Nhà phân phối Ados  tại Vietnam, Đại lý Ados tại Vietnam - ANS Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay 

Giới thiệu chung Ados

Được thành lập từ năm  1970, Ados hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và cung cấp các hệ thống đo lường và cân điện tử sử dụng công nghệ cảm biến trọng lượng tại Ý cũng như toàn thế giới.

Sản phẩm của Ados có thể hỗ trợ các nhu cầu cụ thể của khách hàng và thị trường bao gồm thực phẩm, nhà máy thép, đóng tàu, đóng tàu và cảng, hóa dầu, dược phẩm, vận tải cáp, địa vật lý, hạt nhân.

Các Dòng Sản phẩm chính của Ados.

Lực kế - Dynamometer: Ados TMOPX, Ados D170E, Ados D110E, Ados 160E

Cảm biến tải trọng -Load cell: Ados CCX, Ados CEX, Ados CFX CRX, Ados OSX, Ados ESX, Ados TCA, Ados TSX, Ados GS-1A

Bộ kit cho cảm biến lực - Load cell Kits: Ados KTF , Ados KTX, Ados KSB, Ados KLF, Ados KAF, Ados KOF / KOX, Ados KEF, Ados SLF20 SLX20

Thiết bị điện tử - Electronic instruments: Bộ truyền tín hiệu – transmitter Ados T060E/ Ados T03E, Bộ hiển thị tín hiệu – Indicator Ados T020E/ Ados A200E/ Ados A120E /  Ados A101E, Bộ lặp – repeater Ados TB13.

Các sản phẩm chính của Ados

Product Model Brand
Load cells CCX 30 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CCX 50 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CCX 100 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CCX 200 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CCX 300 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CCX 400 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CCX 500 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CCX 625 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CFX 100 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CFX 250 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CFX 500 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CFX 1 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CFX 2.5 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CRX 5 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CRX 10 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CRX 20 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CEX 100 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CEX 250 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CEX 500 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CEX 1 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CEX 2.5 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CEX 500 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CEX 7.5 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CEX 10 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells CEX 12 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Load cells SPT4031/F Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến trọng lượng Ados
Shear beam load cells OSX 500 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng kéo Ados
Shear beam load cells OSX 750 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng kéo Ados
Shear beam load cells OSX 1 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng kéo Ados
Shear beam load cells OSX 2 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng kéo Ados
Shear beam load cells OSX 3 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng kéo Ados
Shear beam load cells OSX 5 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng kéo Ados
Shear beam load cells OSX 7.5 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng kéo Ados
Shear beam load cells OSX 10 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng kéo Ados
Shear beam load cells OSX 12.5 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng kéo Ados
Shear beam load cells ESX 500 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng kéo Ados
Shear beam load cells ESX 1 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng kéo Ados
Shear beam load cells ESX 2 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng kéo Ados
Shear beam load cells ESX 3 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng kéo Ados
Shear beam load cells ESX 5 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng kéo Ados
Bending beam load cells GS-1A 15 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados
Bending beam load cells GS-1A 30 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados
Bending beam load cells GS-1A 50 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados
Bending beam load cells GS-1A 75 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados
Bending beam load cells GS-1A 100 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados
Bending beam load cells GS-1A 150 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados
Bending beam load cells GS-1A 250 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados
Bending beam load cells GS-1A 300 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados
Traction load cells TCA 10 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados
Traction load cells TCA 15 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados
Traction load cells TCA 20 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados
Traction load cells TSX 100 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados
Traction load cells TSX 250 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados
Traction load cells TSX 500 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados
Traction load cells TSX 1 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados
Traction load cells TSX 2.5 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados
Traction load cells TSX 5 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados
Traction load cells TSX 10 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados
Traction load cells TBX 2.5 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados
Load cell kit KEF  Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados
Load cell kit SLF20 SLX20 Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados
Load cell kit KTF / KTX Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados
Load cell kit KSB Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados
Load cell kit KAF  Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados
Load cell kit KLF Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados
Load cell kit KOF / KOX Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados
Load cell kit KEF Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados
High precision dynamometer D160E-500 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D160E-1 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D160E-3 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D160E-5 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D160E-10 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D160E-20 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer TMOPX 2 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer TMOPX 3.2 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D170E-3 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D170E-5 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D170E-10 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D170E-20 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D170E-30 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D110E-1 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D110E-2.5 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D110E-5 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D110E-10 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D110E-25 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
High precision dynamometer D110E-50 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados
Digital weight transmitter T050E2L Ados Transmitter, Ados Vietnam, Bộ điều khiển trọng lượng Ados
Digital weight transmitter T050E2L Ados Transmitter, Ados Vietnam, Bộ điều khiển trọng lượng Ados
Digital weight transmitter T050E2L Ados Transmitter, Ados Vietnam, Bộ điều khiển trọng lượng Ados
Digital weight transmitter T050E2L Ados Transmitter, Ados Vietnam, Bộ điều khiển trọng lượng Ados
Transmitter T050E2 Ados Transmitter, Ados Vietnam, Bộ điều khiển trọng lượng Ados
Transmitter T050E5L  Ados Transmitter, Ados Vietnam, Bộ điều khiển trọng lượng Ados
Transmitter  T050E3L Ados Transmitter, Ados Vietnam, Bộ điều khiển trọng lượng Ados
Digital weight indicator  T020E Ados Transmitter, Ados Vietnam, Bộ hiển thị trọng lượng Ados
Digital weight indicator  T020E-R Ados Transmitter, Ados Vietnam, Bộ hiển thị trọng lượng Ados
Digital weight indicator  T020E-S Ados Transmitter, Ados Vietnam, Bộ hiển thị trọng lượng Ados

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Ados tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7