hop-chuyen-doi-gioi-han-md200.png

MD200 Series là hộp chuyển đổi giới hạn mà tín hiệu tiếp xúc đầu ra phụ thuộc vào việc mở cổng, nó phù hợp cho hoạt động của cổng chính xác. 
Hai loại cam epicyclic sẽ thực hiện các công tắc giới hạn tùy thuộc vào vòng quay của đĩa bằng cách nhập một trục quay của Palăng cổng