Products Brand
Converter SHN-Series Signal Transmitter_SHN-ISO SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Signal Transmitter_SHN-DSC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Current Loop Supply_SHN-IPS SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
RTD Transmitter_SHN-RTD SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Potentiometer Transmitter_SHN-PMC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
CT Transmitter_SHN-ACC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
PT Transmitter_SHN-AVC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Reverse Transmitter_SHN-RVS SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Square Root Extractor_SHN-SQT SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Sample Holder_SHN-SHC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Peak Holder_SHN-PHC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Strain GaugeTransmitter_SHN-LCT SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Limiter_SHN-LIM SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Adder and Subtractor_SHN-ASC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Signal Selector_SHN-SIS SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
High/Low Selector_SHN-SHL SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Power Supply_SHN-PDB SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Programable Converter_SHN-500 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Pulse Converter Programble Pulse Converter_SHN-700 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Frequency TO DC_SHN-FDC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Pulse Scaler_SHN-FSC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Pulse Divider_SHN-PDC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
DC TO Frequency_SHN-DFC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
P-Unit (Simple type) Signal Transmitter_P-ISO SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Current Loop Supply_P-IPS SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
RTD Transmitter_P-RTD SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Potentiometer Transmitter_P-PMC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
T/C Transmitter_P-T/C SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Alarm Setter Smart Type_SD-100 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Programable Converter_SHN-620 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Programable Converter_SHN-640 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
High/Low Setter (2 output)_SHN-HLS SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
High/Low Setter (4 output)_SPN-HLS SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
SD Series Programable Converter_SD-100 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Signal Converter_SD-ISO SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Current Loop Supply_SD-IPS SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
RTD Converter_SD-RTD SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
SSN Series Signal Transmitter_SSN-ISO SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Signal Distributor_SSN-DSC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Current Loop Supply_SSN-IPS SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
RTD Transmitter_SSN-RTD SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Potentiometer Transmitter_SSN-PMC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Potentiometer Transmitter_SSN-PMC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
CT Transmitter_SSN-ACC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
PT Transmitter_SSN-AVC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Reverse Transmitter_SSN-RVS SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Square Root Extractor_SSN-SQT SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
SPN Series Signal Transmitter_SPN-ISO SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Signal Distributor_SPN-DSC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Current Loop Supply_SPN-IPS SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
RTD Transmitter_SPN-RTD SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Potentiometer Transmitter_SPN-PMC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Potentiometer Transmitter_SPN-PMC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
CT Transmitter_SPN-ACC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
PT Transmitter_SPN-AVC SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Reverse Transmitter_SPN-RVS SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Square Root Extractor_SPN-SQT SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
  8-Channel Current Loop_SHN-8PDB SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Digital Indicator Indicator Mosaic Type_SHN-1100 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Isolation Type_SHN-1100-I SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Only Display Type_SHN-3110 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Smart Program Type_SHN-3000 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Smart Program Type (2 Alarm)_SHN-3200 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Multi Input Program Type_PRI-3000 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Multi Input Program Type (2 Alarm)_PRI-3200 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Multi Input Program Type (4 Alarm)_PRI-3400 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Bar Graphic Type_SB-6100 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Bar Graphic Type (2 Alarm)_SB-6200 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Bar Graphic Type (4 Alarm)_SB-6300 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Large Display Type_SHN-3700 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Large Display Type (Dual Indicating)_SHN-3800 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Totalizer Total Counter_SHN-1200 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Total Counter_SHN-2000 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Totalizer_SHN-2700 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Totalizer (Dual Indicator)_SHN-2800 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Head Type Transmitter RTD Input Range Fix_SHT-50 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Universal Input_SHT-100 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Other Calibrator_SHT-CAL SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Auto Manual Station Type_AM-400 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector Signal line Surge Protector (3KA, Wall Mount)_SHN-ARR30 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-ARR30-1 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-ARR30-1R SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SSP 10-R SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (25KA, Rail Mount)_SSP 25-R SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (40KA, Rail Mount)_SSP 40-R SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (25KA, Wall Mount)_SSP25 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (40KA, Wall Mount)_SSP40 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
AC Power Line (Single Phase) Surge Protector (3KA, Wall Mount)_SHN-PRR125 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-PRR125-1 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-PRR125-1R SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (3KA, Wall Mount)_SHN-PRR250 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-PRR250-1 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-PRR250-1R SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (25KA, Rail Mount)_PSP30-RS SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (40KA, Rail Mount)_PSP40-RS SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (50KA, Rail Mount)_PSP50-RS SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (25KA, Wall Mount)_PSP30 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (50KA, Wall Mount)_PSP50 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
AC Power Line (Parallel Connect) Surge Protector (25KA, Rail Mount)_PSP30-RP SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (40KA, Rail Mount)_PSP40-RP SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (50KA, Rail Mount)_PSP50-RP SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (40KA, Wall Mount)_PSP40-211 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (40KA, Wall Mount)_PSP40-222 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (80KA, Wall Mount)_PSP80-211 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (80KA, Wall Mount)_PSP80-222 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (120KA, Wall Mount)_PSP120-211 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (120KA, Wall Mount)_PSP120-222 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
AC Power Line (3-phase) Surge Protector (40KA, Wall Mount)_PSP40-322/411 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (40KA, Wall Mount)_PSP40-344/422 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (80KA, Wall Mount)_PSP40-322/411 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (80KA, Wall Mount)_PSP40-344/422 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (120KA, Wall Mount)_PSP40-322/411 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (120KA, Wall Mount)_PSP40-344/422 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Telecommunic ation line Surge Protector (3KA, Wall Mount)_SHN-TMR SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-TMR-1 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-TMR-1R SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_TST-10 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (20KA, Rail Mount)_TST-20 SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Others line Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-FRR SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-FRR-R SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-PMR SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-PMR-R SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-RTR SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-RTR-R SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-TCR SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-TCR-R SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (25KA, Wall Mount)_SHN25-RTD SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (25KA, Wall Mount)_SSP25-POTENTIOMETER SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (25KA, Wall Mount)_SSP25-PULSE SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (40KA, Wall Mount)_SSP40-RTD SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (40KA, Wall Mount)_SSP40-POTENTIOMETER SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang
Surge Protector (40KA, Wall Mount)_SSP40-PULSE SHINHO SYSTEM Vietnam, SHINHO Vietnam, SHINHO SYSTEM ANS DaNang, ANS DaNang