Đại lý Westec Instruments tại Việt Nam, Westec Instrument Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay 

MillMinder Audio Signal Converter 90201112 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90201122 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90201132 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90201142 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90201152 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90201212 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90201222 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90201232 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90201242 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90201252 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90200112 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90200122 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90200132 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90200142 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90200152 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90200212 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90200222 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90200232 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90200242 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
MillMinder Audio Signal Converter 90200252 Westec Instruments MillMinder Audio Signal Converter, Westec Instruments Vietnam, Bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh MillMinder của Westec Instruments.
Millphone Microphone Receiver 61001011 Westec Instruments Millphone Microphone Receiver, Westec Instruments Vietnam, Bộ thu micro điện thoại của Westec Instruments.
Fuses, Box of 5, 1/8 Amp, Slo-Blo (For 230 VAC) 22550060 Westec Instruments Fuse, Westec Instruments Vietnam, Cầu chì Westec Instruments.
Fuses, Box of 5, 1/4 Amp, Slo-Blo (For 115 VAC) 22550070 Westec Instruments Fuse, Westec Instruments Vietnam, Cầu chì Westec Instruments.
Fuses, Box of 5, 5 Amp, Slo-Blo (For 115 & 230 VAC) 22550095 Westec Instruments Fuse, Westec Instruments Vietnam, Cầu chì Westec Instruments.
Fuses, Box of 5, 4/10 Amp, Slo-Blo (For 115 VAC) 22550067 Westec Instruments Fuse, Westec Instruments Vietnam, Cầu chì Westec Instruments.
Fuses, Box of 5, 1/10 Amp, Slo-Blo (For 230 VAC)  22550055 Westec Instruments Fuse, Westec Instruments Vietnam, Cầu chì Westec Instruments.
Transformer, 30A242, (For 115 VAC)  26350242 Westec Instruments Transformer, Westec Instruments Vietnam, Biến áp Westec Instruments.
Transformer, 30A243, (For 230 VAC) 26350243 Westec Instruments Transformer, Westec Instruments Vietnam, Biến áp Westec Instruments.
Relay, 156-14C-200 25000170 Westec Instruments Relay, Westec Instruments Vietnam, Rờ le Westec Instruments.
Interconnection Cable  6700095 Westec Instruments Interconnection Cable , Westec Instruments Vietnam, Cáp nối Westec Instruments.
MR-50 Module Rack 51009011 Westec Instruments Interconnection Cable , Westec Instruments Vietnam, Cáp nối Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer NCT-2, Nema 4 90321000 Westec Instruments Non-Contacting Tachometer , Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay (không cần tiếp xúc) Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer NCT-2, Nema 4, LCD Meter 90321100 Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay (không cần tiếp xúc) Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer, NCT-2, Nema 4, Dual Alarm Card 90321010 Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer, NCT-2, Nema 4, LCD Meter & Dual Alarm Card 90321110 Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay (không cần tiếp xúc) Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer, NCT-2, Open Style 90311000 Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer, NCT-2, NCT-2, Open Style, Dual Alarm Card, Backpan Mounted 90311010 Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer, NCT-2, Nema 4X Stainless 90331000 Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay (không cần tiếp xúc) Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer, NCT-2, Nema 4X Stainless, LCD Meter 90331100 Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer, NCT-2, Nema 4X Stainless, Dual Alarm Card 90331010 Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay (không cần tiếp xúc) Westec Instruments.
Non-Contacting Tachometer,NCT-2, Nema 4X Stainless, LCD Meter & Dual Alarm Card 90331110 Westec Instruments Non-Contacting Tachometer, Westec Instruments Vietnam, Máy đo tốc độ tốc độ vòng quay Westec Instruments.
MSP-1 Mini Probe 7MH7146-0AA Westec Instruments Mini Probe, Westec Instruments Vietnam, Đầu dò mini Westec Instruments.
MSP-1 Mini Probe (with RMA in Nema 4) (Manufactured by Westec) 7MH7146-0AA + 7MH7145-0A Westec Instruments Mini Probe, Westec Instruments Vietnam, Đầu dò mini Westec Instruments.
MSP-12 Low Temperature Probe  7MH7146-0EA Westec Instruments Low Temperature Probe , Westec Instruments Vietnam, Đầu dò nhiệt độ thấp Westec Instruments.
MSP-3 High Temperature Probe (with RMA in Nema 4) 7MH7146-0BA + 7MH7145-0A Westec Instruments High Temperature Probe, Westec Instruments Vietnam, Đầu dò nhiệt độ cao Westec Instruments.
XPP-5 Explosion Proof Probe (with 5 feet of cable)  7MH7146-0GA Westec Instruments Explosion Proof Probe, Westec Instruments Vietnam, Đầu dò chống cháy nổ Westec Instruments.
XPP-5 Explosion Proof Probe (with 30 feet of cable) 7MH7146-0HA Westec Instruments Explosion Proof Probe, Westec Instruments Vietnam, Đầu dò chống cháy nổ Westec Instruments.
MSP-9 304 SS Probe (with RMA in Nema 4 SS) 7MH7146-0DA + 7MH7145-0D Westec Instruments Probe, Westec Instruments Vietnam, Đầu dò Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-1110 90411000 Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5110 90421000 Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5120 90421100 Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5130 90421010 Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5140 90421110 Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-1210 90412000 Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5210 90422000 Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5220 90422100 Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5230 90422010 Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
 Speed Detector DSD-3-5240 90422110 Westec Instruments Speed Detector, Westec Instruments Vietnam, Dụng cụ đo tốc độ Westec Instruments.
Mother Board, 115 VAC 51009291 Westec Instruments Mother Board, Westec Instruments Vietnam, Bảng mạch chủ Westec Instruments.
Mother Board, 230 VAC  51009292 Westec Instruments Mother Board, Westec Instruments Vietnam, Bo mạch chủ Westec Instruments.
Daughter Board 51009281 Westec Instruments Daughter Board, Westec Instruments Vietnam, Bảng mạch con Westec Instruments.
LCD Board 51007611 Westec Instruments LCD Board, Westec Instruments Vietnam, Bảng mạch LCD Westec Instruments.
Remote Mounted Amplifier Board 7MH7723-1DT Westec Instruments LCD Board, Westec Instruments Vietnam, Bảng mạch khếch đại từ xa Westec Instruments.
Tilt Switch Probe, Low Temp 7MH7143-3AA10 Westec Instruments Tilt Switch Probe, Westec Instruments Vietnam, Cảm biến công tắc nghiêng Westec Instruments.
Tilt Switch Probe, High Temp 7MH7143-3AB10 Westec Instruments Tilt Switch Probe, Westec Instruments Vietnam, Cảm biến công tắc nghiêng Westec Instruments.