Name of producer Model  elandcables Vietnam
ARMOURED CABLE - SWA & AWA BS5467  elandcables Vietnam
Cáp bọc thép dây BS6622  elandcables Vietnam
  BS6724  elandcables Vietnam
  BS7835  elandcables Vietnam
  BS EN 50267  elandcables Vietnam
  IEC 60502  elandcables Vietnam
  BS EN 60332-1-2  elandcables Vietnam
MEDIUM VOLTAGE CABLE                  Cáp điện trung thế  BS6622   elandcables Vietnam
BS7835  elandcables Vietnam
N2XSY  elandcables Vietnam
N2XS2Y  elandcables Vietnam
NA2XSY  elandcables Vietnam
NA2XS2Y   elandcables Vietnam
N2XSEY  elandcables Vietnam
N2XS(F)2Y  elandcables Vietnam
N2XS(FL)2Y  elandcables Vietnam
NA2XS(F)2Y  elandcables Vietnam
NA2XS(FL)2Y  elandcables Vietnam
CONTROL CABLE                                      Cáp điều khiển YY cable (YSLY)   elandcables Vietnam
CY cable (YSLCY)  elandcables Vietnam
SY cable (YSLYSY)  elandcables Vietnam
LiYCY cable  elandcables Vietnam
LiYY cable  elandcables Vietnam
LiHH cable  elandcables Vietnam
LiHCH cable  elandcables Vietnam
PVC CABLE    elandcables Vietnam
TWIN & EARTH CABLE                     Cáp đôi & cáp nối đất 624Y  elandcables Vietnam
624B  elandcables Vietnam
TRI-RATED CABLE                     Cáp ba lõi BS6231  elandcables Vietnam
UL758  elandcables Vietnam
CSA22.2  elandcables Vietnam
  2491X  elandcables Vietnam
  H05V-K  elandcables Vietnam
  H07V-K   elandcables Vietnam
  218-Y   elandcables Vietnam
  2192Y cable  elandcables Vietnam
  309Y cable   elandcables Vietnam
  318Y cable   elandcables Vietnam
  318A cable  elandcables Vietnam
  6381Y cable  elandcables Vietnam
ELEVATOR FLATFORM CABLE     Cáp Thang máy H05VVH6-F  elandcables Vietnam
     elandcables Vietnam
RAILWAY SIGNALLING CABLE    Cáp tín hiệu đường sắt NR/PS/SIG/00005  elandcables Vietnam
RAILWAY & METRO CABLE - TELECOM  Cáp viễn thông đường sắt NR/PS/TEL/00014  elandcables Vietnam
NR/PS/TEL/00015  elandcables Vietnam
NR/PS/TEL/31102  elandcables Vietnam
NR/PS/ELP/27220  elandcables Vietnam
NR/PS/SIG/30060  elandcables Vietnam
BR1932  elandcables Vietnam
POWER NETWORK & LOCAL DISTRIBUTION CABLE  cáp mạng và cáp địa phương  BS7870  elandcables Vietnam
IEC60502  elandcables Vietnam
UKPN  elandcables Vietnam
SSE  elandcables Vietnam
WPD  elandcables Vietnam
NPG  elandcables Vietnam
ENW  elandcables Vietnam
SPEN  elandcables Vietnam
LAN Cable Cáp mạng máy tính nội bộ CAT 5E  elandcables Vietnam
CAT 6  elandcables Vietnam
CAT6A  elandcables Vietnam
CAT 7  elandcables Vietnam
BELDEN & ALTERNATIVE / EQUIVALENT CABLE Belden 1502R  elandcables Vietnam
Belden 8102  elandcables Vietnam
Belden 8103  elandcables Vietnam
Belden 8104  elandcables Vietnam
Belden 8105  elandcables Vietnam
Belden 8106  elandcables Vietnam
Belden 8162  elandcables Vietnam
Belden 8163  elandcables Vietnam
Belden 9729  elandcables Vietnam
Belden 9730  elandcables Vietnam
Belden 8205  elandcables Vietnam
Belden 8442  elandcables Vietnam
Belden 8444NH  elandcables Vietnam
Belden 8471  elandcables Vietnam
Belden 8443  elandcables Vietnam
Belden 8473  elandcables Vietnam
Belden 9740  elandcables Vietnam
Belden 8451  elandcables Vietnam
Belden 8719  elandcables Vietnam
Belden 8760  elandcables Vietnam
Belden 8761  elandcables Vietnam
Belden 8762  elandcables Vietnam
Belden 8723  elandcables Vietnam
Belden 8728  elandcables Vietnam
Belden 8777  elandcables Vietnam
Belden 8778  elandcables Vietnam
Belden 8770  elandcables Vietnam
Belden 9533  elandcables Vietnam
Belden 9534  elandcables Vietnam
Belden 9536  elandcables Vietnam
Belden 9538  elandcables Vietnam
Belden 9540  elandcables Vietnam
Belden 9541  elandcables Vietnam
Belden 8771  elandcables Vietnam
Belden 8772  elandcables Vietnam
Belden 8791  elandcables Vietnam
Belden 9302  elandcables Vietnam
Belden 9327  elandcables Vietnam
Belden 9402  elandcables Vietnam
Belden 9418  elandcables Vietnam
Belden 9515   elandcables Vietnam
Belden 9519   elandcables Vietnam
Belden 9525   elandcables Vietnam
Belden 8774  elandcables Vietnam
Belden 9207  elandcables Vietnam
Belden 9272  elandcables Vietnam
Belden 9463  elandcables Vietnam
Belden 9363  elandcables Vietnam
Belden 9365  elandcables Vietnam
Belden 9841  elandcables Vietnam
Belden 9842  elandcables Vietnam
Belden 9843  elandcables Vietnam
Belden 9501  elandcables Vietnam
Belden 9502  elandcables Vietnam
Belden 9503  elandcables Vietnam
Belden 9504  elandcables Vietnam
Belden 9506  elandcables Vietnam
Belden 9508  elandcables Vietnam
Belden 9510  elandcables Vietnam
Belden 9844  elandcables Vietnam
Belden 9927  elandcables Vietnam
Belden 9929  elandcables Vietnam
Belden 9934  elandcables Vietnam
Belden 9936  elandcables Vietnam
WELDING CABLE  Cáp hàn 0361TQ cable  elandcables Vietnam
H01N2-D   elandcables Vietnam
H01N2-E cable  elandcables Vietnam
BS638  elandcables Vietnam
BS EN 50525-2-81  elandcables Vietnam
DEFENCE STANDARD CABLE PART 4, 5 AND 6   Cáp bảo vệ Def Stan 61-12 Part 6 - Type 1 (T1)  elandcables Vietnam
Def Stan 61-12 Part 6 - Type 2 (T2)  elandcables Vietnam
Def Stan 61-12 Part 6 - Type 3 (T3)  elandcables Vietnam
AUTOMOTIVE CABLES                    Cáp xe Ô tô FLRY-A  elandcables Vietnam
FLRY-B  elandcables Vietnam
INTRODUCING VERIFLEX® Veriflex YY LSZH (HLSH) Control Cable  elandcables Vietnam
Veriflex YY PVC (YSLY) Control Cable  elandcables Vietnam
Veriflex CY LSZH (HSLCH) Control Cable  elandcables Vietnam
Veriflex CY PVC (YSLCY) Control Cable  elandcables Vietnam
Veriflex Screened Bedded LSZH (HSLHCH) Cable  elandcables Vietnam
Veriflex SY PVC (YSLYSY) Control Cable  elandcables Vietnam
Veriflex Control PUR-JZ Cable  elandcables Vietnam
Veriflex 2XSLCH LSZH Servo Cable  elandcables Vietnam
Veriflex Profibus DP FC L2/FIP LSZH Cable  elandcables Vietnam
Veriflex Profibus DP FC L2/FIP PVC Cable  elandcables Vietnam
Veriflex Profibus PA FRNC-LSZH Cable  elandcables Vietnam
Veriflex Profibus PA PVC Cable  elandcables Vietnam
Veriflex DeviceNet Thin LSZH Cable  elandcables Vietnam
Veriflex DeviceNet Thick FRNC-LSZH Cable  elandcables Vietnam
Veriflex Profinet Type A Cable  elandcables Vietnam
Veriflex PUR Industrial Ethernet Cable  elandcables Vietnam
Veriflex AS-I BUS Cable  elandcables Vietnam
FIRE PERFORMANCE CABLE      Cáp chóng cháy Standard Fire Resistant Cable  elandcables Vietnam
BS7629-1 
Firetec BS 7846 Impact Power Cable  elandcables Vietnam
Firetec BS 7846 Power Cable  elandcables Vietnam
Firetec Single Core Cable  elandcables Vietnam
BS EN 60332-3-24 NHXH - FE180-E30 0.6/1kV Cable  elandcables Vietnam
BS EN 60332-3-24 NHXH - FE180-E90 0.6/1kV Cable  elandcables Vietnam
BS EN 60332-3-24 NHXCH - FE180-E30 0.6/1kV Cable  elandcables Vietnam
BS EN 60332-3-24 NHXCH - FE180-E90 0.6/1kV Cable  elandcables Vietnam
Mineral Insulated 500V Cable  elandcables Vietnam
Mineral Insulated 750V Cable  elandcables Vietnam
LSZH Mineral Insulated 500V Cable  elandcables Vietnam
LSZH Mineral Insulated 750V Cable  elandcables Vietnam
JE-H(st)H FE180-E30  elandcables Vietnam
Tubesafe Cable  elandcables Vietnam
MARINE & OFFSHORE CABLE   Cáp ngoài khơi 657TQ Type SW4 cables  elandcables Vietnam
6571TQ Type SW4 cables  elandcables Vietnam
658Q Type SW4 cables  elandcables Vietnam
BFOU cables  elandcables Vietnam
RFOU cables  elandcables Vietnam
P15 UX earth cables  elandcables Vietnam
INSTRUMENTATION CABLE        Cáp dành cho thiết bị đo BS5308 Part 1 and Part 2 Cables  elandcables Vietnam
BS EN 50288-7 Cables  elandcables Vietnam
NF M87-202 Cables  elandcables Vietnam
Low Smoke Zero Halogen (LSZH) cables     Cáp không chứa halogen và ít sinh ra khói khi tiếp xúc với nguồn nhiệt cao BS 6724 SWA LSZH BASEC Multi Core 0.6/1kV Cable  elandcables Vietnam
BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable  elandcables Vietnam
BS7835 XLPE LSZH 6.35/11 (12)kV Cable  elandcables Vietnam
2491B / 6701B (H05Z-K & H07Z-K) Cable  elandcables Vietnam
6491B / H07Z-R Cable  elandcables Vietnam
6381B Cable  elandcables Vietnam
318-B / H05Z1Z1-F Cable  elandcables Vietnam
BS8436 LSZH Cable  elandcables Vietnam
BS7211 624-B Twin and Earth LSZH Cable  elandcables Vietnam
H07ZZ-F Cable  elandcables Vietnam
BS 6724 AWA LSZH BASEC Single Core 0.6/1kV Cable  elandcables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 2 ICAM Mica SWA XLPE LSZH Cable  elandcables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 2 CAM Mica SWA XLPE LSZH Cable  elandcables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 2 ICAM SWA Silicone LSZH Cable  elandcables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 2 CAM SWA Silicone LSZH Cable  elandcables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 1 ICAM Silicone LSZH Cable  elandcables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 1 CAM Silicone LSZH Cable  elandcables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 1 ICAM Mica XLPE LSZH Cable  elandcables Vietnam
BS5308 Part 1 Type 1 CAM Mica XLPE LSZH Cable  elandcables Vietnam
N2XH IEC 60502-1 XLPE FRNC 0.6/1kV Cable  elandcables Vietnam
NR/PS/ELP/00008 25/44kV LSZH Cable  elandcables Vietnam
NR/PS/TEL/00015 Copper Trackside LSZH Cable  elandcables Vietnam
NR/PS/TEL/00015 Armoured Copper Trackside LSZH Cable  elandcables Vietnam
Screening Conductor LSZH Cable  elandcables Vietnam
Class 2 LSZH Signalling Power Supply Cable  elandcables Vietnam
Aluminium Concentric BS 7870 LSZH Cable  elandcables Vietnam
Aluminium Split Concentric BS 7870 LSZH Cable  elandcables Vietnam
SY LSZH Control Flexible Cable  elandcables Vietnam
NF M 87 - 202 EGSF  elandcables Vietnam
NF M 87 - 202 EISF  elandcables Vietnam
BS EN 50288-7 - RE-2X(st)H LSZH Cable  elandcables Vietnam
BS EN 50288-7 - RE-2X(st)H SWAH LSZH Cable  elandcables Vietnam
DeviceNet LSZH SWB Cable  elandcables Vietnam
Profibus DP LSZH SWB Cable  elandcables Vietnam
Profibus PA LSZH SWB Cable  elandcables Vietnam
LiHCH Cable-old  elandcables Vietnam
LiHH Cable  elandcables Vietnam
RZ1-K Cable  elandcables Vietnam
Cat 5E 25 Pair UTP LSZH Cable  elandcables Vietnam
Cat 5E FTP LSZH Cable  elandcables Vietnam
Cat 5E UTP LSZH Cable  elandcables Vietnam
Cat 5E UTP SWA LSZH Cable  elandcables Vietnam
Cat 6 UTP LSZH Cable  elandcables Vietnam
8471 LSZH Alternative Cable  elandcables Vietnam
8723 LSZH Alternative Cable  elandcables Vietnam
8723 600V LSZH Alternative Cable  elandcables Vietnam
8760 LSZH Alternative Cable  elandcables Vietnam
8471 600V LSZH Alternative Cable  elandcables Vietnam
760 LSZH 600V Alternative Cable  elandcables Vietnam
8761 600V LSZH Alternative Cable  elandcables Vietnam
8762 LSZH Alternative Cable  elandcables Vietnam
8762 LSZH 600V Alternative Cable  elandcables Vietnam
9501 LSZH Alternative Cable  elandcables Vietnam
9502 LSZH Alternative Cable  elandcables Vietnam
9502 LSZH 600V Alternative Cable  elandcables Vietnam
9504 LSZH Alternative Cable  elandcables Vietnam
9841 LSZH Alternative Cable  elandcables Vietnam
9842 LSZH 600V Alternative Cable  elandcables Vietnam
9841 SWA LSZH Alternative Cable  elandcables Vietnam
KNX/EIB Cable  elandcables Vietnam
NA2XRH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA HFFR 0.6/1kV Cable  elandcables Vietnam
N2XRH Cable  elandcables Vietnam
J-H(st)H FRNC  elandcables Vietnam
JE-H(st)H FE180-E30  elandcables Vietnam
YMz1K mbzh Cable  elandcables Vietnam
Ymz1K mbzh flex cable  elandcables Vietnam
YmzKrvasdlwd mbzh (LSZH) Cable – 12/20kv  elandcables Vietnam
YmzKrvasdlwd mbzh (LSZH) Cable – 18/30kV  elandcables Vietnam
Z1G-YMz1Kas mbzh cable  elandcables Vietnam
Z10-YMz1Kas mbzh cable  elandcables Vietnam
ALUMINIUM CONDUCTORS AAC–ASTM-B  elandcables Vietnam
AAAC–ASTM-B  elandcables Vietnam
ACSR–ASTM-B  elandcables Vietnam
BUS CABLE Cáp cho xe buýt Veriflex DeviceNet Thin LSZH Cable  elandcables Vietnam
Veriflex DeviceNet Thick FRNC-LSZH Cable  elandcables Vietnam
Veriflex Profibus DP FC L2/FIP LSZH Cable  elandcables Vietnam
Veriflex Profibus DP FC L2/FIP PVC Cable  elandcables Vietnam
Veriflex Profibus PA FRNC-LSZH Cable  elandcables Vietnam
Veriflex Profibus PA PVC Cable  elandcables Vietnam
Veriflex Profinet Type A Cable  elandcables Vietnam
Veriflex AS-I BUS Cable  elandcables Vietnam
KNX/EIB Cable  elandcables Vietnam
Profibus DP LSZH SWB Cable  elandcables Vietnam
Profibus PA LSZH SWB Cable  elandcables Vietnam
Profinet PUR Cable  elandcables Vietnam
HIGH VOLTAGE CABLE                   Cáp điện cao thế 2XS(F)2Y  elandcables Vietnam
2XS(FL)2Y  elandcables Vietnam
A2XS(F)2Y  elandcables Vietnam
A2XS(FL)2Y  elandcables Vietnam
  Loose Tube Internal/External Fibre Optic Cable (max 24F)  elandcables Vietnam
Loose Tube Steel Tape Armoured Fibre Optic Cable  elandcables Vietnam
Loose Tube Steel Wire Armoured Fibre Optic Cable  elandcables Vietnam
Tight Buffered Internal/External Fibre Optic Cable  elandcables Vietnam
PUR CABLE Veriflex Control PUR-JZ Cable  elandcables Vietnam
Screened Polyurethane Cable  elandcables Vietnam
Powerchain PUR Cable  elandcables Vietnam
Veriflex PUR Industrial Ethernet Cable  elandcables Vietnam
CRANE CABLE                                                 Cáp cẩu trục YSLTOE cable  elandcables Vietnam
NSHTOU cable  elandcables Vietnam
(N)SHTOU cable  elandcables Vietnam
(N)SHTOU PUR cable  elandcables Vietnam
(N)GRDGOU cable  elandcables Vietnam
TRI-RATED CABLE      Cáp ba lõi BS6231 / UL758 / CSA22.2  elandcables Vietnam
RUBBER FLEXIBLE CABLE              Cáp cao su linh hoạt H01N2-D / H01N2-E cables   elandcables Vietnam
H07BN-4-F cables   elandcables Vietnam
H07RN-F cables   elandcables Vietnam
H07RN-8-F cables   elandcables Vietnam
H07ZZ-F cables   elandcables Vietnam
NSHOU cables   elandcables Vietnam
NSSHOU cables   elandcables Vietnam
NSSCHOU cables   elandcables Vietnam
NSGAFÖU cables   elandcables Vietnam
NSHXAFÖ cables   elandcables Vietnam
NSHTÖU cables   elandcables Vietnam
0361TQ cables   elandcables Vietnam
Coil end lead Type 4  elandcables Vietnam
SOLAR CABLE                                    Cáp năng lượng mặt trời Photovoltaic PV H1Z2Z2-K Cable  elandcables Vietnam
NAYY-J / NAYY-O Cable  elandcables Vietnam
RV-K Cable  elandcables Vietnam
N2XY IEC 60502-1 XLPE PVC 0.6/1kV Cable  elandcables Vietnam
N2XH IEC 60502-1 XLPE FRNC 0.6/1kV Cable  elandcables Vietnam
NA2XY Aluminium Conductor XLPE PVC 0.6/1kV Cable  elandcables Vietnam
NA2XSY Aluminium Conductor XLPE PVC - 18/30 (36)kV Cable  elandcables Vietnam
Bare Copper Conductor  elandcables Vietnam
FIXED WIRING CABLE                               Cáp dây cố định 6491X  elandcables Vietnam
6491B  elandcables Vietnam
6181Y  elandcables Vietnam
Twin & Earth (BS6004 / BS7211)  elandcables Vietnam
SWA (BS5467 / BS6724)  elandcables Vietnam
AWA (BS5467 / BS6724)  elandcables Vietnam
NYY  elandcables Vietnam
RV-K  elandcables Vietnam
COAXIAL CABLES                          Cáp đồng trục CT Coaxial Cable  elandcables Vietnam
RG Coaxial Cable  elandcables Vietnam
URM Coaxial Cable  elandcables Vietnam
Coaxial BT3002 16 Way / 8 Way Cable  elandcables Vietnam
Coaxial RA7000 Equivalent Cable  elandcables Vietnam
TELEPHONE CABLE                                    Cáp điện thoại  CW1308  elandcables Vietnam
CW1308B  elandcables Vietnam
CW1128  elandcables Vietnam
CW1128/1198  elandcables Vietnam
CW1423  elandcables Vietnam
J-Y(st)Y  elandcables Vietnam
HIGH TEMPERATURE CABLE                          Cáp sử dụng trong nhiệt độ cao High Temperature Silicone SIAF/GL Cable  elandcables Vietnam
Tri-rated Cable - BS6231 / UL758 / CSA22.2  elandcables Vietnam
High Temperature BS EN 50525-2-41 Silicone Cable  elandcables Vietnam
Intemp 250 (Generally to BS G210) Cable  elandcables Vietnam
Mineral Insulated 500V Cable  elandcables Vietnam
Mineral Insulated 750V Cable  elandcables Vietnam
LSZH Mineral Insulated 500V Cable  elandcables Vietnam
LSZH Mineral Insulated 750V Cable  elandcables Vietnam
SiHF-J Silicone 180 Cable  elandcables Vietnam
SiHFC-Si-J/-O Cable  elandcables Vietnam
SiF Silicone 180 Cable  elandcables Vietnam
AIRFIELD LIGHTING CABLES 2kV 6mm2 XLPE BT HDPE Cable  elandcables Vietnam
2kV 6mm2 XLPE BT PVC Cable  elandcables Vietnam
2kV 6mm2 XLPE CTS PVC Cable  elandcables Vietnam
2kV 6mm2 XLPE HDPE Cable  elandcables Vietnam
2kV 6mm2 XLPE PCWB HDPE Cable  elandcables Vietnam
2kV 6mm2 XLPE PCWB PVC Cable  elandcables Vietnam
2kV 6mm2 XLPE PVC Cable  elandcables Vietnam
5kV 6mm2 XLPE BT HDPE Cable  elandcables Vietnam
5kV 6mm2 XLPE BT PVC Cable  elandcables Vietnam
5kV 6mm2 XLPE CTS PVC Cable  elandcables Vietnam
5kV 6mm2 XLPE HDPE Cable  elandcables Vietnam
5kV 6mm2 XLPE PCWB HDPE Cable  elandcables Vietnam
5kV 6mm2 XLPE PCWB PVC Cable  elandcables Vietnam
5kV 6mm2 XLPE PVC Cable  elandcables Vietnam
INDUSTRIAL CABLE                       Cáp công nghiệp Powerchain PUR Cable  elandcables Vietnam
Powerchain CY Cable  elandcables Vietnam
Powerchain CP Cable  elandcables Vietnam
Eland Powerchain Cable  elandcables Vietnam
LiYY Cable  elandcables Vietnam
LiYCY Cable  elandcables Vietnam
LiHCH Cable  elandcables Vietnam
Servo Cable CP  elandcables Vietnam
Screened Polyurethane Cable  elandcables Vietnam
YSLY 0.6/1kV Black Cable  elandcables Vietnam
YSLYCY 0.6/1kV Black Cable  elandcables Vietnam
SiF Silicone 180 Cable  elandcables Vietnam
SiHFC-Si-J/-O Cable  elandcables Vietnam
SiHF-J Silicone 180 Cable  elandcables Vietnam
H05RR-F Cable  elandcables Vietnam
2491B / 6701B (H05Z-K & H07Z-K) Cable  elandcables Vietnam
2491X / H05V-K / H07V-K Cable  elandcables Vietnam