Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 96

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL04N9
BTL5-E17-M0075-B-NEX-S32
 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1ENZ
BTL7-E570-M0075-B-NEX-S32
 ; Magnetostrictive Sensors
BTL04N9 (BTL5-E17-M0075-B-NEX-S32) will be obsolete soon

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC00UP
BKS-S 33M-00
 ; Connectivity

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02H7
BES 516-114-SA1-05
 ; Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES005N
BES M12MI-POC40B-S04G
 ; Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES0068
BES M12MI-PSC40B-S04G
 ; Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES0027
BES M08MH1-PSC15B-S04G
 ; Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BOS0049
BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S4
 ; Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES008L
BES M18MI-PSC80B-S04G
 ; Inductive Sensors
BES008M (BES M18MI-PSC80B-S04K) is obsolete

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS002H
BES 516-300-S240-D-PU-03
 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC06Z9
BCC M435-0000-1A-000-41X475-000
 ; Connectivity

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL26WC
BTL7-A501-M0360-P-S32
 ; Magnetostrictive Sensors
BTL02RF (BTL5-A11-M0360-P-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAM00UK
BOS R-1
 ; Accessories

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1P4W
BTL7-A501-M0900-P-S32
 ; Magnetostrictive Sensors
BTL01PP (BTL5-A11-M0900-P-S32) is obsoleted