cam-bien-bao-muc-dang-canh-xoay.png

Model: HL-400ZE L=85mm  ǀ  Cảm biến báo mức dạng cánh xoay

Mô tả:

-Dễ dàng phát hiện và xử lý cơ học.

-Không cần điều chỉnh độ nhạy.

-Thay đổi nhỏ trong đo lường không gây ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của cảm biến. Độ tin cậy cao.

-Phản hồi nhạy, linh hoạt và phổ cảm ứng rộng.