Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

No. Item Code Description Brand
1 0003219 Wooden case 250 x 90 x 20 mm              for 160 mm Helios-Preisser Vietnam
2 0003220 Wooden case 315 x 145 x 20 mm            for 200 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003221 Wooden case 370 x 145 x 20 mm            for 250 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003222 Wooden case 435 x 175 x 20 mm            for 300 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003223 Wooden case 435 x 205 x 20 mm            for 300 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003224 Wooden case 610 x 180 x 20 mm            for 400 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003225 Wooden case 590 x 220 x 20 mm            for 400 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003226 Wooden case 590 x 250 x 20 mm            for 400 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003227 Wooden case 590 x 300 x 20 mm            for 400 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003228 Wooden case 690 x 200 x 20 mm            for 500 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003229 Wooden case 690 x 250 x 25 mm            for 500 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003230 Wooden case 700 x 315 x 25 mm            for 500 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003231 Wooden case 700 x 350 x 25 mm            for 500 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003232 Wooden case 790 x 200 x 25 mm            for 600 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003233 Wooden case 790 x 250 x 25 mm            for 600 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003234 Wooden case 790 x 315 x 21 mm            for 600 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003235 Wooden case 810 x 400 x 25 mm            for 600 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003236 Wooden case 1000 x 220 x 25 mm           for 800 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003237 Wooden case 1000 x 270 x 25 mm           for 800 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003238 Wooden case 1000 x 320 x 21 mm           for 800 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003239 Wooden case 1000 x 380 x 25 mm           for 800 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003240 Wooden case 1000 x 420 x 25 mm           for 800 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003241 Wooden case 1100 x 480 x 25 mm           for 800 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003242 Wooden case 1200 x 220 x 25 mm           for 1000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003243 Wooden case 1250 x 270 x 25 mm           for 1000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003244 Wooden case 1200 x 320 x 21 mm           for 1000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003245 Wooden case 1200 x 380 x 25 mm           for 1000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003246 Wooden case 1230 x 420 x 21 mm           for 1000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003247 Wooden case 1300 x 600 x 25 mm           for 1000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003248 Wooden case 1520 x 310 x 25 mm           for 1250 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003249 Wooden case 1520 x 380 x 25 mm           for 1250 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003250 Wooden case 1520 x 440 x 25 mm           for 1250 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003251 Wooden case 1800 x 310 x 25 mm           for 1500 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003252 Wooden case 1800 x 380 x 25 mm           for 1500 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003253 Wooden case 1800 x 440 x 25 mm           for 1500 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003254 Wooden case 2300 x 310 x 25 mm           for 2000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003255 Wooden case 2300 x 380 x 25 mm           for 2000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003256 Wooden case 2300 x 460 x 25 mm           for 2000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003257 Wooden case 3310 x 310 x 25 mm           for 3000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003258 Wooden case 3310 x 400 x 25 mm           for 3000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003259 Wooden case 3310 x 460 x 25 mm           for 3000 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003280 Wooden case for squares w./wo. base     50 x 40 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003281 Wooden case for squares w./wo. base     75 x 50 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003282 Wooden case for squares w./wo. base  100 x 70 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003283 Wooden case for squares wo. base      150 x 100 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003284 Wooden case for squares w. base        150 x 100 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003285 Wooden case for squares wo. base      200 x 130 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003286 Wooden case for squares w. base        200 x 130 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003287 Wooden case for squares wo. base     250 x 165 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003288 Wooden case for squares w. base       250 x 165 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003289 Wooden case for squares wo. base w. foam plast. 300 x 200 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003290 Wooden case for squares w. base       300 x 200 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003291 Wooden case for squares wo. base     400 x 265 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003292 Wooden case for squares w. base       400 x 265 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003293 Wooden case for squares wo. base     500 x 330 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003294 Wooden case for squares w. base       500 x 330 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0145110 Accessory kit for digital caliper Helios-Preisser Vietnam
1 0180310 Tyre profile depth gauge, hard brass              30 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0180320 Pocket caliper hard brass w. nonius    100 x 25 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0180330 Pocket caliper hard brass w. nonius    100 x 20 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0182501 Pocket vernier caliper lefth. ss 1/20mm+1/128“    150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0184501 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0184505 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       200x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0184508 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       300x50mm Helios-Preisser Vietnam
1 0185500 Pocket vernier caliper ss chr  1/20mm+1/128“      100x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0185501 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0185505 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       200x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0185508 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       300x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0188501 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0189501 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0190501 Pocket vernier caliper „Duo-Fix“ 1/20mm+1/128“ 150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0194501 Pocket vernier caliper ss chr 1/20+1/128“          150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0195501 Pocket vernier caliper ss chr 1/20+1/128“          150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0197501 Pocket vernier caliper „SOFT-SLIDE“ 1/20mm+1/128“ 150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0197505 Pocket vernier caliper „SOFT-SLIDE“ 1/20mm+1/128“ 200x50mm Helios-Preisser Vietnam
1 0197508 Pocket vernier caliper „SOFT-SLIDE“ 1/20mm+1/128“ 300x60mm Helios-Preisser Vietnam
1 0198501 Pocket vernier caliper ss „4-way“ paral. 1/20    150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0199501 Pocket vernier caliper ss „4-way“ paral. 1/20    150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0203501 Pocket vernier caliper ss chr paral. VG 1/20-1/128,150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0212520 Tool set, 8 p. „Duo-Fix“ pckt. ver. cal.     150mm, rect. Helios-Preisser Vietnam
1 0212522 Tool set, 8 p. „Digi-Met“ pckt. ver. cal.    150mm, rnd. Helios-Preisser Vietnam
1 0212524 Tool set, 8 p. „Digi-Met“ pckt. ver. cal.    150mm, rect. Helios-Preisser Vietnam
1 0212526 Tool set, 8 p. „Digi-Met“ pckt. ver. cal. IP67 150mm, rnd. Helios-Preisser Vietnam
1 0212528 Tool set, 8 p. „Digi-Met“ pckt. ver. cal. IP67 150mm, rect. Helios-Preisser Vietnam
1 0216521 Dial caliper 1/20 150x40mm, cross points 40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0217501 Dial caliper ss chr. one-point-revo. =2mm 1/50 150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0217502 Dial caliper ss chr. one-point-revo. =2mm 1/50 200x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0218501 Dial caliper ss chr. one-point-revo. =1mm 1/50 150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0219503 Dial workshop caliper ss chr 1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
2 0220204 Battery 1.5V, type 357 Helios-Preisser Vietnam
1 0220704 Battery for DIGI-MET items CR2032 3V Lithium Helios-Preisser Vietnam
1 0220705 Attachement base to caliper no. 0220... bridge length 75mm Helios-Preisser Vietnam
1 0222734 Dig. workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/100 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0222736 Dig. workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/100 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0223734 Dig. workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/100 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0223736 Dig. workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/100 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0224734 Dig. workshop caliper ss wo. kni-po. wo. fa 1/100 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0224736 Dig. workshop caliper ss wo. kni-po. wo. fa 1/100 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0225734 Dig. workshop caliper ss wo. kni-po. w. fa 1/100 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0225736 Dig. workshop caliper ss wo. kni-po. w. fa 1/100 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0228701 Dig. lightweight workshop caliper 300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0228702 Dig. lightweight workshop caliper 500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0228703 Dig. lightweight workshop caliper 800mm Helios-Preisser Vietnam
1 0228704 Dig. lightweight workshop caliper 1000mm Helios-Preisser Vietnam
1 0228724 Dig. lightweight workshop caliper 1500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0228726 Dig. lightweight workshop caliper 2000mm Helios-Preisser Vietnam
1 0230501 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral wo. fa 1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0230502 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral wo. fa 1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0230503 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral wo. fa 1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0230508 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral wo fa 1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0231501 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral w. fa 1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0231502 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral w. fa 1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0231503 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral w. fa 1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0231508 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral w. fa 1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234201 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234202 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234203 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234205 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234208 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234211 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234214 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234218 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234222 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234224 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234226 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234501 Workshop caliper ss chr w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234502 Workshop caliper ss chr w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234503 Workshop caliper ss chr w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234505 Workshop caliper ss chr w. kni-po. wo fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234508 Workshop caliper ss chr w. kni-po. wo fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234511 Workshop caliper ss chr w. kni-po. wo fa 1/10-1/20 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234514 Workshop caliper ss chr w. kni-po. wo fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234518 Workshop caliper ss chr w kni-po. wo fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234522 Workshop caliper ss chr w kni-po. wo fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234524 Workshop caliper ss chr w kni-po. wo fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234526 Workshop caliper ss chr w kni-po. wo fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235201 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235202 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235203 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235205 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235208 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235211 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235214 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235218 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235222 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235224 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235226 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235501 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235502 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235503 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235505 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235508 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235511 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235514 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235518 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235522 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235524 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235526 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236201 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236202 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236203 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 300x90 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236204 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236205 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236206 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 400x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236207 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 400x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236208 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236209 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236210 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236211 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236212 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 600x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236213 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 600x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236214 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236215 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 800x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236216 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 800x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236217 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 800x400mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236218 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236219 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 1000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236220 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 1000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236221 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 1000x500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236222 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236224 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236225 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 1500x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236226 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236227 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 2000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236230 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 3000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236231 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 3000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236501 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236502 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236503 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236504 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236505 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236506 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 400x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236507 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 400x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236508 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236509 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236510 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236511 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236512 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 600x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236513 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 600x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236514 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236515 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 800x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236516 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 800x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236517 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 800x400mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236518 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236519 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 1000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236520 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 1000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236521 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 1000x500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236522 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236524 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236525 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 1500x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236526 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236527 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 2000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237201 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237202 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237203 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237204 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237205 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237206 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 400 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237207 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 400x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237208 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237209 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237210 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237211 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237212 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 600x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237213 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 600x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237214 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237215 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 800x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237216 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 800x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237217 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 800x400mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237218 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237219 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 1000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237220 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 1000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237221 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 1000x500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237222 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237224 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237225 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 1500x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237226 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237227 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 2000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237230 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 3000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237231 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 3000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237501 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237502 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237503 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237504 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237505 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237506 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 400x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237507 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 400x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237508 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237509 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237510 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237511 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237512 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 600x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237513 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 600x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237514 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237515 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 800x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237516 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 800x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237517 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 800x400mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237518 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237519 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 1000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237520 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 1000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237521 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 1000x500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237522 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237524 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237525 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 1500x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237526 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237527 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 2000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0238503 Lightweight workshop caliper read. 0,02mm  300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0238508 Lightweight workshop caliper read. 0,02mm  500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0238514 Lightweight workshop caliper read. 0,02mm  800mm Helios-Preisser Vietnam
1 0238518 Lightweight workshop caliper read. 0,02mm  1000mm Helios-Preisser Vietnam
1 0238524 Lightweight workshop caliper read. 0,05mm  1500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0238526 Lightweight workshop caliper read. 0,05mm  2000mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250101 Interchang. points (pair) for no 250… steel hard. 300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250102 Interchang. points (pair) for no 250… steel hard. 500+600mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250103 Interchang. points (pair) for no 250… steel hard. 800+1000mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250201 Interchang. points (pair) for no 250… carbide 300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250202 Interchang. points (pair) for no 250… carbide 500+600mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250501 Contr. vernier caliper ss chr. mm/mm 1/20, range 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250502 Contr. vernier caliper ss chr. mm/mm 1/20, range 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250503 Contr. vernier caliper ss chr. mm/mm 1/20, range 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250504 Contr. vernier caliper ss chr. mm/mm 1/20, range 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250505 Contr. vernier caliper ss chr. mm/mm 1/20, range 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250511 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,5%+2,0%-mm  300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250512 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,5%+2,0%-mm  500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250513 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,5%+2,0%-mm  600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250514 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,5%+2,0%-mm  800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250515 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,5%+2,0%-mm  1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250521 Contr. vernier caliper ss chr 0,5%-0,8%+1,0%-mm  300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250522 Contr. vernier caliper ss chr 0,5%-0,8%+1,0%-mm  500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250523 Contr. vernier caliper ss chr 0,5%-0,8%+1,0%-mm  600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250524 Contr. vernier caliper ss chr 0,5%-0,8%+1,0%-mm  800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250525 Contr. vernier caliper ss chr 0,5%-0,8%+1,0%-mm  1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250531 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-mm  300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250532 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-mm  500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250533 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-mm  600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250534 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-mm  800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250535 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-mm 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250541 Contr. vernier caliper ss chr 1,75%-2,0%+2,50%-mm  300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250542 Contr. vernier caliper ss chr 1,75%-2,0%+2,50%-mm  500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250543 Contr. vernier caliper ss chr 1,75%-2,0%+2,50%-mm  600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250544 Contr. vernier caliper ss chr 1,75%-2,0%+2,50%-mm  800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250545 Contr. vernier caliper ss chr 1,75%-2,0%+2,50%-mm 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250551 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+2,0%-mm  300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250552 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+2,0%-mm  500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250553 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+2,0%-mm  600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250554 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+2,0%-mm  800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250555 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+2,0%-mm  1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250561 Contr. vernier caliper ss chr 0,3%-0,4%+0,6%-mm  300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250562 Contr. vernier caliper ss chr 0,3%-0,4%+0,6%-mm  500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250563 Contr. vernier caliper ss chr 0,3%-0,4%+0,6%-mm  600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250564 Contr. vernier caliper ss chr 0,3%-0,4%+0,6%-mm  800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250565 Contr. vernier caliper ss chr 0,3%-0,4%+0,6%-mm  1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250571 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-2,0% 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250572 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-2,0% 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250573 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-2,0% 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250574 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-2,0% 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250575 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-2,0%1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0252201 Brake drum vernier caliper ss mm/mm 1/20    40-300 x 90 Helios-Preisser Vietnam
1 0252202 Brake drum vernier caliper ss mm/mm 1/20    50-500 x 150 Helios-Preisser Vietnam
1 0252203 Brake drum vernier caliper ss mm/mm 1/20    50-600 x 200 Helios-Preisser Vietnam
1 0252291 Repl. points f. brake drum vernier caliper no. 252/300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0252293 Repl. points f. brake drum vernier caliper no. 252/500-600mm Helios-Preisser Vietnam
1 0253300 Brake disc inspection gauge 1/10 chr.        0- 50 x 30 Helios-Preisser Vietnam
1 0253301 Brake disc inspection gauge 1/10 chr.        0- 50 x 50 Helios-Preisser Vietnam
1 0253302 Brake disc inspection gauge 1/10 chr.        0- 80 x 50 Helios-Preisser Vietnam
1 0253391 Replacement points for brake disc inspection gauge Helios-Preisser Vietnam
1 0258501 Caliper for internal grooves ss chr. 1/20      10-160mm Helios-Preisser Vietnam
1 0258502 Caliper for internal grooves ss chr. 1/20      20-160mm Helios-Preisser Vietnam
1 0258503 Caliper for internal grooves ss chr. 1/20      26-200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0258504 Caliper for internal grooves ss chr. 1/20      30-250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0258505 Caliper for internal grooves ss chr. 1/20      35-300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0260501 Caliper for 3-point measurements ss chr 4-40mm, 1/20 1/1000 Helios-Preisser Vietnam
1 0260502 Caliper for 5-point measurements ss chr 2-40mm, 1/20 1/1000 Helios-Preisser Vietnam
1 0261516 Shaft distance caliper, 1/20 mm, 150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0262503 Caliper for external locking grooves ss chr. 1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0268201 Gear tooth caliper ss. hardened jaw tips 1/50 module 1-26mm Helios-Preisser Vietnam
1 0268211 Gear tooth caliper ss. carbide tipped jaw 1/50 module 1-26mm Helios-Preisser Vietnam
1 0268518 Milling tool caliper ss. 1/20 200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0268522 Milling tool caliper ss. 1/20 300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273731 Dig. mounting scale, horizontal, preset  150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273732 Dig. mounting scale, horizontal, preset  200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273735 Dig. mounting scale, horizontal, preset  300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273738 Dig. mounting scale, horizontal, preset  450mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273741 Dig. mounting scale, horizontal, preset  600mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273745 Dig. mounting scale, horizontal, preset  800mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273746 Dig. mounting scale, horizontal, preset  1000mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273751 Dig. mounting scale, vertical, preset  150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273752 Dig. mounting scale, vertical, preset  200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273755 Dig. mounting scale, vertical, preset  300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273758 Dig. mounting scale, vertical, preset  450mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273761 Dig. mounting scale, vertical, preset  600mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273765 Dig. mounting scale, vertical, preset  800mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273766 Dig. mounting scale, vertical, preset  1000mm Helios-Preisser Vietnam
1 0276711 Replacement pin for no. 02767.. and 0281... Helios-Preisser Vietnam
1 0279722 Measuring base for no. 02797.., hardened, 300 x 16mm Helios-Preisser Vietnam
1 0279723 Measuring base for no. 02797.., hardened, 400 x 16mm Helios-Preisser Vietnam
1 0280501 Vernier depth gauge w. excha. pin ss chr 1/20 8x3 80x50mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281201 Vernier depth gauge w. excha. pin ss 1/20 8x3 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281202 Vernier depth gauge w. excha. pin ss 1/20 8x3 200x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281204 Vernier depth gauge w. excha. pin ss 1/20 12x4 250x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281205 Vernier depth gauge w. excha. pin ss chr 1/20 12x4 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281501 Vernier depth gauge w. excha. pin ss chr 1/20 8x3 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281502 Vernier depth gauge w. excha. pin ss chr 1/20 8x3 200x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281504 Vernier depth gauge w. excha. pin ss chr 1/20 12x4 250x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281505 Vernier depth gauge w. excha. pin ss chr 1/20 12x4 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282201 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 8x3 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282202 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 8x3 200x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282203 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 8x3 300x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282204 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 12x4 250x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282205 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 12x4 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282206 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 12x4 400x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282207 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 12x4 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282208 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 20x5 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282209 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 20x5 800x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282210 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 25x6 1000x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282212 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 25x6 1500x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282213 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 30x7 2000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282501 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 8x3 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282502 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 8x3 200x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282503 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 8x3 300x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282504 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 12x4 250x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282505 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 12x4 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282507 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 12x4 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282508 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 20x5 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282509 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 20x5 800x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282510 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 20x5 1000x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286201 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 8x3 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286202 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 8x3 200x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286204 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 12x4 250x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286205 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 12x4 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286206 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 12x4 400x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286207 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 12x4 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286208 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 20x5 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286209 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 20x5 800x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286210 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 20x5 1000x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286212 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 25x6 1500x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286213 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 30x7 2000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286501 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 8x3 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286502 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 8x3 200x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286504 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 12x4 250x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286505 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 12x4 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286507 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 12x4 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286508 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 20x5 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286509 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 20x5 800x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286510 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 20x5 1000x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0292501 Offset depth gauge ss. chr.  1/20  200 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0292502 Offset depth gauge ss. chr.  1/20  300 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0294504 Vernier depth gauge w. sliding m.bridge 1/50 12x4 250x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0294505 Vernier depth gauge w. sliding m.bridge 1/50 12x4 500x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0294506 Vernier depth gauge w. sliding m.bridge 1/50 20x5 750x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0294507 Vernier depth gauge w. sliding m.bridge 1/50 20x5 1000x200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300007 Scriber w. straight screw-in scriber  175mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300008 Scriber w. straight and L-shaped screw-in scribers  250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300009 Replacement scriber straight for no. 0300007+008 Helios-Preisser Vietnam
4 0300010 Replacement scriber L-shaped for no. 0300008 Helios-Preisser Vietnam
4 0300011 Scriber w. straight and angled screw-in burn. scribers 200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300013 Scriber w. 20 interchangeable marking scribers 125mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300014 Replacement scriber 50pcs for no. 0300013 Helios-Preisser Vietnam
4 0300102 Scriber hexagon body carbide  180mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300103 Scriber w. straight screw-in scriber carbide    175mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300112 Scriber w. straight scriber, carbide, 4mm dia. 110mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300114 Scriber w. straight and angled screw-in burn. scribers 250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300120 Scriber w. mechanic scriber and pocket clip carbide 150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300130 Replacement scriber carbide for no 0300120 Helios-Preisser Vietnam
4 0301001 Precision divider w. rivetted hinge    150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301002 Precision divider w. rivetted hinge    175mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301003 Precision divider w. rivetted hinge    200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301004 Precision divider w. rivetted hinge    250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301005 Precision divider w. rivetted hinge    300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301006 Precision divider w. rivetted hinge    400mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301007 Precision divider w. rivetted hinge    500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301008 Precision divider w. rivetted hinge    600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301009 Precision divider w. rivetted hinge    800mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301010 Precision divider w. rivetted hinge    1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302001 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302002 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    175mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302003 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302004 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302005 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302006 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    400mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302007 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302008 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302009 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    800mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302010 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303001 Precision inside caliper w. rivetted hinge           150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303002 Precision inside caliper w. rivetted hinge           175mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303003 Precision inside caliper w. rivetted hinge           200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303004 Precision inside caliper w. rivetted hinge           250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303005 Precision inside caliper w. rivetted hinge           300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303006 Precision inside caliper w. rivetted hinge           400mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303007 Precision inside caliper w. rivetted hinge           500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303008 Precision inside caliper w. rivetted hinge           600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303009 Precision inside caliper w. rivetted hinge           800mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303010 Precision inside caliper w. rivetted hinge        1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303012 Precision inside caliper w. rivetted hinge        1200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303015 Precision inside caliper w. rivetted hinge        1500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303020 Precision inside caliper w. rivetted hinge        2000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304001 Precision outside caliper w. rivetted hinge        150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304002 Precision outside caliper w. rivetted hinge        175mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304003 Precision outside caliper w. rivetted hinge        200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304004 Precision outside caliper w. rivetted hinge        250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304005 Precision outside caliper w. rivetted hinge        300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304006 Precision outside caliper w. rivetted hinge        400mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304007 Precision outside caliper w. rivetted hinge        500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304008 Precision outside caliper w. rivetted hinge        600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304009 Precision outside caliper w. rivetted hinge        800mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304010 Precision outside caliper w. rivetted hinge      1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304012 Precision outside caliper w. rivetted hinge      1200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304015 Precision outside caliper w. rivetted hinge      1500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304020 Precision outside caliper w. rivetted hinge      2000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0306001 Precision divider w. quadrant w. pencil holder 150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0306003 Precision divider w. quadrant w. pencil holder 200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0306005 Precision divider w. quadrant w. pencil holder 300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0308201 Combined int. / ext. caliper ss chr w. mm.grad 120mm Helios-Preisser Vietnam
4 0308202 Combined int. / ext. caliper ss chr w. mm.grad 160mm Helios-Preisser Vietnam
4 0308303 Combined int. / ext. caliper ss chr w. mm.grad 200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0308305 Combined int. / ext. caliper ss chr w. mm.grad 300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0310101 Spring divider w. quick release set screw           100mm Helios-Preisser Vietnam
4 0310102 Spring divider w. quick release set screw hard.po 125mm Helios-Preisser Vietnam
4 0310103 Spring divider w. quick release set screw            150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0310105 Spring divider w. quick release set screw            200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0310107 Spring divider w. quick release set screw            250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0310108 Spring divider w. quick release set screw            300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0311101 Spring divider w. quick release set screw interch.po 100mm Helios-Preisser Vietnam
4 0311102 Spring divider w. quick release set screw interch.po 125mm Helios-Preisser Vietnam
4 0311103 Spring divider w. quick release set screw interch.po 150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0311105 Spring divider w. quick release set screw interch.po  200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0311107 Spring divider w. quick release set screw interch.po  250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0311108 Spring divider w. quick release set screw interch.po  300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0311120 Replacement points (pair) hard. for spring divider no.0311 Helios-Preisser Vietnam
4 0311121 Replacement points (pair) carb. for spring divider no.0311 Helios-Preisser Vietnam
4 0312101 Spring internal caliper w. quick release set screw      100mm Helios-Preisser Vietnam
4 0312103 Spring internal caliper w. quick release set screw      150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0312105 Spring internal caliper w. quick release set screw      200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0312107 Spring internal caliper w. quick release set screw      250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0312108 Spring internal caliper w. quick release set screw      300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0313101 Spring external caliper w. quick release set screw     100mm Helios-Preisser Vietnam
4 0313103 Spring external caliper w. quick release set screw     150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0313105 Spring external caliper w. quick release set screw     200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0313107 Spring external caliper w. quick release set screw     250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0313108 Spring external caliper w. quick release set screw     300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314002 Marking caliper            1/10      150 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314003 Marking caliper            1/10      200 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314004 Marking caliper            1/10      250 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314005 Marking caliper            1/10      300 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314102 Marking caliper w. carbide scribers    1/10     150 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314103 Marking caliper w. carbide scribers    1/10     200 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314104 Marking caliper w. carbide scribers    1/10     250 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314105 Marking caliper w. carbide scribers    1/10     300 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0316110 Replacement points (pair)  for no.0316 thread M5, hardened Helios-Preisser Vietnam
4 0316111 Replacement points (pair)  for no.0316 thread M5, carbide Helios-Preisser Vietnam
4 0316151 Beam trammel w. roller DIN866/B             500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0316152 Beam trammel w. roller DIN866/B           1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0316153 Beam trammel w. roller DIN866/B           1500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0316154 Beam trammel w. roller DIN866/B           2000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0316201 Beam trammel w. fine adj. ss,    1/10          500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0316202 Beam trammel w. fine adj. ss,    1/10       1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317001 Beam compass wo. fine adj. ø 20mm 1/10        500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317002 Beam compass wo. fine adj. ø 20mm 1/10       1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317003 Beam compass wo. fine adj. ø 20mm 1/10       1500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317004 Beam compass wo. fine adj. ø 20mm 1/10       2000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317005 Beam compass wo. fine adj. ø 28mm 1/10       3000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317006 Beam compass wo. fine adj. ø 28mm 1/10       4000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317007 Beam compass wo. fine adj. ø 28mm 1/10       5000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317010 Replacement points (pair)  ø 6mm for beam compass no.0317 Helios-Preisser Vietnam
4 0317101 Beam compass w. fine adj. ø 20mm 1/10          500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317102 Beam compass w. fine adj. ø 20mm 1/10       1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317103 Beam compass w. fine adj. ø 20mm 1/10       1500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317104 Beam compass w. fine adj. ø 20mm 1/10       2000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317105 Beam compass w. fine adj. ø 28mm 1/10       3000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317106 Beam compass w. fine adj. ø 28mm 1/10       4000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317107 Beam compass w. fine adj. ø 28mm 1/10       5000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317110 Replacement points (pair) clamp carb. for beam compass 0317 Helios-Preisser Vietnam
4 0318201 Marking gauge ss.     1/20      200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
4 0318203 Marking gauge ss.     1/20      300 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
4 0318210 Replacement scriber for no. 0318201+0318203 Helios-Preisser Vietnam
4 0318211 Replacement scriber for no. 0318201+203 Helios-Preisser Vietnam
4 0319001 Marking gauge w. round m.beam wo. fa. 1/10      200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319002 Marking gauge w. round m.beam wo. fa. 1/10      300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319003 Marking gauge w. round m.beam wo. fa. 1/10      400mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319004 Marking gauge w. round m.beam wo. fa. 1/10      500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319010 Replacement scriber for marking gauge no.0319/20, hardened Helios-Preisser Vietnam
4 0319101 Marking gauge w. round m.beam w. fa. 1/10       200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319102 Marking gauge w. round m.beam w. fa. 1/10       300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319103 Marking gauge w. round m.beam w. fa. 1/10       400mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319104 Marking gauge w. round m.beam w. fa. 1/10       500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319510 Replacement scriber for marking gauge no.0319/20, carbide Helios-Preisser Vietnam
4 0320001 Marking gauge w. round stop plate    1/10        300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0320002 Marking gauge w. round stop plate    1/10        500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0320101 Marking gauge w. hardened round stop plate    1/10     300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0320102 Marking gauge w. hardened round stop plate    1/10     500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0321301 Marking gauge flat, ss.       200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0321302 Marking gauge flat, ss.       250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0321303 Marking gauge flat, ss.       300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0321305 Marking gauge flat, ss.       500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0322501 Marking gauge w. guide roll, reading 0.05       200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0322503 Marking gauge w. guide roll, reading 0.05       400mm Helios-Preisser Vietnam
4 0322510 Replacement scriber for marking gauge w. guide roll no.0322 Helios-Preisser Vietnam
4 0323308 Marking gauge ss.     100mm Helios-Preisser Vietnam
4 0323318 Marking gauge ss.     200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0331011 Replacement scriber for no.0331+0338 straight, hard. 270mm Helios-Preisser Vietnam
4 0331030 Replacement scriber for no.0331 cranked, hard. 270mm Helios-Preisser Vietnam
4 0331111 Replacement scriber for no.0331+0338 straight carb.tip 270mm Helios-Preisser Vietnam
4 0331130 Replacement scriber for no.0331 cranked, carb.tip 270mm Helios-Preisser Vietnam
4 0334101 Replacement scriber for no.0330,0336,0340,0342 straight 65mm Helios-Preisser Vietnam
4 0334102 Replacement scriber for no.0330,0336,0340,0342 straight 75mm Helios-Preisser Vietnam
4 0334105 Replacement scriber for no.0334 straight, carb.tip      120mm Helios-Preisser Vietnam
4 0334106 Replacement scriber for no.0334 straight, carb.tip      150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0338354 Replacement scriber cranked for no.0338          600-1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0338357 Replacement scriber for no.0338, carbide          600-1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0343501 Marking caliper ss chr.    1/20          250 x 90mm Helios-Preisser Vietnam
4 0343503 Marking caliper ss chr.    1/20          300 x 90mm Helios-Preisser Vietnam
4 0344501 Marking caliper ss hardened,     1/20      160 x 135mm Helios-Preisser Vietnam
4 0344502 Marking caliper ss hardened,     1/20      250 x 135mm Helios-Preisser Vietnam
4 0344503 Marking caliper ss hardened,     1/20      300 x 160mm Helios-Preisser Vietnam
4 0344505 Marking caliper ss hardened,     1/20      500 x 160mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345522 Analogue height and scribing gauges w. fine adj.      300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345530 Analogue height and scribing gauges w. fine adj.      600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345534 Analogue height and scribing gauges w. fine adj.    1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345722 Dig. height and scribing gauges w. fine adj.        300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345730 Dig. height and scribing gauges w. fine adj.        600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345734 Dig. height and scribing gauges w. fine adj.      1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345910 Replacement scriber for 0345 + 0347, length       75mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345912 Replacement scriber for 0345 + 0347, length     150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0347522 Analogue height and scribing gauges w. pinion      300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0347530 Analogue height and scribing gauges w. pinion      600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0347534 Analogue height and scribing gauges w. pinion    1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0347722 Dig. height and scribing gauges w. pinion       300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0347730 Dig. height and scribing gauges w. pinion       600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0347734 Dig. height and scribing gauges w. pinion     1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0349722 Dig. height gauge with sliding scriber  300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0349730 Dig. height gauge with sliding scriber  600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0349734 Dig. height gauge with sliding scriber  1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0349910 Replacement scriber for no.0349, hard. tip, length    270mm Helios-Preisser Vietnam
4 0349912 Replacement scriber for no.0349, carb. tip, length    270mm Helios-Preisser Vietnam
4 0349914 Replacement scriber for no.0349, cranked, hard. tip 270mm Helios-Preisser Vietnam
4 0349916 Replacement scriber for no.0349, cranked, carb. tip 270mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368102 Inspection square w. base    DIN 875/0           75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368103 Inspection square w. base    DIN 875/0        100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368104 Inspection square w. base    DIN 875/0      150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368105 Inspection square w. base    DIN 875/0      200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368106 Inspection square w. base    DIN 875/0      250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368107 Inspection square w. base    DIN 875/0      300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368108 Inspection square w. base    DIN 875/0      400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368109 Inspection square w. base    DIN 875/0      500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368110 Inspection square w. base    DIN 875/0      600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368111 Inspection square w. base    DIN 875/0      750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368112 Inspection square w. base    DIN 875/0    1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368202 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0        75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368203 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0      100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368204 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368205 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368206 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368207 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368208 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368209 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368210 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368211 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368212 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0 1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369102 Inspection square flat type       DIN 875/0        75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369103 Inspection square flat type       DIN 875/0      100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369104 Inspection square flat type       DIN 875/0    150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369105 Inspection square flat type       DIN 875/0    200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369106 Inspection square flat type       DIN 875/0    250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369107 Inspection square flat type       DIN 875/0    300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369108 Inspection square flat type       DIN 875/0    400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369109 Inspection square flat type       DIN 875/0    500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369110 Inspection square flat type       DIN 875/0    600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369111 Inspection square flat type       DIN 875/0    750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369112 Inspection square flat type       DIN 875/0 1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369202 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0        75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369203 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0      100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369204 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369205 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369206 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369207 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369208 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369209 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369210 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369211 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369212 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0 1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370102 Workshop square w. base    DIN 875/1              75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370103 Workshop square w. base    DIN 875/1            100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370104 Workshop square w. base    DIN 875/1          150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370105 Workshop square w. base    DIN 875/1          200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370106 Workshop square w. base    DIN 875/1          250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370107 Workshop square w. base    DIN 875/1          300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370108 Workshop square w. base    DIN 875/1          400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370109 Workshop square w. base    DIN 875/1          500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370110 Workshop square w. base    DIN 875/1          600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370111 Workshop square w. base    DIN 875/1          750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370112 Workshop square w. base    DIN 875/1       1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370202 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1          75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370203 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1       100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370204 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370205 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370206 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370207 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370208 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370209 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370210 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370211 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370212 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1  1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371102 Workshop square flat type       DIN 875/1            75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371103 Workshop square flat type       DIN 875/1          100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371104 Workshop square flat type       DIN 875/1       150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371105 Workshop square flat type       DIN 875/1       200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371106 Workshop square flat type       DIN 875/1       250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371107 Workshop square flat type       DIN 875/1       300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371108 Workshop square flat type       DIN 875/1       400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371109 Workshop square flat type       DIN 875/1       500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371110 Workshop square flat type       DIN 875/1       600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371111 Workshop square flat type       DIN 875/1       750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371112 Workshop square flat type       DIN 875/1     1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371202 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1        75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371203 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1      100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371204 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371205 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371206 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371207 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371208 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371209 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371210 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371211 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371212 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1 1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372102 Workshop square w. base    DIN 875/2           75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372103 Workshop square w. base    DIN 875/2        100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372104 Workshop square w. base    DIN 875/2      150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372105 Workshop square w. base    DIN 875/2      200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372106 Workshop square w. base    DIN 875/2      250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372107 Workshop square w. base    DIN 875/2      300 x 175mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372108 Workshop square w. base    DIN 875/2      400 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372109 Workshop square w. base    DIN 875/2      500 x 250mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372110 Workshop square w. base    DIN 875/2      600 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372111 Workshop square w. base    DIN 875/2      750 x 375mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372112 Workshop square w. base    DIN 875/2    1000 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372113 Workshop square w. base    DIN 875/2    1500 x 750mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372114 Workshop square w. base    DIN 875/2  2000 x1000mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373102 Workshop square flat type       DIN 875/2          75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373103 Workshop square flat type       DIN 875/2       100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373104 Workshop square flat type       DIN 875/2     150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373105 Workshop square flat type       DIN 875/2     200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373106 Workshop square flat type       DIN 875/2     250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373107 Workshop square flat type       DIN 875/2     300 x 175mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373108 Workshop square flat type       DIN 875/2     400 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373109 Workshop square flat type       DIN 875/2     500 x 250mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373110 Workshop square flat type       DIN 875/2     600 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373111 Workshop square flat type       DIN 875/2     750 x 375mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373112 Workshop square flat type       DIN 875/2  1000 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373113 Workshop square flat type       DIN 875/2  1500 x 750mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373114 Workshop square flat type       DIN 875/2  2000 x 1000mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374404 Steel square with base, zinc coated           100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374408 Steel square with base, zinc coated        150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374410 Steel square with base, zinc coated        200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374412 Steel square with base, zinc coated        250 x 160mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374414 Steel square with base, zinc coated           300 x 180mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374416 Steel square with base, zinc coated        400 x 230mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374418 Steel square with base, zinc coated        500 x 280mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374420 Steel square with base, zinc coated        600 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374424 Steel square with base, zinc coated        750 x 375mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374428 Steel square with base, zinc coated      1000 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374430 Steel square with base, polished           1500 x 750mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374432 Steel square with base, polished        2000 x 1000mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375404 Steel square without base, zinc coated        100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375408 Steel square without base, zinc coated      150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375410 Steel square without base, zinc coated      200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375412 Steel square without base, zinc coated      250 x 160mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375414 Steel square without base, zinc coated        300 x 180mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375416 Steel square without base, zinc coated      400 x 230mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375418 Steel square without base, zinc coated      500 x 280mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375420 Steel square without base, zinc coated      600 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375424 Steel square without base, zinc coated      750 x 375mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375428 Steel square without base, zinc coated    1000 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375430 Steel square without base, polished        1500 x 750mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375432 Steel square without base, polished      2000 x 1000mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376102 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/1    75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376103 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/1 100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376104 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/1 150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376105 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/1 200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376112 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/2     75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376113 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/2  100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376114 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/2 150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376115 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/2 200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376116 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/2 250 x 160mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376117 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/2 300 x 175mm Helios-Preisser Vietnam
5 0380103 Centre square                   100 x  70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0380104 Centre square                   150 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0380105 Centre square                   200 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0380106 Centre square                   250 x 160mm Helios-Preisser Vietnam
5 0380107 Centre square                   300 x 180mm Helios-Preisser Vietnam
5 0380108 Centre square                   400 x 250mm Helios-Preisser Vietnam
5 0380109 Centre square                   500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385102 Inspection square w. base, hard.    DIN 875/0        50 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385103 Inspection square w. base, hard.    DIN 875/0        75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385104 Inspection square w. base, hard     DIN 875/0      100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385105 Inspection square w. base, hard     DIN 875/0    150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385106 Inspection square w. base, hard     DIN 875/0    200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385108 Inspection square w. base, hard.    DIN 875/0    300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385202 Inspection square w. base, hard. ss  DIN 875/0      50 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385203 Inspection square w. base, hard. ss  DIN 875/0      75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385204 Inspection square w. base, hard. ss  DIN 875/0    100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385205 Inspection square w. base, hard. ss  DIN 875/0 150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385206 Inspection square w. base, hard. ss  DIN 875/0 200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385208 Inspection square w. base, hard. ss  DIN 875/0 300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386102 Inspection square wo. base, hard.    DIN 875/0       50 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386103 Inspection square wo. base, hard.    DIN 875/0       75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386104 Inspection square wo. base, hard.    DIN 875/0     100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386105 Inspection square wo. base, hard.    DIN 875/0  150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386106 Inspection square wo. base, hard.    DIN 875/0  200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386108 Inspection square wo. base, hard.    DIN 875/0  300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386202 Inspection square wo. base, hard. ss  DIN 875/0  50 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386203 Inspection square wo. base, hard. ss  DIN 875/0  75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386204 Inspection square wo. base, hard. ss  DIN 875/0 100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386205 Inspection square wo. base, hard. ss  DIN 875/0 150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386206 Inspection square wo. base, hard. ss  DIN 875/0 200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386208 Inspection square wo. base, hard. ss  DIN 875/0 300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0387200 Knife edge square, hardened, ss     90°    25 x 20mm Helios-Preisser Vietnam
5 0387201 Knife edge square, hardened, ss     90°    40 x 28mm Helios-Preisser Vietnam
5 0387204 Knife edge square set no.0387200 + 0387201 Helios-Preisser Vietnam
5 0388102 Knife edge square, hardened    DIN 875/00          50 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388103 Knife edge square, hardened    DIN 875/00          75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388104 Knife edge square, hardened    DIN 875/00       100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388105 Knife edge square, hardened    DIN 875/00     150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388106 Knife edge square, hardened    DIN 875/00     200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388108 Knife edge square, hardened    DIN 875/00     300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388202 Knife edge square, hardened, ss    DIN 875/00        50 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388203 Knife edge square, hardened, ss    DIN 875/00        75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388204 Knife edge square, hardened, ss    DIN 875/00      100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388205 Knife edge square, hardened, ss    DIN 875/00    150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388206 Knife edge square, hardened, ss    DIN 875/00    200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388208 Knife edge square, hardened, ss    DIN 875/00    300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388210 Knife edge square, hardened, ss    DIN 875/00    500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390102 Square with hard and slim blade, hard. DIN 875/0    50 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390103 Square with hard and slim blade, hard. DIN 875/0    75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390104 Square with hard and slim blade, hard. DIN 875/0 100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390105 Square with hard and slim blade, hard. DIN 875/0 150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390106 Square with hard and slim blade, hard. DIN 875/0 200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390108 Square with hard and slim blade, hard. DIN 875/0 300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390202 Square with hard and slim blade, hard. ss DIN 875/0  50x40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390203 Square with hard and slim blade, hard. ss DIN 875/0  75x50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390204 Square with hard and slim blade, hard. ss DIN 875/0 100x70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390205 Square with hard and slim blade hard. ss DIN 875/0 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390206 Square with hard and slim blade hard. ss DIN 875/0 200x130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390208 Square with hard and slim blade hard. ss DIN 875/0 300x200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391102 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. DIN 875/00       50x40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391103 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. DIN 875/00       75x50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391104 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. DIN 875/00     100x70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391105 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. DIN 875/00  150x100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391106 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. DIN 875/00  200x130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391108 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. DIN 875/00  300x200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391202 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. ss DIN 875/00 50x40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391203 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. ss DIN 875/00 75x50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391204 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. ss DIN 875/00 100x70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391205 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. ss DIN 875/00 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391206 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. ss DIN 875/00 200x130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391208 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. ss DIN 875/00 300x200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0394101 Pattern maker angle, adj. hard. sliding kni.ed 7x7x100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0394104 Replacement rule for no.0394 Helios-Preisser Vietnam
5 0394110 Pattern maker angle, adj. hard. sliding kni.ed 7x7x60mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395102 Acute angle squares 45°, w. base                      120 x 80mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395103 Acute angle squares 45°, w. base                   150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395104 Acute angle squares 45°, w. base                   200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395106 Acute angle squares 45°, flat wo. base            120 x 80mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395107 Acute angle squares 45°, flat wo. base          150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395108 Acute angle squares 45°, flat wo. base          200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395122 Acute angle squares 60°, w. base                      120 x 80mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395123 Acute angle squares 60°, w. base                   150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395124 Acute angle squares 60°, w. base                   200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395126 Acute angle squares 60°, flat wo. base            120 x 80mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395127 Acute angle squares 60°, flat wo. base          150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395128 Acute angle squares 60°, flat wo. base          200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395132 Mitre squares 120°, flat wo. base              50 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395133 Mitre squares 120°, flat wo. base              75 x 75mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395134 Mitre squares 120°, flat wo. base          100 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395136 Mitre squares 135°, flat wo. base                50 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395137 Mitre squares 135°, flat wo. base                75 x 75mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395138 Mitre squares 135°, flat wo. base          100 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395142 Mitre squares 135°,  w. base            120 x 80mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395143 Mitre squares 135°,  w. base          150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395144 Mitre squares 135°,  w. base          200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395146 Mitre squares 135°,  flat wo. base            120 x 80mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395147 Mitre squares 135°,  flat wo. base          150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395148 Mitre squares 135°,  flat wo. base          200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396290 Alpha squares w. marking holes, ss.    430 x 795mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396414 Flange squares, zinc coated              300 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396416 Flange squares, zinc coated              400 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396418 Flange squares, zinc coated              500 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396420 Flange squares, zinc coated              600 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396426 Flange squares, zinc coated              800 x 800mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396432 Adjustable squares w. screw hinge, zinc coated       200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396433 Adjustable squares w. screw hinge, zinc coated       250mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396434 Adjustable squares w. screw hinge, zinc coated       300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396435 Adjustable squares w. screw hinge, zinc coated       400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396436 Adjustable squares w. screw hinge, zinc coated       500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396443 Carpenters square wo. marking holes, zinc coated 600 x 280 Helios-Preisser Vietnam
5 0396444 Carpenters square wo. marking holes, zinc coated 700 x 300 Helios-Preisser Vietnam
5 0396445 Carpenters square wo. marking holes, zinc coated 800 x 320 Helios-Preisser Vietnam
5 0396446 Carpenters square wo. marking holes, zinc coated 1000 x 380 Helios-Preisser Vietnam
5 0396453 Carpenters square w. marking holes, zinc coated 600 x 280 Helios-Preisser Vietnam
5 0396454 Carpenters square w. marking holes, zinc coated 700 x 300 Helios-Preisser Vietnam
5 0396455 Carpenters square w. marking holes, zinc coated 800 x 320 Helios-Preisser Vietnam
5 0396456 Carpenters square w. marking holes, zinc coated 1000 x 380 Helios-Preisser Vietnam
5 0396982 Joiner squares with mitre, aluminium      250mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396983 Joiner squares with mitre, aluminium      300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396984 Joiner squares with mitre, aluminium      400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0397101 5-piece inspection square set Helios-Preisser Vietnam
5 0410301 Protractor w. rivetted hinge, chr.          80 x 120mm Helios-Preisser Vietnam
5 0410302 Protractor w. rivetted hinge, chr.       120 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0410303 Protractor w. rivetted hinge, chr.       150 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0410304 Protractor w. rivetted hinge, chr.       200 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411101 Protractor w. locking srew                80 x 120mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411102 Protractor w. locking srew             120 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411103 Protractor w. locking srew             150 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411104 Protractor w. locking srew             200 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411105 Protractor w. locking srew             300 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411106 Protractor w. locking srew             300 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411107 Protractor w. locking srew             300 x 800mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411108 Protractor w. locking srew             400 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411109 Protractor w. locking srew             400 x 800mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411110 Protractor w. locking srew           400 x 1000mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411301 Protractor w. locking srew, chr.            80 x 120mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411302 Protractor w. locking srew, chr.          120 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411303 Protractor w. locking srew, chr.        150 x  200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411304 Protractor w. locking srew, chr.        200 x  300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411305 Protractor w. locking srew, chr.        300 x  500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411306 Protractor w. locking srew, chr.        300 x  600mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411307 Protractor w. locking srew, chr.        300 x  800mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411308 Protractor w. locking srew, chr.        400 x  600mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411309 Protractor w. locking srew, chr.        400 x  800mm Helios-Preisser Vietnam
5 0411310 Protractor w. locking srew, chr.       400 x 1000mm Helios-Preisser Vietnam
5 0412201 Protractor w. locking srew, ss.              80 x 120mm Helios-Preisser Vietnam
5 0412202 Protractor w. locking srew, ss.            120 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0412203 Protractor w. locking srew, ss.            150 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0412204 Protractor w. locking srew, ss.            200 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0413301 Protractor w. locking srew, round plate, chr.     Ø 85mm Helios-Preisser Vietnam
5 0413302 Protractor w. locking srew, quadrate plate, chr.  85 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0415301 Bevel protractor w. adj. stop bar, chr.          100 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0415302 Bevel protractor w. adj. stop bar, chr.          150 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0415303 Bevel protractor w. adj. stop bar, chr.          200 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0415304 Bevel protractor w. adj. stop bar, chr.          250 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0415305 Bevel protractor w. adj. stop bar, chr.          300 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
5 0416301 Bevel protractor w. adj. double stop rail, chr. 100 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0416302 Bevel protractor w. adj. double stop rail, chr. 150 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0416303 Bevel protractor w. adj. double stop rail, chr.  200 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0416304 Bevel protractor w. adj. double stop rail, chr.  250 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0416305 Bevel protractor w. adj. double stop rail, chr.  300 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
5 0420121 Magnifying lense for universal bevel protractors no.0420… Helios-Preisser Vietnam
5 0420122 Angle stop for universal bevel protractors no.0420… Helios-Preisser Vietnam
5 0420124 Prismatic base for universal bevel protractors no.0420… Helios-Preisser Vietnam
5 0420201 Universal bevel protractor, ss          150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0420202 Universal bevel protractor, ss          200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0420203 Universal bevel protractor, ss          300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0420206 Replacement blade        150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0420207 Replacement blade        200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0420208 Replacement blade        300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0422501 Universal bevel protractor w. m.lense paral. w. fa. ss 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0422502 Universal bevel protractor w. m.lense paral. w. fa. ss 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0422503 Universal bevel protractor w. m.lense paral. w. fa. ss 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0422504 Universal bevel protractor w. m.lense paral. w. fa. ss 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0425211 Replacement blade for no.0422+0425, hardened      150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0425212 Replacement blade for no.0422+0425, hardened      200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0425213 Replacement blade for no.0422+0425, hardened      300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0425214 Replacement blade for no.0422+0425, hardened      500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0425701 Dig. universal bevel protractor, ss          150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0425702 Dig. universal bevel protractor, ss          200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0425703 Dig. universal bevel protractor, ss          300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451101 Graduated straight rule  DIN 866/A            500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451102 Graduated straight rule  DIN 866/A          1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451103 Graduated straight rule  DIN 866/A          1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451104 Graduated straight rule  DIN 866/A          2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451105 Graduated straight rule  DIN 866/A          3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451106 Graduated straight rule  DIN 866/A          4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451201 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/A          500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451202 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/A       1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451203 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/A       1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451204 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/A       2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451205 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/A       3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0451206 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/A       4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452101 Graduated straight rule  DIN 866/B        500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452103 Graduated straight rule  DIN 866/B      1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452104 Graduated straight rule  DIN 866/B      1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452105 Graduated straight rule  DIN 866/B      2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452106 Graduated straight rule  DIN 866/B      2500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452107 Graduated straight rule  DIN 866/B      3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452108 Graduated straight rule  DIN 866/B      4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452109 Graduated straight rule  DIN 866/B      5000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452201 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B           500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452203 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B        1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452204 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B        1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452205 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B        2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452206 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B        2500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452207 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B        3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452208 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B        4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0452209 Graduated straight rule, ss.  DIN 866/B        5000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0453422 Aluminium straight edges, anodized, w. mm.grad      300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0453430 Aluminium straight edges, anodized, w. mm.grad      600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0453434 Aluminium straight edges, anodized, w. mm.grad    1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0454424 Straight edge w. bevelled edge, chr. wo. mm.grad      400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0454428 Straigth edge w. bevelled edge, chr. wo. mm.grad      500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0454434 Straight edge w. bevelled edge, chr. wo. mm.grad    1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0454438 Straight edge w. bevelled edge, chr. wo. mm.grad    1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0454440 Straight edge w. bevelled edge, chr. wo. mm.grad    2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0454444 Straight edge w. bevelled edge, chr. wo. mm.gra d  3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0455424 Straight edge w. bevelled edge, chr. w. mm.grad      400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0455428 Straigth edge w. bevelled edge, chr. w. mm.grad      500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0455434 Straight edge w. bevelled edge, chr. w. mm.grad    1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0455438 Straight edge w. bevelled edge, chr. w. mm.grad    1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0455440 Straight edge w. bevelled edge, chr. w. mm.grad    2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0455444 Straight edge w. bevelled edge, chr. w. mm.grad    3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458102 Circumference tape “Pimeter”            ø 20 - 300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458103 Circumference tape “Pimeter”          ø 300 - 700mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458104 Circumference tape “Pimeter”        ø 700 -1100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458105 Circumference tape “Pimeter”      ø 1100 -1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458106 Circumference tape “Pimeter”      ø 1500 -1900mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458107 Circumference tape “Pimeter”      ø 1900 -2300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458108 Circumference tape “Pimeter”      ø 2300 -2700mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458109 Circumference tape “Pimeter”      ø 2700 -3100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458110 Circumference tape “Pimeter”      ø 3100 -3500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458111 Circumference tape “Pimeter”      ø 3500 -3900mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458112 Circumference tape “Pimeter”      ø 3900 -4300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458113 Circumference tape “Pimeter”      ø 4300 -4700mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458114 Circumference tape “Pimeter”      ø 4700 -5100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458115 Circumference tape “Pimeter”      ø 5100 -5500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458116 Circumference tape “Pimeter”      ø 5500 -5900mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458117 Circumference tape “Pimeter”      ø 5900 -6300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458202 Circumference tape “Pimeter”, ss        ø 20 - 300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458203 Circumference tape “Pimeter”, ss      ø 300 - 700mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458204 Circumference tape “Pimeter”, ss     ø 700 -1100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458205 Circumference tape “Pimeter”, ss    ø 1100-1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458206 Circumference tape “Pimeter”, ss    ø 1500-1900mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458207 Circumference tape “Pimeter”, ss    ø 1900-2300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458252 Interior circumference tape, circ. 720-1550mm  ø 230-490mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458253 Interior circumference tape, circ. 940-2200mm    ø 300-700mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458254 Interior circumference tape, circ. 2190-3620mm ø 700-1100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458255 Interior circumference tape, circ. 3450-4720mm ø 1100-1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458256 Interior circumference tape, circ. 4710-5980mm ø 1500-1900mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458257 Interior circumference tape, circ. 5970-7230mm ø 1900-2300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458258 Interior circumference tape, circ. 7220-8500mm ø 2300-2700mm Helios-Preisser Vietnam
6 0458291 Expanding collet f. interior circumference tape, all sizes Helios-Preisser Vietnam
6 0460201 Flexible steel rule, ss, scale A      150 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460202 Flexible steel rule, ss, scale A      200 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460204 Flexible steel rule, ss, scale A      300 x 15 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460205 Flexible steel rule, ss, scale A      500 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460206 Flexible steel rule, ss, scale A    1000 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460207 Flexible steel rule, ss, scale A      300 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460208 Flexible steel rule, ss, scale A      500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460209 Flexible steel rule, ss, scale A    1000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460210 Flexible steel rule, ss, scale A    1500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460211 Flexible steel rule, ss, scale A    2000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460212 Flexible steel rule, ss, scale A    3000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460213 Flexible steel rule, ss, scale A    3000 x 30 x 2.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460221 Flexible steel rule, ss, scale B      150 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460222 Flexible steel rule, ss, scale B      200 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460223 Flexible steel rule, ss, scale B      250 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460224 Flexible steel rule, ss, scale B      300 x 15 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460225 Flexible steel rule, ss, scale B      500 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460226 Flexible steel rule, ss, scale B    1000 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460227 Flexible steel rule, ss, scale B      300 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460228 Flexible steel rule, ss, scale B      500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460229 Flexible steel rule, ss, scale B    1000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460230 Flexible steel rule, ss, scale B    1500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460231 Flexible steel rule, ss, scale B    2000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460232 Flexible steel rule, ss, scale B    3000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460233 Flexible steel rule, ss, scale B    3000 x 30 x 2.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460241 Flexible steel rule, ss, scale C      150 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460242 Flexible steel rule, ss, scale C      200 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460243 Flexible steel rule, ss, scale C      250 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460244 Flexible steel rule, ss, scale C      300 x 15 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460245 Flexible steel rule, ss, scale C      500 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460246 Flexible steel rule, ss, scale C    1000 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460247 Flexible steel rule, ss, scale C      300 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460248 Flexible steel rule, ss, scale C      500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460249 Flexible steel rule, ss, scale C    1000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460250 Flexible steel rule, ss, scale C    1500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460251 Flexible steel rule, ss, scale C    2000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460252 Flexible steel rule, ss, scale C    3000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460253 Flexible steel rule, ss, scale C    3000 x 30 x 2.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460501 Flexible steel rule, ss chr, scale A    150 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460502 Flexible steel rule, ss chr, scale A    200 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460504 Flexible steel rule, ss chr, scale A    300 x 15 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460505 Flexible steel rule, ss chr, scale A    500 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460506 Flexible steel rule, ss chr, scale A  1000 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460507 Flexible steel rule, ss chr, scale A    300 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460508 Flexible steel rule, ss chr, scale A    500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460509 Flexible steel rule, ss chr, scale A  1000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460510 Flexible steel rule, ss chr, scale A  1500 x 30 x 1.3mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460511 Flexible steel rule, ss chr, scale A  2000 x 30 x 1.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460512 Flexible steel rule, ss chr, scale A  3000 x 30 x 1.3mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460521 Flexible steel rule, ss chr, scale B    150 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460522 Flexible steel rule, ss chr, scale B    200 x 13 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460524 Flexible steel rule, ss chr, scale B    300 x 15 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460525 Flexible steel rule, ss chr, scale B    500 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460526 Flexible steel rule, ss chr, scale B  1000 x 20 x 0.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460527 Flexible steel rule, ss chr, scale B    300 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460528 Flexible steel rule, ss chr, scale B    500 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0460529 Flexible steel rule, ss chr, scale B  1000 x 30 x 1.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464101 Steel rules            DIN 874/0        500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464102 Steel rules            DIN 874/0        750mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464103 Steel rules            DIN 874/0       1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464104 Steel rules            DIN 874/0       1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464105 Steel rules            DIN 874/0       2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464106 Steel rules            DIN 874/0       2500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464107 Steel rules            DIN 874/0       3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464108 Steel rules            DIN 874/0       4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464109 Steel rules            DIN 874/0       5000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464201 Steel rules, ss.            DIN 874/0        500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464202 Steel rules, ss.            DIN 874/0        750mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464203 Steel rules, ss.            DIN 874/0       1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464204 Steel rules, ss.            DIN 874/0       1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464205 Steel rules, ss.            DIN 874/0       2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464206 Steel rules, ss.            DIN 874/0       2500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464207 Steel rules, ss.            DIN 874/0       3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464208 Steel rules, ss.            DIN 874/0       4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0464209 Steel rules, ss.            DIN 874/0       5000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465101 Steel rules            DIN 874/1        500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465102 Steel rules            DIN 874/1        750mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465103 Steel rules            DIN 874/1       1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465104 Steel rules            DIN 874/1       1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465105 Steel rules            DIN 874/1       2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465106 Steel rules            DIN 874/1       2500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465107 Steel rules            DIN 874/1       3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465108 Steel rules            DIN 874/1       4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465109 Steel rules            DIN 874/1       5000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465201 Steel rules, ss.            DIN 874/1        500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465202 Steel rules, ss.            DIN 874/1        750mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465203 Steel rules, ss.            DIN 874/1       1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465204 Steel rules, ss.            DIN 874/1       1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465205 Steel rules, ss.            DIN 874/1       2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465206 Steel rules, ss.            DIN 874/1       2500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465207 Steel rules, ss.            DIN 874/1       3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465208 Steel rules, ss.            DIN 874/1       4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0465209 Steel rules, ss.            DIN 874/1       5000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466101 Steel rules            DIN 874/2        500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466102 Steel rules            DIN 874/2        750mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466103 Steel rules            DIN 874/2       1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466104 Steel rules            DIN 874/2       1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466105 Steel rules            DIN 874/2       2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466106 Steel rules            DIN 874/2       2500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466107 Steel rules            DIN 874/2       3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466108 Steel rules            DIN 874/2       4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466109 Steel rules            DIN 874/2       5000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466201 Steel rules, ss.            DIN 874/2        500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466202 Steel rules, ss.            DIN 874/2        750mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466203 Steel rules, ss.            DIN 874/2       1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466204 Steel rules, ss.            DIN 874/2       1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466205 Steel rules, ss.            DIN 874/2       2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466206 Steel rules, ss.            DIN 874/2       2500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466207 Steel rules, ss.            DIN 874/2       3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466208 Steel rules, ss.            DIN 874/2       4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0466209 Steel rules, ss.            DIN 874/2       5000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0467011 Mounting straight edge                      DIN 874/0      1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0467012 Mounting straight edge                      DIN 874/0      1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0467013 Mounting straight edge                      DIN 874/0      2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0467014 Mounting straight edge                      DIN 874/0      2500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0467015 Mounting straight edge                      DIN 874/0      3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0467016 Mounting straight edge                      DIN 874/0      4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0467017 Mounting straight edge                      DIN 874/0      5000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0467111 Mounting straight edge                      DIN 874/1      1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0467112 Mounting straight edge                      DIN 874/1      1500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0467113 Mounting straight edge                      DIN 874/1      2000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0467114 Mounting straight edge                      DIN 874/1      2500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0467115 Mounting straight edge                      DIN 874/1      3000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0467116 Mounting straight edge                      DIN 874/1      4000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0467117 Mounting straight edge                      DIN 874/1      5000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478012 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        200 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478015 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        300 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478016 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        400 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478017 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        400 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478018 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        500 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478019 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        500 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478021 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        600 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478024 Cast iron inspection plate     DIN 876/0        800 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478027 Cast iron inspection plate     DIN 876/0      1000 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478112 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        200 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478115 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        300 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478116 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        400 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478117 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        400 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478118 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        500 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478119 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        500 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478121 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        600 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478124 Cast iron inspection plate     DIN 876/1        800 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478127 Cast iron inspection plate     DIN 876/1      1000 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478312 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        200 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478315 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        300 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478316 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        400 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478317 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        400 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478318 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        500 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478319 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        500 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478321 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        600 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478324 Cast iron inspection plate     DIN 876/3        800 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478327 Cast iron inspection plate     DIN 876/3      1000 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478907 Base stand for inspection plates          400 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478908 Base stand for inspection plates          500 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478909 Base stand for inspection plates          500 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478911 Base stand for inspection plates          600 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478914 Base stand for inspection plates          800 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0478917 Base stand for inspection plates       1000 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0481023 Measuring & inspection plate granite DIN 876/00 400x400x50 Helios-Preisser Vietnam
6 0481024 Measuring & inspection plate granite DIN 876/00 500x400x90 Helios-Preisser Vietnam
6 0481025 Measuring & inspection plate granite DIN 876/00 600x500x100 Helios-Preisser Vietnam
6 0481028 Measuring & inspection plate granite DIN 876/00 800x600x120 Helios-Preisser Vietnam
6 0481030 Measuring & inspection plate granite DIN 876/00 1000x600x140 Helios-Preisser Vietnam
6 0481034 Measuring & inspection plate granite DIN 876/00 1200x800x160 Helios-Preisser Vietnam
6 0481043 Measuring & inspection plate granite DIN 876/0 400x400x50 Helios-Preisser Vietnam
6 0481044 Measuring & inspection plate granite DIN 876/0 500x400x90 Helios-Preisser Vietnam
6 0481045 Measuring & inspection plate granite DIN 876/0 600x500x100 Helios-Preisser Vietnam
6 0481048 Measuring & inspection plate granite DIN 876/0 800x600x120 Helios-Preisser Vietnam
6 0481050 Measuring & inspection plate granite DIN 876/0 1000x600x140 Helios-Preisser Vietnam
6 0481054 Measuring & inspection plate granite DIN 876/0 1200x800x160 Helios-Preisser Vietnam
6 0481103 Measuring & inspection plate granite DIN 876/1 400x400x 50 Helios-Preisser Vietnam
6 0481104 Measuring & inspection plate granite DIN 876/1 500x400x90 Helios-Preisser Vietnam
6 0481105 Measuring & inspection plate granite DIN 876/1 600x500x100 Helios-Preisser Vietnam
6 0481108 Measuring & inspection plate granite DIN 876/1 800x600x120 Helios-Preisser Vietnam
6 0481110 Measuring & inspection plate granite DIN 876/1 1000x600x140 Helios-Preisser Vietnam
6 0481114 Measuring & inspection plate granite DIN 876/1 1200x800x160 Helios-Preisser Vietnam
6 0481160 Base stand for surface and inspection plates     400x400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0481161 Base stand for surface and inspection plates     500x400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0481162 Base stand for surface and inspection plates     600x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0481165 Base stand for surface and inspection plates     800x600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0481167 Base stand for surface and inspection plates  1000x600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0481170 Base stand for surface and inspection plates  1200x800mm Helios-Preisser Vietnam
6 0481184 Cabinets f. measuring and inspection plate     600x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0481186 Cabinets f. measuring and inspection plate     800x600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0481188 Cabinets f. measuring and inspection plate  1000x600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0481190 Cabinets f. measuring and inspection plate  1200x800mm Helios-Preisser Vietnam
6 0482101 Lapping & inspection plate in wood.ca DIN 876/1 360x260x65mm Helios-Preisser Vietnam
6 0504012 V-block (pair), cast iron     100mm        grade 0     6 - 40mm Helios-Preisser Vietnam
6 0504013 V-block (pair), cast iron     150mm        grade 0     8 - 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0504014 V-block (pair), cast iron     200mm        grade 0     8 - 70mm Helios-Preisser Vietnam
6 0504112 V-block (pair), cast iron     100mm        grade 1     6 - 40mm Helios-Preisser Vietnam
6 0504113 V-block (pair), cast iron     150mm        grade 1     8 - 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0504114 V-block (pair), cast iron     200mm        grade 1     8 - 70mm Helios-Preisser Vietnam
6 0504312 V-block (pair), cast iron     100mm        grade 3     6 - 40mm Helios-Preisser Vietnam
6 0504313 V-block (pair), cast iron     150mm        grade 3     8 - 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0504314 V-block (pair), cast iron     200mm        grade 3     8 - 70mm Helios-Preisser Vietnam
6 0508011 Pair of X type V-blocks (parallel)    grade 0       8 - 90mm Helios-Preisser Vietnam
6 0508012 Pair of X type V-blocks (parallel)    grade 0  10 - 120mm Helios-Preisser Vietnam
6 0508013 Pair of X type V-blocks (parallel)    grade 0  12 - 180mm Helios-Preisser Vietnam
6 0508111 Pair of X type V-blocks (parallel)    grade 1        8 - 90mm Helios-Preisser Vietnam
6 0508112 Pair of X type V-blocks (parallel)    grade 1  10 - 120mm Helios-Preisser Vietnam
6 0508113 Pair of X type V-blocks (parallel)    grade 1  12 - 180mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512101 Knife edge rules        DIN 874/00            75mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512102 Knife edge rules          DIN 874/00        100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512103 Knife edge rules          DIN 874/00        125mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512104 Knife edge rules          DIN 874/00        150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512105 Knife edge rules          DIN 874/00        200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512106 Knife edge rules          DIN 874/00        300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512107 Knife edge rules          DIN 874/00        400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512108 Knife edge rules          DIN 874/00        500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512201 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00           75mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512202 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512203 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        125mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512204 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512205 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512206 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512207 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512208 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512209 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512210 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00        750mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512211 Knife edge rules, ss.          DIN 874/00      1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512601 Wooden case for knife edge rules            75mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512602 Wooden case for knife edge rules          100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512603 Wooden case for knife edge rules          125mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512604 Wooden case for knife edge rules          150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512605 Wooden case for knife edge rules          200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512606 Wooden case for knife edge rules          300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512607 Wooden case for knife edge rules          400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512608 Wooden case for knife edge rules          500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512609 Wooden case for knife edge rules          600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512610 Wooden case for knife edge rules          800mm Helios-Preisser Vietnam
6 0512611 Wooden case for knife edge rules       1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0513001 Sinus rule without stop type B      100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0513002 Sinus rule without stop type B      200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0513011 Sinus rule with stop type A             100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0513012 Sinus rule with stop type A             200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0520101 V-block (pair), hardened, accuracy  0.005mm        5 - 40mm Helios-Preisser Vietnam
6 0520102 V-block (pair), hardened, accuracy  0.005mm        5 - 55mm Helios-Preisser Vietnam
6 0520103 V-block (pair), hardened, accuracy  0.005mm        5 - 60mm Helios-Preisser Vietnam
6 0520104 V-block (pair), hardened, accuracy  0.005mm        5 - 75mm Helios-Preisser Vietnam
6 0520105 V-block (pair), hardened, accuracy  0.005mm       5 -100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0522101 Double V-blocks (pairs) w. clamp       5 - 30mm Helios-Preisser Vietnam
6 0522102 Double V-blocks (pairs) w. clamp       5 - 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0522103 Double V-blocks (pairs) w. clamp       7 - 70mm Helios-Preisser Vietnam
6 0522111 Clamp for double V-blocks (pairs)              5 - 30mm Helios-Preisser Vietnam
6 0522112 Clamp for double V-blocks (pairs)              5 - 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0522113 Clamp for double V-blocks (pairs)              7 - 70mm Helios-Preisser Vietnam
6 0524101 Double V-block (pairs) w. clamp, hardened     60x58x40 ø 5-30 Helios-Preisser Vietnam
6 0524102 Double V-block (pairs) w. clamp, hardened     75x70x54 ø 5-50 Helios-Preisser Vietnam
6 0524103 Double V-block (pairs) w. clamp, hardened  100x96x75 ø 7-70 Helios-Preisser Vietnam
6 0525101 Adjustable V-block  75x25x33mm for shafts up to      ø 28mm Helios-Preisser Vietnam
6 0525102 Adjustable V-block  102x30x46mm for shafts up to  ø 40mm Helios-Preisser Vietnam
6 0525103 Adjustable V-block  102x46x46mm for shafts up to  ø 40mm Helios-Preisser Vietnam
6 0527101 Magnetic measuring & clamping prism                  80x67x96mm Helios-Preisser Vietnam
6 0527102 Magnetic measuring & clamping prism                100x70x95mm Helios-Preisser Vietnam
6 0527104 Magnetic measuring & clamping prism (pair)      80x67x96mm Helios-Preisser Vietnam
6 0527105 Magnetic measuring & clamping prism (pair)    100x70x95mm Helios-Preisser Vietnam
6 0527107 Magnetic measuring & clamping prism, hard.      80x67x96mm Helios-Preisser Vietnam
6 0527108 Magnetic measuring & clamping prism, hard.    100x70x95mm Helios-Preisser Vietnam
6 0527110 Magnetic measuring & clamping prism (pair) hard. 80x67x96mm Helios-Preisser Vietnam
6 0527111 Magnetic measuring & clamping prism (pair) hard. 100x70x95mm Helios-Preisser Vietnam
6 0536201 Set of parallel blocks, 12 pairs in set, 10x120mm, 14-40mm Helios-Preisser Vietnam
6 0536202 Set of parallel blocks, 14 pairs in set, 10x150mm, 14-50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0536211 Set of parallel blocks, 20 pairs in set, 100mm,  2.5-23.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0536212 Set of parallel blocks, 24 pairs in set, 125mm, 11.8-42.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0536213 Set of parallel blocks, 24 pairs in set, 150mm, 11.8-42.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0536220 Set of parallel blocks, 9 pairs in set, 100mm, 10-42mm Helios-Preisser Vietnam
6 0536230 Set of parallel blocks, 9 pairs in set, 150 mm,10-42mm Helios-Preisser Vietnam
6 0544101 Angle normal 90°, triangular        200 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0544102 Angle normal 90°, triangular        300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0544103 Angle normal 90°, triangular        400 x 250mm Helios-Preisser Vietnam
6 0544104 Angle normal 90°, triangular        500 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0544105 Angle normal 90°, triangular        600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0544106 Angle normal 90°, triangular        800 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0544107 Angle normal 90°, triangular      1000 x 600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0550021 Machine level with V-slot in base     0.02mm/m        160mm Helios-Preisser Vietnam
6 0550022 Machine level with V-slot in base     0.02mm/m        200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0550023 Machine level with V-slot in base     0.02mm/m        250mm Helios-Preisser Vietnam
6 0550024 Machine level with V-slot in base     0.02mm/m        300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0550101 Machine level with V-slot in base     0.10mm/m        160mm Helios-Preisser Vietnam
6 0550102 Machine level with V-slot in base     0.10mm/m        200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0550103 Machine level with V-slot in base     0.10mm/m        250mm Helios-Preisser Vietnam
6 0550104 Machine level with V-slot in base     0.10mm/m        300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0550131 Machine level with V-slot in base     0.30mm/m        160mm Helios-Preisser Vietnam
6 0550132 Machine level with V-slot in base     0.30mm/m        200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0550133 Machine level with V-slot in base     0.30mm/m        250mm Helios-Preisser Vietnam
6 0550134 Machine level with V-slot in base     0.30mm/m        300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0551002 Crankpin level w. longit. & transv. level 0.04mm/m      90mm Helios-Preisser Vietnam
6 0551003 Crankpin level w. longit. & transv. level 0.04mm/m    120mm Helios-Preisser Vietnam
6 0551012 Crankpin level w. longit. & transv. level 0.10mm/m      90mm Helios-Preisser Vietnam
6 0551013 Crankpin level w. longit. & transv. level 0.10mm/m    120mm Helios-Preisser Vietnam
6 0551021 Crankpin level w. longit. & transv. level 0.20mm/m      60mm Helios-Preisser Vietnam
6 0556022 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.02mm/m    150x150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0556023 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.02mm/m    200x200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0556024 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.02mm/m    300x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0556101 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.10mm/m    100x100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0556102 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.10mm/m    150x150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0556103 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.10mm/m    200x200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0556104 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.10mm/m    300x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0556131 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.30mm/m    100x100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0556132 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.30mm/m    150x150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0556133 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.30mm/m    200x200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0556134 Frame level w. V-grooves on 3 sides  0.30mm/m    300x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0560001 Protractor level 200 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0563001 Magnetic angle gauge w. centre punch Helios-Preisser Vietnam
6 0580101 Combined lathe & thread cutting gauge 90x40x2mm Helios-Preisser Vietnam
6 0580111 Combined lathe & thread cutting gauge 0-30°/40-80° 90x40x2mm Helios-Preisser Vietnam
6 0580121 Combined lathe & thread cutting gauge 90x40x2mm Helios-Preisser Vietnam
6 0580151 Universal thread cutting gauge 60x20x2mm Helios-Preisser Vietnam
6 0581101 DIN fine thread slide rule, aluminium anodized Helios-Preisser Vietnam
6 0581103 DIN thread slide rule, aluminium anodized Helios-Preisser Vietnam
6 0581105 DIN fit slide rule, aluminium anodized Helios-Preisser Vietnam
6 0581123 DIN thread slide rule, plastic Helios-Preisser Vietnam
6 0581125 DIN fit slide rule, plastic Helios-Preisser Vietnam
6 0582110 ISO thread converter  FILETOR Helios-Preisser Vietnam
6 0582120 ISO tolerance indicator  TOLERATOR Helios-Preisser Vietnam
6 0582130 Mm / inch converter Helios-Preisser Vietnam
6 0584101 Comparative surface roughness standards Helios-Preisser Vietnam
6 0589101 Profile gauge w. spring pins    150 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
6 0589103 Profile gauge w. spring pins    300 x 60mm Helios-Preisser Vietnam
6 0590101 Twist drill grinding gauge up to ø 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0590111 Twist drill grinding and inspection gauge up to ø 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0590151 Universal grinding gauge 95 x 63mm Helios-Preisser Vietnam
6 0595101 Welding gauge  20mm Helios-Preisser Vietnam
6 0595110 Welding gauge blank, pure, 3 - 12mm Helios-Preisser Vietnam
6 0595115 Welding gauge aluminium, pure, 0 - 5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0595130 ACME thread gauge, cuts for trapezoidal threads, 60 x 20mm Helios-Preisser Vietnam
6 0595140 Angled thread cutter gauge, f. whithworth thr. 55° 74 x 24mm Helios-Preisser Vietnam
6 0595142 Angled thread cutter gauge, f. metric thr. 60° 74 x 24mm Helios-Preisser Vietnam
6 0595251 DBP weld seam gauge, ss., accuracy 0.1mm Helios-Preisser Vietnam
1 0597301 Chamfer gauge w. 3 interchang. blades f. 30°, 45°, 60° Helios-Preisser Vietnam
1 0597305 Radius gauge, accuracy 0.1mm Helios-Preisser Vietnam
6 0598101 Tapered hole gauges, hardened, reading 0.1mm,     0.5 - 11mm Helios-Preisser Vietnam
6 0598103 Tapered hole gauges, hardened, reading 0.1mm,     0.5 - 7.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0598105 Tapered hole gauges, hardened, reading 0.1mm,     2.0 - 7.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0598601 Tapered hole gauges, plastic, reading 0.1mm,       0.5 - 11mm Helios-Preisser Vietnam
6 0599101 Nozzle / small hole gauges, reading 0.1mm,     0 - 3mm Helios-Preisser Vietnam
6 0599102 Nozzle / small hole gauges, reading 0.1mm,     0 - 5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0599151 Nozzle gauge 20 pins                       0.45 - 1.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0599152 Nozzle gauge 16 pins                        1.5  - 3.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0600101 Tapered hole gauge, flat                         1 - 15mm Helios-Preisser Vietnam
6 0600102 Tapered hole gauge, flat                       15 - 30mm Helios-Preisser Vietnam
6 0600103 Tapered hole gauge, flat                       30 - 45mm Helios-Preisser Vietnam
6 0600111 Tapered hole gauge, round, ss.             1 - 6mm Helios-Preisser Vietnam
6 0600112 Tapered hole gauge, round, ss.           4 - 15mm Helios-Preisser Vietnam
6 0600113 Tapered hole gauge, round, ss.        15 - 30mm Helios-Preisser Vietnam
6 0600114 Tapered hole gauge, round, ss.        30 - 45mm Helios-Preisser Vietnam
6 0600115 Tapered hole gauge, round, ss.        45 - 60mm Helios-Preisser Vietnam
6 0601103 Drill and steel wire hole gauge, incr. 0.1mm,     0.1-10.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0601120 Drill and steel wire hole gauge, incr. 0.1mm,     3.0-10.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604002 Radius gauge,  17 blades              1.0-7.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604004 Radius gauge,  16 blades            7.5-15.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604006 Radius gauge,  15 blades          15.5-25.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604013 Precision Individual radius gauge,        0.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604014 Precision Individual radius gauge,        0.6 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604015 Precision Individual radius gauge,        0.7 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604016 Precision Individual radius gauge,        0.8 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604017 Precision Individual radius gauge,        0.9 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604018 Precision Individual radius gauge,        1.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604019 Precision Individual radius gauge,        1.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604020 Precision Individual radius gauge,        2.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604021 Precision Individual radius gauge,        2.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604022 Precision Individual radius gauge,        3.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604023 Precision Individual radius gauge,        3.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604024 Precision Individual radius gauge,        4.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604025 Precision Individual radius gauge,        4.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604026 Precision Individual radius gauge,        5.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604027 Precision Individual radius gauge,        5.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604028 Precision Individual radius gauge,        6.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604029 Precision Individual radius gauge,        6.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604030 Precision Individual radius gauge,        7.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604031 Precision Individual radius gauge,        7.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604032 Precision Individual radius gauge,        8.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604033 Precision Individual radius gauge,        8.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604034 Precision Individual radius gauge,        9.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604035 Precision Individual radius gauge,        9.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604036 Precision Individual radius gauge,      10.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604037 Precision Individual radius gauge,      10.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604038 Precision Individual radius gauge,      11.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604039 Precision Individual radius gauge,      11.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604040 Precision Individual radius gauge,      12.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604041 Precision Individual radius gauge,      12.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604042 Precision Individual radius gauge,      13.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604043 Precision Individual radius gauge,      13.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604044 Precision Individual radius gauge,      14.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604045 Precision Individual radius gauge,      14.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604046 Precision Individual radius gauge,      15.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604047 Precision Individual radius gauge,      15.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604048 Precision Individual radius gauge,      16.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604049 Precision Individual radius gauge,      16.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604050 Precision Individual radius gauge,      17.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604051 Precision Individual radius gauge,      17.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604052 Precision Individual radius gauge,      18.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604053 Precision Individual radius gauge,      18.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604054 Precision Individual radius gauge,      19.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604055 Precision Individual radius gauge,      19.5 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604056 Precision Individual radius gauge,      20.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604057 Precision Individual radius gauge,      21.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604058 Precision Individual radius gauge,      22.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604059 Precision Individual radius gauge,      23.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604060 Precision Individual radius gauge,      24.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604061 Precision Individual radius gauge,      25.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604062 Precision Individual radius gauge,      26.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604063 Precision Individual radius gauge,      27.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604064 Precision Individual radius gauge,      28.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604065 Precision Individual radius gauge,      29.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604066 Precision Individual radius gauge,      30.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604067 Precision Individual radius gauge,      31.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604068 Precision Individual radius gauge,      32.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604069 Precision Individual radius gauge,      33.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604070 Precision Individual radius gauge,      34.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604071 Precision Individual radius gauge,      35.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604072 Precision Individual radius gauge,      36.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604073 Precision Individual radius gauge,      37.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604074 Precision Individual radius gauge,      38.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604075 Precision Individual radius gauge,      39.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604076 Precision Individual radius gauge,      40.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604077 Precision Individual radius gauge,      41.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604078 Precision Individual radius gauge,      42.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604079 Precision Individual radius gauge,      43.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604080 Precision Individual radius gauge,      44.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604081 Precision Individual radius gauge,      45.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604082 Precision Individual radius gauge,      46.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604083 Precision Individual radius gauge,      47.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604084 Precision Individual radius gauge,      48.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604085 Precision Individual radius gauge,      49.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604086 Precision Individual radius gauge,      50.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604087 Precision Individual radius gauge,      55.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604088 Precision Individual radius gauge,      60.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604089 Precision Individual radius gauge,      65.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604090 Precision Individual radius gauge,      70.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604091 Precision Individual radius gauge,      75.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604092 Precision Individual radius gauge,      80.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604093 Precision Individual radius gauge,      85.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604094 Precision Individual radius gauge,      90.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604095 Precision Individual radius gauge,      95.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604096 Precision Individual radius gauge,    100.0 mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604202 Radius gauge, INOX, 17 blades,          1.0-7.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604204 Radius gauge, INOX, 16 blades,       7.5-15.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0604206 Radius gauge, INOX, 15 blades,     15.5-25.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0605101 Screw pitch gauge, metric, ISO, 24pcs,    0.25-6.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0605102 Screw pitch gauge, metric, SI, 20pcs,       0.40-7.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0605103 Screw pitch gauge, Witworth, 28pcs,             4.0-62mm Helios-Preisser Vietnam
6 0605104 Screw pitch gauge, Witworth pipe threads, 6pcs,    8.0-28mm Helios-Preisser Vietnam
6 0605105 Screw pitch gauge, combined metric SI and Witworth, 48pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0605106 Screw pitch gauge, combined metric and Witworth, 52pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0605107 Screw pitch gauge, comb. metric and Withw-pipe threads,58pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0605108 Screw pitch gauge, US threads, 30pcs,             4.0-42.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0605109 Screw pitch gauge, US 60° threads, 14pcs, 10.0-40.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0605110 Screw pitch gauge, UNC, 22pcs,        4.0-64.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0605111 Screw pitch gauge, UNF, 16pcs,      12.0-80.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0605112 Screw pitch gauge, BSF, 20pcs,          4.0-26.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606121 Feeler gauge, 100mm, 8 blades,      0.03-0.10mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606123 Feeler gauge, 100mm, 8 blades,      0.05-0.50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606127 Feeler gauge, 100mm, 13 blades,    0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606130 Feeler gauge, 100mm, 20 blades,    0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606131 Feeler gauge, 100mm, 20 blades,    0.10-2.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606132 Feeler gauge, 100mm, 21 blades,    0.10-0.50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606133 Feeler gauge, 100mm, 21 blades,    0.05-2.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606136 Feeler gauge, 100mm, 32 blades,    0.03-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606150 Feeler gauge, long version, 8 blades, 150x13mm, 0.05-0.50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606152 Feeler gauge, long version, 8 blades, 200x13mm, 0.05-0.50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606154 Feeler gauge, long version, 8 blades, 300x13mm, 0.05-0.50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606160 Feeler gauge, long version, 13 blades, 200x13mm, 0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606162 Feeler gauge, long version, 13 blades, 300x13mm, 0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606170 Feeler gauge, long version, 20 blades, 200x13mm, 0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606172 Feeler gauge, long version, 20 blades, 300x13mm, 0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606176 Feeler gauge, long version, 20 blades, 200x13mm, 0.10-2.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0606178 Feeler gauge, long version, 20 blades, 300x13mm, 0.10-2.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0607201 Feeler gauge, ss, 100mm, 8 blades,      0.05-0.50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0607202 Feeler gauge, ss, 100mm, 13 blades,    0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0607203 Feeler gauge, ss, 100mm, 20 blades,    0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0607401 Feeler gauge, brass, 100mm, 8 blades,      0.05-0.50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0607402 Feeler gauge, brass, 100mm, 13 blades,    0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0607403 Feeler gauge, brass, 100mm, 20 blades,    0.05-1.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0608140 Feeler gauge T3,  6 blades,Length 75mm,           0,1-0,4mm Helios-Preisser Vietnam
6 0608143 Feeler gauge T3, 13 blades,Length 100mm,        0,05-1,00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0608144 Feeler gauge T3, 20 blades,Length 100mm,        0,05-1,00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0608149 Feeler gauge T3, 32 blades,Length 100mm,        0,03-1,00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0609190 8 piece gauge set Helios-Preisser Vietnam
6 0611180 Wall holder f. feeler gauge tape set 0.01-0.25mm 15pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0611190 Wall holder f. feeler gauge tape set 0.30-1.00mm 15pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0611195 Holder for feeler gauge tape Helios-Preisser Vietnam
6 0611300 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.005mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611501 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.01mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611502 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.02mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611503 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.03mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611504 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.04mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611505 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.05mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611506 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.06mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611507 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.07mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611508 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.08mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611509 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.09mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611510 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.10mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611512 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.12mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611515 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.15mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611518 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.18mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611520 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.20mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611525 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611530 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.30mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611535 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.35mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611540 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.40mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611545 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.45mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611550 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611552 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.55mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611554 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.60mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611556 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.65mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611558 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.70mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611560 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.75mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611562 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.80mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611564 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.85mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611566 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.90mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611568 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.95mm Helios-Preisser Vietnam
6 0611570 Feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 1.00mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612180 Wall holder f. INOX feeler gauge tape set 0.01 - 0.25mm, 15 pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0612501 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.01mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612502 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.02mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612503 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.03mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612504 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.04mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612505 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.05mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612506 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.06mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612507 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.07mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612508 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.08mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612509 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.09mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612510 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.10mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612512 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.12mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612515 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.15mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612518 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.18mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612520 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.20mm Helios-Preisser Vietnam
6 0612525 INOX feeler gauge tape, plastic dispenser case  5m x 13mm 0.25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613107 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.01mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613109 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.02mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613114 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.03mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613116 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.04mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613118 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.05mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613120 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.06mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613122 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.07mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613126 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.08mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613128 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.09mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613130 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.1mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613134 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.15mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613138 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.2mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613142 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.3mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613146 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.4mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613150 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.5mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613152 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.6mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613154 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.7mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613156 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.8mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613158 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.9mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613160 Precision feeler gauge tape carbon steel      1mm, width 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613207 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.01mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613209 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.02mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613214 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.03mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613216 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.04mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613218 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.05mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613220 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.06mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613222 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.07mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613226 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.08mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613228 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.09mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613230 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.1mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613232 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.12mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613234 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.15mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613236 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.18mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613238 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.2mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613240 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.25mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613242 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.3mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613244 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.35mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613246 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.4mm, with 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613248 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.45mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613250 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.5mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613252 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.6mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613254 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.7mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613256 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.8mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613258 Precision feeler gauge tape carbon steel  0.9mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613260 Precision feeler gauge tape carbon steel  1mm, width 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613309 Precision feeler gauge tape, ss  0.02mm, width 100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613318 Precision feeler gauge tape, ss  0.05mm, width 100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613330 Precision feeler gauge tape, ss  0.1mm,    width  100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613334 Precision feeler gauge tape, ss  0.15mm, width  100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613338 Precision feeler gauge tape, ss  0.2mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613342 Precision feeler gauge tape, ss  0.3mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613346 Precision feeler gauge tape, ss  0.4mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613350 Precision feeler gauge tape, ss  0.5mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613352 Precision feeler gauge tape, ss  0.6mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613354 Precision feeler gauge tape, ss  0.7mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613356 Precision feeler gauge tape, ss  0.8mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613358 Precision feeler gauge tape, ss  0.9mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613360 Precision feeler gauge tape, ss      1mm,    width    100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613412 Precision feeler gauge tape, ss      0.025mm,  width  150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613418 Precision feeler gauge tape, ss      0.05mm,     width  150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613424 Precision feeler gauge tape, ss      0.075mm,  width  150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613430 Precision feeler gauge tape, ss      0.1mm,       width  150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613434 Precision feeler gauge tape, ss      0.15mm,     width  150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613438 Precision feeler gauge tape, ss      0.2mm,        width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613440 Precision feeler gauge tape, ss      0.25mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613442 Precision feeler gauge tape, ss      0.3mm,    width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613446 Precision feeler gauge tape, ss      0.4mm,    width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613450 Precision feeler gauge tape, ss      0.5mm,    width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613512 Precision feeler gauge tape, brass       0.025mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613518 Precision feeler gauge tape, brass       0.05mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613524 Precision feeler gauge tape, brass       0.075mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613530 Precision feeler gauge tape, brass       0.1mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613534 Precision feeler gauge tape, brass       0.15mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613538 Precision feeler gauge tape, brass       0.2mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613540 Precision feeler gauge tape, brass       0.25mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613542 Precision feeler gauge tape, brass       0.3mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613546 Precision feeler gauge tape, brass       0.4mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613550 Precision feeler gauge tape, brass       0.5mm, width 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613607 Precision reference sheets, cs thickn. 0.01mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613609 Precision reference sheets, cs thickn. 0.02mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613614 Precision reference sheets, cs thickn. 0.03mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613616 Precision reference sheets, cs thickn. 0.04mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613618 Precision reference sheets, cs thickn. 0.05mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613620 Precision reference sheets, cs thickn. 0.06mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613622 Precision reference sheets, cs thickn. 0.07mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613626 Precision reference sheets, cs thickn. 0.08mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613628 Precision reference sheets, cs thickn. 0.09mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613630 Precision reference sheets, cs thickn. 0.10mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613632 Precision reference sheets, cs thickn. 0.12mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613634 Precision reference sheets, cs thickn. 0.15mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613636 Precision reference sheets, cs thickn. 0.18mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613638 Precision reference sheets, cs thickn. 0.2mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613640 Precision reference sheets, cs thickn. 0.25mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613642 Precision reference sheets, cs thickn. 0.3mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613644 Precision reference sheets, cs thickn. 0,35mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613646 Precision reference sheets, cs thickn. 0.4mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613648 Precision reference sheets, cs thickn. 0.45mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613650 Precision reference sheets, cs thickn. 0.5mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613652 Precision reference sheets, cs thickn. 0.6mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613654 Precision reference sheets, cs thickn. 0.7mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613656 Precision reference sheets, cs thickn. 0.8mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613658 Precision reference sheets, cs thickn. 0.9mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613660 Precision reference sheets, cs thickn. 1.0mm range 50x300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613709 Precision reference sheets ss thickn 0.02mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613718 Precision reference sheets ss thickn 0.05mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613730 Precision reference sheets ss thickn. 0.1mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613734 Precision reference sheets ss thickn. 0.15mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613738 Precision reference sheets ss thickn. 0.2mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613742 Precision reference sheets ss thickn. 0.3mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613746 Precision reference sheets ss thickn 0.4mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613750 Precision reference sheets ss thickn 0.5mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613752 Precision reference sheets ss thickn 0.6mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613754 Precision reference sheets ss thickn 0.7mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613756 Precision reference sheets ss thickn 0.8mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613758 Precision reference sheets ss thickn 0.9mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613760 Precision reference sheets ss thickn 1.0mm range 100x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613812 Precision reference sheets ss thickn 0.025mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613818 Precision reference sheets ss thickn 0.05mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613824 Precision reference sheets ss thickn 0.075mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613830 Precision reference sheets ss thickn 0.1mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613834 Precision reference sheets ss thickn 0.15mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613838 Precision reference sheets ss thickn 0.2mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613840 Precision reference sheets ss thickn 0.25mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613842 Precision reference sheets ss thickn 0.3mm  range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613846 Precision reference sheets ss thickn 0.4mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613850 Precision reference sheets ss thickn 0.5mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613860 Precision reference sheets ss thickn 1.0mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613912 Precision reference sheets br thickn 0.025mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613918 Precision reference sheets br thickn 0.05mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613924 Precision reference sheets br thickn 0.075mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613930 Precision reference sheets br thickn 0.1mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613934 Precision reference sheets br thickn 0.15mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613938 Precision reference sheets br thickn 0.2mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613940 Precision reference sheets br thickn 0.25mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613942 Precision reference sheets br thickn 0.3mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613946 Precision reference sheets br thickn 0.4mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0613950 Precision reference sheets br thickn 0.5mm range 150x500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0623100 Individual steel gauge blocks, 0.5mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623102 Individual steel gauge blocks, 1.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623104 Individual steel gauge blocks, 1.001mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623106 Individual steel gauge blocks, 1.002mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623108 Individual steel gauge blocks, 1.003mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623110 Individual steel gauge blocks, 1.004mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623112 Individual steel gauge blocks, 1.005mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623114 Individual steel gauge blocks, 1.006mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623116 Individual steel gauge blocks, 1.007mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623118 Individual steel gauge blocks, 1.008mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623120 Individual steel gauge blocks, 1.009mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623122 Individual steel gauge blocks, 1.01mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623130 Individual steel gauge blocks, 1.02mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623135 Individual steel gauge blocks, 1.03mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623140 Individual steel gauge blocks, 1.04mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623145 Individual steel gauge blocks, 1.05mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623150 Individual steel gauge blocks, 1.06mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623155 Individual steel gauge blocks, 1.07mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623160 Individual steel gauge blocks, 1.08mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623165 Individual steel gauge blocks, 1.09mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623170 Individual steel gauge blocks, 1.10mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623175 Individual steel gauge blocks, 1.11mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623180 Individual steel gauge blocks, 1.12mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623185 Individual steel gauge blocks, 1.13mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623190 Individual steel gauge blocks, 1.14mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623195 Individual steel gauge blocks, 1.15mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623200 Individual steel gauge blocks, 1.16mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623205 Individual steel gauge blocks, 1.17mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623210 Individual steel gauge blocks, 1.18mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623215 Individual steel gauge blocks, 1.19mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623220 Individual steel gauge blocks, 1.20mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623225 Individual steel gauge blocks, 1.21mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623230 Individual steel gauge blocks, 1.22mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623235 Individual steel gauge blocks, 1.23mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623240 Individual steel gauge blocks, 1.24mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623245 Individual steel gauge blocks, 1.25mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623250 Individual steel gauge blocks, 1.26mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623255 Individual steel gauge blocks, 1.27mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623260 Individual steel gauge blocks, 1.28mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623265 Individual steel gauge blocks, 1.29mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623270 Individual steel gauge blocks, 1.30mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623275 Individual steel gauge blocks, 1.31mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623280 Individual steel gauge blocks, 1.32mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623285 Individual steel gauge blocks, 1.33mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623290 Individual steel gauge blocks, 1.34mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623295 Individual steel gauge blocks, 1.35mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623300 Individual steel gauge blocks, 1.36mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623305 Individual steel gauge blocks, 1.37mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623310 Individual steel gauge blocks, 1.38mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623315 Individual steel gauge blocks, 1.39mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623320 Individual steel gauge blocks, 1.40mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623325 Individual steel gauge blocks, 1.41mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623330 Individual steel gauge blocks, 1.42mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623335 Individual steel gauge blocks, 1.43mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623340 Individual steel gauge blocks, 1.44mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623345 Individual steel gauge blocks, 1.45mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623350 Individual steel gauge blocks, 1.46mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623355 Individual steel gauge blocks, 1.47mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623360 Individual steel gauge blocks, 1.48mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623365 Individual steel gauge blocks, 1.49mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623370 Individual steel gauge blocks, 1.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623375 Individual steel gauge blocks, 1.60mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623380 Individual steel gauge blocks, 1.70mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623385 Individual steel gauge blocks, 1.80mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623390 Individual steel gauge blocks, 1.90mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623395 Individual steel gauge blocks, 2.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623400 Individual steel gauge blocks, 2.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623405 Individual steel gauge blocks, 3.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623410 Individual steel gauge blocks, 3.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623415 Individual steel gauge blocks, 4.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623420 Individual steel gauge blocks, 4.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623425 Individual steel gauge blocks, 5.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623430 Individual steel gauge blocks, 5.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623435 Individual steel gauge blocks, 6.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623440 Individual steel gauge blocks, 6.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623445 Individual steel gauge blocks, 7.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623450 Individual steel gauge blocks, 7.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623455 Individual steel gauge blocks, 8.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623460 Individual steel gauge blocks, 8.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623465 Individual steel gauge blocks, 9.00mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623470 Individual steel gauge blocks, 9.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623475 Individual steel gauge blocks, 10.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623500 Individual steel gauge blocks, 11.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623510 Individual steel gauge blocks, 12.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623520 Individual steel gauge blocks, 13.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623530 Individual steel gauge blocks, 14.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623540 Individual steel gauge blocks, 15.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623550 Individual steel gauge blocks, 16.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623560 Individual steel gauge blocks, 17.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623570 Individual steel gauge blocks, 18.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623580 Individual steel gauge blocks, 19.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623590 Individual steel gauge blocks, 20.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623600 Individual steel gauge blocks, 21.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623610 Individual steel gauge blocks, 22.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623620 Individual steel gauge blocks, 23.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623630 Individual steel gauge blocks, 24.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623640 Individual steel gauge blocks, 25.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623650 Individual steel gauge blocks, 30.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623660 Individual steel gauge blocks, 35.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623670 Individual steel gauge blocks, 40.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623680 Individual steel gauge blocks, 50.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623690 Individual steel gauge blocks, 60.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623700 Individual steel gauge blocks, 70.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623710 Individual steel gauge blocks, 80.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623720 Individual steel gauge blocks, 90.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623730 Individual steel gauge blocks, 100.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623740 Individual steel gauge blocks, 125.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623750 Individual steel gauge blocks, 150.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623760 Individual steel gauge blocks, 175.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623770 Individual steel gauge blocks, 200.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623780 Individual steel gauge blocks, 300.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623790 Individual steel gauge blocks, 400.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623800 Individual steel gauge blocks, 500.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623810 Individual steel gauge blocks, 600.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623820 Individual steel gauge blocks, 700.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623830 Individual steel gauge blocks, 800.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623840 Individual steel gauge blocks, 900.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0623850 Individual steel gauge blocks 1000.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0 Helios-Preisser Vietnam
6 0624100 Individual steel gauge blocks, 0.5mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624102 Individual steel gauge blocks, 1.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624104 Individual steel gauge blocks, 1.001mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624106 Individual steel gauge blocks, 1.002mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624108 Individual steel gauge blocks, 1.003mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624110 Individual steel gauge blocks, 1.004mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624112 Individual steel gauge blocks, 1.005mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624114 Individual steel gauge blocks, 1.006mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624116 Individual steel gauge blocks, 1.007mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624118 Individual steel gauge blocks, 1.008mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624120 Individual steel gauge blocks, 1.009mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624122 Individual steel gauge blocks, 1.01mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624130 Individual steel gauge blocks, 1.02mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624135 Individual steel gauge blocks, 1.03mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624140 Individual steel gauge blocks, 1.04mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624145 Individual steel gauge blocks, 1.05mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624150 Individual steel gauge blocks, 1.06mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624155 Individual steel gauge blocks, 1.07mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624160 Individual steel gauge blocks, 1.08mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624165 Individual steel gauge blocks, 1.09mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624170 Individual steel gauge blocks, 1.10mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624175 Individual steel gauge blocks, 1.11mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624180 Individual steel gauge blocks, 1.12mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624185 Individual steel gauge blocks, 1.13mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624190 Individual steel gauge blocks, 1.14mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624195 Individual steel gauge blocks, 1.15mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624200 Individual steel gauge blocks, 1.16mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624205 Individual steel gauge blocks, 1.17mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624210 Individual steel gauge blocks, 1.18mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624215 Individual steel gauge blocks, 1.19mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624220 Individual steel gauge blocks, 1.20mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624225 Individual steel gauge blocks, 1.21mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624230 Individual steel gauge blocks, 1.22mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624235 Individual steel gauge blocks, 1.23mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624240 Individual steel gauge blocks, 1.24mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624245 Individual steel gauge blocks, 1.25mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624250 Individual steel gauge blocks, 1.26mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624255 Individual steel gauge blocks, 1.27mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624260 Individual steel gauge blocks, 1.28mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624265 Individual steel gauge blocks, 1.29mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624270 Individual steel gauge blocks, 1.30mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624275 Individual steel gauge blocks, 1.31mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624280 Individual steel gauge blocks, 1.32mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624285 Individual steel gauge blocks, 1.33mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624290 Individual steel gauge blocks, 1.34mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624295 Individual steel gauge blocks, 1.35mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624300 Individual steel gauge blocks, 1.36mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624305 Individual steel gauge blocks, 1.37mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624310 Individual steel gauge blocks, 1.38mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624315 Individual steel gauge blocks, 1.39mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624320 Individual steel gauge blocks, 1.40mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624325 Individual steel gauge blocks, 1.41mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624330 Individual steel gauge blocks, 1.42mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624335 Individual steel gauge blocks, 1.43mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624340 Individual steel gauge blocks, 1.44mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624345 Individual steel gauge blocks, 1.45mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624350 Individual steel gauge blocks, 1.46mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624355 Individual steel gauge blocks, 1.47mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624360 Individual steel gauge blocks, 1.48mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624365 Individual steel gauge blocks, 1.49mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624370 Individual steel gauge blocks, 1.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624375 Individual steel gauge blocks, 1.60mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624380 Individual steel gauge blocks, 1.70mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624385 Individual steel gauge blocks, 1.80mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624390 Individual steel gauge blocks, 1.90mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624395 Individual steel gauge blocks, 2.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624400 Individual steel gauge blocks, 2.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624405 Individual steel gauge blocks, 3.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624410 Individual steel gauge blocks, 3.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624415 Individual steel gauge blocks, 4.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624420 Individual steel gauge blocks, 4.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624425 Individual steel gauge blocks, 5.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624430 Individual steel gauge blocks, 5.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624435 Individual steel gauge blocks, 6.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624440 Individual steel gauge blocks, 6.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624445 Individual steel gauge blocks, 7.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624450 Individual steel gauge blocks, 7.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624455 Individual steel gauge blocks, 8.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624460 Individual steel gauge blocks, 8.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624465 Individual steel gauge blocks, 9.00mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624470 Individual steel gauge blocks, 9.50mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624475 Individual steel gauge blocks, 10.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624500 Individual steel gauge blocks, 11.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624510 Individual steel gauge blocks, 12.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624520 Individual steel gauge blocks, 13.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624530 Individual steel gauge blocks, 14.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624540 Individual steel gauge blocks, 15.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624550 Individual steel gauge blocks, 16.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624560 Individual steel gauge blocks, 17.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624570 Individual steel gauge blocks, 18.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624580 Individual steel gauge blocks, 19.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624590 Individual steel gauge blocks, 20.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624600 Individual steel gauge blocks, 21.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624610 Individual steel gauge blocks, 22.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624620 Individual steel gauge blocks, 23.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624630 Individual steel gauge blocks, 24.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624640 Individual steel gauge blocks, 25.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624650 Individual steel gauge blocks, 30.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624660 Individual steel gauge blocks, 35.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624670 Individual steel gauge blocks, 40.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624680 Individual steel gauge blocks, 50.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624690 Individual steel gauge blocks, 60.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624700 Individual steel gauge blocks, 70.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624710 Individual steel gauge blocks, 80.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624720 Individual steel gauge blocks, 90.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624730 Individual steel gauge blocks, 100.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624740 Individual steel gauge blocks, 125.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624750 Individual steel gauge blocks, 150.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624760 Individual steel gauge blocks, 175.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624770 Individual steel gauge blocks, 200.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624780 Individual steel gauge blocks, 300.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624790 Individual steel gauge blocks, 400.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624800 Individual steel gauge blocks, 500.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624810 Individual steel gauge blocks, 600.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624820 Individual steel gauge blocks, 700.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624830 Individual steel gauge blocks, 800.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624840 Individual steel gauge blocks, 900.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0624850 Individual steel gauge blocks 1000.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1 Helios-Preisser Vietnam
6 0625100 Individual steel gauge blocks, 0.5mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625102 Individual steel gauge blocks, 1.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625104 Individual steel gauge blocks, 1.001mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625106 Individual steel gauge blocks, 1.002mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625108 Individual steel gauge blocks, 1.003mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625110 Individual steel gauge blocks, 1.004mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625112 Individual steel gauge blocks, 1.005mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625114 Individual steel gauge blocks, 1.006mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625116 Individual steel gauge blocks, 1.007mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625118 Individual steel gauge blocks, 1.008mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625120 Individual steel gauge blocks, 1.009mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625122 Individual steel gauge blocks, 1.01mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625130 Individual steel gauge blocks, 1.02mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625135 Individual steel gauge blocks, 1.03mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625140 Individual steel gauge blocks, 1.04mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625145 Individual steel gauge blocks, 1.05mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625150 Individual steel gauge blocks, 1.06mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625155 Individual steel gauge blocks, 1.07mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625160 Individual steel gauge blocks, 1.08mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625165 Individual steel gauge blocks, 1.09mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625170 Individual steel gauge blocks, 1.10mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625175 Individual steel gauge blocks, 1.11mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625180 Individual steel gauge blocks, 1.12mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625185 Individual steel gauge blocks, 1.13mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625190 Individual steel gauge blocks, 1.14mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625195 Individual steel gauge blocks, 1.15mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625200 Individual steel gauge blocks, 1.16mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625205 Individual steel gauge blocks, 1.17mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625210 Individual steel gauge blocks, 1.18mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625215 Individual steel gauge blocks, 1.19mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625220 Individual steel gauge blocks, 1.20mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625225 Individual steel gauge blocks, 1.21mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625230 Individual steel gauge blocks, 1.22mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625235 Individual steel gauge blocks, 1.23mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625240 Individual steel gauge blocks, 1.24mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625245 Individual steel gauge blocks, 1.25mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625250 Individual steel gauge blocks, 1.26mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625255 Individual steel gauge blocks, 1.27mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625260 Individual steel gauge blocks, 1.28mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625265 Individual steel gauge blocks, 1.29mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625270 Individual steel gauge blocks, 1.30mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625275 Individual steel gauge blocks, 1.31mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625280 Individual steel gauge blocks, 1.32mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625285 Individual steel gauge blocks, 1.33mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625290 Individual steel gauge blocks, 1.34mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625295 Individual steel gauge blocks, 1.35mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625300 Individual steel gauge blocks, 1.36mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625305 Individual steel gauge blocks, 1.37mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625310 Individual steel gauge blocks, 1.38mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625315 Individual steel gauge blocks, 1.39mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625320 Individual steel gauge blocks, 1.40mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625325 Individual steel gauge blocks, 1.41mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625330 Individual steel gauge blocks, 1.42mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625335 Individual steel gauge blocks, 1.43mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625340 Individual steel gauge blocks, 1.44mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625345 Individual steel gauge blocks, 1.45mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625350 Individual steel gauge blocks, 1.46mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625355 Individual steel gauge blocks, 1.47mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625360 Individual steel gauge blocks, 1.48mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625365 Individual steel gauge blocks, 1.49mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625370 Individual steel gauge blocks, 1.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625375 Individual steel gauge blocks, 1.60mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625380 Individual steel gauge blocks, 1.70mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625385 Individual steel gauge blocks, 1.80mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625390 Individual steel gauge blocks, 1.90mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625395 Individual steel gauge blocks, 2.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625400 Individual steel gauge blocks, 2.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625405 Individual steel gauge blocks, 3.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625410 Individual steel gauge blocks, 3.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625415 Individual steel gauge blocks, 4.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625420 Individual steel gauge blocks, 4.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625425 Individual steel gauge blocks, 5.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625430 Individual steel gauge blocks, 5.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625435 Individual steel gauge blocks, 6.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625440 Individual steel gauge blocks, 6.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625445 Individual steel gauge blocks, 7.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625450 Individual steel gauge blocks, 7.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625455 Individual steel gauge blocks, 8.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625460 Individual steel gauge blocks, 8.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625465 Individual steel gauge blocks, 9.00mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625470 Individual steel gauge blocks, 9.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625475 Individual steel gauge blocks, 10.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625500 Individual steel gauge blocks, 11.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625510 Individual steel gauge blocks, 12.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625520 Individual steel gauge blocks, 13.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625530 Individual steel gauge blocks, 14.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625540 Individual steel gauge blocks, 15.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625550 Individual steel gauge blocks, 16.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625560 Individual steel gauge blocks, 17.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625570 Individual steel gauge blocks, 18.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625580 Individual steel gauge blocks, 19.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625590 Individual steel gauge blocks, 20.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625600 Individual steel gauge blocks, 21.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625610 Individual steel gauge blocks, 22.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625620 Individual steel gauge blocks, 23.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625630 Individual steel gauge blocks, 24.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625640 Individual steel gauge blocks, 25.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625650 Individual steel gauge blocks, 30.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625660 Individual steel gauge blocks, 35.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625670 Individual steel gauge blocks, 40.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625680 Individual steel gauge blocks, 50.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625690 Individual steel gauge blocks, 60.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625700 Individual steel gauge blocks, 70.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625710 Individual steel gauge blocks, 80.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625720 Individual steel gauge blocks, 90.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625730 Individual steel gauge blocks, 100.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625740 Individual steel gauge blocks, 125.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625750 Individual steel gauge blocks, 150.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625760 Individual steel gauge blocks, 175.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625770 Individual steel gauge blocks, 200.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625780 Individual steel gauge blocks, 300.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625790 Individual steel gauge blocks, 400.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625800 Individual steel gauge blocks, 500.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625810 Individual steel gauge blocks, 600.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625820 Individual steel gauge blocks, 700.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625830 Individual steel gauge blocks, 800.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625840 Individual steel gauge blocks, 900.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0625850 Individual steel gauge blocks 1000.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2 Helios-Preisser Vietnam
6 0633001 Gauge block maintenance set Helios-Preisser Vietnam
6 0633014 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/0,    103pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633016 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/0,    87pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633018 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/0,    47pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633020 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/0,    32pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633114 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/1,    103pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633116 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/1,    87pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633118 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/1,    47pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633120 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/1,    32pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633130 Gauge block accessories set,    4pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633131 Gauge block accessories set,    10pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633132 Gauge block accessories set,    14pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633133 Gauge block accessories set,    23pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633136 Gauge block holders w. rapid adjustment,            0-50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633137 Gauge block holders w. rapid adjustment,          0-100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633138 Gauge block holders w. rapid adjustment,          0-200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633139 Gauge block holders w. rapid adjustment,    100-200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633140 Gauge block holders w. rapid adjustment,    100-300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633141 Gauge block holders w. rapid adjustment,    200-400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633142 Gauge block holders w. rapid adjustment,    300-500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633143 Gauge block holders w. rapid adjustment,    400-600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633144 Gauge block holders w. rapid adjustment,       500-80mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633145 Gauge block holders w. rapid adjustment,  800-1000mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633150 Radiused measuring jaw w. cylindrical sh. DIN 861/2  4mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633151 Radiused measuring jaw w. cylindrical sh. DIN 861/2  10mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633152 Radiused measuring jaw w. cylindrical sh. DIN 861/2  16mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633153 Radiused measuring jaw w. cylindrical sh. DIN 861/2  20mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633154 Radiused measuring jaw w. cylindrical sh. DIN 861/2  30mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633155 Radiused measuring jaw w. cylindrical sh. DIN 861/2  40mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633170 Inspection points (pair),    55mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633171 Scriber, hardened                 55mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633172 Scriber, carbide                      55mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633173 Centre point                              55mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633174 Plane / parallel jaws (pair) f. external m. 100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633175 Plane / parallel jaws (pair) f. external m. 125mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633176 Plane / parallel jaws (pair) f. internal & external m. 100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633177 Plane / parallel jaws (pair) f. internal & external m. 125mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633178 Knife edge jaws (pair)        ø 26mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633179 Knife edge jaws (pair)        ø 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633180 Knife edge jaws (pair)      ø 100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633181 Knife edge jaws (pair)      ø 200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0633182 Stand for gauge block holder Helios-Preisser Vietnam
6 0633214 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/2,    103pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633216 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/2,    87pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633218 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/2,    47pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633220 Parallel steel gauge block sets, DIN 861/2,    32pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633805 Steel gauge block insp. set f. mic. c. 1 w. opt. flat 5pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633808 Steel gauge block insp. set f. mic. c. 1 w. opt. flat 8pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633810 Steel gauge block insp. set f. mic. c. 1 wo. opt. flat 10pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633833 Steel gauge block insp. set f. calipers, c. 1, w. ring  3pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633834 Steel gauge block insp. set f. calipers, c. 1, w. ring  4pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633836 Steel gauge block insp. set f. calipers, c. 1, w. ring  6pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0633838 Steel gauge block inspection set for calipers Acc. 1, without ring, 5 pcs. Helios-Preisser Vietnam
6 0634014 Carbide gauge block set, DIN 861/0,  103pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634016 Carbide gauge block set, DIN 861/0,     87pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634017 Carbide gauge block set, DIN 861/0,     47pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634020 Carbide gauge block set, DIN 861/0,     32pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634114 Carbide gauge block set, DIN 861/1,  103pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634116 Carbide gauge block set, DIN 861/1,      87pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634117 Carbide gauge block set, DIN 861/1,       47pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634120 Carbide gauge block set, DIN 861/1,       32pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634514 Ceramic gauge block set, DIN 861/0,    103pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634516 Ceramic gauge block set, DIN 861/0,      87pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634517 Ceramic gauge block set, DIN 861/0,      47pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634520 Ceramic gauge block set, DIN 861/0,      32pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634614 Ceramic gauge block set, DIN 861/1,    103pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634616 Ceramic gauge block set, DIN 861/1,      87pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634617 Ceramic gauge block set, DIN 861/1,      47pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0634620 Ceramic gauge block set, DIN 861/1,      32pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0636301 Set of pin gauges, 51pcs, c. 1, ø 0.5-1.0mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636321 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 1.0-2.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
6 0636322 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 2.0-3.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
6 0636323 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 3.0-4.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
6 0636324 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 4.0-5.0mm, incr.0.05 Helios-Preisser Vietnam
6 0636325 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 5.0-6.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
6 0636326 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 6.0-7.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
6 0636327 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 7.0-8.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
6 0636328 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 8.0-9.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
6 0636329 Set of pin gauges, 21pcs, c. 1, ø 9.0-10.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
6 0636341 Set of pin gauges, 101pcs, c. 1, ø 1.0-2.0mm, incr 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636342 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 2.01-3.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636343 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 3.01-4.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636344 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 4.01-5.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636345 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 5.01-6.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636346 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 6.01-7.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636347 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 7.01-8.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636348 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 8.01-9.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636349 Set of pin gauges, 100pcs, c. 1, ø 9.01-10.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636351 Set of pin gauges, 91pcs, c. 1, ø 1.0-10.0mm, incr. 0.1 Helios-Preisser Vietnam
6 0636352 Set of pin gauges, 81pcs, c. 1, ø 1.0-5.0mm, incr. 0.05 Helios-Preisser Vietnam
6 0636372 Set of pin gauges, 101pcs, c. 2, ø 1.00-2.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636373 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 2.01-3.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636374 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 3.01-4.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636375 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 4.01-5.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636376 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 5.01-6.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636377 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 6.01-7.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636378 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 7.01-8.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636379 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 8.01-9.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636380 Set of pin gauges, 100pcs, c. 2, ø 9.01-10.00mm, incr. 0.01 Helios-Preisser Vietnam
6 0636392 Pin gauge holder,        1 - 2mm Helios-Preisser Vietnam
6 0636393 Pin gauge holder,        2 - 4mm Helios-Preisser Vietnam
6 0636394 Pin gauge holder,        4 - 6mm Helios-Preisser Vietnam
6 0636395 Pin gauge holder,        6 - 8mm Helios-Preisser Vietnam
6 0636396 Pin gauge holder,      8 - 10mm Helios-Preisser Vietnam
6 0637103 Plug gauge, DIN 2245,          2.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637104 Plug gauge, DIN 2245,          2.2mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637105 Plug gauge, DIN 2245,          2.5mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637106 Plug gauge, DIN 2245,          2.8mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637107 Plug gauge, DIN 2245,          3.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637108 Plug gauge, DIN 2245,          3.5mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637109 Plug gauge, DIN 2245,          4.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637110 Plug gauge, DIN 2245,          4.5mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637111 Plug gauge, DIN 2245,          5.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637112 Plug gauge, DIN 2245,          6.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637113 Plug gauge, DIN 2245,          7.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637114 Plug gauge, DIN 2245,          8.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637115 Plug gauge, DIN 2245,          9.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637116 Plug gauge, DIN 2245,       10.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637117 Plug gauge, DIN 2245,       11.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637118 Plug gauge, DIN 2245,       12.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637119 Plug gauge, DIN 2245,       13.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637120 Plug gauge, DIN 2245,       14.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637121 Plug gauge, DIN 2245,       15.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637122 Plug gauge, DIN 2245,       16.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637123 Plug gauge, DIN 2245,       17.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637124 Plug gauge, DIN 2245,       18.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637125 Plug gauge, DIN 2245,       19.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637126 Plug gauge, DIN 2245,       20.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637127 Plug gauge, DIN 2245,       21.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637128 Plug gauge, DIN 2245,       22.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637129 Plug gauge, DIN 2245,       23.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637130 Plug gauge, DIN 2245,       24.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637131 Plug gauge, DIN 2245,       25.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637132 Plug gauge, DIN 2245,       26.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637133 Plug gauge, DIN 2245,       27.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637134 Plug gauge, DIN 2245,       28.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637135 Plug gauge, DIN 2245,       30.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637136 Plug gauge, DIN 2245,       32.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637137 Plug gauge, DIN 2245,       33.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637138 Plug gauge, DIN 2245,       34.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637139 Plug gauge, DIN 2245,       35.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637140 Plug gauge, DIN 2245,       36.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637141 Plug gauge, DIN 2245,       37.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637142 Plug gauge, DIN 2245,       38.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637144 Plug gauge, DIN 2245,       40.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637146 Plug gauge, DIN 2245,       42.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637147 Plug gauge, DIN 2245,       43.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637148 Plug gauge, DIN 2245,       44.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637149 Plug gauge, DIN 2245,       45.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637150 Plug gauge, DIN 2245,       46.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637151 Plug gauge, DIN 2245,       47.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637152 Plug gauge, DIN 2245,       48.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637154 Plug gauge, DIN 2245,       50.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637155 Plug gauge, DIN 2245,       52.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637156 Plug gauge, DIN 2245,       55.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637157 Plug gauge, DIN 2245,       58.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637158 Plug gauge, DIN 2245,       60.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637159 Plug gauge, DIN 2245,       62.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637160 Plug gauge, DIN 2245,       65.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637161 Plug gauge, DIN 2245,       68.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637162 Plug gauge, DIN 2245,       70.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637163 Plug gauge, DIN 2245,       72.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637164 Plug gauge, DIN 2245,       75.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637165 Plug gauge, DIN 2245,       78.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637166 Plug gauge, DIN 2245,       80.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637167 Plug gauge, DIN 2245,       82.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637168 Plug gauge, DIN 2245,       85.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637169 Plug gauge, DIN 2245,       88.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637170 Plug gauge, DIN 2245,       90.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637171 Plug gauge, DIN 2245,       92.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637172 Plug gauge, DIN 2245,       95.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637173 Plug gauge, DIN 2245,       98.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637174 Plug gauge, DIN 2245,     100.0mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0637190 Plug gauge set, DIN 2245,    3-12mm  H7 Helios-Preisser Vietnam
6 0649201 Adjustable snap gauge,                 0 - 6mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649202 Adjustable snap gauge,              6 - 13mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649203 Adjustable snap gauge,            13 - 19mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649204 Adjustable snap gauge,            19 - 26mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649205 Adjustable snap gauge,            26 - 32mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649206 Adjustable snap gauge,            32 - 38mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649207 Adjustable snap gauge,            38 - 44mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649208 Adjustable snap gauge,            44 - 51mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649209 Adjustable snap gauge,            51 - 57mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649210 Adjustable snap gauge,            57 - 64mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649211 Adjustable snap gauge,            64 - 70mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649212 Adjustable snap gauge,            70 - 78mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649213 Adjustable snap gauge,            78 - 87mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649215 Adjustable snap gauge,            87 - 97mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649216 Adjustable snap gauge,          97 - 106mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649217 Adjustable snap gauge,       106 - 116mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649219 Adjustable snap gauge,       116 - 125mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649220 Adjustable snap gauge,       125 - 135mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649222 Adjustable snap gauge,       135 - 144mm Helios-Preisser Vietnam
6 0649223 Adjustable snap gauge,       144 - 156mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650101 Adjustable snap gauge, without display unit,          0 - 25mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650102 Adjustable snap gauge, without display unit,        25 - 50mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650103 Adjustable snap gauge, without display unit,        50 - 75mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650104 Adjustable snap gauge, without display unit,      75 - 100mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650105 Adjustable snap gauge, without display unit,    100 - 150mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650106 Adjustable snap gauge, without display unit,    150 - 200mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650107 Adjustable snap gauge, without display unit,    200 - 250mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650108 Adjustable snap gauge, without display unit,    250 - 300mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650109 Adjustable snap gauge, without display unit,    300 - 350mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650110 Adjustable snap gauge, without display unit,    350 - 400mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650111 Adjustable snap gauge, without display unit,    400 - 450mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650112 Adjustable snap gauge, without display unit,    450 - 500mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650113 Adjustable snap gauge, without display unit,    500 - 550mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650114 Adjustable snap gauge, without display unit,    550 - 600mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650115 Adjustable snap gauge, without display unit,    600 - 650mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650116 Adjustable snap gauge, without display unit,    650 - 700mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650117 Adjustable snap gauge, without display unit,    700 - 750mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650118 Adjustable snap gauge, without display unit,    750 - 800mm Helios-Preisser Vietnam
6 0650119 Adjustable snap gauge, without display unit,    800 - 850mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656303 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.     12.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656304 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.     17.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656305 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  225.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656306 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  275.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656309 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        3.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656310 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        3.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656311 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        4.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656312 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        4.5mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656313 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        5.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656314 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        6.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656315 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        7.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656316 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        8.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656317 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.        9.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656318 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      10.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656319 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      11.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656320 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      12.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656321 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      13.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656322 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      14.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656323 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      15.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656324 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      16.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656325 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      17.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656326 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      18.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656327 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      19.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656328 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      20.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656329 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      21.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656330 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      22.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656331 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      23.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656332 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      24.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656333 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      25.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656334 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      26.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656335 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      27.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656336 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      28.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656337 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      30.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656338 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      32.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656339 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      33.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656340 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      34.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656341 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      35.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656342 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      36.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656343 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      37.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656344 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      38.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656345 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      40.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656346 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      42.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656347 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      44.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656348 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      45.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656349 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      46.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656350 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      47.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656351 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      48.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656352 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      50.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656353 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      52.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656354 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      55.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656355 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      58.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656356 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      60.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656357 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      62.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656358 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      65.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656359 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      68.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656360 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      70.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656361 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      72.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656362 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      75.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656363 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      78.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656364 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      80.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656365 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      82.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656366 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      85.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656367 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      88.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656368 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      90.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656369 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      92.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656370 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      95.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656371 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.      98.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656372 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  100.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656373 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  105.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656374 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  110.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656375 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  115.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656376 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  120.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656377 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  125.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656378 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  130.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656379 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  135.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656380 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  140.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656381 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  145.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656382 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  150.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656383 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  155.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656384 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  160.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656385 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  165.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656386 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  170.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656387 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  175.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656388 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  180.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656389 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  185.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656390 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  190.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656391 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  195.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656392 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  200.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656393 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  210.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656394 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  220.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656395 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  230.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656396 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  240.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656397 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  250.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656398 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  260.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0656399 Ring gauges, hard., f. setting int. m.instr.  270.0mm Helios-Preisser Vietnam
6 0658001 Thread plug gauge,        M 1.0 x 0.25  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658002 Thread plug gauge,        M 1.2 x 0.25  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658003 Thread plug gauge,        M 1.4 x 0.30  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658004 Thread plug gauge,        M 1.6 x 0.35  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658005 Thread plug gauge,        M 1.8 x 0.35  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658006 Hread plug gauge,          M 2.0 x 0.40  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658007 Thread plug gauge,        M 2.2 x 0.45  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658008 Thread plug gauge,        M 2.5 x 0.45  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658009 Thread plug gauge,        M 3.0 x 0.50  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658010 Thread plug gauge,        M 3.5 x 0.60  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658011 Thread plug gauge,        M 4.0 x 0.70  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658012 Thread plug gauge,        M 5.0 x 0.80  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658013 Thread plug gauge,        M 6.0 x 1.00  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658014 Thread plug gauge,        M 7.0 x 1.00  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658015 Thread plug gauge,        M 8.0 x 1.25  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658016 Thread plug gauge,        M 9.0 x 1.25  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658017 Thread plug gauge,     M 10.0 x 1.50  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658018 Thread plug gauge,     M 11.0 x 1.50  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658019 Thread plug gauge,     M 12.0 x 1.75  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658020 Thread plug gauge,     M 14.0 x 2.00  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658021 Thread plug gauge,     M 16.0 x 2.00  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658022 Thread plug gauge,     M 18.0 x 2.50  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658023 Thread plug gauge,     M 20.0 x 2.50  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658024 Thread plug gauge,     M 22.0 x 2.50  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658025 Thread plug gauge,     M 24.0 x 3.00  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658026 Thread plug gauge,     M 27.0 x 3.00  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658027 Thread plug gauge,     M 30.0 x 3.50  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658028 Thread plug gauge,     M 33.0 x 3.50  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658029 Thread plug gauge,     M 36.0 x 4.00  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658030 Thread plug gauge,     M 39.0 x 4.00  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658031 Thread plug gauge,     M 42.0 x 4.50  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658032 Thread plug gauge,     M 45.0 x 4.50  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658033 Thread plug gauge,     M 48.0 x 5.00  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658034 Thread plug gauge,     M 52.0 x 5.00  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658035 Thread plug gauge,     M 56.0 x 5.50  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658036 Thread plug gauge,     M 60.0 x 5.50  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658037 Thread plug gauge,     M 64.0 x 6.00  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658038 Thread plug gauge,    cM 68.0 x 6.00  6H Helios-Preisser Vietnam
6 0658090 Set of thread plug gauges,    M3 - M12  6H, 7pcs Helios-Preisser Vietnam
6 0658501 Thread ring gauge GO,      M 1.0 x 0.25  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658502 Thread ring gauge GO,      M 1.2 x 0.25  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658503 Thread ring gauge GO,      M 1.4 x 0.30  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658504 Thread ring gauge GO,      M 1.6 x 0.35  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658505 Thread ring gauge GO,      M 1.8 x 0.35  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658506 Thread ring gauge GO,      M 2.0 x 0.40  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658507 Thread ring gauge GO,      M 2.2 x 0.45  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658508 Thread ring gauge GO,      M 2.5 x 0.45  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658509 Thread ring gauge GO,      M 3.0 x 0.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658510 Thread ring gauge GO,      M 3.5 x 0.60  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658511 Thread ring gauge GO,      M 4.0 x 0.70  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658512 Thread ring gauge GO,      M 5.0 x 0.80  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658513 Thread ring gauge GO,      M 6.0 x 1.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658514 Thread ring gauge GO,      M 7.0 x 1.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658515 Thread ring gauge GO,      M 8.0 x 1.25  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658516 Thread ring gauge GO,      M 9.0 x 1.25  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658517 Thread ring gauge GO,    M 10.0 x 1.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658518 Thread ring gauge GO,    M 11.0 x 1.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658519 Thread ring gauge GO,    M 12.0 x 1.75  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658520 Thread ring gauge GO,    M 14.0 x 2.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658521 Thread ring gauge GO,    M 16.0 x 2.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658522 Thread ring gauge GO,    M 18.0 x 2.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658523 Thread ring gauge GO,    M 20.0 x 2.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658524 Thread ring gauge GO,    M 22.0 x 2.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658525 Thread ring gauge GO,    M 24.0 x 3.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658526 Thread ring gauge GO,    M 27.0 x 3.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658527 Thread ring gauge GO,    M 30.0 x 3.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658528 Thread ring gauge GO,    M 33.0 x 3.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658529 Thread ring gauge GO,    M 36.0 x 4.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658530 Thread ring gauge GO,    M 39.0 x 4.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658531 Thread ring gauge GO,    M 42.0 x 4.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658532 Thread ring gauge GO,    M 45.0 x 4.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658533 Thread ring gauge GO,    M 48.0 x 5.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658534 Thread ring gauge GO,    M 52.0 x 5.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658535 Thread ring gauge GO,    M 56.0 x 5.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658536 Thread ring gauge GO,    M 60.0 x 5.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658537 Thread ring gauge GO,    M 64.0 x 6.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658538 Thread ring gauge GO,    M 68.0 x 6.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658590 Set of GO thread ring gauges,    M3 - M12  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658601 Thread ring gauge NOGO,      M 1.0 x 0.25  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658602 Thread ring gauge NOGO,      M 1.2 x 0.25  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658603 Thread ring gauge NOGO,      M 1.4 x 0.30  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658604 Thread ring gauge NOGO,      M 1.6 x 0.35  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658605 Thread ring gauge NOGO,      M 1.8 x 0.35  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658606 Thread ring gauge NOGO,      M 2.0 x 0.40  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658607 Thread ring gauge NOGO,      M 2.2 x 0.45  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658608 Thread ring gauge NOGO,      M 2.5 x 0.45  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658609 Thread ring gauge NOGO,      M 3.0 x 0.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658610 Thread ring gauge NOGO,      M 3.5 x 0.60  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658611 Thread ring gauge NOGO,      M 4.0 x 0.70  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658612 Thread ring gauge NOGO,      M 5.0 x 0.80  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658613 Thread ring gauge NOGO,      M 6.0 x 1.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658614 Thread ring gauge NOGO,      M 7.0 x 1.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658615 Thread ring gauge NOGO,      M 8.0 x 1.25  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658616 Thread ring gauge NOGO,      M 9.0 x 1.25  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658617 Thread ring gauge NOGO,    M 10.0 x 1.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658618 Thread ring gauge NOGO,    M 11.0 x 1.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658619 Thread ring gauge NOGO,    M 12.0 x 1.75  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658620 Thread ring gauge NOGO,    M 14.0 x 2.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658621 Thread ring gauge NOGO,    M 16.0 x 2.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658622 Thread ring gauge NOGO,    M 18.0 x 2.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658623 Thread ring gauge NOGO,    M 20.0 x 2.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658624 Thread ring gauge NOGO,    M 22.0 x 2.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658625 Thread ring gauge NOGO,    M 24.0 x 3.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658626 Thread ring gauge NOGO,    M 27.0 x 3.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658627 Thread ring gauge NOGO,    M 30.0 x 3.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658628 Thread ring gauge NOGO,    M 33.0 x 3.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658629 Thread ring gauge NOGO,    M 36.0 x 4.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658630 Thread ring gauge NOGO,    M 39.0 x 4.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658631 Thread ring gauge NOGO,    M 42.0 x 4.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658632 Thread ring gauge NOGO,    M 45.0 x 4.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658633 Thread ring gauge NOGO,    M 48.0 x 5.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658634 Thread ring gauge NOGO,    M 52.0 x 5.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658635 Thread ring gauge NOGO,    M 56.0 x 5.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658636 Thread ring gauge NOGO,    M 60.0 x 5.50  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658637 Thread ring gauge NOGO,    M 64.0 x 6.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658638 Thread ring gauge NOGO,    M 68.0 x 6.00  6g Helios-Preisser Vietnam
6 0658690 Set of NOGO thread ring gauges,    M3 - M12  6g Helios-Preisser Vietnam
3 0691731 Dig. indicator, read. 0.01mm,        12.5mm Helios-Preisser Vietnam
3 0691733 Dig. indicator, read. 0.01mm,        25.0mm Helios-Preisser Vietnam
3 0691735 Dig. indicator, read. 0.01mm,        50.0mm Helios-Preisser Vietnam
3 0691737 Dig. indicator, read. 0.01mm,      100.0mm Helios-Preisser Vietnam
3 0691741 Dig. indicator, read. 0.001mm,      12.5mm Helios-Preisser Vietnam