Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 149986-02
Relay Control Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 125720-02
Relay Output Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 136180-01
Communication Gateaway Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 136188-02
I/O Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 176449-01
Proximitor Monitor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 125680-01
Proximitor I/O Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 288062-02
Tachometer Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 133442-01
I/O Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 140471-01
I/O Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 149986-01
Relay Control Module