Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Aii Vietnam

Model: GPR-1200
Portable Oxygen Analyzer (PPM)
Includes:
GPR-12-333 OR XLT-12-333
 (confirm once ordered)

100% Australia Origin

AIC
Vietnam

Code: PM4-BC-DC-5E-4R BDC Meter
Description : BCD panel meter (special version HY0.2 software)
Input: BCD/Binary encoded data 20 bit - please specify BCD/Binary signal voltage
Supply: 12 to 48 VDC
Display: 5 digit 14mm LED, keypads, alarm LEDS
Outputs:
 RS485 serial comms
1 x setpoint relay
 Note : Kiểm tra stock trước khi chốt PO và xác nhận mức điện áp tín hiệu ( signal voltage level) để khớp với điện trở đầu vào Ví dụ :0-5VDC

100% USA Origin

Aii Vietnam

Model: GPR-1200
Portable Oxygen Analyzer (PPM)
Includes:
GPR-12-333 OR XLT-12-333
 (confirm once ordered)

100% USA Origin

Aii Vietnam

Model: XLT-12-333
Oxygen Sensor (PPM)

100% USA Origin

Aii Vietnam

Model: XLT-12-333
Oxygen Sensor (PPM)

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: HD-1150K
Thermometer

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: BS-31E-030-TC1-ASP
Probe

100% US/EU Origin

ASCO Vietnam

SCG353A051.230/50-60
Valve 2/2W-Impulsventil. 230V/50-60Hz. Alu (2/2W-Impulsventil. 230V/50-60Hz. Alu NC. G 2 1/2. NW 66).

100% EU/ China/ Brazil Origin

Balluff Vietnam

BES0068
BES M12MI-PSC40B-S04G
Inductive Sensors

100% EU/ Hungary/ Brazil Origin

Balluff Vietnam

BES0060
BES M12MI-PSC20B-S04G
Inductive Sensors

100% Taiwan/China
Origin

Advantech Vietnam

P/N: PCI-1713U
*Base: 100k, 12bit, 32ch Isolated AI Univ, PCI Card