Đại lý Higen tại Vietnam, Higen Vietnam, Higen Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay 

100% Korea Origin Higen Vietnam Model: KMP-20HV1
 Motor 15kW 4 Pole, 60Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: KMP-10HV1
 Motor 7.5kW, 4 Pole, 60Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: KMP-50HV1
 Motor 37kW, 4 Pole, 60Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: KMP-40HV1
 Motor 30kW, 4 Pole, 60Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: KMP-30HV1
 Motor 22kW, 4 Pole, 60Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: KMP-25HV1
 Motor 18.5kW, 4 Pole, 60Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: KMP-15HV1
 Motor 11kW, 4 Pole, 60Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: KMP-08HV1
 Motor 5.5kW, 4 Pole, 60Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: KMP-05HV1
 Motor 3.7Kw, 4 Pole, 60Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model:  FMACJ01-AB00
 AC servo motor 100W
100% Korea Origin Higen Vietnam Model:  FDA7010Y
 AC serve drive
 Note: replacement for FDA-7010
100% Korea Origin Higen Vietnam Model:  KMH-15HQ1
 Three phase induction motor
 11Kw, 15P, 4 Pole, 50Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model:  KMI-75HQ1
 Three phase induction motor
 55kW
100% Korea Origin Higen Vietnam Model:  KMI-60HQ6
 Three phase induction motor
 45kW
100% Korea Origin Higen Vietnam Model:  KMH-20HQ1
 Three phase induction motor
 15kW, 20HP, 4 pole, 50Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: FDA7010CY 
 Servo drive
100% Korea Origin Higen Vietnam Model:  I05HX1DULD-N1G
 Three phase induction motor
 Fr: 112M ; 3.7kW (5HP); POLE: 4 ;50/60Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model:  KMI-03HT8
 Three phase induction motor
 2.2Kw, 6P, 112M, 50Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: KMP-05HK3
 Three phase induction motor
 3.7kW, 2 Pole, 60Hz
 Note: replacement model KMH-05HK3
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: KMH-05HK1 EN
 Three phase induction motor
 3.7kW, 4 pole, 60Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: KMP-05HK3
 Three phase induction motor
 3.7kW, 2 Pole, 60Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: KMP-05HK3
 Three phase induction motor
 3.7kW, 2 Pole, 60Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: I300X9TT
 Three phase induction motor
 0.3kW, 8 Pole, 50/60 Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: I05HT1ST2GW001
 Three phase induction motor
 3.7kW, 5 HP, 4 Pole
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: I200T2FNKN + gear 1/4 HP, 88-75
 Motor + Gear
 0.2kW (1/4HP); 4 Pole; 50 Hz
100% Korea Origin Higen Vietnam Model: FDA7004BC
 AC servo drive
 Note: replacement for FDA600C