***  Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

  CSD5 Series Servo Drive            
  Communication Cable            
  1 COM_SH03CPCNNA CSDP Communication Cable for PC Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  2 COM_SH03CPCNNB CSD3 Communication Cable for PC Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  3   CSD5 Communication Cable for PC Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  Brake Cable     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  4 BRK_SL03BRAKFA 3 meters Brake cable for small power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  5 BRK_SL05BRAKFA 5 meters Brake cable for small power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  6 BRK_SL10BRAKFA 10 meters Brake cable for small power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  7 BRK_SL15BRAKFA 15 meters Brake cable for small power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  8 BRK_SL20BRAKFA 20 meters Brake cable for small power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  9 BRK_SH03BRAKF 3 meters Brake cable for high power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  10 BRK_SH05BRAKF 5 meters Brake cable for high power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  11 BRK_SH10BRAKF 10 meters Brake cable for high power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  12 BRK_SH15BRAKF 15 meters Brake cable for high power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  13 BRK_SH20BRAKF 20 meters Brake cable for high power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  IO Cables     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  14 IOC_SH03U50CNA 3 meters IO Cable Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  15 IOC_SH05U50CNA 5 meters IO Cable Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  Power Cable     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  16 POW_SL03P010FA 3 meters Power Cable of CSDP for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  17 POW_SL05P010FA 5 meters Power Cable of CSDP for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  18 POW_SL10P010FA 10 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  19 POW_SL15P010FA 15 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  20 POW_SL20P010FA 20 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  21 POW_SL03P010FH 3 meters Power Cable of CSD3 for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  22 POW_SL05P010FH 5 meters Power Cable of CSD3 for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  23 POW_SL10P010FH 10 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  24 POW_SL15P010FH 15 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  25 POW_SL20P010FH 20 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  26 POW_SH03P015FH 3 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kw motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  27 POW_SH05P015FH 5 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kw motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  28 POW_SH10P015FH 10 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  29 POW_SH15P015FH 15 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  30 POW_SH20P015FH 20 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  31 POW_SH03P035FA 3 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  32 POW_SH05P035FA 5 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  33 POW_SH10P035FA 10 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  34 POW_SH15P035FA 15 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  35 POW_SH20P035FA 20 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  36 POW_SH03P050FA 3 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  37 POW_SH05P050FA 5 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  38 POW_SH10P050FA 10 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  39 POW_SH15P050FA 15 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  40 POW_SH20P050FA 20 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  Encoder Cable     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  41 ENC_SL03ECKSFA 3 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  42 ENC_SL05ECKSFA 5 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  43 ENC_SL10ECKSFA 10 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  44 ENC_SL15ECKSFA 15 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  45 ENC_SL20ECKSFA 20 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  46 ENC_SL03ECHSFA 3 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  47 ENC_SL05ECHSFA 5 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  48 ENC_SL10ECHSFA 10 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  49 ENC_SL15ECHSFA 15 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  50 ENC_SL20ECHSFA 20 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  51 ENC_SH03ECKLFA 3 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  52 ENC_SH05ECKLFA 5 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  53 ENC_SH10ECKLFA 10 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  54 ENC_SH15ECKLFA 15 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  55 ENC_SH20ECKLFA 20 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  56 ENC_SH03ECHLFA 3 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  57 ENC_SH05ECHLFA 5 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  58 ENC_SH10ECHLFA 10 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  59 ENC_SH15ECHLFA 15 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  60 ENC_SH20ECHLFA 20 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  Connectors     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  61 CON20PA_ENC Encoder Connector for CSD3, CSDP, 20 pins, 3M Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  62 CON50PA_IOC IO Connector, 50 pins, 3M Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  63 CON09PA_ENC 9 line Encoder Connector at RSM motor, 9 pins, AMP Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  64 CON02PA_BRK Brake Connector, 2 pins, AMP Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  65 CON04PA_POW Motor Power Connector for small power ratingmotors, 4 pins, AMP Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  Registor     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  66 RES_S250R251SN Regen. Resistor, 25 Ohm, 250W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  67 RES_S500R151SN Regen. Resistor, 50 Ohm, 150W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  Battery     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  68 CSD3_BATTERY Battery for Backup memory of CSD3 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  69 CSDP_BATTERY Battery for Backup memory of CSDP Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  Operator     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  70 CST_SDC CSDP Operator Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  CSD5 Series Servo Drive     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  1 CSD5_A5BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 50W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  2 CSD5_01BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 100W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  3 CSD5_02BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 200W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  4 CSD5_04BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 400W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  5 CSD5_08BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 800Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  6 CSD5_10BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 1.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  7 CSD5_15BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  CSD3 Series Servo Drive    
  8 CSD3_01BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 100W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  9 CSD3_02BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 200W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  10 CSD3_04BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 400W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  11 CSD3_08BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  12 CSD3_10BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 1.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  13 CSD3_15BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  CSDP Series Servo Drive    
  14 CSDP_15BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  15 CSDP_20BX2 Servo Dirve CSDP, 220V, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  16 CSDP_30BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  17 CSDP_40BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  18 CSDP_50BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  RSMZ Motor (Cylinder, Low Inertia, 3000RPM)    
  20 RSMZ_A5BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 50W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  21 RSMZ_01BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 100W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  22 RSMZ_02BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 200W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  23 RSMZ_04BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 400W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  24 RSMZ_06BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 600W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  25 RSMZ_08BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  26 RSMZ_10BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 1000W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  27 RSMZ_A5BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 50W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  28 RSMZ_01BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 100W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  29 RSMZ_02BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 200W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  30 RSMZ_04BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 400W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  31 RSMZ_06BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 600W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  32 RSMZ_08BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  33 RSMZ_10BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 1000W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  34 RSMZ_A5BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 50W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  35 RSMZ_01BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 100W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  36 RSMZ_02BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 200W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  37 RSMZ_04BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 400W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  38 RSMZ_06BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 600W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  39 RSMZ_08BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  40 RSMZ_10BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 1000W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  41 RSMZ_A5BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 50W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  42 RSMZ_01BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 100W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  43 RSMZ_02BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 200W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  44 RSMZ_04BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 400W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  45 RSMZ_06BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 600W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  46 RSMZ_08BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  47 RSMZ_10BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 1000W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  48 RSMZ_A5BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 50W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  49 RSMZ_01BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 100W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  50 RSMZ_02BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 200W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  51 RSMZ_04BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 400W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  52 RSMZ_06BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 600W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  53 RSMZ_08BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  54 RSMZ_10BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 1000W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  55 RSMZ_A5BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 50W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  56 RSMZ_01BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 100W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  57 RSMZ_02BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 200W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  58 RSMZ_04BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 400W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  59 RSMZ_06BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 600W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  60 RSMZ_08BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  61 RSMZ_10BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 1000W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  62 RSMZ_A5BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 50W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  63 RSMZ_01BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 100W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  64 RSMZ_02BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 200W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  65 RSMZ_04BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 400W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  66 RSMZ_06BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 600W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  67 RSMZ_08BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  68 RSMZ_10BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 1000W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  69 RSMZ_A5BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 50W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  70 RSMZ_01BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 100W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  71 RSMZ_02BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 200W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  72 RSMZ_04BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 400W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  73 RSMZ_06BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 600W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  74 RSMZ_08BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  75 RSMZ_10BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 1000W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  RSMQ Motor (Pan-Cake, Low Inertia, 3000RPM)    
  76 RSMQ_01BA1ANK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 100W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  77 RSMQ_02BA1ANK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 200W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  78 RSMQ_04BA1ANK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 400W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  79 RSMQ_01BA1ABK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 100W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  80 RSMQ_02BA1ABK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 200W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  81 RSMQ_04BA1ABK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 400W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  RSMS Motor (Cyliner, Low Inertia)    
  82 RSMS_10BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0KW Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  83 RSMS_15BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  84 RSMS_20BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  85 RSMS_25BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  86 RSMS_30BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  87 RSMS_35BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  88 RSMS_40BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  89 RSMS_45BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  90 RSMS_50BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  91 RSMS_10BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  92 RSMS_15BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  93 RSMS_20BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  94 RSMS_25BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  95 RSMS_30BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  96 RSMS_35BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  97 RSMS_40BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  98 RSMS_45BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  99 RSMS_50BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  100 RSMS_10BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  101 RSMS_15BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  102 RSMS_20BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  103 RSMS_25BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  104 RSMS_30BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  105 RSMS_35BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  106 RSMS_40BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  107 RSMS_45BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  108 RSMS_50BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  109 RSMS_10BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  110 RSMS_15BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  111 RSMS_20BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  112 RSMS_25BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  113 RSMS_30BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  114 RSMS_35BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  115 RSMS_40BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  116 RSMS_45BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  117 RSMS_50BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  118 RSMS_10BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  119 RSMS_15BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  120 RSMS_20BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  121 RSMS_25BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  122 RSMS_30BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  123 RSMS_35BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  124 RSMS_40BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  125 RSMS_45BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  126 RSMS_50BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  127 RSMS_10BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  128 RSMS_15BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  129 RSMS_20BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  130 RSMS_25BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  131 RSMS_30BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  132 RSMS_35BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  133 RSMS_40BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  134 RSMS_45BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  135 RSMS_50BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  RSMD Motor (Cylinder, Medium Inertia)    
  136 RSMD_08BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  137 RSMD_10BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 1.0KW Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  138 RSMD_15BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  139 RSMD_20BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  140 RSMD_25BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  141 RSMD_30BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  142 RSMD_35BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  143 RSMD_40BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  144 RSMD_45BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  145 RSMD_50BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  146 RSMD_08BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  147 RSMD_10BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  148 RSMD_15BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  149 RSMD_20BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  150 RSMD_25BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  151 RSMD_30BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  152 RSMD_35BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  153 RSMD_40BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  154 RSMD_45BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  155 RSMD_50BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  156 RSMD_08BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  157 RSMD_15BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  158 RSMD_10BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  159 RSMD_20BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  160 RSMD_25BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  161 RSMD_30BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  162 RSMD_35BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  163 RSMD_40BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  164 RSMD_45BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  165 RSMD_50BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  166 RSMD_08BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  167 RSMD_15BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  168 RSMD_10BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  169 RSMD_20BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  170 RSMD_25BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  171 RSMD_30BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  172 RSMD_35BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  173 RSMD_40BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  174 RSMD_45BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  175 RSMD_50BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  176 RSMD_08BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  177 RSMD_10BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  178 RSMD_15BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  179 RSMD_20BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  180 RSMD_25BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  181 RSMD_30BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  182 RSMD_35BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  183 RSMD_40BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  184 RSMD_45BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  185 RSMD_50BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  186 RSMD_08BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 800W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  187 RSMD_10BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  188 RSMD_15BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  189 RSMD_20BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  190 RSMD_25BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  191 RSMD_30BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  192 RSMD_35BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  193 RSMD_40BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  194 RSMD_45BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  195 RSMD_50BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  RSMH Motor (Cylinder, High Inertia)    
  196 RSMH_10BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  197 RSMH_15BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  198 RSMH_20BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  199 RSMH_30BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  200 RSMH_40BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  201 RSMH_50BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  202 RSMH_05BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 500W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  203 RSMH_10BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  204 RSMH_15BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  205 RSMH_20BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  206 RSMH_30BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  207 RSMH_40BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  208 RSMH_50BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  209 RSMH_05BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 500W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  210 RSMH_10BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  211 RSMH_15BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  212 RSMH_20BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  213 RSMH_30BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  214 RSMH_40BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  215 RSMH_50BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  216 RSMH_05BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 500W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  217 RSMH_10BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  218 RSMH_15BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  219 RSMH_20BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  220 RSMH_30BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  221 RSMH_40BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  222 RSMH_50BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  223 RSMH_05BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 500W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  224 RSMH_10BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  225 RSMH_15BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  226 RSMH_20BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  227 RSMH_30BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  228 RSMH_40BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  229 RSMH_50BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  230 RSMH_05BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 500W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  231 RSMH_10BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  232 RSMH_15BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  233 RSMH_20BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  234 RSMH_30BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  235 RSMH_40BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  236 RSMH_50BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  237 RSMH_05BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 500W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
               
  CSD5 Series Servo Drive            
  Communication Cable            
  1 COM_SH03CPCNNA CSDP Communication Cable for PC Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  2 COM_SH03CPCNNB CSD3 Communication Cable for PC Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  3   CSD5 Communication Cable for PC Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  Brake Cable            
  4 BRK_SL03BRAKFA 3 meters Brake cable for small power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  5 BRK_SL05BRAKFA 5 meters Brake cable for small power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  6 BRK_SL10BRAKFA 10 meters Brake cable for small power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  7 BRK_SL15BRAKFA 15 meters Brake cable for small power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  8 BRK_SL20BRAKFA 20 meters Brake cable for small power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  9 BRK_SH03BRAKF 3 meters Brake cable for high power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  10 BRK_SH05BRAKF 5 meters Brake cable for high power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  11 BRK_SH10BRAKF 10 meters Brake cable for high power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  12 BRK_SH15BRAKF 15 meters Brake cable for high power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  13 BRK_SH20BRAKF 20 meters Brake cable for high power rating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  IO Cables            
  14 IOC_SH03U50CNA 3 meters IO Cable Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  15 IOC_SH05U50CNA 5 meters IO Cable Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  Power Cable            
  16 POW_SL03P010FA 3 meters Power Cable of CSDP for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  17 POW_SL05P010FA 5 meters Power Cable of CSDP for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  18 POW_SL10P010FA 10 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  19 POW_SL15P010FA 15 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  20 POW_SL20P010FA 20 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  21 POW_SL03P010FH 3 meters Power Cable of CSD3 for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  22 POW_SL05P010FH 5 meters Power Cable of CSD3 for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  23 POW_SL10P010FH 10 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  24 POW_SL15P010FH 15 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  25 POW_SL20P010FH 20 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  26 POW_SH03P015FH 3 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kw motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  27 POW_SH05P015FH 5 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kw motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  28 POW_SH10P015FH 10 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  29 POW_SH15P015FH 15 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  30 POW_SH20P015FH 20 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  31 POW_SH03P035FA 3 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  32 POW_SH05P035FA 5 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  33 POW_SH10P035FA 10 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  34 POW_SH15P035FA 15 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  35 POW_SH20P035FA 20 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  36 POW_SH03P050FA 3 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  37 POW_SH05P050FA 5 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  38 POW_SH10P050FA 10 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  39 POW_SH15P050FA 15 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  40 POW_SH20P050FA 20 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  Encoder Cable            
  41 ENC_SL03ECKSFA 3 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  42 ENC_SL05ECKSFA 5 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  43 ENC_SL10ECKSFA 10 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  44 ENC_SL15ECKSFA 15 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  45 ENC_SL20ECKSFA 20 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  46 ENC_SL03ECHSFA 3 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  47 ENC_SL05ECHSFA 5 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  48 ENC_SL10ECHSFA 10 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  49 ENC_SL15ECHSFA 15 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  50 ENC_SL20ECHSFA 20 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  51 ENC_SH03ECKLFA 3 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  52 ENC_SH05ECKLFA 5 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  53 ENC_SH10ECKLFA 10 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  54 ENC_SH15ECKLFA 15 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  55 ENC_SH20ECKLFA 20 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  56 ENC_SH03ECHLFA 3 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  57 ENC_SH05ECHLFA 5 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  58 ENC_SH10ECHLFA 10 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  59 ENC_SH15ECHLFA 15 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  60 ENC_SH20ECHLFA 20 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  Connectors            
  61 CON20PA_ENC Encoder Connector for CSD3, CSDP, 20 pins, 3M Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  62 CON50PA_IOC IO Connector, 50 pins, 3M Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  63 CON09PA_ENC 9 line Encoder Connector at RSM motor, 9 pins, AMP Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  64 CON02PA_BRK Brake Connector, 2 pins, AMP Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  65 CON04PA_POW Motor Power Connector for small power ratingmotors, 4 pins, AMP Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  Registor            
  66 RES_S250R251SN Regen. Resistor, 25 Ohm, 250W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  67 RES_S500R151SN Regen. Resistor, 50 Ohm, 150W Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  Battery            
  68 CSD3_BATTERY Battery for Backup memory of CSD3 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  69 CSDP_BATTERY Battery for Backup memory of CSDP Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam      
  Operator            
  70 CST_SDC CSDP Operator Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam