bo-kiem-tra-hop-nhua-ppc.png
 Loại không tiếp xúc / Bạn có thể dễ dàng kiểm tra các container dễ biến dạng.
◆ Lỗ nhỏ / Các lỗ nhỏ cũng có thể được kiểm tra ngay lập tức.
◆ Một nửa khuyết điểm / Mặc dù không phải là lỗ hoàn hảo, bạn cũng có thể kiểm tra các khuyết tật dễ bị lỗ kim trong quá trình vận chuyển.
◆ Vận chuyển thẳng về phía trước / Nó có thể dễ dàng gắn vào thiết bị vận chuyển thẳng.