Đại lý Lemis tại Việt Nam, ANS Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay 

DC-30 Low Flow Rate Density Meter Industrial Density Meters for Liquids, LPG and LNG
thiết bị đo mật độ cho chất lỏng, khí LPG và LNG trong công nghiệp
Density Meters
áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
DC-40 In-tank Density Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
MDM-40 Multi-Point Density Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
DC-50 In-flow Density Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
DC-60 In-flow Gas Density Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
DM-250.1 Portable Submersible Density Meter Portable Density Meters
thiết bị đo mật độ cầm tay Lemis
đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
DM-250.2 Portable Submersible Density Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
LPGDi Ex Portable Density Meter For LPG đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
DM-250.1N Portable Submersible Density Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
DM-250.2N Portable Submersible Density Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
LPGDi Laboratory Density Meter For LPG đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
DM-300 Portable/Laboratory Density Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
Dendi Portable/Laboratory Density meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
DM-250.5 Portable/Laboratory Density Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
VDC-30 Low Flow Rate Density & Viscosity Meter Industrial Density & Viscosity Meters
thiết bị đo mật độ và độ nhớt trong công nghiệp Lemis
đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
DC-42 In-tank Density and Viscosity Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
DC-52 In-flow Density and Viscosity Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
VDM-250.1 Portable Density & Viscosity Meter Portable Denisty & Viscosity Meters
thiết bị đo mật độ và độ nhớt cầm tay Lemis
đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
VDM-250.2 Portable Density & Viscosity Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
VDM-300 Portable/Laboratory Density & Viscosity Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
VDM-250.1N Portable Density & Viscosity Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
VDM-250.2N Portable Density & Viscosity Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Density Meters, áp kế khí Lemis/ đồng hồ đo mật độ Lemis/ thiết bị đo mật độ Lemis
VC-30 Low Flow Rate Viscometer Industrial Viscometers
thiết bị đo độ nhớt trong công nghiệp Lemis
Viscometers
thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
DC-41 In-tank Viscometer đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
DC-51 In-flow Viscometer đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
VM-250.1 Portable Submersible Viscometer Portable Viscometers
Thiết bị đo độ nhớt cầm tay Lemis
đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
VM-250.2 Portable Submersible Viscometer đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
VM-300 Portable/Laboratory ViscoMeter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
VM-250.1N Portable Submersible Viscometer đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
VM-250.2N Portable Submersible Viscometer đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
Balvis Heated Falling-Ball Viscometer đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
VDC-30 Low Flow Rate Density & Viscosity Meter Industrial Density & Viscosity Meters
thiết bị đo mật độ và độ nhớt trong công nghiệp Lemis
đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
DC-42 In-tank Density and Viscosity Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
DC-52 In-flow Density and Viscosity Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
VDM-250.1 Portable Density & Viscosity Meter Portable Denisty & Viscosity Meters
thiết bị đo mật độ và độ nhớt cầm tay Lemis
đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
VDM-250.2 Portable Density & Viscosity Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
VDM-300 Portable/Laboratory Density & Viscosity Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
VDM-250.1N Portable Density & Viscosity Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
VDM-250.2N Portable Density & Viscosity Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Viscometers, thiết bị kiểm tra độ nhớt Lemis/ máy đo độ nhớt Lemis/ dụng cụ đo độ nhớt Lemis
OWC-40 Water Cut Meter Industrial Water Cut Meters
thiết bị đo lượng nước Water cut trong công nghiệp Lemis
Water Cut Meters
dụng cụ đo lượng nước water cut Lemis/ thiết bị đo lượng nước water cut Lemis
đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Water Cut Meters, dụng cụ đo lượng nước water cut Lemis/ thiết bị đo lượng nước water cut Lemis
OWC-50 Water Cut Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Water Cut Meters, dụng cụ đo lượng nước water cut Lemis/ thiết bị đo lượng nước water cut Lemis
OWC-51 Water Cut Meter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Water Cut Meters, dụng cụ đo lượng nước water cut Lemis/ thiết bị đo lượng nước water cut Lemis
OWM-250.1 Portable Submersible Oil/water Controller Portable Water Cut Meters
thiết bị đo lượng nước Water cut cầm tay Lemis
đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Water Cut Meters, dụng cụ đo lượng nước water cut Lemis/ thiết bị đo lượng nước water cut Lemis
OWM-250.2 Portable Submersible Oil/water Controller đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Water Cut Meters, dụng cụ đo lượng nước water cut Lemis/ thiết bị đo lượng nước water cut Lemis
DLG-400 LPG Smart System Industrial Tank Gauging
Thiết bị đo bể chứa trong công nghiệp Lemis
Tank Gauging
Thiết bị đo bể chứa Lemis/  dụng cụ đo bể chứa Lemis/  cảm biến đo bể chứa Lemis
đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Tank Gauging Lemis, Thiết bị đo bể chứa Lemis/  dụng cụ đo bể chứa Lemis/  cảm biến đo bể chứa Lemis
DUTI-454 Servo Gauge đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Tank Gauging Lemis, Thiết bị đo bể chứa Lemis/  dụng cụ đo bể chứa Lemis/  cảm biến đo bể chứa Lemis
LG-400 Tank Level Gauge đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Tank Gauging Lemis, Thiết bị đo bể chứa Lemis/  dụng cụ đo bể chứa Lemis/  cảm biến đo bể chứa Lemis
DUTI-254H Portable Gauging Instrument Portable Tank Gauging
Thiết bị đo bể chứa cầm tay Lemis
đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Tank Gauging Lemis, Thiết bị đo bể chứa Lemis/  dụng cụ đo bể chứa Lemis/  cảm biến đo bể chứa Lemis
FM-50N Vortex Flowmeter Industrial Flow Meters
đồng hồ đo lưu lượng trong công nghiệp Lemis
Flow Meters
đồng hồ đo lưu lượng Lemis/ thiết bị đo lưu lượng Lemis
đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Flow Meters Lemis, đồng hồ đo lưu lượng Lemis/ thiết bị đo lưu lượng Lemis
FM-50F Vortex Flowmeter đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Flow Meters Lemis, đồng hồ đo lưu lượng Lemis/ thiết bị đo lưu lượng Lemis
PET-250.1 Portable Electronic Thermometer Portable Thermometers
nhiệt kế cầm tay
Thermometers
nhiệt kế Lemis
đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Thermometers Lemis
nhiệt kế Lemis
PET-250.2 Portable Electronic Thermometer đại lý Lemis Vietnam, Lemis USA; Thermometers Lemis
nhiệt kế Lemis