Thiết bị giá tốt Watanabe Vietnam, Đại lý Watanabe tại Vietnam.

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay

WPMZ-1 Graphical Digital Panel Meter / (DC voltage/current Measurement) Watanabe Bảng đồng hồ kỹ thuật số đồ họa / (Đo điện áp / dòng điện DC) Watanabe
WPMZ-3 Graphical Digital Panel Meter
(Strain gauge Measurement) Watanabe
Bảng đồng hồ kỹ thuật số đồ họa
(Đo độ căng của máy đo độ căng) Watanabe
WPMZ-5 Graphical Digital Panel Meter
(Rotation and Speed Measurement) Watanabe
Bảng đồng hồ kỹ thuật số đồ họa
(Quay và Đo tốc độ) Watanabe
WPMZ-6 Graphical Digital Panel Meter
(Instantaneous and integrated flow rate Measurement) Watanabe
Bảng đồng hồ kỹ thuật số đồ họa
(Đo tốc độ dòng chảy tức thời và tích hợp) Watanabe
Isolators  
WSP-IS   isolator Watanabe Cầu dao cách ly Watanabe
WSP-DS isolator Cầu dao cách ly Watanabe
WSP-DSW  2-output isolator Cầu dao cách ly 2 đầu ra Watanabe
WSP-2DS  2-channel isolator Cầu dao cách ly 2 kênh Watanabe
WSP-DE High-speed isolator Cầu dao cách ly tốc độ cao Watanabe
WSP-DEW 2-output high-speed isolator Cầu dao cách ly 2 đầu ra tốc độ cao Watanabe
WSP-NDS  Loop powered isolator Cầu dao cách ly cấp nguồn vòng lặp Watanabe
WSP-2NDS  2-channel loop powered isolator Cầu dao cách ly cấp nguồn vòng lặp 2 kênh Watanabe
WGP-DS  isolator Cầu dao cách ly Watanabe
WGP-DE High-speed isolator Cầu dao cách ly tốc độ cao Watanabe
WVP-IS isolator Cầu dao cách ly Watanabe
WVP-DS isolator(Response time:25ms) Cầu dao cách ly (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe
WVP-DZ isolator(Response time:200ms) Cầu dao cách ly (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe
WVP-DCZ isolator(Dielectric strength of 1500Vac) Cầu dao cách ly  (Cường độ điện môi 1500Vac) Watanabe
WVP-DE High-speed isolator(Dielectric strength of 2000Vac) Cầu dao cách ly tốc độ cao (Độ bền điện môi 2000Vac) Watanabe
WVP-DCE High-speed isolator(Dielectric strength of 1500Vac) Cầu dao cách ly tốc độ cao (Độ bền điện môi 1500Vac) Watanabe
WAP-DS isolator(Response time:25ms) Cầu dao cách ly (Thời gian đáp ứng: 25ms)
WAP-DZ  isolator(Response time:200ms) Cầu dao cách ly (Thời gian đáp ứng: 200ms)
WAP-DSW 2-output isolator Cầu dao cách ly 2 đầu ra
WAP-DE High-speed isolator Cầu dao cách ly tốc độ cao
WAP-DEW 2-output high-speed isolator Cầu dao cách ly 2 đầu ra tốc độ cao
TZ-41 Loop powered isolator Cầu dao cách ly cấp nguồn vòng lặp
TZ-1XA/5XA  isolator Cầu dao cách ly
TZ-1FA/5FA Extremely small DC signal isolator Cầu dao cách ly tín hiệu DC cực nhỏ Watanabe
TW-4M Universal isolator Cầu dao cách ly đa năng Watanabe
TW-1X Isolator Cầu dao cách ly Watanabe
TW-2X 2-output isolator(DC power supply) Cầu dao cách ly 2 đầu ra (Nguồn điện DC) Watanabe
TW-2XA  2-output isolator(AC power supply) Cầu dao cách ly 2 đầu ra (Nguồn điện AC) Watanabe
TH-2F/5F Extremely small DC signal isolator Cầu dao cách ly tín hiệu DC cực nhỏ Watanabe
TH-2X/5X  isolator Cầu dao cách ly Watanabe
TH-2M/5M Multi-range isolator Watanabe Bộ cách ly nhiều dải Watanabe
TH-41-1 Loop powered isolator Watanabe Cầu dao cách ly cấp nguồn vòng lặp Watanabe
TH-41-2  2-channel loop powered isolator Watanabe Cầu dao cách ly cấp nguồn vòng lặp 2 kênh Watanabe
TF-6X DC signal RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu DC RS-485 / cách ly Watanabe
Distributors (Current Loop Supply)  
WSP-DBZ distributor (Current loop supply) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe
WSP-DBZW 2-output distributor (Current loop supply) Watanabe Bộ phân phối 2 đầu ra (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe
WSP-DB Distributor (Current loop supply、non-isolated) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại, không bị cô lập ) Watanabe
WGP-DBZ Distributor
(Current loop supply) Watanabe
Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe
WGP-DBT 2-output distributor
(Current loop supply) Watanabe
Bộ phân phối 2 đầu ra (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe
WGP-DBE  Distributor (Current loop supply、non-isolated) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại, không bị cô lập ) Watanabe
WVP-DB  Distributor (Current loop supply、non-isolated) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe
WVP-DBA Distributor
(Current loop supply、non-isolated) Watanabe
Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại, không bị cô lập ) Watanabe
WVP-DBR  Distributor with extraction of square root (Current loop supply、non-isolated) Watanabe Bộ phân phối có chiết xuất căn bậc hai (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại 、 không bị cô lập) Watanabe
WVP-DBZ Distributor (Current loop supply) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe
WVP-DBT Distributor (Current loop supply) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe
WAP-DB Distributor (Current loop supply、non-isolated) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại, không bị cô lập ) Watanabe
WAP-DBZ Distributor (Current loop supply) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe
WAP-DBZW  2-output distributor(Current loop supply) Watanabe Bộ phân phối 2 đầu ra (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe
TZ-5LA  Distributor (Current loop supply) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe
TW-1L Distributor (Current loop supply、non-isolated) Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại, không bị cô lập ) Watanabe
TH-1L Distributor (Current loop supply)  Watanabe Bộ phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại) Watanabe
Temperature Converters  
WSP-THS Thermocouple temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe
WSP-THW 2-output thermocouple temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện 2 đầu ra (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe
WSP-RTS RTD temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe
WSP-RTW 2-output RTD temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD 2 đầu ra (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe
WGP-□C Thermocouple temperature converter
(Response time:25ms) Watanabe
Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện
(Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe
WGP-KA Thermocouple temperature converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe
WGP-PAD  RTD temperature converter(Response time:25ms、non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 25ms 、 không bị cô lập) Watanabe
WGP-PC/PCS RTD temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe
WAP-PC/PCS RTD temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe
WAP-PB/PBS RTD temperature converter(Response time:200ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe
WAP-□C Thermocouple temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe
WAP-□B  Thermocouple temperature converter(Response time:200ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe
TZ-1AA/5AA RTD temperature converter Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD Watanabe
TZ-1CA/5CA Thermocouple temperature converter Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện Watanabe
TW-1C  Temperature converter Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ Watanabe
TW-2C 2-output emperature converter Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ 2 đầu ra Watanabe
TH-2C/5C Thermocouple temperature converter Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện Watanabe
TH-2A/5A RTD temperature converter Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD Watanabe
TH-1C Temperature converter Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ Watanabe
TF-6C Thermocouple RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi RS-485 / cặp nhiệt điện cách ly Watanabe
TF-6A  RTD temperature RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi RS-485 / cách ly nhiệt độ RTD Watanabe
Sensor Signal Converters  
WSP-MS Potentiometer converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe
WSP-MSW 2-output potentiometer converter Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp 2 đầu ra Watanabe
WSP-TGS Tachogenerator converter Watanabe Bộ chuyển đổi Tachogenerator Watanabe
WSP-TGW  2-output tachogenerator converter Watanabe Bộ chuyển đổi máy phát tốc độ 2 đầu ra Watanabe
WAP-DC DC converter(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi DC (không bị cô lập) Watanabe
WAP-LCS Load cell converter Watanabe Công cụ chuyển đổi cảm biến lực Watanabe
WAP-MP Potentiometer converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe
WAP-MZ Potentiometer converter(Response time:200ms) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 200ms)Watanabe
WAP-MS Potentiometer converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe
WAP-MSW 2-output potentiometer converter Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp 2 đầu ra Watanabe
WAP-RDD Resistance to DC converter(non-isolated) Watanabe Trở kháng với bộ chuyển đổi DC (không bị cô lập) Watanabe
WAP-RDS  Resistance to DC converter Watanabe Trở kháng với bộ chuyển đổi DC  Watanabe
WAP-TGS Tachogenerator converter Watanabe Bộ chuyển đổi Tachogenerator Watanabe
TZ-1BA/5BA Potentiometer converter Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp Watanabe
TW-3S Load cell converter Watanabe Công cụ chuyển đổi cảm biến lực Watanabe
TW-2B 2-output potentiometer converter Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp 2 đầu ra Watanabe
TW-DO Universal dissolved oxygen converter Watanabe Bộ chuyển đổi oxy hòa tan đa năng Watanabe
TW-PH PH converter Watanabe Công cụ chuyển đổi PH Watanabe
TH-2B/5B Potentiometer converter Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp Watanabe
TF-6B Potentiometer RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp RS-485 / cách ly Watanabe
Power/AC Signal Converters  
WSP-AZ AC converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi AC (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe
WSP-EZ  RMS value converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi giá trị RMS (true RMS) Watanabe
WSP-ACW 2-output AC converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi AC 2 đầu ra (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe
WSP-EFW 2-output RMS value converter(true RMS) Watanabe Bộ chuyển đổi giá trị RMS 2 đầu ra (true RMS)Watanabe
WSP-CTA  CT converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi CT (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe
WSP-CTE CT converter(true RMS) Watanabe Công cụ chuyển đổi CT  (RMS thực) Watanabe
WSP-CTAW 2-output CT converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi CT 2 đầu ra (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe
WSP-CTEW 2-output CT converter (true RMS) Watanabe Bộ chuyển đổi CT 2 đầu ra (RMS thực) Watanabe
WSP-PTA PT converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi PT (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe
WSP-PTE PT converter(true RMS) Watanabe Công cụ chuyển đổi PT (true RMS)Watanabe 
WSP-PTAW 2-output PT converter(rectification) Watanabe Bộ chuyển đổi PT 2 đầu ra (chỉnh lưu) Watanabe 
WSP-PTEW  2-output PT converter(true RMS)Watanabe Bộ chuyển đổi PT 2 đầu ra (true RMS)Watanabe 
WGP-AZ AC converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi AC (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe 
WGP-EZ RMS value converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi giá trị RMS (true RMS)Watanabe 
WGP-CTA  CT converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi CT (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe 
WGP-CTE CT converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi CT (true RMS)Watanabe 
WGP-PTA PT converter(Average rectified valuer) Watanabe Bộ chuyển đổi PT (Bộ định giá được chỉnh lưu trung bình) Watanabe 
WGP-PTE PT converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi PT (true RMS)Watanabe 
WVP-CTA CT converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi CT (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe 
WVP-CTE CT converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi CT (true RMS)Watanabe 
WVP-AZW  AC 2-factor converter(Average rectified value) Watanabe Bộ chuyển đổi 2 yếu tố AC (Giá trị chỉnh lưu trung bình) Watanabe 
WVP-AC  AC converter(Average rectified value、non-isolated)Watanabe Bộ chuyển đổi AC (Giá trị chỉnh lưu trung bình 、 không bị cô lập)
WVP-EZW RMS value 2-factor converter(true RMS)Watanabe Bộ chuyển đổi 2 yếu tố giá trị RMS (true RMS) Watanabe 
WVP-PTA PT converter(Average rectified value)Watanabe Bộ chuyển đổi PT (Giá trị chỉnh lưu trung bình)Watanabe 
WVP-PTE PT converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi PT (true RMS)Watanabe 
WVP-AZ AC converter(Average rectified value)Watanabe Bộ chuyển đổi AC (Giá trị chỉnh lưu trung bình)Watanabe 
WVP-EF RMS value converter(true RMS、non-isolated)Watanabe Bộ chuyển đổi giá trị RMS (RMS thực 、 không bị cô lập) Watanabe 
WVP-EZ RMS value converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi giá trị RMS (true RMS) Watanabe 
WVP-W□ Power Converter Watanabe Chuyển đổi năng lượng Watanabe 
WVP-HZ Frequency converter Watanabe Bộ chuyển đổi tần số Watanabe 
WAP-CTA CT converter Watanabe Công cụ chuyển đổi CT Watanabe 
WAP-CTE CT converter Watanabe Công cụ chuyển đổi CT Watanabe 
WAP-PTE PT converter(true RMS)Watanabe Công cụ chuyển đổi PT (true RMS)Watanabe 
WAP-CTEW 2-output CT converter(true RMS)Watanabe Bộ chuyển đổi CT 2 đầu ra (true RMS)Watanabe 
WAP-AZ AC converter Watanabe Bộ chuyển đổi AC Watanabe 
WAP-EZ RMS value converter Watanabe Công cụ chuyển đổi giá trị RMS Watanabe 
WAP-EFZW 2-output RMS value converter Watanabe Bộ chuyển đổi giá trị RMS 2 đầu ra Watanabe 
WAP-AZW AC 2-factor converter Watanabe Bộ chuyển đổi 2 yếu tố AC Watanabe 
WAP-W□ Power Converter Watanabe Chuyển đổi năng lượng Watanabe 
TZ-1DA/5DA AC current converter(ture RMS)Watanabe Bộ chuyển đổi dòng điện AC (ture RMS)Watanabe 
TZ-1EA/5EA AC voltage converter(ture RMS)Watanabe Bộ chuyển đổi điện áp AC (ture RMS) Watanabe 
TF-6D AC current RS-485/isolation converter Watanabe AC hiện tại RS-485 / bộ chuyển đổi cách ly Watanabe 
Pulse / Frequency Converters  
WSP-FZP  2-output pulse isolator(with power supply for sensor) Watanabe Bộ cách ly xung 2 đầu ra (có nguồn cấp cho cảm biến) Watanabe 
WSP-FV Pulse to DC converter Watanabe Bộ chuyển đổi xung sang DC Watanabe 
WSP-FVW 2-output pulse to DC converter Watanabe Bộ chuyển đổi xung 2 đầu ra sang DC Watanabe 
SP-VF DC to pulse converter Watanabe Bộ chuyển đổi DC sang xung Watanabe 
WGP-FZ 2-output pulse isolator Watanabe Bộ cách ly xung 2 đầu ra Watanabe 
WGP-FD Pulse divider Watanabe Bộ chia xung Watanabe 
WGP-FR  Pluse rate divider Watanabe Bộ chia tốc độ xung Watanabe 
WGP-FV Pulse to DC converter Watanabe Bộ chuyển đổi xung sang DC Watanabe 
WGP-VF/VS DC to pulse converter Watanabe Bộ chuyển đổi DC sang xung Watanabe 
WGP-VFD 2-output DC to pulse converter(frequency setting type) Watanabe Bộ chuyển đổi DC sang xung 2 đầu ra (loại cài đặt tần số) Watanabe 
WVP-FZH Pulse isolator(Dielectric strength of 2000Vac) Watanabe Bộ cách ly xung (Độ bền điện môi 2000Vac) Watanabe 
WVP-FDH Pulse divider Watanabe Bộ chia xung Watanabe 
WVP-FRH Pluse rate divider(Dielectric strength of 2000Vac) Watanabe Bộ chia tốc độ xung (Độ bền điện môi 2000 Vac) Watanabe 
WVP-FZC Pulse isolator(Dielectric strength of 1500Vac) Watanabe Bộ cách ly xung (Cường độ điện môi 1500Vac) Watanabe 
WVP-FRC  Pluse rate divider(Dielectric strength of 1500Vac) Watanabe Bộ chia tốc độ xung (Độ bền điện môi 1500Vac) Watanabe 
WVP-FV Pulse to DC converter(Dielectric strength of 2000Vac) Watanabe Bộ chuyển đổi xung sang DC (Cường độ điện môi 2000Vac)Watanabe 
WVP-FVC Pulse to DC converter(Dielectric strength of 1500Vac) Watanabe Bộ chuyển đổi xung sang DC (Cường độ điện môi 1500Vac) Watanabe 
WVP-VFD DC to pulse converter
(frequency setting type、Dielectric strength of 2000Vac) Watanabe
Bộ chuyển đổi DC sang xung
(loại cài đặt tần số 、 Độ bền điện môi 2000Vac) Watanabe 
WVP-VFS DC to pulse converter
(frequency setting type、Dielectric strength of 2000Vac、with shutdown function) Watanabe
Bộ chuyển đổi DC sang xung
(loại cài đặt tần số 、 Độ bền điện môi 2000Vac 、 với chức năng tắt máy) Watanabe 
WVP-VFC DC to pulse converter
(frequency setting type、Dielectric strength of 2000Vac、with shutdown function) Watanabe
Bộ chuyển đổi DC sang xung
(loại cài đặt tần số 、 Độ bền điện môi 2000Vac 、 với chức năng tắt máy) Watanabe 
WVP-VFW 2-output DC to pulse converter(frequency setting type) Watanabe Bộ chuyển đổi DC sang xung 2 đầu ra (loại cài đặt tần số) Watanabe 
WAP-FZH Pulse isolator Watanabe Bộ cách ly xung Watanabe 
WAP-FDH Pulse divider Watanabe Bộ chia xung Watanabe 
WAP-FRH  Pluse rate divider Watanabe Bộ chia tốc độ xung Watanabe 
WAP-FV Pulse to DC converter Watanabe Bộ chuyển đổi xung sang DC Watanabe 
WAP-FVD 2-output pulse to DC converter(with a distributor) Watanabe Bộ chuyển đổi xung 2 đầu ra sang DC (với bộ phân phối) Watanabe 
WAP-PVC Pulse accumulation to DC converter(Pulse accumulator) Watanabe Tích lũy xung sang bộ chuyển đổi DC (Bộ tích lũy xung) Watanabe 
WAP-PVH Pulse accumulation to DC converter(Pulse accumulator) Watanabe Tích lũy xung sang bộ chuyển đổi DC (Bộ tích lũy xung) Watanabe 
WAP-FVI  2-phase pulse to DC converter(for rotary encoder) Watanabe Bộ chuyển đổi xung 2 pha sang DC (cho bộ mã hóa quay) Watanabe 
WAP-VFD DC to pulse converter(frequency setting type) Watanabe Bộ chuyển đổi DC sang xung (loại cài đặt tần số) Watanabe 
WAP-VFW 2-output DC to pulse converter(frequency setting type) Watanabe Bộ chuyển đổi DC sang xung 2 đầu ra (loại cài đặt tần số) Watanabe 
TW-3K Pulse to DC converter Watanabe Bộ chuyển đổi xung sang DC Watanabe 
     
     
Alarm Setters  
WSP-HP Alarm setter for 1-point setting(with a LCD display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 1 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 
WSP-HL Alarm setter for 2-point setting(with a LCD display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 
WGP-NHP Alarm setter for 1-point setting(with a LCD display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 1 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 
WGP-NHL Alarm setter for 2-point setting(with a LCD display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 
WGP-HP Alarm setter for 1-point setting Watanabe Bộ thiết lập báo động cho cài đặt 1 điểm Watanabe 
WGP-HL Alarm setter for 2-point setting Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm Watanabe 
WVP-NHP Alarm setter for 1-point setting(with a LCD display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 1 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 
WVP-NHL Alarm setter for 2-point setting(with a LCD display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 
WAP-NHP Alarm setter for 1-point setting(with a LCD display) Watanabe bộ định vị larm cho cài đặt 1 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 
WAP-NHL Alarm setter for 2-point setting(with a LCD display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LCD) Watanabe 
TW-3RA Alarm setter for 2-point setting(with a LED display) Watanabe Bộ cài cảnh báo cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LED) Watanabe 
Computation Modules  
WSP-UL Linearizer Watanabe Bộ chuyển đổi tuyến tính nội suy Watanabe 
WSP-RS Square root extractor Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra tỷ lệ với căn bậc hai của tín hiệu đầu vào Watanabe 
WSP-ABS  Absolute value output converter Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị tuyệt đối Watanabe 
WSP-ARS Mean Value Output Converter Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trung bình Watanabe 
WSP-ADS Adder Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị cộng vào Watanabe 
WSP-SBS Subtractor Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trừ đi Watanabe 
WSP-MLS Multiplier Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra hệ số nhân Watanabe 
WSP-DIS Divider Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra dải phân cách Watanabe 
WGP-ARD Mean Value Output Converter(non-isolated) Watanabe Công cụ chuyển đổi đầu ra giá trị trung bình (không bị cô lập)  Watanabe 
WVP-BRD Ratio Bias Setter
Response time:200ms Watanabe
Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter
Thời gian đáp ứng: 200ms Watanabe 
WVP-BRS Ratio Bias Setter
Response time:25ms Watanabe
Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter
Thời gian đáp ứng: 25ms Watanabe 
WVP-BRC Ratio Bias Setter
Response time:25ms Watanabe
Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter
Thời gian đáp ứng: 25ms Watanabe 
WVP-ABS  Absolute value output converter Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị tuyệt đối Watanabe 
WVP-ARS Mean Value Output Converter Watanabe Công cụ chuyển đổi đầu ra giá trị trung bình Watanabe 
WVP-ADD Adder(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị cộng vào Watanabe 
WVP-ADS Adder Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị cộng vào Watanabe 
WVP-SBD Subtractor(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trừ đi  (không bị cô lập) Watanabe 
WVP-SBS Subtractor Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trừ đi Watanabe 
WVP-MLS Multiplier Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra hệ số nhân Watanabe 
WVP-DID Divider(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra dải phân cách (không bị cô lập) Watanabe 
WVP-DIS Divider Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra dải phân cách Watanabe 
WVP-RZ Square root extractor Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra tỷ lệ với căn bậc hai của tín hiệu đầu vào Watanabe 
WAP-ADS  Adder Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị cộng vào Watanabe 
WAP-SBS Subtractor Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị trừ đi Watanabe 
WAP-MLD Multiplier(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra hệ số nhân (không bị cô lập) Watanabe 
WAP-MLS Multiplier Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra hệ số nhân Watanabe 
WAP-BRS Ratio Bias setter Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter Watanabe 
WAP-BRC  Ratio Bias setter Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Ratio Bias Setter Watanabe 
WAP-ABS Absolute value output converter Watanabe Bộ chuyển đổi đầu ra giá trị tuyệt đối Watanabe 
Function Modules Mô đun tính năng
WSP-PH High holder(Peak holder) Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Giá đỡ cao (Giá đỡ đỉnh) Watanabe 
WSP-PL Low holder(Bottom holder) Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Giá đỡ thấp (Giá đỡ dưới cùng) Watanabe 
WSP-PW Peak-to-peak holder Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu giữ đỉnh Watanabe 
WSP-HS Reverse converter Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu chuyển đổi ngược Watanabe 
WSP-SHS High selector Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu bộ chọn cao Watanabe 
WSP-SLS Low selector Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu bộ chọn thấp Watanabe 
WVP-DBD Delay Buffer(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Bộ đệm trễ (không bị cô lập) Watanabe 
WVP-DBS Delay Buffer Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Bộ đệm trễ Watanabe 
WVP-RBD Slope response converter(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi phản hồi độ dốc (không bị cô lập) Watanabe 
WVP-RBS Slope response converter Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Watanabe 
WVP-LM Signal limit converter (limiter)(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Watanabe 
WVP-LS Signal limit converter (limiter) Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu Watanabe 
WVP-HT Reverse converter(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi ngược (không bị cô lập) Watanabe 
WVP-HS Reverse converter Watanabe Bộ chuyển đổi ngược  Watanabe 
WVP-SHS High selector Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu bộ chọn cao Watanabe 
WAP-RBSU Slope response converter(increasing change type) Watanabe Bộ chuyển đổi phản hồi độ dốc (loại thay đổi ngày càng tăng) Watanabe 
WAP-LS Signal limit converter (limiter) Watanabe Bộ chuyển đổi giới hạn tín hiệu (bộ giới hạn) Watanabe 
WAP-HS  Reverse converter Watanabe Công cụ chuyển đổi ngược Watanabe 
WAP-DBS Delay Buffer Watanabe Bộ đệm trễ Watanabe 
Temperature Converters  
WSPA-FTH Thermocouple temperature converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe 
WSPA-FTHW 2-output thermocouple temperature converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện 2 đầu ra (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe 
WSPA-FRT RTD temperature converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (loại thông số kỹ thuật free)Watanabe 
WSPA-FRTW 2-output RTD temperature converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD 2 đầu ra (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe 
WVP-KA Thermocouple temperature converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe 
WVP-□B Thermocouple temperature converter(Response time:200ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe 
WVP-□C Thermocouple temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe 
WVP-PA/WVP-PAD RTD temperature converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe 
WVP-PB/WVP-PBS RTD temperature converter(Response time:200ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe 
WVP-PC/WVP-PCS RTD temperature converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe 
WVP-NC RTD temperature converter(Ni508.4Ω、Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD (Ni508.4Ω 、 Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe 
     
Sensor Signal Converters  
WSPA-FMS Potentiometer converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe 
WSPA-FMSW 2-output potentiometer converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp 2 đầu ra (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe 
WGP-DC DC signal converter(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu DC (không cách ly) Watanabe 
WGP-MP Potentiometer converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe 
WGP-MS  Potentiometer converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe 
WGP-TGS Tachogenerator converter Watanabe Bộ chuyển đổi Tachogenerator Watanabe 
WGP-RDS Resistance to DC converter Watanabe Trở kháng với bộ chuyển đổi DC Watanabe 
WVP-DC DC converter(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi DC (không bị cô lập) Watanabe 
WVP-LCD Load cell converter(non isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi cảm biến lực (không bị cô lập) Watanabe 
WVP-LCS Load cell converter Watanabe Công cụ chuyển đổi cảm biến lực Watanabe 
WVP-MP Potentiometer converter(Response time:200ms、non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 200ms 、 không bị cô lập) Watanabe 
WVP-MZ  Potentiometer converter(Response time:200ms) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 200ms) Watanabe 
WVP-MS Potentiometer converter(Response time:25ms) Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp (Thời gian đáp ứng: 25ms) Watanabe 
WVP-RDD Resistance to DC converter(non-isolated) Watanabe Trở kháng với bộ chuyển đổi DC (không bị cô lập) Watanabe 
WVP-RDS Resistance to DC converter Watanabe Trở kháng với bộ chuyển đổi DC Watanabe 
WVP-TGD Tachogenerator converter(non-isolated) Watanabe Bộ chuyển đổi Tachogenerator (không bị cô lập) Watanabe 
WVP-TGS Tachogenerator converter Watanabe Bộ chuyển đổi Tachogenerator Watanabe 
     
     
Frequency Meters / Counters  
WSPA-FDR pluse divider/pluse rate divider (free specification type) Watanabe bộ chia xung / bộ chia tốc độ xung (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe 
WSPA-FLV Pulse to DC converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi xung sang DC (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe 
WSPA-FLVW 2-output pulse to DC converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi xung 2 đầu ra sang DC (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe 
WSPA-FVF DC to pulse converter (free specification type) Watanabe Bộ chuyển đổi DC sang xung (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe 
Alarm Setters Bộ đặt báo thức
WSPA-FHL Alarm setter (free specification type) Watanabe Alarm setter (loại thông số kỹ thuật free) Watanabe 
Computation Modules/ Function Modules Mô-đun tính toán / Mô-đun chức năng
WSPA-F2AL 2-input function module (multi-operation、free specification type) Watanabe Mô-đun chức năng 2 đầu vào (loại đặc điểm kỹ thuật free đa hoạt động) Watanabe 
WSPA-F2ALW 2-input function module (multi-operation、free specification type) Watanabe Mô-đun chức năng 2 đầu vào (loại đặc điểm kỹ thuật đa free hoạt động) Watanabe 
WSPA-FAL 1-input function module (multi-operation、free specification type) Watanabe Mô-đun chức năng 1 đầu vào (loại đặc điểm kỹ thuật đa free hoạt động) Watanabe 
WSPA-FALW 2-output 1-input functional module (multi-operation、 free specification type) Watanabe Mô-đun chức năng 2 đầu ra 1 đầu vào (loại đặc điểm kỹ thuật free, đa hoạt động ) Watanabe 
Accessories Phụ kiện
WSPA WSPA setting tool Watanabe Công cụ cài đặt WSPA Watanabe 
WSPA-USBC USB cable Watanabe Cáp USB Watanabe 
WGP-BST Installation base (16 positions) Watanabe Installation base (16 positions) Watanabe 
Function Modules Mô-đun chức năng
WGP-HS Reverse converter Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu ngược Watanabe 
WGP-DBS Delay Buffer Watanabe Bộ đệm trễ Watanabe 
WGP-RBS Slope response converter Watanabe Bộ chuyển đổi phản hồi độ dốc Watanabe 
AD/DA Converters Bộ chuyển đổi AD / DA
WVP-ADR A/D converter Watanabe Bộ chuyển đổi A/D Watanabe 
WVP-DA  D/A converter Watanabe Công cụ chuyển đổi D/A Watanabe 
WVP-DAH High-speed D/A converter Watanabe Công cụ chuyển đổi D/A tốc độ cao Watanabe 
WAP-ADR  A/D converter Watanabe Bộ chuyển đổi A/D Watanabe 
WAP-DA  D/A converter Watanabe Công cụ chuyển đổi D/A Watanabe 
WAP-DAH High-speed D/A converter Watanabe Công cụ chuyển đổi D/A tốc độ cao Watanabe 
Signal Generators Máy phát tín hiệu
WAP-MG Manual setter (Parameter Generator) Watanabe Bộ cài đặt thủ công (Bộ tạo thông số) Watanabe 
Network Converters Bộ chuyển đổi mạng
TF-PC Protocol converter(RS-485 → RS-232C) Watanabe Bộ chuyển đổi giao thức (RS-485 → RS-232C) Watanabe 
TF-WS LAN adapter(LAN or RS-485) Watanabe Bộ điều hợp mạng LAN (LAN hoặc RS-485) Watanabe 
TF-6X  DC signal RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi tín hiệu DC RS-485 / cách ly Watanabe 
TF-6C Thermocouple RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi RS-485 / cặp nhiệt điện cách ly Watanabe 
TF-6A RTD temperature RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi RS-485 / cách ly nhiệt độ RTD Watanabe 
TF-6B Potentiometer RS-485/isolation converter Watanabe Bộ chuyển đổi chiết áp RS-485 / cách ly Watanabe 
TF-6D AC current RS-485/isolation converter Watanabe AC hiện tại RS-485 / bộ chuyển đổi cách ly Watanabe 
Isolation Amplifier Bộ khuếch đại cách ly
ZM-200  2-port isolation amplifier Watanabe Bộ khuếch đại cách ly 2 cổng Watanabe 
ZM-300 3-port isolation amplifier Watanabe Bộ khuếch đại cách ly 3 cổng Watanabe 
ZM-310 3-port isolation amplifier(high gain) Watanabe Bộ khuếch đại cách ly 3 cổng (độ lợi cao) Watanabe 
CT(Corrent transformer) CT (Máy biến dòng)
WCT-5MRN Window type CT(Rated primary current:100A~750A、Rated secondary current:5A) Watanabe Loại cửa sổ CT (Dòng sơ cấp định mức: 100A ~ 750A 、 Dòng thứ cấp định mức: 5A) Watanabe 
WCT-2CR  Window type CT(Rated primary  current:10A~750A、Rated secondary current:5A) Watanabe Loại cửa sổ CT (Dòng điện sơ cấp định mức: 10A ~ 750A secondary Dòng điện thứ cấp định mức: 5A) Watanabe 
Mounting  
WVP-FCA-10 Flat cable(One end connector) Watanabe Cáp dẹt (Một đầu nối) Watanabe 
WVP-FTR Connector terminal block Watanabe Đầu nối thiết bị đầu cuối Watanabe 
WVP-FCB-10 Flat cable(Both end connector) Watanabe Cáp dẹt (Cả hai đầu nối) Watanabe 
Shunts Resister Điện trở Shunts
WS-1 Shunt(Rated primary current:less than 3A、Rated secondary voltage:60mV) Watanabe Điện trở Shunt (Dòng điện sơ cấp định mức: nhỏ hơn 3A 、 Điện áp thứ cấp định mức: 6 Watanabe 
WS-2 Shunt(Rated primary current:3A~200A、Rated secondary voltage:60mV) Watanabe Điện trở Shunt (Dòng sơ cấp định mức: 3A ~ 200A 、 Điện áp thứ cấp định mức: 60mV) Watanabe 
ASH-400  Shunt(Rated secondary voltage:0.2V) Watanabe Điện trở Shunt (Điện áp thứ cấp định mức: 0,2V) Watanabe 
WS-□ Shunt(Rated primary current:250A~750A、Rated secondary voltage:60mV) Watanabe Shunt (Dòng sơ cấp định mức: 250A ~ 750A 、 Điện áp thứ cấp định mức: 60mV) Watanabe 
20A/200mV Shunt(20A/200mV) Watanabe Điện trở Shunt(20A/200mV) Watanabe 
60A/60mV Shunt(60A/60mV) Watanabe Điện trở Shunt(60A/60mV) Watanabe 
Multiplier  
M-2-H Multiplier(Rated primary voltage:1V) Watanabe Multiplier(Rated primary voltage:1V) Watanabe 
Voltage divider  
ADV-501/502  Voltage divider(Rated secondary voltage, :0.2V or 2V) Watanabe Bộ chia điện áp Watanabe 
Thermostat temperature switch Công tắc nhiệt độ bộ điều nhiệt
UZ-602  Thermostat temperature switch (Fixed temperature type) Watanabe Công tắc nhiệt độ bộ điều nhiệt (Loại nhiệt độ cố định) Watanabe