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036071 DKV60-E1P00200      
1036126 ARS60-A1A01892 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036145 ARS60-H4R04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036147 ARS60-H4R08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036156 DKV60-E1K00015      
1036157 DKV60-E1K00004      
1036163 KHK53-PXF00038 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1036164 KHK53-PXF00107 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1036165 KHK53-PXF00354 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1036166 KHK53-PXF01700 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1036167 KHK53-PXF00054 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1036168 KHK53-PXF00548 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính  
1036169 ARS60-F1A10000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036176 ARS60-A1K04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036205 ARS60-F4L00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036210 ARS60-A4A05000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036246 BTF13-HXAM-S02 PAKET BTF13 + SRM50      
1036258 ARS60-F4A01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036267 DKV60-A2K00100 Measuring wheel encoder cảm biến  
1036277 DFS60E-BBAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036278 DFS60E-BCAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036279 DFS60E-BDAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036281 DFS60E-BFAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036282 DFS60E-BGAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036283 DFS60E-BHAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036284 DFS60E-BJAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036299 ARS60-F4S02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036300 ARS60-F4A02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036303 ARS60-AAA18000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036329 DFS60E-BEAC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036330 DFS60E-BEAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036331 DFS60E-BEAL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036332 DFS60E-BEAM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036333 DFS60B-BEAC05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036334 DFS60B-BEAK05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036335 DFS60B-BEAL05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036336 DFS60B-BEAM05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036337 DFS60A-BEAC16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036338 DFS60A-BEAK16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036339 DFS60A-BEAL16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036340 DFS60A-BEAM16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036341 DFS60E-BECC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036342 DFS60E-BECK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036343 DFS60E-BECL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036344 DFS60E-BECM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036345 DFS60B-BECC05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036346 DFS60B-BECK05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036347 DFS60B-BECL05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036348 DFS60B-BECM05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036349 DFS60A-BECC16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036350 DFS60A-BECK16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036351 DFS60A-BECL16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036352 DFS60A-BECM16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036353 DFS60E-BEEC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036354 DFS60E-BEEK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036355 DFS60E-BEEL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036356 DFS60E-BEEM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036357 DFS60B-BEEC05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036358 DFS60B-BEEK05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036359 DFS60B-BEEL05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036360 DFS60B-BEEM05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036361 DFS60A-BEEC16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036362 DFS60A-BEEK16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036363 DFS60A-BEEL16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036364 DFS60A-BEEM16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036379 ARS60-A1A10000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036446 ARS60-HDA00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036448 ARS60-A4L04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036500 ARS60-A4B03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036501 ARS60-HDL00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036503 ARS60-AAA01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036510 DFS60E-TEAC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036513 ARS60-HDK00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036520 DFS60B-THAC06000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036531 DFS60B-BDEC00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036532 DFS60B-BDEC03000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036536 DFS60E-BGEC00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036538 ARS60-A1A05000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036540 DFS60E-BHEC00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036541 DFS60E-BHEC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036542 DFS60E-TECC02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036546 DFS60E-TDEM00635 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036555 DFS60E-BCAC02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036556 SKS36S-HFA0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1036557 SKS36S-HVA0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1036558 SKM36S-HFA0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1036559 SKM36S-HVA0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1036563 ARS60-H4L08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036564 DFS60B-TBCC02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036565 DFS60B-TBCC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036566 ARS60-A1L00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036569 ARS60-A4A09192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036578 ARS60-F1A00500 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036582 DFS60B-THEC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036587 DKV60-A2P02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036588 DFS60A-THEC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036591 DFS60B-TECK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036592 DFS60B-TEAK00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036593 DFS60B-TECL03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036595 DFS60A-TEAM19635 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036596 DFS60B-BHAC03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036601 DFS60B-THEM08192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036602 DFS60A-BEEC19456 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036607 DFS60B-BHAM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036609 ARS60-J4A00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036614 DFS60E-BHEN01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036616 PGT-08-S      
1036617 DFS60B-TECL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036625 DFS60B-BEAL02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036628 ARS60-GAK00900 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036632 DFS60E-TEEL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036637 DFS60B-THAK02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036641 DFS60B-TDEM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036642 DFS60E-BFCK02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036643 DFS60B-BBEC05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036651 DFS60E-TFCC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036653 ARS60-H1M32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036659 DFS60E-BBEC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036661 DFS60B-BDEL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036663 DFS60A-THAK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036666 DFS60E-BGAK02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036673 DFS60B-BBAC02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036676 DFS60A-BHCC02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036677 ARS60-F4A16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036678 DFS60E-S1AA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036679 DFS60E-S1AC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036680 DFS60E-S1AK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036681 DFS60E-S4AA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036682 DFS60E-S4AC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036683 DFS60E-S4AK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036686 DFS60E-TGEK02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036687 DFS60E-BEAC02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036688 DFS60A-BEAC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036692 ARS60-H4K32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036694 DFS60E-BHAK00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036695 DFS60E-BHEK00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036696 DFS60B-TFEK04096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036704 ARS60-F1A00009 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036705 ARS60-F1R02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036707 DFS60A-BDEK31400 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036714 DFS60B-BEEL03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036718 DFS60A-THCL00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036719 DFS60E-THCL00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036720 DFS60B-S4PA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036721 DFS60B-S4PC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036722 DFS60B-S4PK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036723 DFS60B-S4PL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036724 DFS60B-S4PM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036725 DFS60A-S4PA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036726 DFS60A-S4PC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036727 DFS60A-S4PK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036728 DFS60A-S4PL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036729 DFS60A-S4PM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036732 CKS36-AFB40010      
1036735 ARS60-HDL32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036743 ARS60-J4B14400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1036745 DFS60A-BEEM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036754 DFS60E-BDEC01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036755 DFS60B-S1PA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036756 DFS60B-S1PC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036757 DFS60B-S1PK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036758 DFS60B-S1PL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036759 DFS60B-S1PM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036760 DFS60A-S1PA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036761 DFS60A-S1PC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036762 DFS60A-S1PK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036763 DFS60A-S1PL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036764 DFS60A-S1PM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036765 DFS60B-BBPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036766 DFS60B-BCPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036767 DFS60B-BDPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036768 DFS60B-BEPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036769 DFS60B-BFPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036770 DFS60B-BGPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036771 DFS60B-BHPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036772 DFS60B-BJPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036773 DFS60B-BBPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036774 DFS60B-BCPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036775 DFS60B-BDPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036776 DFS60B-BEPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036777 DFS60B-BFPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036778 DFS60B-BGPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036779 DFS60B-BHPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036780 DFS60B-BJPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036781 DFS60B-BBPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036782 DFS60B-BCPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036783 DFS60B-BDPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036784 DFS60B-BEPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036785 DFS60B-BFPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036786 DFS60B-BGPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036787 DFS60B-BHPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036788 DFS60B-BJPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036789 DFS60B-BBPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036790 DFS60B-BCPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036791 DFS60B-BDPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036792 DFS60B-BEPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036793 DFS60B-BFPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036794 DFS60B-BGPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036795 DFS60B-BHPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036796 DFS60B-BJPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036797 DFS60B-BBPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036798 DFS60B-BCPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036799 DFS60B-BDPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036800 DFS60B-BEPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036801 DFS60B-BFPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036802 DFS60B-BGPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036803 DFS60B-BHPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036804 DFS60B-BJPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036805 DFS60A-BBPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036806 DFS60A-BCPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036807 DFS60A-BDPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036808 DFS60A-BEPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036809 DFS60A-BFPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036810 DFS60A-BGPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036811 DFS60A-BHPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036812 DFS60A-BJPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036813 DFS60A-BBPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036814 DFS60A-BCPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036815 DFS60A-BDPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036816 DFS60A-BEPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036817 DFS60A-BFPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036818 DFS60A-BGPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036819 DFS60A-BHPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036820 DFS60A-BJPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036821 DFS60A-BBPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036822 DFS60A-BCPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036823 DFS60A-BDPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036824 DFS60A-BEPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036825 DFS60A-BFPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036826 DFS60A-BGPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036827 DFS60A-BHPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036828 DFS60A-BJPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036829 DFS60A-BBPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036830 DFS60A-BCPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036831 DFS60A-BDPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036832 DFS60A-BEPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036833 DFS60A-BFPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036834 DFS60A-BGPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036835 DFS60A-BHPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036836 DFS60A-BJPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036837 DFS60A-BBPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036838 DFS60A-BCPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036839 DFS60A-BDPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036840 DFS60A-BEPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036841 DFS60A-BFPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036842 DFS60A-BGPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036843 DFS60A-BHPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036844 DFS60A-BJPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036905 DFS60B-TBPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036906 DFS60B-TCPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036907 DFS60B-TDPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036908 DFS60B-TEPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036909 DFS60B-TFPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036910 DFS60B-TGPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036911 DFS60B-THPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036912 DFS60B-TJPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036913 DFS60B-TBPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036914 DFS60B-TCPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036915 DFS60B-TDPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036916 DFS60B-TEPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036917 DFS60B-TFPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036918 DFS60B-TGPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036919 DFS60B-THPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036920 DFS60B-TJPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036921 DFS60B-TBPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036922 DFS60B-TCPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036923 DFS60B-TDPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036924 DFS60B-TEPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036925 DFS60B-TFPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036926 DFS60B-TGPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036927 DFS60B-THPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036928 DFS60B-TJPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036929 DFS60B-TBPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036930 DFS60B-TCPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036931 DFS60B-TDPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036932 DFS60B-TEPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036933 DFS60B-TFPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036934 DFS60B-TGPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036935 DFS60B-THPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036936 DFS60B-TJPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036937 DFS60B-TBPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036938 DFS60B-TCPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036939 DFS60B-TDPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036940 DFS60B-TEPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036941 DFS60B-TFPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036942 DFS60B-TGPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036943 DFS60B-THPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036944 DFS60B-TJPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036945 DFS60A-TBPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036946 DFS60A-TCPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036947 DFS60A-TDPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036948 DFS60A-TEPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036949 DFS60A-TFPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036950 DFS60A-TGPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036951 DFS60A-THPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036952 DFS60A-TJPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036953 DFS60A-TBPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036954 DFS60A-TCPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036955 DFS60A-TDPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036956 DFS60A-TEPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036957 DFS60A-TFPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036958 DFS60A-TGPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036959 DFS60A-THPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036960 DFS60A-TJPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036961 DFS60A-TBPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036962 DFS60A-TCPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036963 DFS60A-TDPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036964 DFS60A-TEPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036965 DFS60A-TFPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036966 DFS60A-TGPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036967 DFS60A-THPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036968 DFS60A-TJPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036969 DFS60A-TBPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036970 DFS60A-TCPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036971 DFS60A-TDPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036972 DFS60A-TEPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036973 DFS60A-TFPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036974 DFS60A-TGPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036975 DFS60A-THPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036976 DFS60A-TJPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036977 DFS60A-TBPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036978 DFS60A-TCPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036979 DFS60A-TDPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036980 DFS60A-TEPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036981 DFS60A-TFPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036982 DFS60A-TGPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036983 DFS60A-THPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036984 DFS60A-TJPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036987 DFS60B-BDEC07200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1036988 DFS60A-BDCC36000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037001 DFS60A-BDAC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037005 DFS60E-BHAK01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037007 DFS60E-BHEC00256 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037010 DFS60B-BDEL00004 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037011 DFS60A-BDEC16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037014 DFS60A-TEEC32768 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037015 DFS60E-TGAK02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037017 DFS60B-S4CM02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037018 CKS36-AFB80012 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037019 DFS60E-TFCK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037021 DFS60E-BBEK02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037025 DFS60E-TGEC00512 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037027 DFS60A-TEAC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037028 DFS60E-S4EA00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037029 DFS60B-TGEK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037030 DFS60E-TGEC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037031 DFS60B-S4CC05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037032 DFS60E-TEEM02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037040 DFS60A-TEAL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037042 DFS60B-BHEC00160 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037043 DFS60B-BHCL08000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037044 DFS60B-BHCM08000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037045 DFS60B-BHEL08000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037047 DFS60B-TEEK02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037048 DFS60B-TEAK02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037049 DFS60E-TEAK00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037051 DFS60E-THEL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037053 DFS60A-BHCC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037055 DFS60E-S4EC00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037057 DFS60E-S4EM00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037059 SRS50-HAA0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037060 SRS50-HAA0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037061 SRS50-HAV0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037062 SRS50-HAV0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037063 SRM50-HAA0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037064 SRM50-HAA0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037065 SRM50-HAV0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037066 SRM50-HAV0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037067 SRS50-HFA0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037068 SRS50-HFA0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037069 SRS50-HFV0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037070 SRS50-HFV0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037071 SRM50-HFA0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037072 SRM50-HFA0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037073 SRM50-HFV0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037074 SRM50-HFV0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037075 SRS50-HGA0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037076 SRS50-HGA0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037077 SRS50-HGV0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037078 SRS50-HGV0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037079 SRM50-HGA0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037080 SRM50-HGA0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037081 SRM50-HGV0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037082 SRM50-HGV0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037083 SRS50-HEA0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037084 SRS50-HEA0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037085 SRS50-HEV0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037086 SRS50-HEV0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037087 SRM50-HEA0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037088 SRM50-HEA0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037089 SRM50-HEV0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037090 SRM50-HEV0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037091 SRS50-HWA0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037092 SRS50-HWA0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037093 SRS50-HWV0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037094 SRS50-HWV0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037095 SRM50-HWA0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037096 SRM50-HWA0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037097 SRM50-HWV0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037098 SRM50-HWV0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037099 SRS50-HXA0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037100 SRS50-HXA0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037101 SRS50-HXV0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037102 SRS50-HXV0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037103 SRM50-HXA0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037104 SRM50-HXA0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037105 SRM50-HXV0-K21 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037106 SRM50-HXV0-K22 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037111 DFS60E-BBAL01000 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037113 DFS60E-S4CK00500 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037114 DFS60E-TBAM00250 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037117 DFS60E-TEEA02048 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037120 DFS60B-THAA04096 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037121 DFS60E-BHAA01024 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037123 DFS60B-TDEC05000 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037124 DFS60B-S4AA05000 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037125 DFS60B-S4AC05000 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037126 DFS60A-BGAM65536 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037128 DFS60E-TGEA00512 Motor feedback systems rotary  Hệ thống phản hồi động cơ quay  
1037129 ARS60-HAA00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037130 DFS60B-BEAA05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037133 DFS60B-S4EA00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037134 DFS60E-TDEM02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037135 DFS60B-BECC03000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037136 DFS60E-BDEM00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037137 DFS60E-S4CA02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037138 SKM36-HFA0-S05      
1037139 SKS36-HFA0-S05      
1037144 DFS60B-S4AC03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037151 DFS60A-S4EC32768 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037153 DFS60A-TCAC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037158 DFS60E-S4EC00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037159 DFS60A-S1CC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037161 DFS60E-TBAM01250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037162 DFS60B-BDAA02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037163 DFS60E-BEEM02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037166 DFS60B-S4CK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037168 DFS60E-S4EA01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037174 DFS60B-S1AA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037178 DFS60E-BFEM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037179 DFS60B-S4AA08192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037180 DFS60B-S1EC05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037181 DFS60B-S1EK05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037182 DFS60E-S4EC00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037183 DFS60E-BEEL00250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037184 DFS60E-S1EL00250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037185 DFS60E-BHEK00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037188 DFS60B-S4AL02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037192 DFS60B-S1CA00900 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037193 DFS60E-TDEC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037194 DFS60B-S1AA00400 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037195 DFS60B-S1AA00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037196 DFS60B-S1AA01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037197 DFS60B-S1AA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037198 DFS60B-S1AA02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037199 DFS60B-S1AA02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037200 DFS60B-S1AA05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037201 DFS60B-S1AK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037202 DFS60B-S1AK02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037203 DFS60B-S1AK04096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037204 DFS60B-S1AK00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037205 DFS60B-S1AK01500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037206 DFS60B-S4AA00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037207 DFS60B-S4AA00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037208 DFS60B-S4AA01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037209 DFS60B-S4AA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037210 DFS60B-S4AA02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037211 DFS60B-S4AA02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037212 DFS60B-S4AA03000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037213 DFS60B-S4AA04096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037214 DFS60B-S4AA09000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037215 DFS60B-S4AA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037216 DFS60B-S4AK00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037217 DFS60B-S4AK00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037218 DFS60B-S4AK05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037219 DFS60B-S4AM00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037220 DFS60B-S4AK03000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037221 DFS60B-S1CA00250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037222 DFS60B-S1CA02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037223 DFS60B-S1CA02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037224 DFS60B-S1CA04096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037225 DFS60B-S1CK01250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037226 DFS60B-S1CK02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037227 DFS60B-S1CM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037228 DFS60B-S1CL01250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037229 DFS60B-S4CA00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037230 DFS60B-S4CA00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037231 DFS60B-S4CA01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037232 DFS60B-S4CA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037233 DFS60B-S4CA01250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037234 DFS60B-S4CA02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037235 DFS60B-S4CA02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037236 DFS60B-S4CA02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037237 DFS60B-S4CA04000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037238 DFS60B-S4CA04096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037239 DFS60B-S4CA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037240 DFS60B-S4CK01250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037241 DFS60B-S4CK02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037242 DFS60B-S4CL01250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037243 DFS60B-S4EA00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037244 DFS60B-S1EA00016 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037245 DFS60B-S1EA00200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037246 DFS60B-S1EA00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037247 DFS60B-S1EA00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037248 DFS60B-S1EA00512 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037249 DFS60B-S1EA02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037250 DFS60B-S1EA02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037251 DFS60B-S1EA04096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037252 DFS60B-S1EA05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037253 DFS60B-S1EK00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037254 DFS60B-S1EK01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037255 DFS60B-S1EK02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037256 DFS60B-S1EL01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037257 DFS60B-S1EL04096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037258 DFS60B-S1EM00180 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037260 DFS60B-S4EA00005 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037261 DFS60B-S4EA00006 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037262 DFS60B-S4EA00050 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037263 DFS60E-BHCA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037264 DFS60B-S4EA00200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037265 DFS60B-S4EA00256 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037266 DFS60B-S4EA00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037267 DFS60B-S4EA00512 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037268 DFS60B-S4EA00600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037269 DFS60B-S4EA01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037270 DFS60B-S4EA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037271 DFS60B-S4EA02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037272 DFS60B-S4EA02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037273 DFS60B-S4EA02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037274 DFS60B-S4EA03000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037275 DFS60B-S4EA05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037276 DFS60B-S4EA07200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037277 DFS60B-S4EA08000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037278 DFS60B-S4EA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037279 DFS60B-S4EK00180 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037280 DFS60B-S4EK00200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037281 DFS60B-S4EK00720 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037282 DFS60B-S4EK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037283 DFS60B-S4EK01800 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037284 DFS60B-S4EK05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037285 DFS60B-S4EL01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037286 DFS60B-S4EL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037287 DFS60B-S4EL01250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037288 DFS60B-S4EL02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037289 DFS60B-S4EL04096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037290 DFS60B-S4EK01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037291 DFS60B-S4EM00720 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037293 DFS60E-BHAC02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037300 DFS60E-BHEK01500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037302 DFS60E-BDAM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037303 DFS60B-BDAM04096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037304 DFS60B-BEAM04096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037306 ARS60-F4B04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037307 DFS60B-BEEA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037308 DFS60E-S4CC02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037309 DFS60E-BBAK00200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037310 DFS60E-S4EC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037311 DFS60B-THAK00512 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037312 ARS60-F4A04090 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037313 DFS60E-S4CA00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037314 DFS60B-BDEM00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037317 DFS60B-S4CK02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037320 DFS60B-BGEM00004 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037322 DFS60E-S4AM00250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037323 DFS60B-S4AA03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037324 DFS60B-S4AA00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037325 DFS60E-S4EM00314 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037326 DFS60A-S4AA25000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037332 ARS60-A4A32000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037334 DFS60E-THEA01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037335 DFS60E-S4EK01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037336 DFS60A-S4AK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037338 DFS60E-TDEA00250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037341 DFS60B-TDAK07200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037342 ARS60-FAB01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037343 DFS60E-S4EA00400 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037348 DFS60B-BHEC01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037349 DFS60B-BEAL03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037350 DFS60E-S4EC01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037351 DFS60E-S4AL02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037352 DFS60E-BDCA00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037357 DFS60B-BEEM00004 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037358 DFS60B-TDAK05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037359 DFS60E-BDCA00050 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037360 DFS60B-BHEC00600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037361 DFS60E-S1EA00250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037364 DFS60A-S4AL20480 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037365 DFS60B-S1EM06000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037383 DFS60E-BEEK00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037384 DFS60E-BEEK00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037385 DFS60E-S4EL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037387 DFS60E-TGEA00720 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037388 DFS60E-BDAA02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037389 DFS60E-S4AA02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037390 DFS60B-S4AC02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037391 DFS60B-S4AC09000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037392 DFS60B-BHEM00250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037393 DFS60E-S4AA02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037399 DFS60B-S1EL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037401 DFS60E-S4EK00200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037403 DFS60B-S4EC03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037407 DFS60E-BDEK01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037408 DFS60E-BEEA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037409 DFS60B-S4EK00020 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037410 DFS60B-S1EA00150 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037411 DFS60B-BEEA00020 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037412 DFS60E-BEEK02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037413 DFS60E-THEC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037414 DFS60B-S4EA00250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037415 DFS60A-TEAK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037417 DFS60B-S4EM02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037418 DFS60B-TDEK05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037419 DFS60E-TEEK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037420 DFS60E-S1EK00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037421 DFS60E-S4EA00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037423 DFS60E-BHEC02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037427 DFS60E-THEM00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037428 DFS60E-BHCC02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037429 DFS60A-S1AK18000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037431 DFS60B-S4CC02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037432 DFS60B-BHCC08192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037433 DFS60B-S4CC08192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037435 AFM60E-S4AA004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037436 AFM60B-S4AC032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037437 AFM60A-S4AK262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037438 AFM60E-S1AA004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037439 AFM60B-S1AC032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037440 AFM60A-S1AK262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037441 AFS60A-S4AA262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037442 AFS60A-S4AC262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037443 AFS60A-S4AK262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037444 AFS60A-S1AA262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037445 AFS60A-S1AC262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037446 AFS60A-S1AK262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037448 DFS60B-S4EA01200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037450 DFS60E-BECK01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037451 DFS60E-S4CA01250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037452 DFS60E-S1CA00250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037453 DFS60B-BHEA00600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037454 ARS60-H4L01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037455 DFS60E-BHAK02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037460 DFS60E-BHEC00512 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037463 DFS60E-BDAK01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037465 DFS60B-S4CC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037466 DFS60B-TEAA08000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037467 ARS60-A4K00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037470 ARS60-BDL00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037471 DFS60E-TGAM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037474 DFS60B-BHEA00016 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037476 DFS60E-BBEA00018 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037477 DFS60E-TEEM01250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037478 DFS60E-S4EC02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037479 DFS60B-S1EK02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037483 AFS60B-S4PA032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037484 AFS60B-S4PC032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037485 AFS60B-S4PK032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037486 AFS60B-S4PL032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037487 AFS60B-S4PM032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037488 AFS60A-S4PA262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037489 AFS60A-S4PC262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037490 AFS60A-S4PK262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037491 AFS60A-S4PL262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037492 AFS60A-S4PM262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037493 AFS60B-S1PA032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037494 AFS60B-S1PC032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037495 AFS60B-S1PK032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037496 AFS60B-S1PL032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037497 AFS60B-S1PM032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037498 AFS60A-S1PA262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037499 AFS60A-S1PC262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037500 AFS60A-S1PK262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037501 AFS60A-S1PL262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037502 AFS60A-S1PM262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037503 AFM60B-S4PA032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037504 AFM60B-S4PC032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037505 AFM60B-S4PK032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037506 AFM60B-S4PL032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037507 AFM60B-S4PM032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037508 AFM60A-S4PA262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037509 AFM60A-S4PC262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037510 AFM60A-S4PK262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037511 AFM60A-S4PL262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037512 AFM60A-S4PM262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037513 AFM60B-S1PA032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037514 AFM60B-S1PC032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037515 AFM60B-S1PK032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037516 AFM60B-S1PL032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037517 AFM60B-S1PM032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037518 AFM60A-S1PA262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037519 AFM60A-S1PC262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037520 AFM60A-S1PK262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037521 AFM60A-S1PL262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037522 AFM60A-S1PM262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037526 DFS60E-S1AA02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037527 DKV60-A1P02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037528 DFS60B-BDCC00004 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037529 DFS60E-BEAL00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037531 DFS60A-BHAC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037534 DFS60E-S4EK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037536 ARS60-A4B07200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037537 DFS60E-TEAA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037545 DFS60E-S4CA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037546 DFS60E-TBAM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037547 DFS60B-BDAA03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037548 DFS60E-BEAA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037549 DFS60A-BEAA16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037550 DFS60E-BECA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037551 DFS60B-BECA05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037552 DFS60A-BECA16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037553 DFS60B-BEEA05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037554 DFS60E-S1AL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037555 DFS60E-S1AM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037556 DFS60E-S4AL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037557 DFS60E-S4AM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037559 DFS60B-S1AC05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037560 DFS60B-S1AK05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037561 DFS60B-S1AL05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037562 DFS60B-S1AM05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037563 DFS60B-S4AL05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037564 DFS60B-S4AM05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037565 DFS60A-S1AA16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037566 DFS60A-S1AC16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037567 DFS60A-S1AK16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037568 DFS60A-S1AL16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037569 DFS60A-S1AM16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037570 DFS60A-S4AA16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037571 DFS60A-S4AC16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037572 DFS60A-S4AK16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037573 DFS60A-S4AL16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037574 DFS60A-S4AM16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037575 DFS60E-S1CA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037576 DFS60E-S1CC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037577 DFS60E-S1CK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037578 DFS60E-S1CL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037579 DFS60E-S1CM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037580 DFS60E-S4CC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037581 DFS60E-S4CK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037582 DFS60E-S4CL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037583 DFS60E-S4CM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037584 DFS60B-S1CA05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037585 DFS60B-S1CC05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037586 DFS60B-S1CK05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037587 DFS60B-S1CL05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037588 DFS60B-S1CM05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037589 DFS60B-S4CA05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037590 DFS60B-S4CK05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037591 DFS60B-S4CL05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037592 DFS60B-S4CM05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037593 DFS60A-S1CA16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037594 DFS60A-S1CC16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037595 DFS60A-S1CK16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037596 DFS60A-S1CL16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037597 DFS60A-S1CM16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037598 DFS60A-S4CA16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037599 DFS60A-S4CC16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037600 DFS60A-S4CK16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037601 DFS60A-S4CL16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037602 DFS60A-S4CM16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037604 DFS60E-S1EC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037605 DFS60E-S1EK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037606 DFS60E-S1EL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037607 DFS60E-S1EM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037610 DFS60B-S1EL05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037611 DFS60B-S1EM05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037612 DFS60B-S4EC05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037614 DFS60B-S4EM05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037615 DFS60A-S1EA16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037616 DFS60A-S1EC16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037617 DFS60A-S1EK16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037618 DFS60A-S1EL16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037619 DFS60A-S1EM16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037620 DFS60A-S4EA16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037621 DFS60A-S4EC16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037622 DFS60A-S4EK16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037623 DFS60A-S4EL16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037624 DFS60A-S4EM16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037625 AFS60E-S1AA004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037626 AFS60E-S1AC004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037627 AFS60E-S1AK004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037628 AFS60E-S1AL004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037629 AFS60E-S1AM004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037630 AFS60E-S4AA004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037631 AFS60E-S4AC004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037632 AFS60E-S4AK004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037633 AFS60E-S4AL004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037634 AFS60E-S4AM004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037635 AFS60B-S1AA032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037636 AFS60B-S1AC032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037637 AFS60B-S1AK032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037638 AFS60B-S1AL032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037639 AFS60B-S1AM032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037640 AFS60B-S4AA032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037641 AFS60B-S4AC032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037642 AFS60B-S4AK032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037643 AFS60B-S4AL032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037644 AFS60B-S4AM032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037645 AFS60A-S1AL262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037646 AFS60A-S1AM262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037647 AFS60A-S4AL262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037648 AFS60A-S4AM262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037649 AFM60E-S1AC004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037650 AFM60E-S1AK004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037651 AFM60E-S1AL004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037652 AFM60E-S1AM004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037653 AFM60E-S4AC004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037654 AFM60E-S4AK004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037655 AFM60E-S4AL004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037656 AFM60E-S4AM004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037657 AFM60B-S1AA032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037658 AFM60B-S1AK032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037659 AFM60B-S1AL032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037660 AFM60B-S1AM032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037661 AFM60B-S4AA032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037662 AFM60B-S4AK032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037663 AFM60B-S4AL032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037664 AFM60B-S4AM032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037665 AFM60A-S1AA262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037666 AFM60A-S1AC262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037667 AFM60A-S1AL262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037668 AFM60A-S1AM262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037669 AFM60A-S4AA262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037670 AFM60A-S4AC262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037671 AFM60A-S4AL262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037672 AFM60A-S4AM262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037673 DFS60A-BEEA16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037681 DFS60E-BEAK00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037682 DFS60B-S1EK00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037687 ARS60-F1M18000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037689 DFS60E-TEEM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037690 DFS60B-BHEC02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037694 DFS60B-S4CL07200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037695 DFS60B-S1EA04000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037696 ARS60-G1M00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037697 DFS60E-S4EA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037698 DFS60B-BBEC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037699 DFS60B-TEAK02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037700 DFS60E-S1EL00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037701 DFS60E-S1EL02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037702 DFS60B-BGEM05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037703 DFS60B-BDEA01074 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037704 DFS60B-TEAK02018 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037712 DFS60B-S4AK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037719 DFS60E-BGEC02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037720 DFS60B-BGEC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037721 DFS60B-S1EK03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037722 DFS60E-BHEA00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037724 DFS60E-S4EM00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037725 DFS60B-S4CL02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037726 DFS60B-BHCL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037728 AFS60E-S4AM002048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037732 DFS60E-TGEA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037736 DFS60B-TEAC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037737 DFS60B-S1EK07000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037738 DFS60E-TEEM00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037739 ARS60-FAA05808 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037746 ARS60-HAA02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037747 DFS60E-BDAA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037748 DFS60E-BDEA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037749 AFS60A-S4AC131072 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037750 DFS60A-S4AL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037751 ARS60-A4B00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037756 DFS60E-THEA00200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037759 DFS60E-TEEC00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037760 DFS60E-S4EM00200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037761 DFS60B-BHEA00020 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037762 ARS60-F4B00128 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037763 DFS60E-S1EK00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037764 DFS60E-BFEK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037766 DFS60E-S4EA02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037767 DFS60B-S1AA01500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037768 DFS60B-BDAC05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037769 DFS60E-TEAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037770 ARS60-A4T04320 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037771 AFM60B-S4AA008192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037772 AFM60B-S4AC008192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037773 AFM60B-S4AK008192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037774 AFM60A-S4AA008192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037775 AFM60A-S4AC008192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037776 AFM60A-S4AK008192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037777 AFM60B-S4AA004096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037778 AFM60B-S4AC004096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037779 AFM60B-S4AK004096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037780 AFM60A-S4AA004096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037781 AFM60A-S4AC004096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037782 AFM60A-S4AK004096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037784 DFS60E-BECK00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037788 ARS60-HDL03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037791 DFS60E-S4CL02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037794 DFS60B-BEAA04096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037795 DFS60E-S4EM00720 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037796 DFS60E-BGEC00200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037797 DFS60A-S4CA32768 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037801 DFS60E-TDEL00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037802 DFS60E-S1CA00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037803 DKV60-E2P00200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037805 DFS60B-S4CL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037806 DFS60E-THEC01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037807 DFS60E-TJAC01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037809 ARS60-H1L01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037810 DFS60B-THAM03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037811 DFS60E-THCA01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037812 DFS60E-THCC01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037813 DFS60A-THAA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037814 DFS60A-THAC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037816 DFS60B-S4EA00720 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037817 DFS60B-S4CM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037818 DFS60A-S4CA25000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037819 DFS60B-TEPN10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037820 DFS60B-S1EA00900 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037821 DFS60A-S4AC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037822 ARS60-B4A01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037823 DFS60B-BBPZ0-S01 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037825 DFS60E-BHEA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037826 DFS60B-S4AK02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037827 DFS60E-S4CA00720 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037828 DFS60B-S4EA04096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037832 DFS60B-BHEM05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037833 DFS60E-THAC01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037834 DFS60B-BHAA02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037836 DFS60B-S4EA04000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037837 DFS60E-TGCL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037838 DFS60A-S4EM32768 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037841 AFM60E-S4AL000256 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037847 DFS60E-TGCC00127 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037848 DFS60B-BFEK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037851 DFS60B-BDEC00010 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037853 DFS60B-BDAK02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037854 DFS60E-BHEN00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037857 DFS60B-BCEC00200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037858 DFS60B-BCEC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037862 AFM60B-S1AA008192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037863 AFM60B-S1AC008192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037864 AFM60B-S1AK008192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037865 AFM60A-S1AA008192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037866 AFM60A-S1AC008192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037867 AFM60A-S1AK008192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037868 AFM60B-S1AA004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037869 AFM60B-S1AC004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037870 AFM60B-S1AK004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037871 AFM60A-S1AA004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037872 AFM60A-S1AC004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037873 AFM60A-S1AK004096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037880 DFS60B-S4EL05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037881 DFS60B-S4AC08192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037882 DFS60B-BEEL00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037883 DFS60B-S4EK00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037885 AFS60A-TFAA262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037887 DFS60B-S4EK04096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037888 DFS60B-THEA00400 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037889 DFS60B-THEM03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037890 DFS60A-TJAC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037892 DFS60E-S4AC02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037896 DFS60B-S1EK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037897 DFS60A-BHAA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037898 DFS60B-THEC00400 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037899 DFS60E-S1CA02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037900 ARS60-G4A01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037901 DFS60A-TEAM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037903 AFS60E-S4AC001024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037904 DFS60A-SZCK0-S02 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037905 DFS60B-BEEK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037906 DFS60B-S1EA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037907 DFS60A-S4EC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037909 DFS60B-BHAA03000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037910 DFS60B-BHAA08192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037911 DFS60B-S1AC08192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037912 DFS60B-S4AL09000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037914 AFS60A-S4AA065536 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037915 CKS36-AFB20003      
1037916 DFS60B-S4AA07200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037918 DFS60B-S4AA00256 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037920 DFS60E-TEEA08192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037922 DFS60B-S4EK02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037923 DFS60B-BECK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037924 DFS60B-TJEK03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037925 DFS60E-TEEC01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037927 AFS60B-BEPC032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037928 AFS60B-BDPA032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037929 AFS60A-TEPA262144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037930 AFS60A-BDPA262144 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037934 DFS60B-TECC02540 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037935 DFS60A-BEAL32768 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037936 DFS60E-BEEM00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037938 DFS60E-BEAM00250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037939 DFS60E-S4CA01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037940 DFS60B-S4EC00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037941 AFS60B-TEPC032768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037942 AFS60E-BEAA001024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối  
1037943 DFS60A-BEAM32768 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037944 DFS60A-S1CA20000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037945 DFS60E-S1EA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037946 DFS60B-S4EK03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037948 DFS60E-BBEC00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037949 DFS60B-S4EM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037950 DFS60A-S4EA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037951 DFS60E-BDEC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037953 DFS60B-S1AC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037954 DFS60A-S4AA32768 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037957 DFS60E-S4CL00250 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037958 DFS60A-S4EA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037959 DFS60A-S4EC25200 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037960 DFS60B-TDAA05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037961 DFS60B-TDEA05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037969 DFS60B-S4EL00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037972 DFS60E-TGEK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037973 AFS60B-S4AA016384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037974 DFS60B-BHAA05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037976 DFS60E-BDEC00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần  
1037978 DFS60B-S4AK08192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần