cam-bien-bao-muc-loai-vi-song.png

Các loại cùng dòng cảm biến báo mức MFP Series:

Type

MFP 075 GA-LM050

MFP 075 GA-LM080

MFP 075 GA-LP030

MFP 075 GA-LP050

MFP 075 GPP-LM050

MFP 075 GPP-LM080

MFP 075 GPP-LP030

MFP 075 GPP-LP050

MFP 075 GA-LM030

MFP 075 GA-LP080

MFP 075 GPP-LM030

MFP 075 GPP-LP080

MFP 075 GA-LK030

MFP 075 GA-LK050

MFP 075 GA-LK080

MFP 075 GPP-LK030

MFP 075 GPP-LK050

MFP 075 GPP-LK080

MFP 075 GA-LMF030

MFP 075 GA-LMF080

MFP 075 GA-LMF050

MFP 075 GPP-LMF030

MFP 075 GPP-LMF050

MFP 075 GPP-LMF080

MFP 075K GA-LMF030

MFP 075K GA-LMF050

MFP 075K GPP-LMF030

MFP 075K GPP-LMF050