Đại lý phân phối chính thức Noeding tại Việt Nam, Noeding Vietnam, ANS Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay

NO Code hàng Tên hàng
Tên TA Tên TV
1 P 10 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
2 P 12 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
3 P 20 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
4 P 21 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
5 P 121 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
6 P 131 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
7 P 126 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
8 P 136 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
9 P 115 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
10 P 940 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
11 P 120 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
12 P 130 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
13 P 132 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
14 P 133 Level transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu
15 P 135 Level transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu
16 P 135K Level transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu
17 P 137 Level transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu
18 P 139 Level transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu
19 P 142 Level transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu
20 PR 10 Pressure switch Công tắc áp suất
21 PR 20 Pressure switch Công tắc áp suất
22 PM 82 Digital Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất
23 PM 82-3 Digital Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất
24 PM 82-4 Digital Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất
25 PTM 82 Digital Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất
26 PM 63 Digital Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất
27 PDM 80-1 Digital Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất
28 PD 40 Diff. preussure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
29 PD 41 Diff. preussure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
30 PD 81 Diff. preussure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
31 PDM 80-2 Diff. preussure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
32 FM 1 Level switch Công tắc
33 FS 1 / ERK 1.4 Level switch Công tắc
34 EMW 63.4 Temperature transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ
35 ERW 72.4 Temperature swicth Công tắc nhiệt độ
36 PTM 82 Digital Thermometer Nhiệt kế kĩ thuật số
37 TM 63 Digital Thermometer Nhiệt kế kĩ thuật số
38 ET / ETS 31 Isolation amplifier Bộ khuếch đại 
39 ET 32 Isolation amplifier Bộ khuếch đại 
40 P131-4B0-V17 Pressure Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
PDM80 -2510 - 011 Differential pressure gauge Thiết bị đo áp suất
PM82-0110-330 Digital contact gauge Thiết bị đo kĩ thuật
P120.01-403-F3A Pressure Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
P115-400-G161-1 OEM Pressure Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
P121-400-G17 Pressure Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
PM82-0110-330-0-10 Digital contact gauge Thiết bị đo kĩ thuật
PM82-3110-330 Digital contact gauge Thiết bị đo kĩ thuật
PM82-4-01-HD-330 Digital contact gauge Thiết bị đo kĩ thuật
P20-HB1-1111 Pressure Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
PD41.01-4PY2-R1H-H0 Differential
 pressure transmitter 
Thiết bị đo áp suất
P136-401-F31 Pressure Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất
P136-402-F31 Pressure Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất