Đại lý Nidec tại Vietnam, Nidec Vietnam.

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

No. Item Series tên tiếng việt Vietnam Brand
1 Pressure transducer P-2000 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
2 Pressure transducer P-3000S Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
3 Pressure transducer P-8300 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
4 Pressure transducer P-8305 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
5 Pressure transducer P-8505 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
6 Pressure transducer PA-97S Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
7 Pressure transducer  P-7100 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
8 Pressure transducer PA-20 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
9 Pressure transducer PA-100 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
10 Pressure transducer PA-500 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
11 Pressure transducer PA-750 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
12 Pressure transducer PA-758 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
13 Pressure transducer PA-800 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
14 Pressure transducer PA-830 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
15 Pressure transducer PA-838 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
16 Pressure transducer PA-838-D Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
17 Pressure transducer PA-840 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
18 Pressure transducer PA-848 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
19 Pressure transducer PA-850 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
20 Pressure transducer PA-858 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
21 Pressure transducer PA-860 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
22 Pressure transducer PA-868 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
23 Pressure transducer PA-870 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
24 Pressure transducer PA-878 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
25 Pressure transducer PA-920S/928S Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
26 Pressure transducer PA-930 Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
27 Pressure transducer PA-930-A Bộ chuyển đổi áp suất Nidec Vietnam
28 Pressure switch PS97 Công tắc áp suất Nidec Vietnam
29 Pressure switch PAS91 Công tắc áp suất Nidec Vietnam
30 Pressure switch PS20 Công tắc áp suất Nidec Vietnam
31 Pressure switch PS30 Công tắc áp suất Nidec Vietnam
32 Pressure switch PS40 Công tắc áp suất Nidec Vietnam
33 Pressure switch PS6 Công tắc áp suất Nidec Vietnam
34 Pressure switch PS60 Công tắc áp suất Nidec Vietnam
35 Pressure switch PS8 Công tắc áp suất Nidec Vietnam
36 Pressure switch PS83 Công tắc áp suất Nidec Vietnam
37 Pressure switch PS85 Công tắc áp suất Nidec Vietnam
38 Pressure switch PS86 Công tắc áp suất Nidec Vietnam
39 Pressure switch PS87 Công tắc áp suất Nidec Vietnam
40 Pressure switch PS91 Công tắc áp suất Nidec Vietnam
41 Pressure gauge PG-20 Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
42 Pressure gauge PG-30 Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
43 Pressure gauge PG-35 Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
44 Pressure gauge PG-35H Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
45 Pressure gauge PG-35L Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
46 Pressure gauge PG-75 Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
47 Pressure gauge PG-200 Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
48 Pressure gauge PG-208 Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
49 Pressure gauge PG-20 Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
50 Pressure gauge PG-30 Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
51 Pressure gauge PG-35 Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
52 Pressure gauge PG-35H Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
53 Pressure gauge PG-35L Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
54 Pressure gauge PG-75 Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
55 Pressure gauge PG-200 Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
56 Pressure gauge PG-208 Thiết bị đo áp suất Nidec Vietnam
57 Liquid leak sensor WL10 Cảm biến Nidec Vietnam
58 AC Current Sensors C-CT Cảm biến Nidec Vietnam
59 DC current sensor C-DCZCT-20CDHL Cảm biến Nidec Vietnam
60 Rotary encoders RE12 Bộ mã hóa vòng quay Nidec Vietnam
61 Rotary encoders RE12D Bộ mã hóa vòng quay Nidec Vietnam
62 Rotary encoders RE20F Bộ mã hóa vòng quay Nidec Vietnam
63 Rotary encoders RE30E Bộ mã hóa vòng quay Nidec Vietnam
64 Rotary encoders REC16K / REC16L / REC16M Bộ mã hóa vòng quay Nidec Vietnam
65 Rotary encoders RMS20 Bộ mã hóa vòng quay Nidec Vietnam
66 Rotary encoders REC16 / RES16 Bộ mã hóa vòng quay Nidec Vietnam
67 Rotary encoders REC16D / REC16F Bộ mã hóa vòng quay Nidec Vietnam
68 Rotary encoders CJ25 Bộ mã hóa vòng quay Nidec Vietnam
69 Rotary encoders REC/RES Bộ mã hóa vòng quay Nidec Vietnam
70 Joystick encoder CJ25 Bộ mã hóa vòng quay Nidec Vietnam
71 Potentiometers JT22 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
72 Potentiometers JT30 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
73 Potentiometers J series Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
74 Potentiometers M22L10 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
75 Potentiometers JC10 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
76 Potentiometers JC22E/JC22S Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
77 Potentiometers JC30S/JC40S Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
78 Potentiometers CRV16 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
79 Potentiometers JCL/JCL-B Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
80 Potentiometers JP-30 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
81 Potentiometers MC1003 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
82 Potentiometers M series Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
83 Potentiometers JP-30B Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
84 Rotary coded switch S-4000 Công tắc mã quay Nidec Vietnam
85 Rotary coded switch SA-7000 Công tắc mã quay Nidec Vietnam
86 Rotary coded switch S-7000 Công tắc mã quay Nidec Vietnam
87 Rotary coded switch SH-7000 Công tắc mã quay Nidec Vietnam
88 Rotary coded switch DRS/DRR Công tắc mã quay Nidec Vietnam
89 Rotary coded switch SMR/SMRR Công tắc mã quay Nidec Vietnam
90 Rotary coded switch S-1000A/2000A Công tắc mã quay Nidec Vietnam
91 Rotary coded switch SC-1000/2000 Công tắc mã quay Nidec Vietnam
92 Rotary coded switch SD-1000/2000 Công tắc mã quay Nidec Vietnam
93 Rotary coded switch SA-5000 Công tắc mã quay Nidec Vietnam
94 Rotary coded switch S-8000 Công tắc mã quay Nidec Vietnam
95 Rotary coded switch RD Công tắc mã quay Nidec Vietnam
96 Rocker Switch  SLP8A Công tắc Nidec Vietnam
97 Lever&rocker switch FL Công tắc Nidec Vietnam
98 Lever switch  CF-LD Công tắc Nidec Vietnam
99 Lever&rocker switch ALE Công tắc Nidec Vietnam
100 Rocker switch SLE10 Công tắc Nidec Vietnam
101 Rocker switch SLE6 Công tắc Nidec Vietnam
102 Rocker switch SLE210K Công tắc Nidec Vietnam
103 Rocker switch SLA215K Công tắc Nidec Vietnam
104 Rocker switch SL10K Công tắc Nidec Vietnam
105 Rocker switch SLE10K Công tắc Nidec Vietnam
106 Toggle switch FT Công tắc Nidec Vietnam
107 Toggle switch CFT2 Công tắc Nidec Vietnam
108 Toggle switch CF-TA Công tắc Nidec Vietnam
109 Toggle switch ATE Công tắc Nidec Vietnam
110 Toggle switch ATE4/ATLE4 Công tắc Nidec Vietnam
111 Toggle switch 8A Công tắc Nidec Vietnam
112 Toggle switch  8B Công tắc Nidec Vietnam
113 Toggle switch 8C Công tắc Nidec Vietnam
114 Toggle switch 8D Công tắc Nidec Vietnam
115 Toggle switch 8E Công tắc Nidec Vietnam
116 Toggle switch 8F Công tắc Nidec Vietnam
117 Toggle switch 8J Công tắc Nidec Vietnam
118 Toggle switch 8G Công tắc Nidec Vietnam
119 Toggle switch 8GA Công tắc Nidec Vietnam
120 Toggle switch ET Công tắc Nidec Vietnam
121 Jumper switch CJS Công tắc Nidec Vietnam
122 Jumper switch CAS Công tắc Nidec Vietnam
123 Jumper switch CL-SA Công tắc Nidec Vietnam
124 Slide switch CL-SB Công tắc Nidec Vietnam
125 Slide switch CMS Công tắc Nidec Vietnam
126 Slide switch CUS Công tắc Nidec Vietnam
127 Slide switch CSS Công tắc Nidec Vietnam
128 Slide switch AS Công tắc Nidec Vietnam
129 Slide switch ASE Công tắc Nidec Vietnam
130 Slide switch MHS Công tắc Nidec Vietnam
131 Slide switch MFS Công tắc Nidec Vietnam
132 Slide switch 8SS Công tắc Nidec Vietnam
133 Slide switch ES Công tắc Nidec Vietnam
134 Rotary switch CS-32 Công tắc Nidec Vietnam
135 Rotary switch CS-4 Công tắc Nidec Vietnam
136 Rotary switch CS-7 Công tắc Nidec Vietnam
137 Rotary switch SS-10/S-2050 Công tắc Nidec Vietnam
138 Rotary switch RS/RG Công tắc Nidec Vietnam
139 Rotary switch MR (36° step) Công tắc Nidec Vietnam
140 Rotary switch MRE (36° step) Công tắc Nidec Vietnam
141 Rotary switch MR (30° step) Công tắc Nidec Vietnam
142 Rotary switch MRB Công tắc Nidec Vietnam
143 Rotary switch SRF Công tắc Nidec Vietnam
144 Tactile switch SMT1 Công tắc Nidec Vietnam
145 Tactile switch SMT3/SMTE3 Công tắc Nidec Vietnam
146 Tactile switch CF-CA Công tắc Nidec Vietnam
147 Tactile switch TME1 Công tắc Nidec Vietnam
148 Pushbutton switch FP Công tắc Nidec Vietnam
149 Pushbutton switch CFP2 Công tắc Nidec Vietnam
150 Pushbutton switch CFPA Công tắc Nidec Vietnam
151 Pushbutton switch SMAP Công tắc Nidec Vietnam
152 Pushbutton switch AP Công tắc Nidec Vietnam
153 Pushbutton switch APE Công tắc Nidec Vietnam
154 Pushbutton switch APE1F-5M-10-2-Z Công tắc Nidec Vietnam
155 Pushbutton switch DP1/2 Công tắc Nidec Vietnam
156 Pushbutton switch DP4 & DPL4 Công tắc Nidec Vietnam
157 Pushbutton switch CF-PD Công tắc Nidec Vietnam
158 Pushbutton switch LTM3-02 Công tắc Nidec Vietnam
159 Pushbutton switch SP101 Công tắc Nidec Vietnam
160 Pushbutton switch MSP Công tắc Nidec Vietnam
161 Pushbutton switch 8N Công tắc Nidec Vietnam
162 Pushbutton switch 8R-N Công tắc Nidec Vietnam
163 Pushbutton switch 8W-N Công tắc Nidec Vietnam
164 Pushbutton switch 8P Công tắc Nidec Vietnam
165 Pushbutton switch 8Y Công tắc Nidec Vietnam
166 Pushbutton switch SP Công tắc Nidec Vietnam
167 Detect switch CL-DA Công tắc Nidec Vietnam
168 Detect switch CL-DB Công tắc Nidec Vietnam
169 Detect switch SPB101 Công tắc Nidec Vietnam
170 Keylock switch MRK/MRKC Công tắc Nidec Vietnam
171 Trimmer potentiometer  ST-2 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
172 Trimmer potentiometer  ST-32 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
173 Trimmer potentiometer  ST-4 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
174 Trimmer potentiometer  ST-5 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
175 Trimmer potentiometer  ST-7 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
176 Trimmer potentiometer  SM-3 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
177 Trimmer potentiometer  SM-31 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
178 Trimmer potentiometer  SM-42 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
179 Trimmer potentiometer  SM-43 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
180 Trimmer potentiometer  RJ-4 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
181 Trimmer potentiometer  CT-6 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
182 Trimmer potentiometer  FT-63 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
183 Trimmer potentiometer  RJ-6 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
184 Trimmer potentiometer  RJ-13 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
185 Trimmer potentiometer  TM-7 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
186 Trimmer potentiometer  RJ-5 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
187 Trimmer potentiometer  CT-20 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
188 Trimmer potentiometer  CT-94 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
189 Trimmer potentiometer  CT-9 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
190 Digital potentiometer DP7115 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
191 Digital potentiometer DP7111 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
192 Digital potentiometer DP7113 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
193 Digital potentiometer DP7221 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
194 Digital potentiometer DP7411 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
195 Digital potentiometer DP7419 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
196 Digital potentiometer DP7261 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
197 Digital potentiometer DP7269 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
198 Digital potentiometer DP7241 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
199 Digital potentiometer DP7401 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
200 Digital potentiometer DP7409 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
201 Digital potentiometer DP7251 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
202 Digital potentiometer DP7259 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
203 Digital potentiometer DP7120 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam
204 Digital potentiometer DP7121 Biến trở chia áp/ chiết áp Nidec Vietnam