**** Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

Products

Model/Code

Precalibrated IRt/c's

IRT/C.01

IRT/C.03

IRT/C.3X

IRT/C

IRT/C.1X

IRT/C.3SV

IRT/C.5

IRT/C.10

IRT/C.07

IRT/C.01Z

IRT/C.01HB

IRT/C.2G

IRT/C.SV

Precalibrated Micro IRt/c's

MICRO IRT/C

MICRO IRT/C.4

MICRO IRT/C.SV

MICRO IRT/C.4SV

Adjustable IRt/c's

IRT/C.10A BASE MODEL

IRT/C.20A BASE MODEL

IRT/C.100A BASE MODEL

IRT/C.2ACF BASE MODEL

IRT/C.4ACF BASE MODEL

IRT/C.8ACF BASE MODEL

IRT/C.2/15ACF BASE MODEL

IRT/C.3AMF BASE MODEL

IRT/C.6AMF BASE MODEL

IRT/C.12AMF BASE MODEL

IRT/C.2/18AMF BASE MODEL

IRT/C.7ALF BASE MODEL

IRT/C.4ALF BASE MODEL

IRT/C.2/15ALF BASE MODEL

IRT/C.2AXLF BASE MODEL

IRT/C.4AXLF BASE MODEL

Handheld Precision Microscanners

D501-LN

D501-RS