Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

Kind of Products 

Code series

Code

GPU Computing System

RCX-1500 PEG

RCX-1520R PEG

RCX-1520 PEG

RCX-1500R RTX2080D

RCX-1500 RTX2080D

RCX-1000 PEG

RCX-1400FR PEG

RCX-1400F PEG

RCX-1400FR RTX2080

RCX-1400F RTX2080

ECX-1400/1300 PEG

ECX-1400 PEG

ECX-1300 PEG

ECX-1400 RTX2070

ECX-1300 RTX2070

ECX-1410 GTX1050

ECX-1401 GTX1050

ECX-1310 GTX1050

ECX-1301 GTX1050

RCS-9000 RTX2080

RCS-9400FR RTX2080

RCS-9400F RTX2080

ECX-1200 GTX1050

ECX-1200 GTX1050

ECX-1100 GTX1050

EVS-1000/1100

EVS-1000

EVS-1100

ECS-9200 GTX1050

ECS-9280 GTX1050

ECS-9240 GTX1050

ECS-9100 GTX1050

ECS-9700 GTX1050

ECS-9700/9600 GTX1050

ECS-9780 GTX1050 (8 PoE)

ECS-9755 GTX1050 (10G RJ45)

ECS-9771 GTX1050 (10G SFP+)

High-Performance Fanless Sys.

 

ECX-1000

 

SPC-5600

ECS-9000/9200

ECS-9000

ECS-9200 (M12)

ECS-9160

IVH-9000/9200

IVH-9204MX ICY

IVH-9200 (M12)

IVH-9000

ECS-8000

ECS-8000-PoER

ECS-8000-PoE

ECS-8000-2G

ECS-8000-2R

IVH-7700 (M12)

IVH-7700-QRDM-ICY (M12)

IVH-7700-QRD-ICY

IVH-7700-QRDM (M12)

IVH-7700-QRD

ECS-7000/7800 (PoE+)

ECS-7000

ECS-7800 (PoE+)

Ultra-Compact Embedded Sys.

SPC-4000

SPC-4010

SPC-4020

SPC-4020A

SPC-4500

SPC-4600

 

RES-1000 (M12)

ARS-2000 (M12)

ARS-2000ML (M12)

ARS-2000L

ARS-2000M (M12)

ARS-2000

ECS-4500

ECS-4500-PoER

ECS-4500-PoE

ECS-4500-PDR

ECS-4500-PD

ECS-4500-2R

ECS-4500-2G

SPC-3000/3500

SPC-3010

SPC-3020

SPC-3030

SPC-3055

SPC-3071

SPC-3510

SPC-3520

SPC-3530

VIG-100 (M12)

VIG-120 (M12)

VIG-110 (M12)

VIG-100 (M12)

ECS-4000

ECS-4000-PoER

ECS-4000-PoE

ECS-4000-2G

ECS-4000-2R

SPC-2000

SPC-2900-LGN

SPC-2900

SPC-2845

SPC-2145

SPC-2845X

SPC-2145X

SPC-2845R

SPC-2145R

SPC-2845RS

SPC-2145RS

ABP-2000

ABP-2845

ABP-2845A

ABP-2045A

ABP-2045

ABP-2015

Expandable Fanless System

RCX-1000

RCX-1400FR

RCX-1400F

RCX-1400R

RCX-1400

RCX-1200

ECX-1200/1100 (M12)

ECX-1210M

ECX-1210

ECX-1201M

ECX-1201

ECX-1110

ECX-1101

ECX-1400/1300

ECX-1420

ECX-1411

ECX-1402

ECX-1410 GTX1050

ECX-1401 GTX1050

ECX-1320

ECX-1311

ECX-1302

ECX-1310 GTX1050

ECX-1301 GTX1050

RCS-9000F

RCS-9400FR

RCS-9400F

SEC-2000

SEC-2220

SEC-2211

ECS-9200/9100

ECS-9210M

ECS-9210

ECS-9201M

ECS-9201

ECS-9110

ECS-9101

ECS-9700/9600

ECS-9710

ECS-9701

ECS-9610

ECS-9601

RCS-9000

RCS-9440R

RCS-9440

RCS-9422R

RCS-9422

RCS-9404R

RCS-9404

RCS-9220A

RCS-9220

RCS-9211

ECS-7700/7100

ECS-7710

ECS-7701

ECS-7110

ECS-7101

RCS-7000

RCS-7440

RCS-7422A

RCS-7422

RCS-7404

RCS-7220A

RCS-7220

RCS-7211

RCS-2000

RCS-2211

RCS-2202

RCS-2002

RCS-2011

PoE+ Embedded System

SPC-4000

SPC-4600

ECX-1200/1100 (M12)

ECX-1210M

ECX-1210

ECX-1201M

ECX-1201

ECX-1110

ECX-1101

ECX-1400/1300

ECX-1420

ECX-1411

ECX-1402

ECX-1320

ECX-1311

ECX-1302

ECX-1000

ECX-1000

ARS-2000 (M12)

ARS-2000ML (M12)

ARS-2000L

ARS-2000M (M12)

ARS-2000

ECS-4500/4000

ECS-4500

ECS-4000

ECS-9000

ECS-9000

ECS-9200 (M12)

ECS-9700

ECS-9160

IVH-9000/9200

IVH-9204MX ICY

IVH-9200 (M12)

IVH-9000

ECS-8000

ECS-8000-PoER

ECS-8000-PoE

IVH-7700 (M12)

IVH-7700-QRDM-ICY (M12)

IVH-7700-QRD-ICY

IVH-7700-QRDM (M12)

IVH-7700-QRD

ECS-7700/7800

ECS-7800

ECS-7700

SPC-2000

SPC-2845

SPC-2845X

SPC-2845R

SPC-2845RS

10GigE Embedded System

ECX-1000 (RJ45/SFP+)

ECX-1055 (2-port 10G RJ45)

ECX-1071 (2-port 10G SFP+)

ECS-9700 (4-port 10G)

ECS-9755

ECS-9771

ECS-9755 GTX1050

ECS-9771 GTX1050

ECS-9000 (2-port 10G)

ECS-9055 (2-port 10G RJ45)

ECS-9071 (2-port 10G SFP+)

SPC-3000 (2-port 10G)

SPC-3055 (RJ45)

SPC-3071 (SFP+)

LAN Switch System

 

ECS-9160

Industrial Motherboards

EXBC-1000 5.25" SBC

EXBC-1100E

EXBC-1100

EXBC-1000

UMBC-1000 MicroATX

UMBC-1100

UMBC-1000

EMBC-2000 3.5" SBC

EMBC-2000

EMBC-1000 3.5" SBC

EMBC-1000-7600U

EMBC-1000-600U

EMBC-1000-300U

EMBC-1000-955U

EMBC-1000-100U

EMBC-1000E-600U

Arm-based IoT Gateway

VIG-100 (M12)

VIG-120 (M12)

VIG-110 (M12)

VIG-100 (M12)

Ind. Multi-Touch Panel PC/Display

MTD-6000 (Display)

MTD-6024

MTD-6021

MTD-6019

MTD-6017

MTD-6015

MTC-6000 (i7/i5/i3)

MTC-6021

MTC-6019

MTC-6017

MTC-6015

MTC-4000 (i7/i5/i3)

MTC-4021

MTC-4015

MTC-2000 (ATOM)

MTC-2021

MTD-4000 (Display)

MTD-4024E

MTD-4024C

MTD-4021

Frame Grabber

PoE+ Card

PE-3000 (PoE+/LAN Bypass)

PE-1000 (PoE+)

PE-2000 (PoE+)

Switch Card (PoE+)

SE-1014

SE-1004

10GigE Card

FE-1071 (SFP+)

LE-1055 (RJ45)

USB Card

 

UE-1008

 

UE-1004

Mini PCIe Module

DMX-100

DMX-110

DMX-100

PMX-100

PMX-100

PMX-101

 

SMX-200

 

UMX-100

 

SMX-100

 

LMX-200

SUMIT (PCIe) Card

10GigE Card

LSM-550-AT2

FSM-710-BM2

 

ESM-100

LSM-100

LSM-100-3

 

FSM-200

FSM-100

FSM-100FX

VSM-200

VSM-200-8

VSM-200-4

Wide Temperature DRAM

M Series

M Series