Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

  brewery nhà máy bia Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS TR optical oxygen sensor for measurement of O2 in deaerated water, wort, beer and CO2 cảm biến oxy quang cầm tay để đo O 2 trong nước khử khí, wort, bia và CO 1 Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS M optical oxygen sensor for measurement of O2 in deaerated water, wort, beer and CO2 cảm biến oxy quang cầm tay để đo O 2 trong nước khử khí, wort, bia và CO 2 Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC TR-PT  carbon dioxide sensor for measurement of CO2 in beer and beer-based mixed drinks cảm biến carbon dioxide rất chính xác để đo CO 2 trong bia và đồ uống hỗn hợp dựa trên bia Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC NIR  carbon dioxide sensor for measurement of “true” CO2 content in beer and beer-based mixed drinks cảm biến carbon dioxide quang học rất chính xác để đo hàm lượng CO true đúng CO 2 trong bia và đồ uống hỗn hợp dựa trên bia Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC L  density sensor for determination of densities and concentrations cảm biến mật độ chính xác cao để xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC ALC-TAX measuring alcohol during the production máy đo độ cồn trong quá trình sản xuất Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
PLATO MONITOR measuring original gravity of beer in the manufacturing process máy đo trọng lực ban đầu của bia trong quá trình sản xuất Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
EXTRACT MONITOR variant of RHOTEC or SONATEC and used in the brew house of the brewery. biến thể của RHOTEC hoặc SONATEC và được sử dụng trong nhà máy bia Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
ALCOHOL MONITOR variant of RHOTEC or SONATEC and allows measuring the content of alcohol (ethanol) in a mixture of water and ethanol.  biến thể của RHOTEC hoặc SONATEC và cho phép đo hàm lượng cồn (ethanol) trong hỗn hợp nước và ethanol Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
BEER MONITOR measuring simultaneously alcohol and extract during the production of beer and beer-based mixed drinks máy đo đồng thời rượu và chiết xuất trong quá trình sản xuất bia và đồ uống hỗn hợp dựa trên bia Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
  Soft Drinks đồ uống có ga Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS TR measurement of O2 in deaerated water and soft drinks máy đo O 2 trong nước khử khí và nước ngọt Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS M measurement of O2 in deaerated water and soft drinks máy đo O 2 trong nước khử khí và nước ngọt Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC TR-PT  measurement of CO2 in soft drinks and mineral water máy đo CO 2 trong nước ngọt và nước khoáng Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC NIR measurement of “true” CO2 content in soft drinks and mineral water máy  đo hàm lượng CO true đúng CO 2 trong nước ngọt và nước khoáng Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC L determination of densities and concentrations in the laboratory (e. g. of sugar in syrup or in the finished beverage) xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ như đường trong xi-rô hoặc trong đồ uống thành phẩm) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
BRIX MONITOR variant of RHOTEC or SONATEC and allows measuring sugar content máy biến thể của RHOTEC hoặc SONATEC và cho phép đo hàm lượng đường Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
  Wine, Cider & Spirits Rượu, rượu táo và rượu mạnh Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS TR measurement of O2 in deaerated water, wine, cider and spririts cảm biến oxy quang cầm tay để đo O 2 trong nước khử khoáng, rượu vang, rượu táo và thuốc xịt Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS M measurement of O2 in deaerated water, wine, cider and spririts cảm biến oxy quang cầm tay để đo O 2 trong nước khử khoáng, rượu vang, rượu táo và thuốc xịt Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC TR-PT measurement of CO2 in carbonated wine and cider cảm biến carbon dioxide rất chính xác để đo CO 2 trong rượu vang và rượu táo có ga Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC NIR measurement of “true” CO2 content in carbonated wine and cider cảm biến carbon dioxide quang học rất chính xác để đo hàm lượng CO true đúng CO 2 trong rượu vang và rượu táo có ga Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC L determination of densities and concentrations in the laboratory (e. g. of extract in juice or alcohol in wine) cảm biến mật độ chính xác cao để xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ: chiết xuất trong nước trái cây hoặc rượu trong rượu vang) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC ALC-TAX variant of RHOTEC and allows measuring alcohol during the production biến thể của RHOTEC và cho phép đo độ cồn trong quá trình sản xuất Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
ALCOHOL MONITOR variant of RHOTEC or SONATEC and allows measuring the content of alcohol (ethanol) in a mixture of water and ethanol  biến thể của RHOTEC hoặc SONATEC và cho phép đo hàm lượng cồn (ethanol) trong hỗn hợp nước và ethanol Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OECHSLE MONITOR variant of RHOTEC or SONATEC and allows measuring Oechsle in manufacturing of wine and cider biến thể của RHOTEC hoặc SONATEC và cho phép đo Oechsle trong sản xuất rượu vang và rượu táo Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
ALCOHOL-BRIX MONITOR variant of COMBITEC and allows measuring simultaneously alcohol and brix during the production of wine, cider and spirits.  biến thể của COMBITEC và cho phép đo đồng thời rượu và brix trong quá trình sản xuất rượu vang, rượu táo và rượu mạnh. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
  Food & Dairy thức ăn và sản phẩm từ sữa Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS TR measurement of O2 in deaerated water, liquid food and dairy products máy đo O 2 trong nước khử khí, thực phẩm lỏng và các sản phẩm từ sữa Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS M measurement of O2 in deaerated water, liquid food and dairy products máy đo O 2 trong nước khử khí, thực phẩm lỏng và các sản phẩm từ sữa Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC TR-PT measurement of CO2 in carbonated food and dairy products máy đo CO 2 trong thực phẩm có ga và các sản phẩm từ sữa Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC NIR measurement of “true” CO2 content in carbonated food and dairy products máy đo hàm lượng CO true đúng CO 2 trong thực phẩm có ga và các sản phẩm từ sữa Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC etermination of densities and concentrations (e. g. of milk fat, acids or caustics) máy xác định mật độ và nồng độ (ví dụ như chất béo sữa, axit hoặc chất ăn da) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC L determination of densities and concentrations in the laboratory (e. g. of milk fat or sugar) máy xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ như chất béo sữa hoặc đường) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
BRIX MONITOR  measuring sugar content má đo hàm lượng đường Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
  Pharma & Biotech Dược phẩm & Công nghệ sinh học Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS TR measurement of O2 in liquids and gases máy đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS M  measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy quang cầm tay để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC TR-PT  measurement of dissolved CO2 in water (e. g. for conductivity control) or in fermentation reactors máy đo CO 2 hòa tan trong nước (ví dụ để kiểm soát độ dẫn) hoặc trong các lò phản ứng lên men. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC NIR measurement of dissolved CO2 in water (e. g. for conductivity control) or in fermentation reactors máy đo CO 2 hòa tan trong nước (ví dụ để kiểm soát độ dẫn điện) hoặc trong các lò phản ứng lên men Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC determination of densities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) máy xác định mật độ và nồng độ (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC L determination of sound velocities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) máy xác định vận tốc và nồng độ âm thanh (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
SONATEC determination of sound velocities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) máy xác định vận tốc và nồng độ âm thanh (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
COMBITEC measure simultaneously densities, sound velocities and concentrations e. g. in a mixture of acid and salt in water or in systems such as sulfuric acid/oleum or methanol/formaldehyde. máy đo mật độ đồng thời, vận tốc âm thanh và nồng độ, ví dụ như trong hỗn hợp axit và muối trong nước hoặc trong các hệ thống như axit sunfuric / aze hoặc metanol / formaldehyd. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
  Chemical Hóa chất Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS TR  measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS M  measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy quang cầm tay để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC TR-PT  measurement of dissolved CO2 in water (e. g. for conductivity control) or in fermentation reactors máy đo CO 2 hòa tan trong nước (ví dụ để kiểm soát độ dẫn) hoặc trong các lò phản ứng lên men. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC NIR measurement of dissolved CO2 in water (e. g. for conductivity control) or in fermentation reactors máy đo CO 2 hòa tan trong nước (ví dụ để kiểm soát độ dẫn điện) hoặc trong các lò phản ứng lên men Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC determination of densities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) máy xác định mật độ và nồng độ (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC L determination of sound velocities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
SONATEC determination of sound velocities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) máy xác định vận tốc và nồng độ âm thanh (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
COMBITEC measure simultaneously densities, sound velocities and concentrations e. g. in a mixture of acid and salt in water or in systems such as sulfuric acid/oleum or methanol/formaldehyde. đo mật độ đồng thời, vận tốc âm thanh và nồng độ, ví dụ như trong hỗn hợp axit và muối trong nước hoặc trong các hệ thống như axit sunfuric / aze hoặc metanol / formaldehyd. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
  Electronics & Semiconductor Điện tử & Bán dẫn Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS TR  measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS M  measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy quang cầm tay để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC TR-PT  measurement of dissolved CO2 in water (e. g. for conductivity control) or in fermentation reactors máy đo CO 2 hòa tan trong nước (ví dụ để kiểm soát độ dẫn) hoặc trong các lò phản ứng lên men. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
CARBOTEC NIR measurement of dissolved CO2 in water (e. g. for conductivity control) or in fermentation reactors máy đo CO 2 hòa tan trong nước (ví dụ để kiểm soát độ dẫn điện) hoặc trong các lò phản ứng lên men Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC determination of densities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) máy xác định mật độ và nồng độ (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC L determination of sound velocities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
SONATEC determination of sound velocities and concentrations (e. g. of acids, caustics, emulsions or solvents) máy xác định vận tốc và nồng độ âm thanh (ví dụ như axit, chất ăn da, nhũ tương hoặc dung môi) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
COMBITEC measure simultaneously densities, sound velocities and concentrations e. g. in a mixture of acid and salt in water or in systems such as sulfuric acid/oleum or methanol/formaldehyde. đo mật độ đồng thời, vận tốc âm thanh và nồng độ, ví dụ như trong hỗn hợp axit và muối trong nước hoặc trong các hệ thống như axit sunfuric / aze hoặc metanol / formaldehyd. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
  Power Plants nhà máy điện Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS TR measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS M measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy quang cầm tay để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC determination of densities and concentrations (e. g. of acids or caustics máy xác định mật độ và nồng độ (ví dụ như axit hoặc chất ăn da) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC L determination of densities and concentrations in the laboratory (e. g. of acids or caustics) máy xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ như axit hoặc chất ăn da) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
SONATEC determination of densities and concentrations in the laboratory (e. g. of acids or caustics) máy xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ như axit hoặc chất ăn da). Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
COMBITEC measure simultaneously densities, sound velocities and concentrations e. g. in a mixture of acid and salt in water or in systems such as sulfuric acid/oleum or methanol/formaldehyde. đo mật độ đồng thời, vận tốc âm thanh và nồng độ, ví dụ như trong hỗn hợp axit và muối trong nước hoặc trong các hệ thống như axit sunfuric / aze hoặc metanol / formaldehyd. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
  Petrochemical & Biofuel Hóa dầu & nhiên liệu sinh học Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS TR measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
OXYTRANS M measurement of O2 in liquids and gases cảm biến oxy quang cầm tay để đo O 2 trong chất lỏng và khí Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC determination of densities and concentrations (e. g. of ethanol, oils, fuels, acids or caustics) máy xác định mật độ và nồng độ (ví dụ như ethanol, dầu, nhiên liệu, axit hoặc chất ăn da Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
RHOTEC L determination of densities and concentrations in the laboratory (e. g. of oils, fuels, acids or caustics) máy xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ như axit hoặc chất ăn da) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
SONATEC determination of sound velocities and concentrations (e. g. of oils, fuels, acids or caustics) máy xác định mật độ và nồng độ trong phòng thí nghiệm (ví dụ như axit hoặc chất ăn da) Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec
COMBITEC measure simultaneously densities, sound velocities and concentrations e. g. in a mixture of acid and salt in water or in systems such as sulfuric acid/oleum or methanol/formaldehyde. đo mật độ đồng thời, vận tốc âm thanh và nồng độ, ví dụ như trong hỗn hợp axit và muối trong nước hoặc trong các hệ thống như axit sunfuric / aze hoặc metanol / formaldehyd. Centec Vietnam, Centec Vietnam, đại lý Centec