Đại lý Vega tại Việt Nam, Vega Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay

VEGAPULS C 11 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULS 11 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULS 64 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGFLEX 81 TDR sensor Cảm biến TDR
FIBERTRAC 31 Radiation-based sensor Cảm biến dựa trên bức xạ
VEGABAR 28 Pressure sensor Cảm biến áp suất
VEGABAR 29 Pressure sensor Cảm biến áp suất
VEGABAR 38 Pressure sensor Cảm biến áp suất
VEGABAR 39 Pressure sensor Cảm biến áp suất
VEGABAR 82 Pressure transmitter Máy phát áp suất
VEGABAR 81 Pressure transmitter Máy phát áp suất
VEGADIF 85 Differential pressure sensor Cảm biến áp suất
VEGAPULS 21 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULS 31 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULS C 21 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULS C 22 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULS C 23 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULS 61 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULS 62 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULS 63 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULS 65 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULS 66 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGFLEX 83 TDR sensor Cảm biến TDR
VEGFLEX 86 TDR sensor Cảm biến TDR
VEGASON S61 Ultrasonic sensor Thiết bị cảm biến sóng siêu âm
VEGASON 61 Ultrasonic sensor Thiết bị cảm biến sóng siêu âm
VEGASON 62 Ultrasonic sensor Thiết bị cảm biến sóng siêu âm
VEGABAR 86 Submersible pressure transmitter Máy phát áp suất
VEGABAR 87 Submersible pressure transmitter Máy phát áp suất
FIBERTRAC 32 Radiation-based sensor Cảm biến dựa trên bức xạ
SOLITRAC 31 Radiation-based sensor Cảm biến dựa trên bức xạ
VEGAMAG 81 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULS Air 23 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULS Air 41 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULS Air 42 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPOINT 11 Capacitive limit switch Công tắc giới hạn điện dung
VEGAPOINT 21 Capacitive limit switch Công tắc giới hạn điện dung
VEGASWING 61 Vibrating level switch Công tắc mức rung
POINTRAC 31 Radiation-based sensor Cảm biến dựa trên bức xạ
VEGACAP 64 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGAPOINT 23 Capacitive limit switch Công tắc giới hạn điện dung
VEGASWING 51 Capacitive limit switch Công tắc giới hạn điện dung
VEGASWING 63 Capacitive limit switch Công tắc giới hạn điện dung
VEGASWING 66 Capacitive limit switch Công tắc giới hạn điện dung
VEGACAP 62 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGACAP 63 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGACAP 65 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGACAP 66 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGACAP 69 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGACAP 27 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGACAP 98 Conductive level switch Công tắc mức dẫn điện
VEGAKON 61 Conductive level switch Công tắc mức dẫn điện
VEGAKON 66 Conductive level switch Công tắc mức dẫn điện
EL 1 Conductive probe Đầu dò dẫn điện
EL 3 Conductive probe Đầu dò dẫn điện
EL 4 Conductive probe Đầu dò dẫn điện
EL 6 Conductive probe Đầu dò dẫn điện
EL 8 Conductive probe Đầu dò dẫn điện
VEGAMIP R61 Microwave barrier Tấm chắn vi sóng
VEGAMIP R62 Microwave barrier Tấm chắn vi sóng
VEGASWING 53 Vibrating level switch Công tắc mức rung
VEGAVIB 61 Vibrating level switch Công tắc mức rung
VEGAWAVE 61 Vibrating level switch Công tắc mức rung
VEGACAP 64 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGAVIB S61 Vibrating level switch Công tắc mức rung
VEGAWAVE S61 Vibrating level switch Công tắc mức rung
VEGAVIB 62 Vibrating level switch Công tắc mức rung
VEGAVIB 63 Vibrating level switch Công tắc mức rung
VEGAWAVE 61 Vibrating level switch Công tắc mức rung
VEGAWAVE 63 Vibrating level switch Công tắc mức rung
VEGACAP 62 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGACAP 63 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGACAP 65 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGACAP 66 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGACAP 67 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGACAP 25 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGACAP 98 Capacitive probe Đầu dò điện dung
VEGAMI R61 Microwave barrier Tấm chắn vi sóng
VEGAMI R62 Microwave barrier Tấm chắn vi sóng
VEGAPULS 69 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAFLEX 82  Radar sensor Cảm biến Rađa
FIBERTRAC 31 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULX 21 Radar sensor Cảm biến Rađa
VEGAPULX 69 Radar sensor Cảm biến Rađa
FX83.IXBPOXHXAMXX    
PS63.XXPAEHAMXX    
PS69.IXBXCCHXAMAXX    
WE63.XXBGDRKNX Power supply Bộ nguồn
B86.ACDDAXAGBHXKIWAX    
WL52.XXX4ATD1DD1X  pressure transmitter Máy phát áp suất
DIS82.AXHKIMACX    
WE61.XXANDRKMX Vibrating level switch Công tắc mức rung
PS68.XXEFCHH8MAX Radar sensor Cảm biến Rađa
PSSR68.XXE1F2HANAX Radar sensor Cảm biến Rađa
SCAN693.XXE Controller Bộ điều khiển
PS68.XXEFCHH8MAX Radar sensor Cảm biến Rađa
SWING61.XXNAVXNRL Vibrating level switch Công tắc mức rung
PULSSR68.XXEGD2HKMAX Radar Level Meter  Cảm biến Rađa
PS61.CXBXXHKMXX Radar sensor Cảm biến Rađa
SN61.XXAGVDMXX Ultrasonic Level Sensor Thiết bị cảm biến sóng siêu âm
SWING61.XXCAPXPCL Vibrating level switch Công tắc mức rung
SN61.XXAGHKNXX Level Sensor Cảm biến mức
MET624.XXX Controller Bộ điều khiển
PS69.AXCSDAHXANAXX Radar sensor Cảm biến Rađa
CP65.XXKGSRKMX Capacitive cable probe  
PSSR68.XXEGD2BRMXX Radar sensor Cảm biến Rađa
PS69.AXCFBABXDMXXX Radar sensor Cảm biến Rađa
WL52.XXA4ALD1DC1X sensor Cảm biến
SN61.XXANHANAX Ultrasonic Sensor Cảm biến
VB63.XXBGDCKMX Vibrating level switch Công tắc mức rung
SWING61.XAGBVXMRX Vibrating level switch Công tắc mức rung
WE61.XXANDRKNX Vibrating level switch Công tắc mức rung
PS66.XXDFC2HKMXX Radar sensor Cảm biến Rađa
PS68.XXEGD2HAMXX Radar sensor Cảm biến Rađa
PS67.XXBXXHAMXX Radar sensor Cảm biến Rađa
PS69.AXBXXCHXAMAXX Radar sensor Cảm biến Rađa
PS69.AXCSCABXDMXXM Radar sensor Cảm biến Rađa
B28.XXXXDUA4SZB Pressure transmitter Máy phát áp suất
PS68.XXE1H2HANAK Radar sensor Cảm biến Rađa
FX82.AXFTIFBXDMAX TDR sensor Cảm biến
VB63.XXBGDCKMX Vibrating level switch Công tắc mức rung
PS68.XXK104HAMXK Radar sensor Cảm biến
SN63.XXABHKMAX Ultrasonic sensor Cảm biến
VB61.GXACATVMX Vibrating level switch Công tắc mức rung
WL52 XXA4AKD1BD1X  pressure transmitter  Máy phát áp suất
MET381.XX  Controller Bộ điều khiển
WAVES61.EXX2RA level switch Công tắc mức
B83.AXLDTG5SZXKIMAX pressure transmitter  Máy phát áp suất
PS69.AXCFCAHXAMKXX Radar sensor Cảm biến Rađa
PS31.XXXXXGMHB Radar sensor Cảm biến Rađa
VB61.GXAGDTAMX level switch Công tắc mức
PS67.XXBFKBDMXX Radar sensor Cảm biến Rađa
WE63.XXAGDRAMX level sensor Cảm biến
PS69.AXCSAAHXKDKXX Radar sensor Cảm biến Rađa
PS64.AXTTCAHXAMXXX Radar sensor Cảm biến Rađa
PS69.AXCSAAHXKMXX Radar sensor Cảm biến Rađa
SCAN693.XXE Controller Bộ điều khiển
SN62.XXAGHKMXX Ultrasonic sensor Cảm biến
WL52.XXA4AMD1ED1X pressure transmitter  Máy phát áp suất
PS61.XXAGPHKMAX Radar sensor Cảm biến Rađa
SN62.XXAGHANAX Ultrasonic sensor Cảm biến
B86.AXBDAPJGDHXAIMXX pressure transmitter Máy phát áp suất