Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330400-01-CN
Accelerometer Acceleration Transducers

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 16710-33
Interconnect Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-20-10-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330130-080-01-CN
Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-61-20-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-77-20-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-39-15-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330130-075-01-CN
Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-75-15-02-CN
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330101-00-36-15-02-CN
Proximity Probes