*** Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

No. Product Serial Brand Vietnam
1 Differential Pressure DA01 Fischer Vietnam
2 Differential Pressure DA03 FISCHER Mess-und Regeltechnik
3 Differential Pressure DA08 Fischer Messtechnik 
4 Differential Pressure DA09 Fischer Vietnam
5 Differential Pressure DA10 FISCHER Mess-und Regeltechnik
6 Differential Pressure DA12 Fischer Messtechnik 
7 Differential Pressure DA30 Fischer Vietnam
8 Differential Pressure DE03 FISCHER Mess-und Regeltechnik
9 Differential Pressure DE05 Fischer Messtechnik 
10 Differential Pressure DE13 Fischer Vietnam
11 Differential Pressure DE15 FISCHER Mess-und Regeltechnik
12 Differential Pressure DE16 Fischer Messtechnik 
13 Differential Pressure DE23 Fischer Vietnam
14 Differential Pressure DE25 FISCHER Mess-und Regeltechnik
15 Differential Pressure DE27 Fischer Messtechnik 
16 Differential Pressure DE28 Fischer Vietnam
17 Differential Pressure DE38 FISCHER Mess-und Regeltechnik
18 Differential Pressure DE38_LCD Fischer Messtechnik 
19 Differential Pressure DE39 Fischer Vietnam
20 Differential Pressure DE39_LCD FISCHER Mess-und Regeltechnik
21 Differential Pressure DE40 Fischer Messtechnik 
22 Differential Pressure DE43 Fischer Vietnam
23 Differential Pressure DE44 FISCHER Mess-und Regeltechnik
24 Differential Pressure DE44_LCD Fischer Messtechnik 
25 Differential Pressure DE45 Fischer Vietnam
26 Differential Pressure DE45_LCD FISCHER Mess-und Regeltechnik
27 Differential Pressure DE46 Fischer Messtechnik 
28 Differential Pressure DE46_LCD Fischer Vietnam
29 Differential Pressure DE49_0_LCD FISCHER Mess-und Regeltechnik
30 Differential Pressure DE49_A_LCD Fischer Messtechnik 
31 Differential Pressure DE50 Fischer Vietnam
32 Differential Pressure DE58 FISCHER Mess-und Regeltechnik
33 Differential Pressure DE61 Fischer Messtechnik 
34 Differential Pressure DE70 Fischer Vietnam
35 Differential Pressure DS11 FISCHER Mess-und Regeltechnik
36 Differential Pressure DS13 Fischer Messtechnik 
37 Differential Pressure DS21 Fischer Vietnam
38 Differential Pressure DS21 ... H FISCHER Mess-und Regeltechnik
39 Differential Pressure DS31 Fischer Messtechnik 
40 Differential Pressure DS35 Fischer Vietnam
41 Differential Pressure DZ23/ 24 FISCHER Mess-und Regeltechnik
42 Differential Pressure DZ93 Fischer Messtechnik 
43 Differential Pressure EA14D_LCD Fischer Vietnam
44 Differential Pressure FD38_LCD FISCHER Mess-und Regeltechnik
45 Differential Pressure FD39 Fischer Messtechnik 
46 Differential Pressure KE07 Fischer Vietnam
47 Humidity / Temperature FT61 FISCHER Mess-und Regeltechnik
48 Humidity / Temperature KE09 Fischer Messtechnik 
49 Humidity / Temperature TA Fischer Vietnam
50 Humidity / Temperature TE01 FISCHER Mess-und Regeltechnik
51 Humidity / Temperature TE41 Fischer Messtechnik 
52 Humidity / Temperature TE42 Fischer Vietnam
53 Humidity / Temperature TK FISCHER Mess-und Regeltechnik
54 Humidity / Temperature TS61 Fischer Messtechnik 
55 Humidity / Temperature TT30 Fischer Vietnam
56 Humidity / Temperature TT31 FISCHER Mess-und Regeltechnik
57 Humidity / Temperature TT32 Fischer Messtechnik 
58 Humidity / Temperature TT35 Fischer Vietnam
59 Humidity / Temperature TT36 FISCHER Mess-und Regeltechnik
60 Humidity / Temperature TT40 Fischer Messtechnik 
61 Humidity / Temperature TT45 Fischer Vietnam
62 Humidity / Temperature TT46 FISCHER Mess-und Regeltechnik
63 Humidity / Temperature TT50 Fischer Messtechnik 
64 Humidity / Temperature TT55 Fischer Vietnam
65 Humidity / Temperature TT56 FISCHER Mess-und Regeltechnik
66 Humidity / Temperature TW27 Fischer Messtechnik 
67 Humidity / Temperature TW30 Fischer Vietnam
68 Humidity / Temperature TW31 FISCHER Mess-und Regeltechnik
69 Humidity / Temperature TW32 Fischer Messtechnik 
70 Humidity / Temperature TW35 Fischer Vietnam
71 Humidity / Temperature TW36 FISCHER Mess-und Regeltechnik
72 Humidity / Temperature TW40 Fischer Messtechnik 
73 Humidity / Temperature TW45 Fischer Vietnam
74 Humidity / Temperature TW46 FISCHER Mess-und Regeltechnik
75 Humidity / Temperature TW50 Fischer Messtechnik 
76 Humidity / Temperature TW55 Fischer Vietnam
77 Humidity / Temperature TW56 FISCHER Mess-und Regeltechnik
78 Humidity / Temperature TW68 Fischer Messtechnik 
79 Humidity / Temperature TW70-TW73 Fischer Vietnam
80 Humidity / Temperature TW85 FISCHER Mess-und Regeltechnik
81 Humidity / Temperature TW89 Fischer Messtechnik 
82 Valves BR206_316GF Fischer Vietnam
83 Valves BR216_316MZ FISCHER Mess-und Regeltechnik
84 Valves BR216_316RA Fischer Messtechnik 
85 Valves BR216_340E_MC Fischer Vietnam
86 Valves BR216_340E_PA FISCHER Mess-und Regeltechnik
87 Valves VM42 Fischer Messtechnik 
88 Valves VM45 Fischer Vietnam
89 Valves VM63 FISCHER Mess-und Regeltechnik
90 Signal Conditioning DPM Fischer Messtechnik 
91 Signal Conditioning EA10 Fischer Vietnam
92 Signal Conditioning EA14D FISCHER Mess-und Regeltechnik
93 Signal Conditioning EA14D_LCD Fischer Messtechnik 
94 Signal Conditioning EA14F Fischer Vietnam
95 Signal Conditioning EA14M FISCHER Mess-und Regeltechnik
96 Signal Conditioning EA15 Fischer Messtechnik 
97 Signal Conditioning EA16 Fischer Vietnam
98 Signal Conditioning EN10 FISCHER Mess-und Regeltechnik
99 Signal Conditioning EU03 Fischer Messtechnik 
100 Signal Conditioning EU05 Fischer Vietnam
101 Signal Conditioning EU41 FISCHER Mess-und Regeltechnik
102 Level EA01 Fischer Messtechnik 
103 Level EA14F Fischer Vietnam
104 Level ER76 FISCHER Mess-und Regeltechnik
105 Level NB10 Fischer Messtechnik 
106 Level NC56 Fischer Vietnam
107 Level NC57 FISCHER Mess-und Regeltechnik
108 Level NK06 Fischer Messtechnik 
109 Level NK10 Fischer Vietnam
110 Level NK21 FISCHER Mess-und Regeltechnik
111 Level NR56 Fischer Messtechnik 
112 Level NS01 Fischer Vietnam