Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay

38050C76030A26 GAALFLEX®  ROBOT 123
PUR torsion cable ± 450°/0,5 mt, DIN VDE 300/500 V, UL/CSA 300 V (0,14 mm2
 - 0,34 mm2), UL/CSA max. 600 V (from 0,5 mm2)
Robot cable Elettrotek Kabel-  Dây cáp robot Elettrotek Kabel Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050C76040A26 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050C76030A24 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050C76040A24 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050C76070A24 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050C76250A24 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050C76020A22 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70181A20 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70251A20 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70041A19 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70141A19 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70021A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70031A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70041A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70061A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70071A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70121A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70181A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70251A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70341A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70401A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70411A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70071A16 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70121A16 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70181A16 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70251A16 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70031A14 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70041A14 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70031A12 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70031A08 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70031A06 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70031A04 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70031A02 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050C76250A22 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38050F70029002 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
    Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010C76030A26 GAALFLEX®  ROBOT 113
PVC torsion cable ± 270°/0,5 mt, DIN VDE 300/500 V, UL 300 V, UL/CSA 600 V
Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010C76040A26 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010C76030A24 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010C76040A24 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010C76070A24 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010C76250A24 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010C76020A22 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70251A20 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70041A19 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70071A19 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70141A19 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70021A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70031A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70041A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70121A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70181A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70251A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70341A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70411A18 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70181A16 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70251A16 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70031A14 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70041A14 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70031A12 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70031A08 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70031A06 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70031A04 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38010F70031A02 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
    Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060C76120A26 GAALFLEX®  ROBOT 123 D
PUR torsion cable ± 450°/0,5 mt, DIN VDE 300/500 V, UL/CSA 300 V (0,14 mm2
 - 0,34 mm2 ), UL/CSA 600 V (from 0,5 mm2
Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060C76250A24 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060F70051A24 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060F70121A16 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060F70181A16 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060F70041A14 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060F70041A12 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060F70031A06 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060C77042A22 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060C76020A24 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060F7L010A04 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060C76161A16 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060F7004BA16 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060C76042A22 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38060C76052A22 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
    Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38020C76120A26 GAALFLEX®  ROBOT 113 D
PVC torsion cable ± 270°/0,5 mt, UL 300 V
Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38020C76250A24 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38020C76041A08 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38020C76041A06 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38020C7604BA16 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
    Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030C74070M02 GAALFLEX®  ROBOT 118
PUR torsion cable ± 360°/1 mt, max. 350 V (up to 0,34 mm2), 300/500 V (from 0,5 mm2)
Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030C74120M02 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030C74250M02 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030C74020M03 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030C74030M03 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030C74070M03 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030C74120M03 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72121M05 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72161M05 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72181M05 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72251M05 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72041M07 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72071M07 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72121M07 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72141M07 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D74020M10 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72031M10 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72041M10 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72071M10 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72121M10 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72181M10 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72251M10 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72341M10 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72411M10 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72031M15 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72041M15 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72081M15 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72121M15 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72181M15 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72251M15 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72031M25 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72041M25 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72031M40 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72041M40 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72041M60 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72031M61 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72031M62 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72031M63 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38030D72031M64 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
    Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040C74100M01 GAALFLEX®  ROBOT 118 D
PUR torsion cable with overall copper screen ± 360°/ 1 mt, max. 350 V (up to 0,34 mm2), 300/500 V (from 0,5 mm2)
Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040C74120M01 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040C74180M01 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040C74250M01 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040C74120M02 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040C74180M02 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040C74250M02 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040C74120M03 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040C74180M03 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040C74250M03 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040D70121M05 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040D70251M05 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040D70121M07 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040D70181M07 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040D70251M07 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040D70121M10 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040D70181M10 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040D70251M10 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040D70121M15 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040D70181M15 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam
38040D70251M15 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, robot cable Vietnam, dây cáp robot Vietnam

 ANS là đại lý phân phối chính hãng Elettrotek Kabel tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7