No. Description Brand Ứng Dụng
1 POWDER BRAKE PRB-0.3YN PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
2 POWDER BRAKE PRB-0.6Y4 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
3 POWDER BRAKE PRB-5Y4 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
4 POWDER BRAKE PRB-5HI1 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
5 POWDER CLUTCH PRC-0.3A4 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
6 POWDER CLUTCH PRC-0.5AN PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
7 POWDER CLUTCH PRC-5A4 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
8 POWDER CLUTCH PRC-5HA1 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
9 MANUAL TENSION CONTROLLER PR-DTC-2000 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
10 MANUAL TENSION CONTROLLER PR-DTC-2100 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
11 TAPER TENSION CONTROLLER PR-DTC-3100P PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
12 AUTOMATIC TENSION CONTROLLER PR-DTC-4100.A PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
13 LOAD CELL PRTL-200A PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
14 LOAD CELL PRTL-100AB PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
15 LOAD CELL PRTL-50FC-H PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
16 TENSION INDICATOR PT-LM106D PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
17 EPC PR-102E WIR-020, 50*150, 3M PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
18 WEB GUIDE DEVICE PR-MCD-C23-300-250-40 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
19 MOTOR ACTUATOR PR-BM-60B-100 PR-DPA-100.A, WIR-070 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
20 Thắng bột từ | Thang bot tu  PRB-0.3YN PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
21 Thắng bột từ | Thang bot tu  PRB-0.6Y4 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
22 Thắng bột từ | Thang bot tu  PRB-5Y4 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
23 Thắng bột từ | Thang bot tu  PRB-5HI1 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
24 Ly hợp từ | Ly hop tu PRC-0.3A4 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
25 Ly hợp từ | Ly hop tu PRC-0.5AN PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
26 Ly hợp từ | Ly hop tu PRC-5A4 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
27 Ly hợp từ | Ly hop tu PRC-5HA1 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
28 Bộ kiểm soát lực căng PR-DTC-2000 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
29 Bộ kiểm soát lực căng PR-DTC-2100 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
30 Bộ kiểm soát lực căng PR-DTC-3100P PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
31 Bộ kiểm soát lực căngPR-DTC-4100.A PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
32 Cảm biến tải trọng | loadcell | Cảm biến PRTL-200A PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
33 Cảm biến tải trọng | loadcell | Cảm biến PRTL-100AB PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
34 Cảm biến tải trọng | loadcell | Cảm biến PRTL-50FC-H PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
35 Bộ hiển thị lực căng PT-LM106D PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
36 Bộ chỉnh biên bao bì | Kiểm soát vị trí | bộ canh biên EPC PR-102E PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói 
37 Bộ chỉnh biên bao bì | Kiểm soát vị trí | bộ canh biên PR-MCD-C23-300-250-40 PORA Pora Vietnam Thiết bị Pora dùng cho ngành in, Bao bì, đóng gói