may-do-do-am-2.png

Đặc trưng sản phẩm: Giá trị đọc: Gỗ (H): 17~19%, Gỗ (S): 19~21%, Giấy/ các-tông : 19~21%, vữa: 4~5%, thạch cao: 3~4%