may-do-lo-kim-hollister-15n-5n.png

Nó phù hợp để phát hiện pinhole của các đối tượng và điều kiện sau đây.

Kiểm tra một phần (kiểm tra chung, một phần đính kèm một phần, một phần biến dạng xử lý, một bề mặt bên trong, kiểm tra dưới cùng như dưới cùng).
Kiểm tra sửa chữa (sơn lại, sơn lại bộ phận phục hồi, kiểm tra an ninh thường xuyên, v.v.).
Kiểm tra toàn diện các đối tượng tương đối nhỏ (bể nhỏ, thiết bị, kiểm tra lỗ kim của các bộ phận).
Kiểm tra tại một nơi xấu như nơi cao, nơi hẹp và như vậy.