Đại lý Weiland tại Việt Nam, Weiland  Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay 

WT 2,5 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 2,5 BL Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
AP WT 2,5-10 End plate  
AP 2,5-4 KO End plate  
IVB WKF 2,5-2 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKF 2,5-3 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKF 2,5-4 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKF 2,5-5 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKF 2,5-10 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKF 2,5-20 Cross connector Đầu kết nối
WT 4 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 4 BL Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
IVB WKF 4-2 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKF 4-3 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKF 4-4 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKF 4-5 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKF 4-10 Cross connector Đầu kết nối
WT 6 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 6 BL Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
IVB WKFN 6-2 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKFN 6-3 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKFN 6-4 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKFN 6-5 Cross connector Đầu kết nối
WT 10 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 10 BL Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
IVB WKF 10-2 Cross connector Đầu kết nối
WT 16 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 16 BLAU Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
AP WT 16 End plate  
IVB WKF 16-2 Cross connector Đầu kết nối
WKN 35/U Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WKN 35/U BLAU Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
TWN 35 Partition  
IVB WKN 35 - 2 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKN 35 - 3 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKN 35 - 6 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKN 35 - 12 Cross connector Đầu kết nối
WKN 70/U Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WKN 70/U BLAU Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
VB WKN 70 - 2 Cross connector Đầu kết nối
VB WKN 70 - 3 Cross connector Đầu kết nối
VB WKN 70 - 6 Cross connector Đầu kết nối
WKN 150/U Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WKN 150/U BLAU Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
VB WKN 150 - 2 Cross connector Đầu kết nối
VB WKN 150 - 3 Cross connector Đầu kết nối
WKN 35 SL Ground block Khối nguồn cấp dữ liệu
WKN 70 SL Ground block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 2,5 PE Ground block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 4 PE Ground block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 6 PE Ground block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 10 PE Ground block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 16 PE Ground block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 4 D1/2 Duo feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 4 D1/2 BL Duo feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 4 D1/2 PE Duo feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 4 D2/2 Duo feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 4 D2/2 BLAU Duo feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 4 D2/2 PE Duo feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 2,5 TKM Knife edge disconnect block  
WT 2,5 TKM PL Knife edge disconnect block  
WT 2,5 TKM P Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 2,5 TKM D Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 2,5 TKM D PL Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WT 4 TKM Knife edge disconnect block  
WT 4 TKM PL Knife edge disconnect block  
WT 4 TKM P  Knife edge disconnect block  
WT 4 FSI Fuse block  
WKN 2,5 E/U Multi-tier block  
WKN 2,5 E/U/VB Multi-tier block  
WT 4 E Multi-tier block  
WT 4 E BL Multi-tier block  
WT 4 E VB Multi-tier block  
WT 4 E PE Multi-tier block  
WT 4 E… Function block  
WK 2,5 - 3 D/U Multi-tier block  
WK 2,5 - 3 D/U -NGN Multi-tier block  
WK 2,5 - 3 D/U - PGN Multi-tier block  
WK 2,5 - 3 D SL Multi-tier block  
WK 2,5 - 3 D SL - NGN Multi-tier block  
WK 2,5 - 3 D SL - PGN Multi-tier block  
IVB WK/3D-02 Cross connector Đầu kết nối
IVB WK/3D-03 Cross connector Đầu kết nối
IVB WK/3D-12 Cross connector Đầu kết nối
IVB WK 2,5-K-2 ROT Cross connector Đầu kết nối
IVB WK 2,5-K-3 ROT Cross connector Đầu kết nối
IVB WK 2,5-K-12 ROT Cross connector Đầu kết nối
IVB WK 2,5-K-2 BLAU Cross connector Đầu kết nối
IVB WK 2,5-K-3 BLAU Cross connector Đầu kết nối
IVB WK 2,5-K-12 BLAU Cross connector Đầu kết nối
WK 2,5 - 4 KI/U Initiator block  
WK 2,5 - 4 KI/U-NGN Multi-tier block  
WK 2,5 - 4 KI/U-PGN Multi-tier block  
WK 2,5 - 4 KI SL Initiator block  
WK 2,5 - 4 KI SL-NGN Multi-tier block  
WK 2,5 - 4 KI SL-PGN Multi-tier block  
WK 2,5 - 4 KI SL-PRT Multi-tier block  
WK 2,5-4 KOI/U Initiator block  
WK 2,5-4 KOI/U-NGN Initiator block  
WK 2,5-4 KOI/U-PGN Initiator block  
VB WK 2,5 KO-2 Cross connector Đầu kết nối
VB WK 2,5 KO-3 Cross connector Đầu kết nối
VB WK 2,5 KO-20 Cross connector Đầu kết nối
WK 4 TKG/U Disconnect base block  
THSI 5x20 Fuse disconnect lever  
THSI 5x20 LED24 Fuse disconnect lever  
THSI 5x20 LED60 Fuse disconnect lever  
THSI 5x20 LED250 Fuse disconnect lever  
THSI 6,3x32 Fuse disconnect lever  
THSI 6,3x32 LED24 Fuse disconnect lever  
THSI 6,3x32 LED60 Fuse disconnect lever  
THSI 6,3x32 LED250 Fuse disconnect lever  
WK 4 TKG/U Disconnect base block  
Si ST Fuse holder  
Si ST LED Fuse holder  
Si ST GL Fuse holder  
DIST … Diode plug  
DIST-1 N 4007-1 Diode plug  
DIST-1 N 4007-2 Diode plug  
DIST-D Diode plug  
WK 4/Si-D/U 5 x 25 Fuse block  
WK 4/Si-D/U 5 x 20 Fuse block  
WK 4/TKM/U Knife edge disconnect block  
WK 4/TKM/U BLAU Knife edge disconnect block  
WK 4/TKM/P3/U Knife edge disconnect block  
WK 4 TKG-TRST/U Invertible plug disconnect block  
WK 4 TKG-TRST P3/U Invertible plug disconnect block  
9786 U/12 Function block empty  
9786 U/12 G4 Function block empty  
9786 U/12 OPK Function block empty  
9760 U/8 TKE 48 Ground disconnect  
9760 U/8 TKE 220 Ground disconnect  
WK 4/THSi 5 ... U Fuse block  
WK 4/THSi 5 LED 12 U Fuse block  
WK 4/THSi 5 LED 24 U Fuse block  
WK 4/THSi 5 LED 60 U Fuse block  
WK 4/THSi 5 LED 250 U Fuse block  
WK 4/THSi 5 LED 500 U Fuse block  
WK 4/THSi 6,3 ... U Fuse block  
WK 4/THSi 6,3 LED 12 U Fuse block  
WK 4/THSi 6,3 LED 24 U Fuse block  
WK 4/THSi 6,3 LED 60 U Fuse block  
WK 4/THSi 6,3 LED 250 U Fuse block  
WK 4/THSi 6,3 LED 500 U Fuse block  
WK 10/Si U 5 x 20 Fuse block  
WK 10/Si U 5 x 25 Fuse block  
WK 10/Si U 5 x 30 Fuse block  
WK 10/Si U 6,3 x 32 Fuse block  
WK 10/Si U 5 x 20M, NGL Fuse block  
WK 10/Si U 5 x 20M, GLB Fuse block  
WK 10/Si U 6,3 x 32M, NGL Fuse block  
WK 10/Si U 6,3 x 32M, GLB Fuse block  
WK 2,5 U/D/8113 S/V… Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WK 2,5 U/D/8113 S/V/VK Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WK 2,5 U/D/8113 S/V/LED 25 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WK 2,5 U/D/8113 S/V/LED 50 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WK 2,5 U/8113 S/H Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
8113 B/2 OB Spacing   
8113 B/16 OB Spacing   
8113 B/2 Spacing   
8113 B/16 Spacing   
8113 B/2 VR OB Spacing   
8113 B/16 VR OB Spacing   
WK/4-8 S/IW/U Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WK/4-8 S/U Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
9703/6-2 Cross connector Đầu kết nối
9703/6-3 Cross connector Đầu kết nối
9703/6-6 Cross connector Đầu kết nối
WK/3-6 S KO/U Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
2072/2 Cross connector Đầu kết nối
2072/6 Cross connector Đầu kết nối
WK 4 3-6 S 1 K/U  Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
IVB WK 4-2 Cross connector Đầu kết nối
IVB WK 4-3 Cross connector Đầu kết nối
IVB WK 4-12 Cross connector Đầu kết nối
WK/5-10 S/U Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
IVB WKI 4-2 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKI 4-3 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKI 4-12 Cross connector Đầu kết nối
WKN6 TK Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WKN6 TK D Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WKN6 TK SF Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WKN6 TK SFD Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
IVB WKN6 TK-2 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKN6 TK-3 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKN6 TK-4 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKN6 TK-5 Cross connector Đầu kết nối
IVB WKN6 TK-6 Cross connector Đầu kết nối
WK6 TK/35 Measuring disconnect block  
WK6 TK P3/35 Measuring disconnect block  
WKN 6 SF Feed-through block  
WKN 10 SF Feed-through block  
WRT 6 Feed-through block  
WRT 6 TK Measuring disconnect block  
WRT 35 / M6 High current terminal block  
WRT 70 High current terminal block  
WRT 120 High current terminal block  
WRT 185 High current terminal block  
WRT 300 High current terminal block  
BK M 6/35 Ring lug terminal  
BK M 8/36 Ring lug terminal  
BK M 10/37 Ring lug terminal  
BK M 12/38 Ring lug terminal  
RFK 1/95 F S 35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/95 K S 35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/95 FK S 35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/95 FM S 35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/95 FMK S 35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/150 F S35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/150 K S35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/150 FM S35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/150 FMK S35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/185 F S 35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/185 FM S 35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/240 F S 35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/240 K S 35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/240 FK S 35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/240 FM S 35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
RFK 1/240 FMK S 35 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WKM 2,5/15 Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu
WKM 2,5/15 BLAU Feed-through block Khối nguồn cấp dữ liệu

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Weiland tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7