Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 190501-01-00-CN
 Velomitor CT Velocity Transducer

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330425-02-CN
 Accelerometer Acceleration Tranducer

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330104-00-10-05-02-00
 Proximity Probe

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330130-085-03-00
 Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330180-91-00
 3300 XL Proximitor Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330525-00
 Velomitor XA Piezo-velocity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330500-02-CN
 Velomitor Piezo-velocity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330709-000-050-10-02-00
 3300 XL 11 mm Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330130-080-13-00
 Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330780-91-00
 Proximity Sensor