Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330105-02-12-05-02-CN
Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 138945-01
Standard Backplane (3500 Series Monitoring System)

100% USA/ China Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 106M1079-01
Universal AC Power Supply Module

100% USA/ China Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 106M1081-01
Universal AC Power Input Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 288055-01
Interface Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 146031-01
I/O Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 176449-02
Seismic Monitor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 128229-01
I/O Module with internalterminations

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 125800-01
Keyphasor I/O Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 149369-01
Keyphasor Module