Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

Product

Type

Brand

CARGO-SAFE™ Ultrasonic Hatch Cover Tester 

CIL-CgS/CARGO-SAFE

Class Instrumentation Cargo-Safe, Class Instrumentation Vietnam

Cabin-Safe Boat Survey Tester    

Cabin-Safe

Class Instrumentation Cabin-Safe, Class Instrumentation Vietnam

Sonic Leak Detector   

Leak Detector   

Class Instrumentation Sonic Leak Detector, Class Instrumentation Vietnam

DOOR-SAFE™ Water-Tight Tester

DOOR-SAFE

Class Instrumentation  DOOR-SAFE™, Class Instrumentation Vietnam

PLI Range of Portable Liquid Level Gauges

PLI Plus/PLI Digital

Class Instrumentation PLI range of liquid level gauges, Class Instrumentation Vietnam

PLI Plus Portable Liquid Level Gauge

PLI Plus

Class Instrumentation PLI Plus Portable Liquid Level Gauge, Class Instrumentation Vietnam

PLI Digital Portable Liquid Level Gauge

PLI Digital

Class Instrumentation  PLI Digital liquid level gauge, Class Instrumentation Vietnam

Touchstone 1 Ultrasonic Thickness Gauge 

Touchstone 1 

Class Instrumentation Touchstone 1 ultrasonic thickness gauge, Class Instrumentation Vietnam

Touchstone 2 Coating Thickness Gauge  

Touchstone 2

Class Instrumentation Touchstone 2, Class Instrumentation Vietnam