***  Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

NX7 Series      
1 NX7S_10ADR NX7S- 10pt BASE DC IN 6P RY OUT 4P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
2 NX7S_10ADT NX7S- 10pt BASE DC IN 6P TR OUT 4P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
3 NX7S_14ADR NX7S- 14pt BASE DC IN 8P RY OUT 6P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
4 NX7S_14ADT NX7S- 14pt BASE DC IN 8P TR OUT 6P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
5 NX7S_20ADR NX7S- 20pt BASE DC IN 12P RY OUT 8P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
6 NX7S_20ADT NX7S- 20pt BASE DC IN 12P TR OUT 8P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
7 NX7S_28ADR NX7S- 28pt BASE DC IN 16P RY OUT 12P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
8 NX7S_28ADT NX7S- 28pt BASE DC IN 16P TR OUT 12P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
9 NX7S_40ADR NX7S- 40pt BASE DC IN 24P RY OUT 16P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
10 NX7S_40ADT NX7S- 40pt BASE DC IN 24P TR OUT 16P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
11 NX7S_48ADR NX7S- 48pt BASE DC IN 28P RY OUT 20P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
12 NX7S_48ADT NX7S- 48pt BASE DC IN 28P TR OUT 20P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
13 NX7_28ADR NX7 Basic 28p, AC Power, DC in 16P, Relay out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
14 NX7_28ADT NX7 Basic 28p, AC Power, DC in 16P, TR out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
15 NX7R-28ADR   Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
16 NX7R-28ADT   Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
17 NX7R-MEMORY   Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
18 NX7_48ADR NX7 Basic 48p, AC Power, DC in 28P, Relay out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
19 NX7_48ADT NX7 Basic 48p, AC Power, DC in 28P, TR out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
20 NX7S_10DDR NX7S- 10pt BASE DC IN 6P RY OUT 4P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
21 NX7S_10DDT NX7S- 10pt BASE DC IN 6P TR OUT 4P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
22 NX7S_14DDR NX7S- 14pt BASE DC IN 8P RY OUT 6P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
23 NX7S_14DDT NX7S- 14pt BASE DC IN 8P TR OUT 6P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
24 NX7_28DDR NX7 Basic 28p, DC Power, DC in 16P, Relay out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
25 NX7_28DDT NX7 Basic 28p, DC Power, DC in 16P, TR out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
26 NX7_48DDR NX7 Basic 48p, DC Power, DC in 28P, Relay out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
27 NX7_48DDT NX7 Basic 48p, DC Power, DC in 28P, TR out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
28 NX7_20ADR_4A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Relay output, 4 CH AnalogInput Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
29 NX7_20ADR_6A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Relay output, 4 CH AnalogInput/2 CH Analog output Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
30 NX7_20ADT_4A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Tr Sink output, 4 CH AnalogInput Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
31 NX7_20ADT_6A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Tr Sink output, 4 CH AnalogInput/2 CH Analog output Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
32 NX7_14EDR NX7 Extension, 14P, DC in 8P, Relay out 6P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
33 NX7_14EDT NX7 Extension, 14P, DC in 8P, Relay out 6P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
34 NX7_28EDR NX7 Extension, 28P, DC in 16P, Relay out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
35 NX7_28EDT NX7 Extension, 28P, DC in 16P, TR out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
NX70 Series     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
36 NX70_CPU70p1 NX70 plus CPU, 0.2us, 9.6K, RS232C/485 1Port, EEPROM Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
37 NX70_CPU70p2 NX70 plus CPU, 0.2us, 20K, 232C/485 2Port, RTC Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
38 NX70_POWER1 Power Supply, AC100~220V Input, Out : 5V 3.5A, 24V 0.3A) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
39 NX70_POWER2 Power Supply, AC100~220V Input, 5V 4.0A Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
40 NX70_PWRDC Power Supply, DC24V Input, Out : 5V 4.0A Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
41 NX70_BASE02 NX70 BASE, I/O 2 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
42 NX70_BASE03 NX70 BASE, I/O 3 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
43 NX70_BASE04 NX70 BASE, I/O 4 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
44 NX70_BASE05 NX70 BASE, I/O 5 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
45 NX70_BASE06 NX70 BASE, I/O 6 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
46 NX70_BASE08 NX70 BASE, I/O 8 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
47 NX70_BASE10 NX70 BASE, I/O 10 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
48 NX70_BASE12 NX70 BASE, I/O 12 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
49 NX70_X16D DC12~24V Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
50 NX70_X16D1 DC24V Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
51 NX70_X32D DC12~24V Input Module, 32Points(20pin Connector x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
52 NX70_X32D1 DC24V Input Module, 32Points(20pin Connector x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
53 NX70_X16A110 110VAC Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
54 NX70_X16A220 220VAC Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
55 NX70_Y8R Relay Output Module, 8Points(Included ZNR) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
56 NX70_Y16R Relay Output Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
57 NX70_Y16RV Relay Output Module, 16Points(Included ZNR) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
58 NX70_Y16T TR Output Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
59 NX70_Y32T TR Output 32p(Sync Type, NPN), Connector(20p x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
60 NX70_Y32P TR Output 32P(Source Type, PNP), Connector(20pin x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
61 NX70_Y16SSR AC(SSR) Output Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
62 NX70_DUMMY Dummy Unit (Blank Cover) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
63 NX70_XY16 I/O Mix 16p Module, DC24V Input 8p/ Relay Output 8p Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
64 NX70_XY32 I/O Mix 32p Module, DC24V Input 16p/ TR Output 16p Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
65 NX70_AI4V NX70 Analog Input, 4Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
66 NX70_AI4C NX70 Analog Input, 4Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
67 NX70_AI8V NX70 Analog Input, 8Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
68 NX70_AI8C NX70 Analog Input, 8Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
69 NX70_AO2V NX70 Analog Output, 2Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
70 NX70_AO2C NX70 Analog Output, 2Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
71 NX70_AO4V NX70 Analog Output, 4Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
72 NX70_AO4C NX70 Analog Output, 4Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
73 NX70_RTD4 RTD Input Module, 4Ch Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
74 NX70_TC4 Thermocouple Input Module, 4Ch, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
75 NX70_HSC1 HSC 1CH, 100Kcps, Pulse Out 1Ch Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
76 NX70_HSC2 HSC 2CH, 100Kcps, 24Bit Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
77 NX70_HSC4 HSC 4CH, 200Kcps, 32bit Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
78 NX70_PULSE4 Pulse Control Module, HSC 4Ch, Pulse 4Ch Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
79 NX70_POSI2 NX70 Positioning units for 2 Axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
80 NX70_POSI4 NX70 Positioning units for 4 Axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
81 NX70_SCU SCU, Serial Comm. Unit (232C/485, 2Ports) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
82 NX70_MWLINK Multi Wire-LINK Module, 0.5Mbps, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
83 NX70_CCU+ Computer Communication Unit, RS232/485 1 Port Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
84 NX70_SLAVE Remote Slave Module Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
85 NX70_DNS DeviceNet Slave for NX70 series Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
86 NX_PIN20 I/O Connector, 20Pin, for NX70 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
87 NX70_CBLDC Cable-Harness DC 32P input, (20Pin),1.5m for NX70 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
88 NX70_CBLTR Cable-Harness TR 32P Output, (20Pin),1.5m for NX70 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
NX700 Series     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
89 NX_CPU700P NX700P CPU UNIT, 20KW, 0.2uS, 2Port, RTC Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
90 NX_CPU700 NX700 CPU, 16kB, 1Ports, comment memory Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
91 NX_CPU750A NX750 CPU, 16kB, 0.35us, 2Ports, RTC Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
92 NX_CPU750B NX750 CPU, 32kB, 0.35us, 2Ports,RTC,Cmt Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
93 NX_CPU750C NX750 CPU, 60kB, 0.03us, 2Ports,RTC,Cmt Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
94 NX_CPU750D NX750 CPU, 120kB, 0.03us, 2Pts,RTC,Cmt Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
95 NX_CPU760A NX760 CPU, 2Password, 16k, 0.35us, 2Ports, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
96 NX_CPU760B NX760 CPU, 2PW, 32k, 0.35us, 2Ports,RTC,Cmt Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
97 NX_CPU760C NX760 CPU, 2PW, 60k, 0.03us, 2Ports,RTC,Cmt Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
98 NX_CPU760D NX760 CPU, 2PW, 120k, 0.03us, 2Pts,RTC,Cmt Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
99 NX_CPU760BM NX760 CPU, 2PW, 32k, 0.35us, 2Ports, Modbus Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
100 NX_CPU760CM NX760 CPU, 2PW, 60k, 0.03us, 2Ports, Modbus Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
101 NX_POWER NX700 AC POWER, 5V 4A, 24V 0.5A Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
102 NX_PWR220 NX700 AC220V POWER, 5V 6A Out, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
103 NX_PWRDC NX700 DC24V POWER, 5V 5A Out Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
104 NX_BASE03 NX700 Base, I/O 3 Slots, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
105 NX_BASE05 NX700 Base, I/O 5 Slots, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
106 NX_BASE08 NX700 Base, I/O 8 Slots, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
107 NX_BASE10 NX700 Base, I/O 10 Slots, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
108 NX_BASE12 NX700 Base, I/O 12 Slots, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
109 NX_X16D DC12~24V Input Module, 16points, Terminal Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
110 NX_X32D DC12~24V Input Module, 32p, Connector (40pin x 1) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
111 NX_X64D DC12~24V Input Module, 64p, Connector (40pin x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
112 NX_X16A110 AC110V Input Module, 16points, Terminal Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
113 NX_X16A220 AC220V Input Module, 16points, Terminal Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
114 NX_Y16R Relay Output(AC250V 2A), 16points, Terminal Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
115 NX_Y16RV Relay Output(AC250V 2A), 16p, ZNR, Terminal Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
116 NX_Y32RV Relay Output(AC250V 1A), 32p, ZNR, Connector(40pin x 1) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
117 NX_Y16T TR Output(Sync. NPN), 16points, DC24V 0.6A, Terminal Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
118 NX_Y32T TR Output(Sync. NPN), 32p, DC24V 0.4A, Connector(40pin x1) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
119 NX_Y64T TR Output(Sync. NPN), 64p, DC24V 0.2A, Connector(40pin x2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
120 NX_Y16SSR SSR(AC) Output(AC100~220V 0.5A), 16p, Terminal Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
121 NX_DUMMY Dummy Unit (Blank Cover) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
122 NX_AI8V Analog Input, 8Ch, Voltage(±10V, 0~5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
123 NX_AI8C Analog Input, 8Ch, Current(±20mA, 4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
124 NX_AO8V Analog Output, 8Ch, Current(4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
125 NX_AO8C Analog Output, 8Ch, Voltage(±10V,±5V,0~5V,0~10V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
126 NX_AO4V Analog Output, 4Ch, Voltage(±10V,±5V,0~5V,0~10V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
127 NX_AO4C Analog Output, 4Ch, Current(4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
128 NX_RTD8 RTD Input, 8Ch, Pt100, JPt100, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
129 NX_RTD4 RTD Input, 4CH, Pt100, JPt100, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
130 NX_TC8 Thermocouple Input, 8Ch, Type B/R/S/N/K/E/J/T Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
131 NX_TC4 Thermocouple Input, 4Ch, Type B/R/S/N/K/E/J/T Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
132 NX_HSC1 NX700 HighSpeed Counter Unit, 1Ch, 24Bit, 100Kcps. Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
133 NX_HSC2 NX700 HighSpeed Counter Unit, 2Ch, 24Bit, 100Kcps. Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
134 NX_HSC4 HSC Unit, 4Ch, 32Bit, 200Kcps. 40pin Connector. Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
135 NX_PULSE4 Pulse Out 4Ch 100k/PLS, HSC 4Ch, 200Kcps Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
136 NX_POSI1 NX700 Positioning unit for 1 axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
137 NX_POSI2 NX700 Positioning unit for 2 axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
138 NX_POSI3 NX700 Positioning unit for 3 axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
139 NX_POSI4 NX700 Positioning unit for 4 axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
140 NX_CCU+ CCU+(Computer Comm.), RS-232C/485 1Port. Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
141 NX_SCU SCU(Serial Comm. Unit), RS232C/485 2Port Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
142 NX_MWLINK MW-LINK Unit(CPU Network), 32 Station, 0.5M, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
143 NX_MASTER NX700 Remote Master(Scanner) Module Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
144 NX_SLAVE Remote Slave Module Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
145 NX_Device DeviceNet Master(Scanner) Module Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
146 NX_CBLDC I/O Cable 40Pin, 1.5m, for DC input 32p/64p. for NX700 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
147 NX_CBLTR I/O Cable 40Pin, 1.5m, for TR Output 32p/64p. for NX700 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
148 NX_CBLRY I/O Cable 40Pin, 1.5m, for Relay Output 32p for NX700 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
149 NX_PIN40 I/O Connector, 40Pin, for NX700 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
150 NX_EXPCBL08 NX700 Base Extension Cable, 0.8m Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
151 NX_EXPCBL15 NX700 Base Extension Cable, 1.5m Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
      Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
      Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
Accessory     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
152 NX_CBLCPU02 PLC to PC comm. Cable, 2.0m Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
153 NX_CBLCPU05 PLC to PC comm. Cable, 5.0m Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
154 NX_BAT Battery-ASS'Y, for NX Series Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
No. Catalog No. Description Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
200V Class 3-Phase     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
1 SI_20P2F50 INVERTER;F50,200V,0.2KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
2 SI_20P4F50 INVERTER;F50,200V,0.4KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
3 SI_20P7F50 INVERTER;F50,200V,0.7KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
4 SI_21P5F50 INVERTER;F50,200V,1.5KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
5 SI_22P2F50 INVERTER;F50,200V,2.2KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
6 SI_23P7F50 INVERTER;F50,200V,3.7KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
7 SI_B0P4F50 INVERTER;F50,200V,0.4KW,1PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
8 SI_B0P7F50 INVERTER;F50,200V,0.7KW,1PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
9 SI_B1P5F50 INVERTER;F50,200V,1.5KW,1PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
10 SI_B2P2F50 INVERTER;F50,200V,2.2KW,1PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
400V Class 3-Phase     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
11 SI_40P4F50 INVERTER;F50,400V,0.4KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
12 SI_40P7F50 INVERTER;F50,400V,0.7KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
13 SI_41P5F50 INVERTER;F50,400V,1.5KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
14 SI_42P2F50 INVERTER;F50,400V,2.2KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
15 SI_43P7F50 INVERTER;F50,400V,3.7KW,3PHASE,STANDARD Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam