Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

Products

Code (Actuator)

Actuator Model

Model 0M0 - Miniature

Model 01 

Model 02 

Model 03 

Model 05

Model 08

Model 07

Model 09

Model 10

Model 12

Model 14

Model 15

Model 16

Model 18 

Model 20

Model 30

Rotary Dampers

Model KD

Model LA

Model LB

Model LE

Models LX&LH

Model S-CRD

Model T-CRD

Model Q-CRD

Model N-CRD

Model X-CRD