**** Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

 

https://www.keeneng.com.tw/comm/upimage/p_180920_02359.jpg
KPA1
Cảm biến vị trí
Conductive Plastic Potentiometric Position Transducers
Keen Engineering Vietnam
Pitesco Vietnam
https://www.keeneng.com.tw/comm/upimage/p_180927_02987.jpg
KPC/KPS
Cảm biến vị trí
Rectilinear Displacement Transducer With Cylindrical Case
Keen Engineering Vietnam
Pitesco Vietnam
https://www.keeneng.com.tw/comm/upimage/p_180927_02991.jpg
KPZF
Cảm biến vị trí
Rectilinear Displacement Transducer With Cylindrical Case
Keen Engineering Vietnam
Pitesco Vietnam
https://www.keeneng.com.tw/comm/upimage/p_180926_02769.jpg
KSF
Potentiometer conductive plastic linear
Keen Engineering Vietnam
Pitesco Vietnam
https://www.keeneng.com.tw/comm/upimage/p_180927_03045.jpg
KTC
Potentiometer conductive plastic linear
Linear Position Transducers
Cảm biến vị trí
Keen Engineering Vietnam
Pitesco Vietnam
https://www.keeneng.com.tw/comm/upimage/p_180927_03050.jpg
KTF
Potentiometer conductive plastic linear
Linear Position Transducers
Cảm biến vị trí
Keen Engineering Vietnam
Pitesco Vietnam
https://www.keeneng.com.tw/comm/upimage/p_180927_02995.jpg
15
Position Transducers with Restoring Spring
Keen Engineering Vietnam
Pitesco Vietnam
https://www.keeneng.com.tw/comm/upimage/p_180927_02999.jpg
15 C/P
Position Transducers with Restoring Spring
Keen Engineering Vietnam
Pitesco Vietnam
https://www.keeneng.com.tw/comm/upimage/p_180927_03003.jpg
KPY
Position Transducers with Restoring Spring
Keen Engineering Vietnam
Pitesco Vietnam
https://www.keeneng.com.tw/comm/upimage/p_180926_02775.jpg
KS
Position Transducers with Restoring Spring
Keen Engineering Vietnam
Pitesco Vietnam
https://www.keeneng.com.tw/comm/upimage/p_180920_02333.jpg
KL
Dk3uLinear Wire Potentiometer/Encoder
Keen Engineering Vietnam
Pitesco Vietnam
https://www.keeneng.com.tw/comm/upimage/p_180926_02714.jpg
KMC
CONTACTLESS MAGNETOSTRICTIVE LINEAR POSITION TRANSDUCER
Keen Engineering Vietnam
Pitesco Vietnam
https://www.keeneng.com.tw/comm/upimage/p_180927_03007.jpg
KMM
Contactless magnetostrictive Linear position transducer
Keen Engineering Vietnam
Pitesco Vietnam
https://www.keeneng.com.tw/comm/upimage/p_180926_02772.jpg
N2200
NON-CONTACT MAGNETIC ROTARY SENSOR
Keen Engineering Vietnam
Pitesco Vietnam