asi-analog-input-module-2.png

Mô đun đầu vào tương tự BWU1897 Bihl+Wiedemann

Loại: IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x 4 tiếp điểm
ASi-5/ASi-3: Tương thích  ASi-3
Vỏ: 22,5 mm x 99,0 mm x 92,0 mm, 4 x 4 tiếp điểm
Xếp hạng bảo vệ: IP20
Đầu vào tương tự: 2 x 4 ... 20 mA/2 x 0 ... 10 V
Điện áp đầu vào (cung cấp cảm biến): có thể lựa chọn, ngoài ASi hoặc ngoài AUX, Mặc định ngoài ASi
Kết nối: gắn đẩy vào thiết bị đầu cuối
kết nối ASi: Kẹp 
Địa chỉ ASi: 1 địa chỉ AB