Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 190501-01-00-CN
Velocity Transducer

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330103-00-09-10-11-00
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 9200-01-05-10-00
Two-Wire Transducer

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330103-00-05-50-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330106-05-30-10-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330103-00-07-50-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-20-10-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330103-00-04-10-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330105-02-12-90-02-00
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330180-51-00
Proximity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 9200-01-05-10-00
Two-Wire Transducer.

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330103-00-10-10-02-00
Proximity Probes