100% USA Origin

Rosemount Vietnam

Model: 0225-03-56

Cảm biến độ dẫn

100% USA Origin

Rosemount Vietnam

Correct Model: 1056-02-21-38-AN

(Emerson 1056) Thiết bị hiển thị đo độ dẫn

Note : báo giá theo nameplate

100% USA

Rosemount

Update Model: 1066-P-HT-60

Origin

Vietnam

(XMT-P-HT-10-60) Transmitter ;

100% USA

Rosemount

Update Model: 1066-C-HT-60

Origin

Vietnam

(XMT-C-HT-10-60) Transmitter ;

100% USA

Rosemount

Model : 0065G22Z0050Y1500L14A2

Origin

Vietnam

Thiết bị đo nhiệt độ

100% USA

Rosemount

Model : 644HAE5J6M5CNC4Q4

Origin

Vietnam

Thiết bị đo nhiệt độ